• Karar No: 2008/UH.Z-1075
  • Toplantı No: 2008/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 03.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/013
Gündem No :67
Karar Tarihi:03.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1075
Şikayetçi:
 Uzmanlar Bilişim Temz. Nak. İnş. ve Yemek Ürt. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti., Ali Nihat Tarlan Cad. Kartal Sokak Kaya İşmerkezi Nu: 16 K: 7 Kadıköy/İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Nurdağı Devlet Hastanesi Baştabipliği,Atatürk Mah. Halide Edip Adıvar Cad. Nu: 15 Nurdağı/GAZİANTEP
Başvuru tarih ve sayısı:
 25.01.2008 / 2863
Başvuruya konu ihale:
 2007/186514 İKN|li “Temizlik Hizmet Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

27.02.2008 tarih ve 08.03.69.0184/2008-7E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

 

            Nurdağı Devlet Hastanesi Baştabipliği tarafından 14.12.2007 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Temizlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Uzmanlar Bilişim Temz. Nak. İnş. ve Yemek Ürt. Hizm. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 07.01.2008 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 09.01.2008 tarihli yazısı ile reddi  üzerine, başvuru sahibinin 25.01.2008 tarih ve 2863 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.01.2008 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

 

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

 

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermediği ya da verdiyse bile idarenin verdiği süreden çok sonra geriye yönelik olarak verdiği, ayrıca ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin tekliflerini birim teklif olarak sundukları, ihalenin kendi üzerlerinde bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

İdari şartnamenin “İhale konusu işe ait bilgiler” başlıklı 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “Nurdağı İlçe Hastanesinin (Malzemesiz)”, ihale konusu işin fiziki miktarı ise; “8 temizlik işçisi ile birlikte genel temizlik hizmeti” şeklinde belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 26.3 ncı maddesinde herhangi bir hususa yer verilmemiştir.

 

İdari şartnamenin 26.5 maddesinde, personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 olarak belirtilmiştir.

 

İdari şartnamenin 48 inci maddesinde fiyat farkı ödeneceği, 49 uncu maddesinde ise işin süresinin 01.01.2008 - 31.12.2008 tarihleri arası olduğu ifade edilmiştir.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 70.570,66 YTL olduğu görülmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde,

 

İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

 

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

 

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

 

hükmüne yer verilmiştir.

 

İdarece 26.12.2007 tarihinde alınan ihale komisyonu kararı ile akabinde düzenlenen kesinleşen ihale kararı yazılarından; ihalenin Abik Bucak Kimy. Güb. İnş. Gıda Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak da Öznet Temizlik Ltd. Şti.’nin belirlendiği görülmektedir.

 

İhale dosyasının incelenmesinden; ihale üzerinde bırakılan istekli olan Abik Bucak Kimy. Güb. İnş. Gıda Ltd. Şti.’nin, Öznet Temizlik Ltd. Şti.’nin ve Nurdağı Eğt. Öğr. Nak. Tic. Ltd. Şti.’nin tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulduğu ve 14.12.2007 tarihli sorgulama yazılarında, anılan isteklilerden, teklif bileşenleri ile ilgili olarak 24.12.2007 tarihine kadar açıklama yapmalarının istendiği, ihale dosyası muhteviyatında yer alan “posta alındısı” belgelerinden, söz konusu yazıların 17.12.2007 tarihinde postaya verildiği, PTT’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan barkod sorgulamasından da, aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazıların, ihale üzerinde bırakılan istekli olan Abik Bucak Kimy. Güb. İnş. Gıda Ltd. Şti.’ne  31.12.2007, Öznet Temizlik Ltd. Şti.’ne 18.12.2007 ve Nurdağı Eğt. Öğr. Nak. Tic. Ltd. Şti.’ne 25.12.2007 tarihinde tebliğ edildiği anlaşılmaktadır.

 

 

Bununla birlikte, ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklama yazısının tarihi 23.12.2007, Nurdağı Eğt. Öğr. Nak. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklama yazısının tarihi ise 19.12.2007 olup, anılan yazılar üzerinde yer alan “evrak giriş” tarihlerinin yazı tarihleri ile aynı olduğu anlaşılmıştır.

 

19.12.2007 tarihi öğleden sonrası, 23.12.2007 tarihi ise tam gün resmi tatildir.

 

Başvuru sahibi, şikayet dilekçesinde, özetle; kendilerine gönderilen kesinleşen ihale kararında ihalenin Abik Bucak Kimy. Güb. İnş. Gıda Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığının ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin Öznet Temizlik Ltd. Şti. olduğunun belirtildiğini, kesinleşen ihale kararını 03.01.2008 tarihinde aldıklarını, yine aynı tarihte idare yetkilileri ile yapılan şifahi görüşmede anılan isteklilerin halen söz konusu sorgulamaya yanıt vermediklerini beyan ettikleri, dolayısıyla bu isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiğini iddia etmiştir.

 

Şikayet başvurusu ardından alınan 09.01.2008 tarihli ihale komisyonu kararı ile akabinde düzenlenen kesinleşen ihale kararı yazılarından; ihalenin Abik Bucak Kimy. Güb. İnş. Gıda Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak da başvuru sahibinin belirlendiği görülmektedir.

 

Şikayet başvurusu üzerine idarece alınan kararda, özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin, Öznet Temizlik Ltd. Şti.’nin ve Nurdağı Eğt. Öğr. Nak. Tic. Ltd. Şti.’nin 14.12.2007 tarihinde aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutuldukları, Nurdağı Eğt. Öğr. Nak. Tic. Ltd. Şti.’nin 19.12.2007 tarihinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ise 23.12.2007 tarihinde yanıt verdiği, Öznet Temizlik Ltd. Şti.’nin yanıt vermediği, bu nedenle teklifinin ikinci ihale komisyonu kararı ile değerlendirme dışı bırakıldığı, ayrıca yapılan değerlendirme neticesinde Nurdağı Eğt. Öğr. Nak. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklamalarının yeterli görülmeyerek bu isteklinin teklifinin de değerlendirme dışı bırakıldığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamalarının yeterli görüldüğü, dolayısıyla ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı, ayrıca, başvuru sahibinin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olduğu yönünde de düzeltme işlemi yapıldığı belirtilmiştir.

 

Başvuru sahibi, itirazen şikayet dilekçesinde, özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermediğini ya da verdiyse bile idarenin verdiği süreden çok sonra geriye yönelik olarak verdiğini iddia etmektedir.

 

Konuyla ilgili olarak ihaleyi yapan idareye yazılan 25.02.2008 tarihli yazı ile;

 

- Abik Bucak Kimy. Güb. İnş. Gıda Ltd. Şti., Öznet Temizlik Ltd. Şti. ve Nurdağı Eğt. Öğr. Nak. Tic. Ltd. Şti.’ne gönderilen sorgulama yazılarının ilgililerince tebellüğ tarihleri daha geç tarihler olmasına rağmen, Nurdağı Eğt. Öğr. Nak. Tic. Ltd. Şti. ile Abik Bucak Kimy. Güb. İnş. Gıda Ltd. Şti.’nin bu yazılara ilişkin cevabi yazı tarihlerinin nasıl, sırasıyla, 19.12.2007 ve 23.12.2007 tarihleri olabildiği, söz konusu yazıların, ilgililere, faks ya da başka bir iletişim vasıtasıyla ayrıca iletilip iletilmediği, (eğer böyle bir yol kullanılmış ise, varsa, bunları tevsik eden belgelerin aslına uygunluğu onaylı birer örneğini de cevabi idare yazısına eklenmesi),

 

- Söz konusu 19.12.2007 ve 23.12.2007 tarihli yazılar üzerinde yazı tarihleri ile aynı evrak giriş tarihlerinin belirtildiği, bu yazıların idareye elden teslim edilip edilmediği, 19.12.2007 tarihinin yarım gün, 23.12.2007 tarihinin ise tam gün resmi tatile denk geldiği, bu itibarla 23.12.2007 tarihli yazının aynı tarihte evrak kaydına nasıl alındığı, bu yazının söz konusu tarihte idare kayıtlarına girdiğinin “gelen evrak defteri” üzerinde de gösterilip gösterilmediği, (gösterilmişse gelen evrak defterinin 23.12.2007 tarihine ilişkin sayfalarının aslına uygunluğu onaylı birer örneğini de cevabi idare yazısına eklenmesi),

 

- 09.01.2008 tarihli ihale komisyon kararında belirtildiği üzere Öznet Temizlik Ltd. Şti. tarafından idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına yanıt verilmediği ve aşırı düşük teklif sorgulamasına yanıt verilmesi için idarece verilen süre 24.12.2007 tarihinde dolduğu halde, 26.12.2007 tarihli ilk ihale komisyon kararında anılan isteklinin nasıl ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği,”

 

hususlarında idareden açıklama istenilmiştir.

 

Cevabi idare yazısında, özetle; “aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin yazıların ilgililerine 14.12.2007 tarihinde faks çekildiği, ancak faks cihazındaki teknik arızadan dolayı ileti raporlarının alınamadığı, Nurdağı Eğt. Öğr. Nak. Tic. Ltd. Şti.’nin açıklama yazısını 19.12.2007 tarihinde, Abik Bucak Kimy. Güb. İnş. Gıda Ltd. Şti’nin ise açıklama yazısını 23.12.2007 tarihinde elden teslim ettikleri, hastaneleri yeni açıldığından 23.12.2007 tarihinde hastane personelinin ek mesai yaptığı, gelen evrak defteri fotokopisinin ekte sunulduğu, Öznet Temizlik Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap vermediği halde 26.12.2007 tarihli ihale komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, bu durumun şikayet başvurusu üzerine alınan 09.01.2008 tarihli ihale komisyonu kararı ile düzeltilerek anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı” hususlarına yer verilmiştir.

 

Cevabi yazı ekinde yer alan gelen evrak defter sayfası fotokopisinden, Nurdağı Eğt. Öğr. Nak. Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap yazısının 19.12.2007, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap yazısının ise, 23.12.2007 tarihinde evrak kaydına alındığı anlaşılmaktadır.

 

Sonuç olarak; idareden edinilen belge ve bilgiler çerçevesinde, ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına süresi içerisinde yanıt verdiği, bu itibarla başvuru sahibinin, ihale üzerinde bırakılan isteklinin söz konusu cevabı süresi geçtikten sonra geçmişe yönelik olarak verdiği iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Öznet Temizlik Ltd. Şti. sorgulamaya yanıt vermemiş ve bu nedenle teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır. Nurdağı Eğt. Öğr. Nak. Tic. Ltd. Şti. sorgulamaya yanıt vermiş, ancak teklif bedeli asgari işçilik maliyetinin altında olduğundan teklifi değerlendirme dışı bırakılmıştır. İhale üzerinde bırakılan istekli ise asgari işçilik maliyeti nisbetinde teklif fiyatı vermiş ve açıklamasında ihale konusu işi karsız yapacağını belirtmiştir. İhale üzerinde bırakılan isteklinin açıklamaları ihale komisyonunca yeterli görülmüş ve ihale anılan istekli üzerinde bırakılmıştır. 

 

Diğer taraftan, başvuru sahibi, itirazen şikayet dilekçesinde, ayrıca, ihale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibinin (ilk ihale komisyon kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlenen Öznet Tem. Ltd. Şti.’nin kastedildiği anlaşılmaktadır.) tekliflerini, “birim teklif” olarak sunduklarını iddia etmektedir.

 

Başvuru sahibince “birim teklif” ibaresi ile neyin kastedildiği anlaşılamamış olmakla birlikte, ihaleye katılan bütün isteklilerin sundukları teklif mektuplarının “götürü bedel” teklif mektubu olduğu görülmüştür.

 

 

 

Bununla birlikte, idari şartnamenin “Teklif ve Sözleşme Türü” başlıklı 19 uncu maddesi, tip idari şartname dipnotlarına uygun olarak “birim fiyat” teklif alınmaya ve sözleşme imzalanmaya uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca, yine idari şartnamenin “Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi” başlıklı maddesi de, yine tip idari şartname dipnotlarına uygun olarak “birim fiyat” teklif alınan ihalelere göre iş artışı ve iş eksilişine izin verir şekilde düzenlenmiştir.

 

İhale dosyasında, isteklilere verilen standart formlara ve sözleşme tasarısına rastlanmamış, isteklilere verilen “teklif mektubu” örneği idareden faks marifetiyle istenmiş, idarece gönderilen teklif mektubu örneğinin “götürü bedel” teklif mektubu örneği olduğu, sözleşme tasarısının 6 ncı maddesinde de sözleşmenin “götürü bedel” olduğunun belirtildiği görülmüştür.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin son fıkrasında; “İhale veya ön yeterlik dokümanlarını oluşturan belgelerde idareler tarafından yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Belirtilen hususlar bir arada değerlendirildiğinde; idari şartname ile sözleşme tasarısı arasındaki söz konusu temel çelişkinin, ihale işlemleri ile ihale kararının iptalini gerektirdiği sunucuna ulaşılmıştır.

 

Sonuç olarak; yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale işlemleri ile ihale kararının iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “İhale Yetkilisi ve İhale Komisyonu” başlıklı V-B maddesinde; “…İhale komisyonunun eksiksiz olarak ihaleyi sonuçlandırabilmesi için yedek üyeler tespit edilirken ihale konusu işin uzmanları ile muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek en az birer yedek üye belirlenmelidir….” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihalede; ihale komisyonu üyelerinin görevlendirilmesine ilişkin yazının tetkikinden; komisyon yedek üyeleri arasında muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel yerine geçecek bir yedek üye belirlenmediği bu hususun anılan Tebliğ hükmüne aykırı olduğu, söz konusu ihalenin bu nedenle de iptal edilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle,  karara katılıyorum.  

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul