En son güncellemeler 5 Ağustos 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UM.Z-2269
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :13
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UM.Z-2269
Şikayetçi:
 Umut Hastane Malzemeleri Medikal İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti., Liman Mahallesi Gezi Cad. No:46 SAMSUN
 İhaleyi yapan idare:
 Samsun Gazi Devlet Hastanesi Baştabipliği, Yenidoğan Mahallesi Aziziye Caddesi No:86 SAMSUN
Başvuru tarih ve sayısı:
 06.06.2007 / 16442
Başvuruya konu ihale:
 2007/25287 İhale Kayıt Numaralı “Monitörlü Anestezi Cihazı Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

02.07.2007 tarih ve 07.03.99.0110/2007-35E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Samsun Gazi Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 13.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Monitörlü Anestezi Cihazı Alımı ihalesine ilişkin olarak Umut Hastane Malzemeleri Medikal İnş. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 14.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 24.05.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  06.06.2007 tarih ve 16442 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 06.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihaleyi kazanan firmanın, teklif ettiği cihazın teknik şartnameye uygun olmadığı, teklifinde belirsizlik olduğu, idarenin, itirazlarına verdiği cevabın yetersiz olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İhaleyi kazanan firmanın idareye “GE Healthcare / Datex – Ohmeda marka Avance model” cihaz teklif ettiği anlaşılmış olup, anılan cihazın teknik şartnameye uygun olup olmadığı hususunda teknik görüşe ihtiyaç duyulduğundan 14.06.2007 tarih ve 7793 sayılı yazı ile istenilen teknik görüş yazısı 27.06.2007 tarih ve 4523 sayılı yazı ekinde Kurumumuza gönderilmiştir.

 

İddia edilen hususlara ilişkin olarak alınan söz konusu yazıda, ihaleye ait teknik şartnamenin 2.2.6. ve 2.5.6. maddelerinin aynı teknik şartı ifade ettiği, teknik şartnamenin anılan maddelerinde, cihazın RS232 çıkışı ile taze gaz ayar bilgilerinin enformasyon sistemlerine aktarılabileceği şartının bulunduğu, ihaleyi kazanan firmanın cihazına ait katalogda yer alan “Communication ports: RS-232C compatible serial interface, Ethernet, D-0 device interfacesolutions port, USB port” ifadesinden cihazın bu şarta uygunluğuna karar vermenin mümkün olmadığı, bunun tespiti için cihazın teknik bir heyet önünde bu  şarta uygunluğunun gösterilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

 

İddia edilen hususların ihaleyi yapan idareden alınan belgeler ve söz konusu teknik görüş çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen cihazın; teknik şartnamenin 2.2.6. ve 2.5.6. maddelerinde yer alan kriterleri karşılayıp karşılamadığı hususunun ancak cihaz üzerinde yapılacak demonstrasyon sonucu anlaşılabileceği anlaşılmış olup, ihale dokümanında demonstrasyon yapılacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmekle birlikte, idareden alınan belgeler arasında bu konuda işlem yapıldığına ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye rastlanmamıştır.

 

Bu durumda, şikayete konu hususlarla ilgili olarak, teklif edilen cihazın teknik şartnameyi tam olarak karşılayıp karşılamadığı hususu “Muayene Kabul Komisyonunca” cihaz üzerinde yapılacak “muayene” işleminden sonra anlaşılabileceğinden, başvuru sahibinin bu konudaki iddiaları yerinde görülmemiştir.

 

            Diğer taraftan;

 

İhaleyi kazanan firmanın hangi model monitör vereceğini beyan etmediği, bunun da belirsizliğe neden olduğu iddiası ile ilgili olarak yapılan incelemede, ihaleye ait teknik şartnamede, söz konusu monitörde bulunması gereken niteliklerin belirtildiği, ihaleyi kazanan firmanın idareye sunduğu katalogda monitörün marka, model ve niteliklerinin açıkça yer aldığı, dolayısıyla, anılan firma tarafından verilen teklifin belirsizliğinin söz konusu olmadığı, ayrıca, iddia edilen hususlara ilişkin olarak alınan teknik görüş yazısında yer alan, ihaleye ait teknik şartnamenin 2.2.6. ve 2.5.6. maddelerinin aynı teknik şartı ifade ettiği açıklaması dikkate alındığında, başvuru sahibinin, teknik şartnamenin 2 ayrı maddesine yapılan itiraz üzerine, idarenin sadece tek maddeye  cevap verdiği iddiasının da mesnetsiz kaldığı, başvuru dilekçesinde yer alan diğer hususların incelenen ihalenin sonucuna etkili olmadığı sonucuna varılmış olup, dilekçede yer alan iddialar yerinde bulunmamıştır.

 

            Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul