• Karar No: 2007/UH.Z-2317
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :90
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UH.Z-2317
Şikayetçi:
 A Yemek Tabldot Gıda Turz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Fikri Altay Mahallesi 6196 Sokak Kat.1 Daire.1 31/b Karşıyaka/İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Menemen Devlet Hastanesi Baştabipliği, Uğur Mumcu Mah. 1249 Sokak Nu:11 35660 Menemen/İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.05.2007 / 15400
Başvuruya konu ihale:
 2007/43809 İhale Kayıt Numaralı “2007 yılı 6 Aylık malzeme ve İşçilik Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.07.2007 tarih ve 08.11.80.0177/2007-30E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Menemen Devlet Hastanesi Baştabipliği’nce 03.05.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “2007  yılı 6 Aylık Malzeme ve İşçilik Dahil Yemek Pişirme, Kahvaltı Hazırlama, Dağıtım ve Sonrası” ihalesine ilişkin olarak A Yemek Tabldot Gıda Turz. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 03.05.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.05.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  28.05.2007 tarih ve 15400 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 25.05.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

 

            1) İdari Şartnamede TSE veya muadili kuruluşlardan alınan ISO 9001 – 2000 belgesinin istenildiği, Kamu İhale Genel Tebliğinde TSE belgesinin hizmetin yüklenicinin kendi fabrikasında yapıldığında istenileceğinin belirtildiği, iş idarenin kendi mutfağında yapılacağı için TSE belgesinin istenilmesinin mevzuata uygun olmadığı, TSE’nin Türkiye Cumhuriyetinin resmi bir kuruluşu olduğundan hiçbir yabancı ülkeden alınan belgenin bu belgenin muadili olamayacağı,

 

            2) İdari Şartnamenin 4.3.2 nci maddesinde anahtar teknik personelin belirtilmediği, ancak tüm personelle ilgili belgelerin istenildiği,

 

            3) Teknik Şartnamede hasta ve refakatçilerin servisinde porselen tabak kullanılacağının belirtildiği, ancak tabak sayısının belirtilmediği, porselen tabak kullanımında % 30 lara varan zaiyat olduğundan tabak sayısının verilmemesinin tekliflerini etkilediği,

 

            4) İdari Şartnamenin 4.3.2 ve 4.3.3 üncü maddelerinin, 7.3.1 ile 7.4 üncü maddeler arasına konularak madde sıralamasına riayet edilmediği,

 

İddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “Kalite ve Standartlara İlişkin Belgeler” başlıklı 4.3.3 üncü maddesinde “Yemek ve kahvaltı hazırlama, pişirme ve dağıtım ve sonrası hizmeti işi ile ilgili olarak ihale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış TSE veya yurtdışı muadili kuruluşlardan alınmış ISO 9001:2000 kalite yönetim sistem belgesi” istenmiştir.

 

            İdari Şartnamede talep edilen belge TSE belgesi olmayıp ISO 9001:2000 kalite yönetim sistem belgesidir. Bu belgenin TSE veya yurtdışı muadili kuruluşlardan alınması şartının getirilmesi söz konusu belgenin TSE belgesi olduğu anlamına gelmediğinden başvuru sahibinin bu yöndeki şikayeti uygun bulunmamıştır.

 

İdari şartnamenin 4.3.3 maddesinde; yeterlilik belgesi olarak ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Hizmet Belgesi istendiği, ihale ilanında da  ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Hizmet Belgesi şeklinde  düzenlemeye yer verildiği tespit edilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesinde; “İdare, ihale konusu hizmet alımının niteliğini göz önünde bulundurarak ihale dokümanında; kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi, personel belgelendirilmesi, hizmet yeri yeterlilik belgesi ile deney-analiz-kalibrasyon laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliliğine ilişkin düzenleme yapabilir.

 

Kalite yönetim sistem belgesi, çevre yönetim sistem belgesi ve  personel belgelendirilmesine ilişkin belge ve sertifikaların, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu  olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Bu teyit yazısının ilk ilan/davet tarihinin veya ihale/son başvuru tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış olması zorunludur. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası  taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan hüküm çerçevesinde; idari şartnamede yapılan düzenlemede “TSE veya yurtdışı muadili kuruluşlardan alınmış ISO 9001:2000 kalite yönetim sistem belgesi” şeklinde kalite yönetim sistem belgesinin ifade edildiği, düzenlemede “TSE” şeklinde bir belirleme yer almadığı, bu düzenlemeye göre istenilen belgenin, Türk Standartları Enstitüsü dışındaki akredite kuruluşlardan alınması halinde de kabul edileceği anlaşılmış olup,bu iddia yerinde bulunmamıştır.

 

            2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin “İsteklinin organizasyon yapısına ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 4.3.2 nci maddesinde; “a) İdare ile ilişkilerde imza yetkisi olan bir kişi (diyetisyen, gıda mühendisi veya gıda teknoloğu) b) Aşçı başı (bonservisli veya diplomalı) 1 kişi (en az ilköğretim veya ilkokul mezunu) c) Aşçı (bonservisli, diplomalı veya sertifikalı) 2 kişi (en az ilköğretim veya ilkokul mezunu) d) Diğer personel (bulaşıkçı, garson, temizlikçi) 7 kişi (en az ilköğretim veya ilkokul mezunu)” düzenlemesi,

 

          Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet Alım İhalelerinde Yeterliğe İlişkin Diğer Hususlar” başlıklı Birinci Bölüm IIIV M.3 maddesinde; “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesinde yapılan değişiklik ile; -Hizmet alımı ihalelerinde idarece çalıştırılması öngörülen personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilir. Anahtar teknik personele ilişkin düzenleme dışında mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesine ilişkin olarak ihale dokümanında isteklinin personel çalıştırdığına dair belge veya personel çalıştıracağına dair taahhütname istenemez-. hükmü getirilmiş ve -ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenebilmesine- ilişkin düzenleme yürürlükten kaldırılmıştır. Bu çerçevede; hizmet alımı ihalelerinde anahtar teknik personel dışında, personel çalıştırıldığına dair belge veya personel çalıştırılacağına dair taahhütname ya da ihale konusu hizmette çalıştırılması istenen asgari personel sayısının %40’ını geçmemek üzere 120 gün kesintisiz olarak personel çalıştırıldığına dair 4 aylık sigorta prim bordrosu veya bu süreye ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi istenmeyecek, idarece çalıştırılması öngörülen personel varsa bu personelin nitelik ve sayısı ihale dokümanında belirtilecektir.” hükmü yer almaktadır.

 

          İdari Şartnamedeki düzenlemede, anahtar teknik personel talep edilmemesine rağmen ihale konusu işte çalıştırılacak personele ilişkin nitelikler belirtilerek bu niteliklere ilişkin  belgelerin istenilmesi Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 43 üncü maddesi ve yukarıda belirtilen Tebliğ hükmüne aykırı olduğundan başvuru sahibinin bu yöndeki şikayeti uygun bulunmuştur.

 

            3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

            İdari Şartnamenin 19 uncu maddesinde tekliflerin birim fiyat olarak verileceği düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme uyarınca, istekli ya da istekli olabileceklerin toplam öğün hesabından kaç tabak kullanılacağını ve ne kadar tabağın zayi olacağını hesaplamaları mümkün olduğundan, istekli ya da istekli olabileceklerin ihale dokümanında tabak sayısının belirtilmemesinden dolayı tereddüte düşeceği iddiası yerinde görülmemiştir.

 

            4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak;

 

İdareler, isteklilerin tereddüte düşmemelerini sağlamak amacıyla madde sıralamasına riayet etmelidirler. İdari Şartnamenin 4.3.2 ve 4.3.3 üncü maddelerinin, 7.3.1 ile 7.4 üncü maddeler arasına konularak madde sıralamasına riayet edilmediği tespit edilmiştir. (Ek
5 ) Her ne kadar idare madde sıralamasına riayet etmemiş olsa da, ihale dokümanı bir bütün olduğundan ve  isteklilerin dokümanın ve dokümanın bir parçası olan idari şartnamenin tüm hükümlerini yerine getirme mecburiyeti bulunduğundan söz konusu eksiklik ihalenin esasına etkili görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul