• Karar No: 2007/UY.Z-2309
  • Toplantı No: 2007/038
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 09.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/038
Gündem No :70
Karar Tarihi:09.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2309
Şikayetçi:
 5.4.2007 ve 107 sayılı Başkanlık İstemi
 İhaleyi yapan idare:
 Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yenişehir Mah. Cahit Zarifoğlu Cad. No:1 46060 KAHRAMANMARAŞ
Başvuru tarih ve sayısı:
 05.04.2007 / 107
Başvuruya konu ihale:
 2006/168606 İhale Kayıt Numaralı “Merkez Gayberli İlköğretim Okulu İnşaatı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

5.7.2007 tarih ve 06.02.59.0065/2007-25E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce 18.12.2006 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan Merkez Gayberli İlköğretim Okulu İnşaatı ihalesine ilişkin olarak 5.4.2007 tarih ve 107 sayılı Başkanlık İstemine konu başvuru dilekçesinde ihale mevzuatına aykırılık iddialarına yer verildiği, idare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Başvuru dilekçelerinin bir örneğinin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesine

12.4.2007 tarih ve 094/0449 sayılı yazıları gereği kararın bir örneğinin bilgi için Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

karar verilmesinin uygun olacağı sonuç ve kanaatine varıldığı belirtilmiştir.

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

5.4.2007 tarih ve 107 sayılı Başkanlık İstemi eki, 2.4.2007 tarih ve 9819 no ile Kurum kayıtlarına alınan başvuru dilekçesinde özetle;

 

1) Okul binasının yapılacağı sahada zemin cinsinin küskülük ve kaya olduğu, inşaat sahasında zemin güçlendirmesine ihtiyaç olmadığı halde özel imalatlar ile zemin iyileştirme pozuna yer verildiği,

 

2) Yaklaşık maliyette işin yapımı sırasında hiç yapılmayacak imalatlara yer verilerek maliyetin yüksek gösterildiği, işin yaklaşık maliyetinin 1.850.000 YTL tutarında şişirildiği,

 

3) İhaleye ilişkin olarak Kamu İhale Kurulunun 5.3.2007 tarih ve 2007/UY.Z-893 nolu kararda mevzuata aykırı olduğu tespit edilen işlemlerin idareye bildirilmesine rağmen idarenin düzeltme yoluna gitmeden ihale işlemlerine devam ettiği,

 

4) İhalede Ali ESERTAŞ-Günİş İnş. Ltd. Şti. Ortak Girişimi haricindeki tekliflerin anlaşmalı olduğu, ihalede adı geçen ortak girişimin ikna yolu, ya da aşırı düşük sorgulaması yapılarak elenmesi, diğer düşük tekliflerin ise sorgulamaya cevap vermemesi sağlanarak ihalenin Vit-Varol Ltd. Şti. üzerinde kalması sağlanmak üzere organizasyon kurulduğu, nitekim düşük teklif sahiplerinin maddi menfaat sağlamak suretiyle teklif geçerlik sürelerini uzatmayıp ihalenin Vit-Varol Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasını sağladıkları iddialarına yer verilmektedir.

 

Başvuru sahibi adına benzer iddialar ilişkin imzasız 4.4.2007 tarihli bir dilekçe ve eki Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının 12.4.2007 tarih ve B.02.0.TKB.094/0449 sayılı yazısı ekinde ilgisi nedeniyle Kurumumuza gönderilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarına ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme iddiaların incelenmesi kapsamında iddialarla sınırlı olarak aşağıda yapılmıştır:

 

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak;

4734 sayılı Kanunun 62 inci maddesinin (c) bendinde bina işlerinde uygulama projesi yapılmadan ihaleye çıkılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

 

İncelenen ihalede, ihale dokümanı içersinde MEB tarafından EFİKAP Projesi kapsamında yaptırılan “MEB.2000.42 nolu 24 derslikli Tip İlköğretim Okulu, (Zemin Cinsi: 3, deprem bölgesi: 1, ısı bölgesi:
2 )” tip projesinin yer almakta, pursantaj tablosu adı altında iş kalemlerinin belirtildiği cetvelde “özel zemin iyileştir” pozu ile “İnşaat Oturma Alanına 50-75 cm aralıklı karelaj yapılarak 0-10 mt temel sondajı açılması 3-10 mt iyileştirme amaçlı çimento enjeksiyonu. çalışması yapılması” imalatının yapılacağı belirtilmektedir.

 

Yapım işlerinde zemin iyileştirmesine ihtiyaç olup olmadığına zemin özelliklerinin yapı tasarımı ve gereksinimleriyle birlikte değerlendirilmesiyle karar verilmektedir. Bu değerlendirme neticesinde, yetersiz zemin koşulları ile karşılaşılması durumunda ise birkaç çözüm söz konusu olabilir. Bu çözümlerin her zaman bir zemin iyileştirme tekniği olması gerekmez. Temel tipini sürekliden yayılı tipe (radyejeneral), yüzeysel temelden derin temele dönüştürmek de başvurulabilecek çözümlerdendir. Çözümlerin seçiminde maliyet analizlerinin yapılması önemli bir faktördür.

 

            İnceleme konusu yapım işine ait zemin etüd raporunda, zemin taşıma gücünün belirlendiği ve yapıdan gelen yüklerden oluşacak zemin gerilmelerinin zemin taşıma gücü ile birlikte değerlendirmesi gerektiği ifade edildiği halde söz konusu değerlendirme yapılmadan zemin iyileştirmesi öngörüldüğü, diğer yandan zemin iyileştirme raporunda enjeksiyon çalışması yapıldıktan sonra zeminin taşıma gücünün tekrar tespit edilmesi gerektiğinin belirtildiği, bu tespitin ise temel tipinin değiştirilmesi sonucunu doğurabileceğinden zemin iyileştirmesi yapılmadan tip proje ile anahtar teslim götürü bedel üzerinden ihaleye çıkılmasının 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendi hükmüne aykırılık teşkil edeceği anlaşılmakla, belirtilen bu tespitler çerçevesinde; idare tarafından zemin iyileştirmesi yapılmasına ihtiyaç olup olmadığının tespiti yapılmadan ihaleye çıkılması işleminde işin tekniğine ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.

 

2) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

İhale dokümanından, ihale konusu yapım işinde Milli Eğitim Bakanlığı Yatırımlar ve Tesisler Daire Başkanlığı’nın (MEB.2000.42) nolu 24 derslikli İlköğretim Okulu tip projesinin (Zemin sınıfı:3, deprem bölgesi:1 ve ısı bölgesi:2) uygulanacağı anlaşılmaktadır. Yapının inşaat alanı 6.493 m2 dir.

 

İncelenen ihalede yaklaşık maliyet 2006 yılı birim fiyatları ile 3.854.001,52 YTL olarak hesaplanmıştır. Yaklaşık maliyet icmalinde:

 

İnşaat işleri                              :2.906.492 YTL

Çevre tanzimi                           :   312.529 YTL

Zemin İyileştirme                      :   209.535 YTL

Elektrik                                   :   209.655 YTL

Tesisat                                     :   215.791 YTL

TOPLAM                               :3.854.002 YTL

Ç.tanzimi ve zemin İ. Hariç       :3.331.938 YTL

 

Olarak verilmektedir.

 

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 16.9.2005 tarihinde ihale edilen, Kamu İhale Kurulunun 2005/UY.Z-2461 nolu kararına konu 2005/110257 İKN’lı Denizli Merkez Çakmak İlköğretim Okulu inşaatında da aynı proje uygulanmıştır. Adı geçen ihalede yaklaşık maliyet 2005 yılı fiyatları ile 2.460.784 YTL olarak hesaplanmıştır. Yaklaşık maliyet icmalinde;

 

İnşaat işleri                              :1.895.605 YTL.

Çevre tanzimi                           :   145.916 YTL

Elektrik                                   :   273.079 YTL

Tesisat                                     :   146.814 YTL

TOPLAM                               :2.460.784 YTL

Çevre tanzimi hariç                  :2.314.868 YTL

 

Olarak verilmiştir.  Denizli’de yapılan söz konusu ihalede 8 geçerli tekliften en düşük teklif 1.661.000 YTL, en yüksek teklif 1.943.000 YTL olup, yapım işi 1.729.000 YTL üzerinden sözleşmeye bağlanmıştır.

 

Aynı projenin uygulandığı ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığının birim fiyatlarının kullanıldığı her iki ihalenin çevre tanzimi hariç yapı birim maliyetleri incelendiğinde;

 

Denizli ilinde uygulanan projede; yaklaşık maliyet üzerinden hesaplanan birim maliyetin 357 YTL/m2, (2.314.868/6.493) sözleşme bedelinin yaklaşık maliyete orantılanması sonucu bulunan sözleşme bedeli üzerinden birim maliyetin 251 YTL/m2 (357x 1.729.000/2.460.784) olduğu,

 

İncelenen ihalede ise yaklaşık maliyet üzerinden hesaplanan birim maliyetin 513 YTL/m2 (3.331.938/6.493), sözleşme bedeli üzerinden birim maliyetin 489 YTL/m2 (513x 3.674.659/3.854.002) olduğu anlaşılmaktadır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından her yıl yayımlanan yapı yaklaşık birim maliyetlerinde ihale konusu işin bulunduğu 3. sınıf B grubu yapıların 2005 ve 2006 yılı m2 maliyetlerinin sırasıyla 359 YTL ve 381 YTL olduğu dikkate alındığında; Denizli ilinde yapılan ihalede yaklaşık maliyete ilişkin m2 birim maliyetinin Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yapı yaklaşık birim maliyetleri ile uyumlu olduğu, ancak aynı projenin uygulandığı incelenen ihalede, yapı birim maliyetlerinin ortalama % 30 oranında yüksek olduğu, diğer yandan incelen ihalenin sözleşmeye esas m2 birim maliyetinin ise kıyas alınan projenin yaklaşık 2 katı olduğu görülmektedir.

 

İncelenen ihalede ihale dokümanı içersinde mahal listesi yer almadığından dolayı, sözkonusu maliyet farkının mahal listesi farklılığından doğabileceğine yönelik bir inceleme yapılamamakla birlikte; her iki ihalede Bayındırlık ve İskan Bakanlığı birim fiyatları kullanıldığından dolayı, mahal listesi ile doğrudan bağlantısı olmayan ve yaklaşık maliyette önemli yer tutan inşaat imalat kalemlerine ilişkin yaklaşık maliyet miktarlarının (çevre tanzimi hariç) sondajlama usulü ile karşılaştırılması sonucunda;

 

16.058/1 poz nolu BS20 hazır beton imalatı, Denizli ilindeki ihalede 2.807 m3, incelenen ihalede 4.210 m3 (%50 fazlalık)

23.014 poz nolu ince nervürlü çelik imalatı Denizli ilindeki ihalede 147 Ton, incelenen ihalede 214 Ton (%46 fazlalık)

23.015 poz nolu kalın nervürlü çelik imalatı Denizli ilindeki ihalede 129 Ton, incelenen ihalede 143 Ton ( %11 fazlalık)

 

tespit edilmiştir. Üç kalemde tespit edilen imalat miktarları farkının 2006 yılı birim fiyatları ile tutarı yaklaşık 205.000 YTL. dir.

 

Yapılan bütün bu tespitler çerçevesinde; incelenen ihaleye ilişkin yaklaşık maliyet tespiti işlemlerinin ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından incelenmesi gerekmektedir.

 

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak;

İnceleme konusu ihaleye ilişkin olarak Ahmet Keskin tarafından itirazen şikayet başvurusunda bulunulduğu, adı geçenin 10.01.2007 tarihinde kayda alınan dilekçesi ile şikayet başvurusundan vazgeçmesi üzerine başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelendiği ve 5.3.2007 tarih ve 2007/UY.Z-893 sayılı Kurul kararında;

 

2) Başvuru sahibinin ikinci iddiasına ilişkin olarak;

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinde “Yaklaşık maliyet hesabına esas miktarların tespiti için öncelikle aşağıda yer alan çalışmaların yapılması gereklidir.


c) Mahal listesi hazırlanması; ön, kesin veya uygulama projelerine dayalı olarak, yapım işinin bünyesindeki imalat kalemlerinin adını ve yapılacağı yerleri gösteren ve yaklaşık maliyetin hazırlanmasına esas teşkil eden mahal listeleri hazırlanır.

” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale dokümanı kapsamında idarece isteklilere verilen mahal listesinde, yapılacak işin bünyesindeki imalat kalemlerinin adının belirlenmiş olduğu, ancak bu imalatların yapılacağı yerlerin gösterilmediği ve ne şekilde yapılacağının belirtilmediği, bu hususun anılan yönetmelik hükmüne uygun olmadığı gibi isteklileri teklif hazırlama aşamasında tereddüde düşürebilecek bir durum olduğu anlaşılmıştır.

 

Mahal listesinde yer alan 01.03 nolu özel zemin iyileştirmesi iş kaleminin tanımının “inşaat oturum alanında 50-75 cm aralıklarla karelaj yapılması 0-10 mt temel sondajı açılması 3-10 mt aralıklarla çimento enjeksiyon çalışması yapılması” olarak verildiği, ancak bu iş kaleminin nasıl gerçekleştirileceğinin ve miktarının tespit edilmesini sağlayacak herhangi bir bilginin mahal listesinde ve projelerde yer almadığı, mahal listesinde 15.014/5 nolu “makine ile her derinlikte sert kaya kazılması (geniş derin)” iş kaleminin de yer aldığı ve bu iş kaleminin de miktarının ve nasıl yapılacağının mahal listesinde ve projelerde belirtilmediği ve ayrıca zemin etüt raporunun ihale dokümanı ile birlikte isteklilere verilmediği tespit edilmiş olup bu iki iş kaleminin mahal listesinde birlikte yer almasının isteklileri teklif hazırlama aşamasında tereddüde düşürebilecek bir durum olduğu tespit edildiğinden başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

3) Başvuru sahibinin üçüncü iddiasına ilişkin olarak;

 

……

 

İncelenen ihalenin ihale dokümanı içerisinde pursantaj listesinin yer aldığı, bu listede işe ait ana gruplar olan inşaat, tesisat ve elektrik grupları için toplam pursantaj oranlarının verildiği ancak bu oranların ayrıntısına ilişkin bir belirleme yapılmadığı belirlenmiştir.

 

Söz konusu işe ait sözleşme tasarısının 12 nci maddesinde; hakediş raporlarının, ihale dokümanında öngörülen ilerleme yüzdeleri üzerinden, bu sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak otuz günde bir düzenleneceği ve idarece onaylandıktan sonra otuz gün içinde tahakkuka bağlanarak onbeş gün içinde ödeneceği ifade edilmektedir.

 

Buna göre, ihale dokümanı kapsamında isteklilere verilen pursantaj listesinde tip sözleşmede belirtilen ilerleme yüzdelerinin yer almaması nedeniyle sözleşmenin yürütülmesinde hakediş ödemelerinin nasıl ve ne şekilde yapılacağına ilişkin olarak istekliler nezdinde belirsizlik oluşacağı açık olduğundan başvuru sahibinin bu husustaki iddiası yerinde bulunmuştur.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Mevzuata aykırı olduğu belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek üzere konunun ihaleyi yapan idareye bildirilmesine

 

Karar verildiği, İhaleyi yapan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından alınan kurul kararının incelenmesi için İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü’nden raportör görevlendirilmesinin istendiği, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından İl Bayındırlık Müdürü ve yardımcısının raportör olarak görevlendirildiği ve yapılan inceleme sonucu düzenlenen raporda;

 

“…

şikayetçinin iddialarının incelendiğinde niteliği itibarıyla ihale sonucunu etkileyecek nitelikte olmadığı anlaşılmaktadır. Gerek mahal listesindeki mükerrerlik gerekse pursantaja ilişkin eksiklikler yapılacak işin dikkate değer olmayan küçük oranlı kalemlerinden oluşmaktadır. Bununla birlikte pursantaj ödemeye ilişkin hususlar düzenlenmektedir. İhale süreci içersinde istekliler arasında ayrım yaratabilecek, eşit rekabet ilkesini zedeleyebilecek hususlar değildir. Bu yüzden ihalenin esasına etkili olmayan şekli hususlar nedeniyle ihale kararını iptal etmek ya da idarenin etkileyebilecek şekilde mevzuata aykırılık bildiriminde bulunmak yasaya uygun olmayacaktır.

 

Ayrıca 2006 yılı birim fiyatları ile hazırlanmış olan bu yapı yaklaşık maliyetli işin iptal edilmesini ve tekrar ihaleye çıkılarak hizmete sokulabilmesi devlete daha pahalıya mal olacak ve aynı zamanda da zaman kaybı olacaktır.

 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz hususlar doğrultusunda ihalenin devamının Kamu yararına uygun olacağı, aksi taktirde 2007 yılı birim fiyatları ile yeniden ihaleye çıkarılması gerekmektedir.

 

Sonucuna varıldığı ve hazırlanan raporun ihale yetkilisi tarafından onaylanarak ihale işlemlerine devam edildiği anlaşılmıştır.

 

Söz konusu kurul kararının alındığı tarihte yürürlükte bulunan 24.5.2004 tarih ve 25471 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmeliğin iddiaların incelenmesi sonucunda verilecek kararlara ilişkin 31 inci maddesinde;

 

İddiaların incelenmesi sonucunda;

a) İddiaların yerinde bulunmadığı,

b) İnceleme sonucunda iddialar yerinde bulunmuş ise mevzuata aykırılığı tespit edilen ihale işlemlerinin ilgili idareye ve/veya Cumhuriyet Savcılığına bildirilmesi,

kararlarından biri verilir.

 

Hükmü yer almaktadır. Yönetmeliğin aktarılan hükmü uyarınca iddiaların incelenmesi kapsamında yapılan incelemeler sonucunda iddialar yerinde bulunmuş ise Kamu İhale Kurulu tarafından 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde belirtilen iptal veya düzeltici işlem kararlarından biri verilemediğinden dolayı kararda yer alan mevzuata aykırılıkların ilgili idare tarafından gereğinin yapılması gerekmektedir.

 

İncelenen ihalede Kamu İhale Kurulunun kararında yer alan ve mevzuata aykırılığı tespit edilen hususlar ihalenin iptal edilmesini gerektirdiğinden, idare tarafından ihale işlemlerine devam edilmesi yönünde alınan karar yerinde görülmemiştir.

 

4) Başvuru sahibinin ihaleye katılan isteklilerin anlaşmalı olduğu ve düşük teklif sahiplerinin teklif geçerlik sürelerini uzatmayarak ihalenin yüksek teklif veren istekli üzerinde bırakılmasını sağladıkları iddiasına ilişkin olarak;

 

4734 sayılı Kanunun Tekliflerin Geçerlilik Süresine ilişkin 32 nci maddesinin;

 

Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla, en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.” hükmü ve İdari şartnamenin 25 inci maddesinde yer alan;

 

25.1-Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır. Bu süreden daha kısa süre geçerli olduğu belirtilen teklif mektupları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

25.2-İhtiyaç duyulması halinde İdare, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli, İdarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir.” düzenlemesi gereği ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlik süresinin dolması durumunda, teklifinin geçerlik süresinin uzatılması isteklinin kabul şartına bağlı olduğundan, isteklilerin teklif geçerlik sürelerini uzatmamaları Kamu İhale mevzuatına bir aykırılık teşkil etmemekle birlikte; incelenen ihalede en düşük tekliften itibaren sırasıyla 4 teklif sahibinin de idarenin teklif geçerlik sürelerini 60 gün daha uzatma talebini reddetmeleri ve ihalenin bir üst teklif üzerinde kalması dikkat çekici bulunmuştur. Ancak isteklilerin aralarında anlaşma yapmak suretiyle 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarla ihaleye fesat karıştırıldığı yönündeki iddianın ihale işlem dosyasındaki bilgi ve belgeler üzerinden tespiti mümkün olmadığından, bu husustaki iddialara ilişkin olarak gereğinin takdir ve ifası için dilekçelerin birer örneğinin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

1) İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (b) bendi gereğince ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

2) Mevzuata aykırı olduğu yukarda belirtilen ihale işlemlerinin değerlendirilmek, gerekiyorsa incelenmek ve/veya soruşturulmak üzere konunun, Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesine

 

3) Başvuru dilekçelerinin bir örneğinin Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

 

4) 12.4.2007 tarih ve 094/0449 sayılı yazıları gereği kararın bir örneğinin bilgi için Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

Karşı Oy:

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 18.12.2006 tarihinde yapmış olduğu 2006/168606 İKN’li Merkez Gayberli ilköğretim okulu İnşaatı ile ilgili olarak yapılan incelemede;

 

          24/5/2004 tarihli ve 25471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan Yönetmeliği değiştiren 22.06.2007 tarih ve 26560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesinde İddiaların İncelenmesinin Kabul koşulları ve inceleme Usulü Başlığı altında “ (1) İddiaların incelenmesine geçilmesine Kurul tarafından karar verilebilmesi için sırasıyla;

          a) İhalenin ve ihaleyi yapan idarenin belli olması,

          b) Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte olması,

          c) Aynı ihaleye ilişkin ve aynı konuda esas incelemesine geçilmiş veya sonuçlandırılmış bir başvurunun olmaması,

          d) Başvuruya konu ihalede sözleşmenin imzalanmamış olması,

          koşulları aranır.

 

          (2) Kabul koşullarının bulunması halinde, Kurul tarafından iddiaların incelenmesine geçilmesi kararıyla birlikte ihale sürecine ilişkin de karar alınır. İnceleme, bu Yönetmelikte itirazen şikayet başvurusu için düzenlenen usule göre ve  iddiaların incelenmesine geçilen hususlarla sınırlı olarak yapılır.”

 

          Aynı Yönetmeliğin Yürürlük maddesi başlığı altında 33. maddesinde ise “(1) Bu Yönetmeliğin 25 inci maddesi ile iddiaların incelenmesine ilişkin hükümleri 22/6/2007 tarihinde, diğer hükümleri ise 1/8/2007 tarihinde yürürlüğe girer.” şeklinde düzenlemeler bulunmaktadır.

 

          24/5/2004 tarihli ve 25471 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış bulunan Yönetmeliğin 28. maddesinde iddiaların incelenmesine Kurulca karar verilebilmesi için sözleşmenin imzalanmamış olması kabul koşulları arasında sayılmazken 22.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren söz konusu Yönetmeliğin 22. maddesinde; iddiaların incelenmesi istemli başvuruların Kurulca kabul edilebilmesi için başvuruya konu ihalenin sözleşmesinin imzalanmamış olması, iddia incelenmesine geçilebilmesi kabul ön şartına bağlanmıştır. Söz konusu Yönetmeliğin 33. maddesinde ise iddiaların incelenmesine ilişkin hükümlerin 22.06.2006 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.

 

          Yukarıda zikredilen düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde; 22.06.2007 tarihinde yürürlüğe giren İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesinde getirilen değişiklikle Kurul tarafından İddiaların İncelenmesi Kararı verilebilmesi için “Kabul koşulları” arasında sayılan başvuruya konu ihalenin sözleşmenin imzalanmamış olmasına ilişkin şartın somut olayda gerçekleşmediği, zira idarece 09 / 04 / 2007 tarihinde sözleşmenin imzalanmış olduğu anlaşılmıştır. Usule ilişkin yapılan değişiklikler yürürlüğe girdiği anda uygulanması gereken hükümlerden olması ayrıca söz konusu yönetmeliğin İddiaların İncelenmesine ilişkin hükümlerin 22.06.2007 tarihinde yürürlüğe girmiş ve uyuşmazlığı sona erdiren nihai bir karar verilmemiş olması sebebiyle, başvuruya konu ihale ile ilgili olarak iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmadığına ilişkin karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle çoğunluk görüşüne katılmıyorum.

 

 

 

 

Hakan GÜNAL

Üye

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul