• Karar No: 2007/UH.Z-2132
  • Toplantı No: 2007/035
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.06.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/035
Gündem No :20
Karar Tarihi:25.06.2007
Karar No :2007/UH.Z-2132
Şikayetçi:
 Sunayyıldırım Sigortacılık Ltd. Şti., Saraybosna Caddesi Samsun İş Merkezi Kat.1 No.1 ERZURUM
 İhaleyi yapan idare:
 Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Gez Mah. Hastaneler Cad. ERZURUM
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.05.2007 / 15390
Başvuruya konu ihale:
 2007/40165 İKN|li Ambulans Kasko Hizmeti Alımı
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

18.06.2007 tarih ve 08.11.79.0158/2007-37 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 25.04.2007 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak başvuru sahibinin 28.05.2007 tarih ve 15390 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

               Başvuru dosyasında bulunan belge ve bilgilerin incelenmesi neticesinde;

 

    İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 21 inci maddesinin (d) bendi uyarınca başvurunun reddine,

               Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenebilmesine Kurulca karar verilebilmesinin koşulları düzenlenmiş olup, incelenen dosyada öngörülen koşullar oluşmadığından iddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına, 

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Ön İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale dokümanında, başvuru konusu ihaleye  sigorta acenteliklerinin Bölge Müdürlükleri veya (A) sınıfı sigorta acentelerinin katılabileceği ve bu durumun belgelendirileceği belirtildiği halde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin bağlı olduğu sigorta şirketinin  verdiği vekaletname ile ihaleye katıldığı, (A) Grubu Acente belgesinin sonradan tamamlandığı iddia edilmektedir.

 

          Başvuru dosyasının incelenmesinden, başvuru dilekçesinde başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvan ve/veya adresinin belirtilmediği, şikayet edilen veya incelenmesi istenilen durumun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilan veya bildirim tarihinin belirtilmediği,  idareye yapılan şikayetin tarihinin belirtilmediği, idarece şikayet üzerine alınan kararın bildirim tarihinin belirtilmediği, başvuru dilekçesine başvuru ehliyetini haiz olunduğuna dair belgelerin aslı veya onaylı örneklerinin eklenmediği, ihale dokümanı satın alındığı veya ön yeterlik başvurusunda bulunulduğu veya teklif sunulduğunu gösteren belgelerin eklenmediği, 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu başvuru bedelinin yatırıldığına dair belgenin eklenmediği tespit edilerek söz konusu  aykırılıkların giderilmesine ilişkin 29.05.2007 tarih ve 1674 sayılı Kurum yazısının 05.06.2007 tarihinde başvuru sahibine tebliğ edildiği halde bu aykırılıkların giderilmediği  tespit edilmiştir.

 

Öte yandan, İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 nci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalede öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşıldığından, iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)  Başvurunun şekil yönünden reddine,

 

2) İddiaların incelenmesine geçilmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul