• Karar No: 2007/UY.Z-2166
  • Toplantı No: 2007/036
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 02.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/036
Gündem No :19
Karar Tarihi:02.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2166
Şikayetçi:
 Şerif Öksüz, Cinnah Caddesi No:14/7 Çankaya/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 İSKİ Genel Müdürlüğü, Kağıthane Tesisleri Nurtepe Mevkii Kağıthane/İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.05.2007 / 15222
Başvuruya konu ihale:
 1) “Ümraniye Şube Müdürlüğü Mesuliyet Sahası İçerisinde Su, Kanal ve Yağmursuyu Yapım Bakım ve Rehabilitasyon İşi” 2) “Sultanbeyli İlçesi Sınırları İçerisinde Su, Kanal ve Yağmursuyu Yapım Bakım ve Rehabilitasyon İşi” 3) “Şile İlçesi Sınırları İçerisinde Su, Kanal ve Yağmursuyu Yapım Bakım ve Rehabilitasyon İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.06.2007 tarih ve 06.0371.0085/2007-22 sayılı Değerlendirme Raporunda;

 

            İSKİ Genel Müdürlüğü’nce 20.03.2007 tarihinde Açık İhale Usullü ile yapılan “Ümraniye Şube Müdürlüğü Mesuliyet Sahası İçerisinde Su, Kanal ve Yağmursuyu Yapım Bakım ve Rehabilitasyon İşi”, 19.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Sultanbeyli İlçesi Sınırları İçerisinde  Su, Kanal ve Yağmursuyu Yapım Bakım ve Rehabilitasyon İşi”, 19.03.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Şile İlçesi Sınırları İçerisinde  Su, Kanal ve Yağmursuyu Yapım Bakım ve Rehabilitasyon İşi” ihalelerine ilişkin olarak Şerif Öksüz´ün 25.05.2007 tarih ve 15222 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde;

           

İhale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği,

           

Yapılan incelemede;

 

İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin 28 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalelerde öngörülen koşulların oluştuğu anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine ve incelemenin doğrudan Kurum tarafından yapılmasına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Değerlendirme Raporunun incelenmesi sonucunda;

 

Başvuru dilekçesinde özetle; İSKİ Genel Müdürlüğü tarafından “Pendik ve Bakırköy Şube Müdürlükleri Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon İşleri” ihalelerine Kuruma yapılan itirazen şikayet başvuruları üzerine ihale dokümanındaki aykırılıklar nedeniyle şikayet konusu ihalelerin iptal edildiği, ancak aynı ihale dokümanı ile Ümraniye, Sultanbeyli ve Şile Şube Müdürlükleri Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon İşleri”nin ihaleye çıkarıldığı iddia edilerek konunun incelenmesi, kamunun zarara uğratılmasının önlenmesi ve eşitlik ilkesinin sağlanacak şekilde ihalenin yeniden yapılmasının sağlanması talep edilmiştir.

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22 inci maddesinde iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları düzenlenmiş olup incelenen ihalelerde öngörülen koşulların oluşmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1)      İddiaların incelenmesine gerek bulunmadığına,

 

2)      İddiaların incelenmesine gerek görülmediğinden 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi uyarınca başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Başvuru konusu ihaleye ilişkin olarak, daha önce Kuruma yapılan itirazen şikayet başvurusu üzerine “Pendik ve Bakırköy Şube Müdürlükleri Atıksu Kanalı ve Yağmursuyu Yapım, Bakım ve Rehabilitasyon İşleri” ihalelerinin Kurul Kararıyla iptal edildiği, idarenin aynı ihale dokümanı ile söz konusu ihalelere çıktığı iddiaları yer almaktadır.

 

Sözü geçen ihalelere ilişkin başvurularla ilgili olarak, 30.04.2007 tarih ve 2007/UY.Z-1490 sayılı Kurul Kararı ve 2007/UY.Z-1479 sayılı Kurul kararları ile “iptal kararı” verildiği anlaşılmıştır. Başvuru konusu ihalelerin iptal edilen ihalelerle aynı mahiyette olduğu göz önüne alındığında bu başvurularında incelenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde “idari işlemlerde” istikrar ilkesine açıkça aykırılık ortaya çıkabilecektir. Bu durum da “idarenin güvenirliği” bakımından hem işlemin sakat olması hem de 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi ile Kuruma verilen görevlerin yerine getirilmesi konusunda kamuoyunda ciddi kuşkular doğuracaktır.

 

Kuruma yapılan yazılı başvuru tarihinin 22.05.2007 olduğu ve bu tarihte yürürlükte olan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin iddiaların incelenebilmesine geçilmesine karar verilebilmesi için gerekli olan kabul koşulları düzenleyen 28 inci madde yönünden yapılan incelemede de yazılı başvurudaki iddiaların “somut ve ciddi” olduğu, diğer kabul koşulları yönünden de herhangi bir aykırılık bulunmadığı açıktır.

 

Yukarıda açıklanan nedenlerle  “iddiaların incelenmesine geçilmesi gerektiği” yönündeki düşüncemizle  çoğunluk kararına katılmıyoruz.  

 

 

 

                       Bahattin IŞIK                                    Adem KAMALI

                            II. Başkan                                                      Kurul Üyesi 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul