En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2008/UH.Z-1428
  • Toplantı No: 2008/019
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 31.03.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/019
Gündem No :61
Karar Tarihi:31.03.2008
Karar No :2008/UH.Z-1428
Şikayetçi:
 ISL Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti., Süslü Sokak No 16/1 Mebusevleri Tandoğan/ANKARA
 İhaleyi yapan idare:
 Hazine Müsteşarlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, İnönü Bulvarı No 36 06510 Emek /ANKARA
Başvuru tarih ve sayısı:
 20.03.2008 / 8416
Başvuruya konu ihale:
 2007/197605 İhale Kayıt Numaralı “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

26.03.2008 tarih ve 08.08.60.G011/2008-25 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Hazine Müsteşarlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı tarafından 11.01.2008 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan “Özel Güvenlik Hizmeti Alımı” ihalesine ilişkin olarak ISL Güvenlik Hizmetleri Ltd. Şti.’nin 20.03.2008 tarih ve 8416 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; ihale ilanının 18.12.2007 tarihinde yayımlandığı, firmalarının ihaleye verdiği fiyat teklifini hazırlarken, bu tarihte 2008 yılında geçerli asgari ücret henüz açıklanmadığından 2007 yılı ikinci yarısında uygulanacak asgari ücret üzerinden teklif verildiği, idari şartnamenin 48.1. ve 48.2. maddelerinde "son teklif verme tarihinden sonra meydana gelen artışların yansıtılacağının" belirtildiği, firmalarının da 2007 yılı 12 nci ayında geçerli asgari ücrete göre teklif verdiği, ilk verilen ihale kararı ile işin kendilerinde bırakıldığı, 25.02.2008 tarihinde bildirilen yazı ile düzeltici işlem tesis edilerek tekliflerinin asgari işçilik maliyetinin altında kalması nedeni ile değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinde başvurularda aranacak şekil unsurları düzenlenmiş, aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrasında ise, birinci fıkranın (ç) ve (e) bendinde sayılan belgeler ile ikinci fıkrada yer alan bilgileri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularıyla ilgili olarak başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksikliklerin başvuru sahibi tarafından giderilebileceği, anılan Yönetmeliğin 17 nci maddesinde yapılan ön inceleme sonucunda; aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç), (d) ve (e) bentleri bakımından bir aykırılığın tespiti halinde Kurul tarafından başvurunun iddiaların incelenmesi kapsamında incelenip incelenmeyeceğine karar verileceği hükme bağlanmış, 22 nci maddesinde ise; iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşulları sayılmıştır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru dilekçesine başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeler ile imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örnekleri ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikayette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan 301 YTL başvuru bedelinin Kurum hesaplarına  yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği tespit edilmiş olup, tespit edilen aykırılıkların İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin altıncı fıkrası uyarınca 15 günlük itirazen şikayet süresi içerisinde tamamlanmadığı anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede, Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık iddialarının somut ve ciddi nitelikte bulunmaması nedeniyle Yönetmeliğin 22 nci maddesinde öngörülen iddiaların incelenmesine geçilmesinin kabul koşullarının oluşmadığı anlaşıldığından iddiaların incelenmesine geçilmesine gerek bulunmamaktadır.

 

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul