• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.II-465
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :4
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.II-465
Şikayetçi:
 Duru Ela Lojistik İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, ATATÜRK MAH. 19. SOK. HASANZADE APT. A BLOK KAT 1 NO : 3 ŞANLIURFA
 İhaleyi yapan idare:
 Kütahya Belediye Başkanlığı Park Ve Bahçeler Müdürlüğü, Alipaşa Mahallesi Zafer Meydanı No: 1 43100 KÜTAHYA
Başvuru tarih ve sayısı:
 27.12.2012 / 43260
Başvuruya konu ihale:
 2012/150246 İhale Kayıt Numaralı "2013-2014 Park Ve Bahçe Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere İşçilik Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Kütahya Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğütarafından 03.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “2013-2014 Park ve Bahçe Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere İşçilik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Duru Ela Lojistik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 21.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 21.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 27.12.2012 tarih ve 43260 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 27.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5132 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihaleye istekli olarak iştirak ettikleri ve ihale komisyonunca ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendikleri, ancak ihaleye 2.289.300,18 TL teklif sunan ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin asgari maliyetin altında olduğu, söz konusu firma tarafından teklif edilen birim fiyatların şu anda geçerliği olmayan KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak hazırlandığı, ihalede teklif edilmesi gereken asgari maliyet tutarının (kontör bedeli hariç) 2.287.767,67 TL olduğu, idari şartnamede belirtilen ve 8 adet telefon için her ay verilmesi gereken 20 TL kontör bedelinin (8 telefon x 16 ay x 20 TL) 2.560 TL dahil edilmesi durumunda asgari teklif edilmesi gereken bedelin 2.290.327,67 TL olduğu, firmaları tarafından işçilik maliyetlerinin manuel olarak hesaplandığı, ihale konusu işte çalışacak olan personelin işçilik maliyetleri hesaplanırken kullanılması gereken yöntemin prime tabi ücretler üzerinden kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 3 ayrı, malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi % 11 ayrı, genel sağlık sigortası primi % 7,5 ve işsizlik sigortası primi % 2 ayrı olarak hesaplanıp yuvarlama işlemi yapıldıktan sonra toplam işveren payının bulunması gerektiği, bu şekilde hesaplandığında örneğin asgari ücretin % 4 fazlası alan bir düz işçinin bir günlük maliyetinin KİK işçilik hesaplama modülüne göre 41,47 TL olduğu, ancak manuel olarak hesaplandığında bu tutarın 41,48 TL olması gerektiği, tüm işçilik kalemleri bu şekilde hesaplandığında ihale üzerinde bırakılan firmanın teklif ettiği bedelin asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, ihalenin firmaları üzerinde bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İdari Şartnamenin 2.a maddesinde ihale konusu işin; “2013-2014 Park ve Bahçe Hizmetlerinde Çalıştırılmak Üzere İşçilik Hizmet  Alımı” olarak belirtildiği,

 

            İdari Şartnamenin 25.3’üncü maddesinde;

 

Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Teknik Eleman Asgari ücretin % 60 Fazlası, Ustalara asgari ücretin % 20 Fazlası İşçilere Asgari ücretin % 4 Fazlası olarak hesaplanacaktır.

            …

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Sigorta Risk Prim oranı % 3 olarak hesaplanacaktır.”

           

Şeklinde düzenleme yapıldığı,

 

Sözleşme Tasarısının 9.1 inci maddesinde;  “İşe başlama tarihi 01.01.2013; işi bitirme tarihi 30.04.2014” olarak belirtildiği,

 

            Birim fiyat teklif cetvelinin;

A

B

Sıra No

 

     İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen       Birim Fiyat

        

        Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Teknik Eleman (485 Gün)

Gün

3

485

 

 

2

Teknik Eleman Fazla Mesai

Saat

3

60

 

 

3

Usta (485 Gün)

Gün

15

485

 

 

4

Usta Fazla Mesai

Saat

15

60

 

 

5

Düz İşçi (485 Gün)

Gün

44

485

 

 

6

Düz İşçi (214 Gün)

Gün

66

214

 

 

7

Düz İşçi Fazla Mesai

Saat

66

60

 

 

8

Kısmi Zamanlı Düz İşçi (70    Kişi (Tamamı 1 Nisan 2013'de  başlayıp, 1 Kasım 2013'de son  bulacaktır.)

Saat

70

856

 

 

                                                                                      I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat

Tutarı

1

İletişim Bedeli (8 Adet x 16 Ay)

Adet

1

 

 

 

 

            Şeklinde oluşturulduğu görülmüştür.

 

            İhale işlem dosyası incelendiğinde; ihale komisyonunca tekliflerin alınmasından sonra idarece ihalede en düşük teklifi veren Gülben & Tümen Ortak Girişiminden 05.12.2012 tarihli yazı ile aşırı düşük teklif açıklaması istenildiği,Gülben & Tümen Ortak Girişimi tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması uygun bulunarak ihalenin anılan istekli üzerinde bırakıldığı görülmüştür.

 

            İdarenin yaklaşık maliyet hesabı ve ekleri incelendiğinde işçilik maliyetinin KİK İşçilik Hesaplama Modülü kullanılarak hesaplandığı ve KİK işçilik hesaplama modülünde bulunan işçilik birim fiyatlarının üzerine % 10 kâr ilave edildiği, buna göre hesaplanan kâr hariç asgari işçilik maliyetinin 2.286.740,18 TLolduğu, kâr dahil toplam işçilik maliyetinin ise 2.515.996,88 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78 ve 79’uncu maddelerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde veya bu nitelikte olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve personelin haftalık çalışma saatinin tamamının idare için kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde, teklif fiyata dahil olacak giderler ile aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmış ve anılan Tebliğ’in 79.7’nci maddesinde “Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, Kurumca ilgililerin faydalanmasına yönelik olarak hazırlanan “işçilik hesaplama modülü”ne (www.kik.gov.tr) adresinden ulaşılabilecektir.”açıklamasına yer verilmiştir.

           

Bu açıklamadan da anlaşılacağı üzere “işçilik hesaplama modülü”, idare veya isteklilerce kullanılması zorunlu olmayan, yalnızca ilgililere kolaylık sağlayan bir araç niteliğindedir ve anılan Tebliğ’in yukarıda yer verilen açıklaması dışında, söz konusu modülün idarelerce veya isteklilerce kullanılması hakkında bir düzenleme yer almamaktadır.

 

            Diğer yandan Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli ve M-20518196 sayılı yazıda, işveren tarafından ödenecek sigorta primi tutarının, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması yönteminin doğru olduğu belirtildiğinden, başvuruya konu ihalede Kamu İhale Kurumu işçilik hesaplama modülünde yapılan hesaplamada olduğu gibi işveren payının ( %11 malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi + % 7,5 genel sağlık sigortası primi + % 1 kısa vadeli sigorta kolları primi + % 2 işsizlik sigortası primi olmak üzere) toplam % 22 oranı üzerinden değil de her bir sigorta koluna ait prim oranı üzerinden ayrı ayrı hesaplanması gerekmektedir.

 

            Bu çerçevede; ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine ilişkin olarak KİK işçilik hesaplama modülüne göre işçilik kalemlerine ilişkin hesaplama yapıldığında;2.286.740,18 TLsonuç verdiği; KİK işçilik modülü dışında işveren payının ayrı ayrı hesaplanması neticesinde; ihalede teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetinin 2.287.168,47 TL sonuç verdiği görülmüştür.

 

            Bu çerçevede ihale üzerinde bırakılan Gülben&Tümen Ortak Girişimi’nin birim fiyat teklif cetveli incelendiğinde işçilik maliyeti için teklif etmiş olduğu toplam 2.286,740,18 TL’lik bedelin ihalede teklif edilmesi gereken toplam asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı görülmüştür.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde,

 

 “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

 İhale komisyonu;

 

 a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

           

 b)  Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

           

 c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

           

 Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”hükmü,

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde;

            “79.4.İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

            Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

            …79.5. Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.”açıklaması yer almaktadır.

            Yukarıda yer verilen hesaplama ve tespitler sonucunda başvuruya konu ihalede teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetine ilişkin olarak bulunan tutar 2.287.168,47 TL olduğundan, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.5 numaralı maddesinde belirtilen, teklif tutarı asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri karşılamayan isteklilerin tekliflerinin reddedilmesi gerektiği açıklamasından hareketle, söz konusu ihalede idarece geçerli teklif olarak belirlenen ve asgari işçilik maliyetine ilişkin olarak teklif ettiği tutar 2.287.168,47 TL’nin altında olan Gülben & Tümen Ortak Girişimi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

            Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Gülben & Tümen Ortak Girişimi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul