• Karar No: 2007/UY.Z-2490
  • Toplantı No: 2007/041
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 20.07.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/041
Gündem No :108
Karar Tarihi:20.07.2007
Karar No :2007/UY.Z-2490
Şikayetçi:
 Makron Yapı Malzemeleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti., Ankara Caddesi No:101/8 35030 Bornova İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 253. Sok. No:143 Basınsitesi İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 19.06.2007 / 17664
Başvuruya konu ihale:
 2007/40225 İKN|li “ Tüm Hastane Teraslarının İzolasyonu Yapım İşi”
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

19.07.2007 tarih ve 06.0460.0085/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce 25.04.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “ Tüm Hastane Teraslarının İzolasyonu Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Makron Yapı Malzemeleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 01.06.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 07.06.2007 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin  19.06.2007 tarih ve 17664 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 18.06.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

19.07.2007 tarih ve 06.0460.0085/2007-29E sayılı Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından 25.04.2007 tarihinde ihale edilen “ Tüm Hastane Teraslarının İzolasyonu Yapım İşi”’nde firmaları tarafından T.C. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine yapılmış olan bakım onarım işine ait iş deneyim belgesinin ve ekinde deneyim belgesine ilişkin hak edişlerin ihale komisyonuna sunulduğu, söz konusu iş deneyim belgesindeki işin adının “S.Ü. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Tüm Servislerine Fotoselli Kapı Yapım İşi” olduğu, gerçekleştirilen işin kapıların yapılma yerlerindeki imalatların sökülmesi, elektrik kablolarının çekilmesi, kapı imalatı için gerekli duvar tadilat ve yalıtımlarının yapılması ayrıca merdiven korkuluklarının yapılması, duvar örülmesi, boyanması gibi işleri kapsadığı, sunulan iş deneyim belgesine konu işin benzer işe uymasına rağmen idarece firmalarının değerlendirme dışı bırakılarak ihalenin daha yüksek teklif veren bir firma üzerinde bırakıldığı, yapılan bu hatanın sehven yapılan bir hata olduğunun düşünüldüğü belirtilerek ihale kararının iptal edilmesi ve ihalenin firmaları üzerinde bırakılması talep edilmektedir. 

 

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından “Tüm Hastane Teraslarının İzolasyonu Yapım İşi”’nin 225.04.2007 tarihinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale edildiği, ihaleye ilişkin 20 adet ihale dokümanının satın alındığı, 15 istekli tarafından teklif verildiği belirlenmiştir.

 

Söz konusu ihalede ilk oturumda, ihale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğunun tespit edildiği, hazır bulunanlar önünde teklif zarflarının alınış sırasına göre açıldığı, teklif mektubu ve geçici teminatların usulüne uygun olup olmadığının kontrolünün yapıldığı, isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığının kontrol edildiği, teklif fiyatlarının açıklandığı ve ilk oturumun kapatıldığı  anlaşılmıştır.

 

Daha sonraki aşamada, ihale komisyonunca belgelerin detaylı olarak incelendiği, Makron Yapı Malzemeleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer işe uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve Kamu İhale Genel Tebliğ’ine uygun olarak sınır değerin hesaplandığı, teklifleri hesaplanan bu sınır değerin altında yer alan isteklilerden tekliflerinin detayına ilişkin açıklamalar ile avantajlı koşullarının belgelendirilmesinin istendiği, Vatan Tek. Yapı İnş. San. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermemesi nedeniyle, Sahaka İnş. Tic. Ltd. Şti. ve İzmir Polat İnş. Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin,  Me-Ga Müh. İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin, Başarı İnş. Tic. Fuat Bayram’ın, L-N Yapı ve Yapı Malz. Tic. Ltd. Şti.’nin, Okyanus Müh. ve İnşaat A.Ş.’nin, Akyar İnş. Taah. A.Ş.’nin ve Doğan İnş. Müh. Mim. San.ve Tic.- Serhat Doğan’ın sunduğu aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakıldığı, 21.05.2007 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Ceyhun İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, Tork Müh. & İnşaat’ın ekonomik açıdan avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Kuruma yapılan başvuru dilekçesinde; Makron Yapı Malzemeleri İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iş deneyim belgesinin ihale konusu işe benzer nitelikte olduğu ve ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılmalarının mevzuata uygun olmadığı iddia edilmiştir.

 

İdare tarafından gönderilen ihale dosyasında başvuru sahibinin teklif dosyası kapsamında 20.02.2006 tarihli Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü tarafından düzenlenen “S.Ü. Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Tüm Servislere Fotoselli Kapı Yapımı İşi”’ne ilişkin iş deneyim belgesinin sunulduğu belirlenmiştir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin İş deneyim belgeleri” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “İstekliden, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az % 70´ i oranında gerçekleştirdiği veya % 50’ si oranında denetlediği veyahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş veya benzer işlerle ilgili deneyimini gösteren belgelerin istenilmesi zorunludur.

 

İş deneyimi olarak, istekli tarafından teklif edilen bedelin % 50’ sinden az ve % 100’ ünden fazla olmamak üzere idarece belirlenecek bir oranda, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim belgesi istenir. İşin niteliğinin gerektirmesi halinde, bu belgenin tamamının veya bir kısmının belli bir yapı tekniğine ilişkin olması şartı idarelerce aranabilir. İş ortaklıklarında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının %10’ unu sağlaması gerekir. Konsorsiyumlarda ise, koordinatör ortak ve diğer ortakların, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedel üzerinden istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması gerekir.

 

İş deneyimini gösteren belgeler, isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini ortaya koyan ve bu Yönetmelikte yazılı esas ve usullere göre düzenlenerek verilen ve değerlendirilen; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş yönetme belgesi ve iş denetleme belgesidir.

İş deneyiminde değerlendirilecek benzer işler; ihale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat usul ve tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işlerdir.

 

Belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği ilgili idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilan veya davet belgelerinde belirtilir.

 

İhale komisyonları, iş deneyimi olarak sunulan belgelerin ihale konusu işe benzerlik ve öngörülen asgari tutarı sağlayıp sağlamadıkları yönünden yapacakları yeterlik değerlendirme işlemlerini bu Yönetmelikte yer alan esaslara göre gerçekleştirirler.”  hükmü  yer almaktadır.

 

Şikayet konusu ihalenin idari şartnamesinin 7.4 üncü maddesinde; “ Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: Yapım İşlerinde benzer işlere dair deneyiminde değerlendirilecek tebliğde yer alan B/4 grubu işleri veya özel ve kamu sektöründe teras izolasyonu yapımı benzer iş olarak kabul edilecektir.”

 

Anılan şartnamenin 7.5 inci maddesinde; “ İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; inşaat mühendisi veya mimardır.” düzenlemesine yer verilmiştir.  

 

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’in B/4 Grubu işleri;

1 .III.Grup işler

2. Çiftlik binaları ve depoları

3. Okul ve mahalle ölçeğinde spor tesisleri (temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları vb.)

4. Temel eğitim okulları

5. İlçe tipi idari binalar

6. Yurtlar

7. Cezaevleri

8. Basımevleri, matbaalar

9. Konutlar

10. Tatil köyleri, kampingler v.b.

11. Gece kulübü, lokanta, kafeterya ve yemekhaneler

12. Küçük sanayi siteleri (Atölye, ticarethane, depo vb.)

13. Entegre tarım ve endüstri yapıları

14. Depolar, soğuk hava depoları, mezbahalar

15. Manej sahaları

16. Hal binaları

17. Sağlık tesisleri (sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri, sağlık evleri)

18. Sağlık merkezleri, poliklinikler ve benzeri sağlık yapıları v.b.

19. Jeoloji, botanik ve tema parkları

20. Çevre düzenlemesi ve peyzaj işleri

21. İtfaiye istasyonları

22. Benzin istasyonları

23. Prefabrik yapı montaj ve kurma işleri

24. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler” olarak tanımlanmıştır.

 

Başvuru sahibinin Kuruma yaptığı başvuru dilekçesi ekinde, söz konusu ihalede sunulan iş deneyim belgesine ilişkin hak ediş raporları, işe ilişkin özel teknik şartname, fotoselli kapı detayları sunulmuştur. Sunulan bu belgeler incelendiğinde; iş deneyim belgesine konu işin içeriğinin; “Konya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Tüm Servislerine Fotoselli Kapı Yapımı ve A Blok Merdivenine Korkuluk Yapılması İşi” olduğu, belirtilen iş kalemlerinden başka bir bakım onarım işini kapsamadığı anlaşılmıştır.

  İhale konusu işin içeriğine bakıldığında ise, söz konusu işin “İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Teras İzolasyonu İşi” olduğu, gereken alanların mevcut izolasyonunun sökülmesi, 5500 m2 lik izolasyon yapılacak alanın 2200 m2 lik alanının 2,5 cm. kalınlığında 400 çimento dozlu şap yapılması, şaplanan alanın astar malzemesi ile kaplanması, daha sonra alanların membran ile kaplanması gibi iş kalemlerine kapsadığı tespit edilmiştir.

Yukarıda belirtilen tespitler mevzuat hükümleri ile birlikte değerlendirildiğinde; başvuru sahibinin sunduğu iş deneyim belgesine konu işin içeriğinde yapılan işlerin ihale konusu işin içeriği ile ve idarece yapılan benzer iş tanımına uygun olmaması nedeniyle, idarece başvuru sahibinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuat hükümlerine aykırı olmadığı sonucuna varılmıştır.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda  başkaca esasa etkili herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği
ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul