En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2007/UH.Z-4207
  • Toplantı No: 2007/080
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 27.12.2007
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2007/080
Gündem No :40
Karar Tarihi:27.12.2007
Karar No :2007/UH.Z-4207
Şikayetçi:
 Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kay. Sos. Hizm . Gıda. San. Tic. Ltd. Şti., Vedat Dalokay Cad., No:62/3, G.O.P., ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Manavgat Devlet Hastanesi Baştabibliği, Şelale Yolu Üzeri, 07600, Manavgat / ANTALYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.11.2007 / 34891
Başvuruya konu ihale:
 2007/145360 İhale Kayıt Numaralı “Hastane Mutfağında Yemek Pişirme, Servis ve Sonrası Hizmetler Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.12.2007 tarih ve 08.21.79.0078/2007-86E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Manavgat Devlet Hastanesi Baştabibliği’nce 12.11.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Hastane Mutfağında Yemek Pişirme, Servis ve Sonrası Hizmetler Alımı” ihalesine ilişkin olarak Süpervizör İnş. Tem. İlaçlama Bilgi İşlem İns. Kay. Sos. Hizm . Gıda. San. Tic. Ltd. Şti.’nin 15.11.2007 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 20.11.2007 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin  27.11.2007 tarih ve 34891 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.11.2007 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; idari şartnamenin 7.3.4 maddesinin (a) bendinde; Hastanede meydana gelebilecek zehirlenme ve yangın olaylarına karşı ürün ve şahıs sigorta poliçesini işe başlamadan önce hastane idaresine sunacağına dair noter tasdikli taahhütname istendiği, ihale mevzuatında zehirlenmelere karşı sigorta yaptırılacağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığı, ihalelerde gereksiz ve tatbiki ile temini mümkün olmayan belgelerin istenmesinin ihaleye katılımı sınırlandırdığı ve rekabeti önlediği, bu nedenle kapsamı belli olmayan zehirlenmelere karşı sigorta taahhütnamesinin istenilmemesi gerektiği, idari şartnamede sigorta istenildiğinden Hizmet Alımları Sözleşme Taslağının 22 nci maddesinde ve Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesinde iş yerinin korunması ve sigortalanmasına yönelik sorumlu merci, sigorta türü, teminat ve limitlerin düzenlenmesi gerektiği, buna karşın ihale dokümanında bu bilgilere yer verilmediği iddialarına yer verilmiştir.

 

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

            İhaleye ait idari şartnamenin “Kapasite, araştırma-geliştirme, standart ve kaliteye ilişkin belgeler” başlıklı 7.3.4 maddesinde; “Yemek pişirme, servis ve sonrası hizmetleri ile ilgili olarak, a) Hastanede meydana gelebilecek zehirlenme ve yangın olaylarına karşı ürün ve şahıs sigorta poliçesini işe başlamadan önce hastane idaresine sunacağına dair noter tasdikli taahhütname….verecektir.” düzenlemesine yer verilmiştir. Aynı düzenlemenin ihaleye ait ilanın 4.3.4.(a) maddesinde de yer aldığı anlaşılmıştır.

 

            İhalenin sözleşme tasarısının “İş ve işyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinde; “Yükleniciye aittir.” düzenlemesi yer almıştır.

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanması” başlıklı 19 uncu maddesinin dördüncü fıkrasında; “Hizmet türüne göre sigorta gerektiği takdirde uygulanacak sigorta türü veya türleri ve teminat limitleri günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilir.” hükmü uyarınca idarece uygulanması gerekli görülen sigorta türü veya türleri ve teminat limitlerinin günün koşullarına uygun olmak şartıyla sözleşmesinde veya eklerinde belirtilmesi zorunludur.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği Eki Hizmet Alımları Tip Sözleşmesinin “İş ve İşyerlerinin Korunması ve Sigortalanması” başlıklı 22 nci maddesinin idarelerce düzenlenmesine ilişkin (31 nolu) dipnotta; “İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluğun Genel Şartnamenin 19 uncu maddesinde düzenlenen esaslar dahilinde kime ait olacağı hususu ile İdarenin işin nitelik ve özelliğine göre ihtiyaç duyduğu sigorta türleri ile teminat kapsam ve limitleri burada belirtilecektir.” şeklinde açıklama yapılmıştır.

 

Anılan dipnot açıklaması ve Hizmet Genel Şartnamesinin 19 uncu maddesi birlikte değerlendirildiğinde; eğer işyerini sigortalatma sorumluluğu yükleniciye ait olarak belirlenmişse sigorta türü ve teminat limitlerinin de açıkça düzenlenmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda belirtilen düzenlemeler ile idarece yapılan sigortaya ilişkin düzenleme birlikte ele alındığında, idarece ihale konusu işe ilişkin olarak zehirlenme ve yangın olaylarına karşı sigortalatma sorumluluğunun yükleniciye ait olduğu belirtilmekle birlikte; sigorta teminat kapsam ve limitlerinin belirtilmediği anlaşıldığından sözleşme tasarısının 22 nci maddesinin mevzuata uygun düzenlenmediği tespit edilmiştir. Belirtilen nedenlerle başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul