• Karar No: 2007/UH.Z-2041
  • Toplantı No: 2007/034
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/034
Gündem No :77
Karar Tarihi:18.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2041
Şikayetçi:
 Delta-2 Güvenlik Hiz. A.Ş. Sağlık 1 Sokak No:5/1-5-6-8 Sıhhiye/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Çankırı Devlet Hastanesi Baştabipliği Aksu Mahallesi Öğretmenler Sokak No:11 18200 ÇANKIRI
Başvuru tarih ve sayısı:
 24.05.2007 / 15190
Başvuruya konu ihale:
 2007/43214 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

14.06.2007 tarih ve 08.11.68.0065/2007-21E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Çankırı Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 02.05.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Özel Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesine ilişkin olarak Delta-2 Güvenlik Hiz. A.Ş.’nin 10.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 10.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 24.05.2007 tarih ve 15190 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sigorta acentelerinden alarak sundukları fiyat tekliflerinin ilgili sigorta şirketlerinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden teyit ettirildikten sonra ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale ilanında ve şartnamede işin 8 aylık 16 kişi ile özel güvenlik hizmet işi olduğu ve bitim tarihinin 31.12.2007 olarak belirtildiği, ihalenin 2.5.2007 tarihinde yapıldığı dikkate alındığında, işin süresinin 8 aydan daha kısa olduğu, şu anda hizmeti devam ettiren şirketin sözleşmesinin 15.5.2007 tarihine kadar geçerli olduğu dikkate alındığında tekliflerin 7,5 ay olarak verilmesinin gerektiği, şartname ve ilanın bu süre dikkate alınarak düzenlenmesi gerekmekte iken, ihalenin 8 ay üzerinden sonuçlandırıldığı, bu şekilde ihaleyi kazanan yükleniciye fazla ödeme yapılacağı, işin başlama tarihinin istekliler tarafından bilinmesinin mümkün olmadığı, bu sürenin halen işi yürüten şirket tarafından bilinebileceği, işin şartnamesinin işi yürüten şirket lehine düzenlendiği, rekabetin engellendiği, bu nedenle ihalenin iptal edilmesinin gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

Açık İhale Usulü İle İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Tip İdari Şartnamenin 49 uncu maddesinde sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren kaç gün içinde işe başlanacağının idari şartnamede gösterileceği ve işin süresinin de takvim günü olarak belirtileceği öngörülmüştür. Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin 10 uncu maddesinde; sözleşmenin süresinin işe başlama tarihinden itibaren kaç gün olacağı ve işin başlama ve bitiş tarihleri kesin ise bu tarihlerin belirtilebileceği düzenlenmiştir.

 

İhale ilanında ihale konusu işin 2007 yılı 8 aylık 16 kişi hastane özel güvenlik hizmet alımı olduğu, işin 31.12.2007 tarihinde sona ereceği, ihalenin 2.5.2007 tarihinde yapılacağı belirtilmektedir.

 

İdari şartnamenin 2 inci maddesinde;

İhale konusu hizmetin;

….

c) (Fiziki) miktarı ve türü : 16 kişi ile 8 aylık Hastane ve bağlı ünitelerinde 5188 sayılı Kanun hükümlerine göre silahsız olarak Özel Güvenlik Hizmeti İşi”

….

 

            49 uncu maddesinde;

İşin süresi 8 aydır.

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup, 31.12.2007 tarihinde sona erecektir.”

 

Sözleşme tasarısının 10 uncu maddesinde;

Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 8 aydır.

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacak olup, 31.12.2007 tarihinde sona erecektir.” düzenlemeleri yer almaktadır.

 

            İhale ilanı, idari şartname ve sözleşme tasarının aktarılan hükümlerinden; ihale konusu işin başlama tarihinin kesin olmadığı, bitim tarihinin ise 31.12.2007 olarak belirtildiği, ihalenin 2.5.2007 tarihinde yapıldığı dikkate alındığında, işin süresinin 8 aydan daha kısa olacağı aşikar olmakla birlikte, ihalenin kaç gün içinde sonuçlanacağı önceden bilinemeyeceğinden, fiili iş süresinin ihale dokümanında net olarak belirtilmesinin mümkün olmadığı, belirtilen bu nedenlerden dolayı, istekliler bakımından tekliflerinin verilmesinde esas alınacak sürenin 8 ay olarak kabul edilmesinin gerektiği, şikayetçi itirazen şikayet başvurusunda; 7,5 ay üzerinden teklif verdiğini belirtmiş olmakla birlikte, idareye yaptığı şikayet başvurusunda, idari şartnameye bağlı kalarak 8 ay üzerinden teklif verdiğini belirttiği, diğer yandan Kamu İhale Genel Tebliğinin II. Bölümünün “Süreklilik Arz Eden Hizmet Alımlarında İşe Başlama Tarihi” başlıklı IV nolu maddesinde yer alan; “Özellikle süreklilik arz eden hizmet alımlarında; ihale sürecinin uzaması nedeniyle başlangıçta öngörülen sürede sözleşmenin imzalanamadığı ve işin bitiş tarihinin de yılın son günü olması nedeniyle işin süresinin fiilen kısaldığı dikkate alınarak buna göre işlem yapılması, yine sözleşmenin öngörülen süreden daha önce imzalandığı durumlarda sözleşmenin imzalandığı tarihten belli bir süre sonra işe başlanacağı sözleşme tasarısında belirtilmişse de, işin öngörülen başlangıç tarihinde başlatılması gerekmektedir.” hükmü gereği, işin süresinin fiilen kısaldığı durumda, bu husus göz önünde bulundurularak yükleniciye ödeme yapılacağı anlaşılmakla, başvuru sahibinin şikayeti yerinde görülmemiştir.

 

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde;

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.” hükmü yer almaktadır.

 

İncelenen ihalede; Tuğ Özel Güvenlik Ltd. Şti. ve ISL Güvenlik Ltd. Şti.’nin teklilerinin ihale komisyonu tarafından aşırı düşük teklif olarak belirlendiği ve adı geçen isteklilerden özel güvenlik zorunlu mali sorumluluk sigortası ve giyecek bedellerinin ne şekilde karşılanacağı hususunda açıklama istendiği, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde adı geçen isteklilerin yapmış olduğu açıklamalar uygun görülerek, ihalenin Tuğ Özel Güvenlik Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ISL Güvenlik Ltd. Şti.’nin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliğinin Hizmet Alımı İhalelerinde Aşırı Düşük teklif değerlendirmesine ilişkin I. Bölüm XII-H maddesinin b) bendinde;

 

            Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında  yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan  teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İncelenen ihalede, idarenin 02.05.2007 tarih ve 6834 sayılı yazıları ile aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulan isteklilerden sigorta acentelerinden alınacak fiyat teklifinin istendiği ancak tekliflerin ekinde sigorta prim tutarlarının ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının verileceğine ilişkin bir hususa söz konusu yazıda yer verilmediği, isteklilerin de aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sigorta acentelerinden alarak sundukları fiyat tekliflerinin ekinde ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısını sunmadığı halde, idarece yaptıkları açıklamanın uygun görülerek tekliflerinin değerlendirmeye alındığı anlaşılmıştır.

 

            İdare tarafından yapılan bu işlemin Tebliğin yukarda aktarılan hükümlerine aykırılık taşıması nedeniyle, idarenin aşırı düşük tekliflere ilişkin değerlendirmesi 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesine aykırılık teşkil etmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) Tekliflerin alınmasından sonra yapılan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen isteklinin aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamında sigorta acentelerinden alarak sundukları fiyat tekliflerinin ilgili sigorta şirketlerinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden teyit ettirildikten sonra ihale işlemlerine devam edilmesi hususunun, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (a) bendi gereğince düzeltici işlem olarak belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul