En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-494
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :32
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.III-494
Şikayetçi:
 Karun Sosyal Hizmetler Temizlik İnşaat Teks. Eğitim San. Ve Tic. Ltd. Şti., ÖZDEMİR MAH. YANIK SOK. NO:13 KAT:3 UŞAK
 İhaleyi yapan idare:
 Karşıyaka Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü, Örnekköy Çoskun Şahin Sok. No: 129 İZMİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 31.12.2012 / 43608
Başvuruya konu ihale:
 2012/157764 İhale Kayıt Numaralı "Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğü?Nün Görev Alanlarına Bağlı Tüm Tesis Ve Binalarda Çalıştırılmak Üzere Personel Temini" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

            Karşıyaka Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 19.11.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Belediyemiz Veteriner İşleri Müdürlüğünün Görev Alanlarına Bağlı Tüm Tesis ve Binalarda Çalıştırılmak Üzere Personel Temini” ihalesine ilişkin olarak Karun Sosyal Hizmetler Temizlik İnşaat Teks. Eğitim San. ve Tic. Ltd. Şti. nin 17.12.2012 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 19.12.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 31.12.2012 tarih ve 43608 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 29.12.2012 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2012/5218 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif bedeli ile giyim maliyetini karşılamasının mümkün olmadığı, söz konusu maliyeti tevsik etmek üzere sunduğu proforma faturanın hayatın olağan akışına uygun olmadığı, proforma faturayı düzenleyen firmanın stoklarında Teknik Şartname’de istenilen nitelik ve özellikte malzeme bulunmadığı, proforma faturanın düzenlendiği dönemden bir önceki geçici vergi beyanname döneminde firmanın alış-satışının bulunmadığı, at antrenörü için istenen binici montu, binici yeleği, binici botu, binici kepi ve 2 çift cepsin proforma faturayı düzenleyen firmanın stoklarında olmadığı, dolayısıyla ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddia edilmektedir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            İdari Şartname’nin  “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. ihale konusu hizmetin;

a)adı: belediyemiz veteriner işleri müdürlüğünün görev alanlarına bağlı tüm tesis ve binalarda çalıştırılmak üzere personel temini

b)miktarı ve türü: hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır.
12 kişi hayvan bakım ve temizlik görevlisi, 2 kişi şoför, 1 kişi ustabaşı, 2 kişi veteriner hekim, 1 kişi veteriner teknikeri, 2 kişi at antrenörü, olmak üzere toplam 20 kişi, hizmet alımı

c)yapılacağı yer: veteriner işleri müdürlüğünün görev alanlarına bağlı tüm tesis ve binalar

ç)bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. İsteklilerin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif edilecek fiyata dâhildir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

1- HAYVAN BAKIM VE TEMİZLİK GÖREVLİSİ: Brüt asgari ücret oranından ödeme yapılacak ve işçi maaş bordrosunda gösterilecektir.

2-ŞÖFÖR: Brüt asgari ücretin % 35 oranında fazla ödeme yapılacak ve işçi maaş bordrosunda gösterilecektir.

3- USTABAŞI: Brüt asgari ücretin % 50 oranında fazla ödeme yapılacak ve işçi maaş bordrosunda gösterilecektir.

4- VETERİNER HEKİM: Brüt asgari ücretin % 100 oranında fazla ödeme yapılacak ve işçi maaş bordrosunda gösterilecektir.

5- VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ: Brüt asgari ücretin % 75 oranında fazla ödeme yapılacak ve işçi maaş bordrosunda gösterilecektir.

 6- AT ANTRENÖRÜ: Brüt asgari ücretin % 75 oranında fazla ödeme yapılacak ve işçi maaş bordrosunda gösterilecektir.

 
            2013 Yılı Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde yapılacak çalışmalar için ise;
Çalışılacak gün sayısı: 14,5 gün Bayram = 14,5 gün

01 Ocak 2013 Yılbaşı : 1 gün

23 Nisan 2013 Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı : 1 gün

01 Mayıs 2013 Emek Ve Dayanışma Günü : 1 gün

19 Mayıs 2013 Atatürk?ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı : 1 gün

07 Ağustos 2013 Ramazan Bayramı Arefesi : 0,5 gün

08 Ağustos 2013 Ramazan Bayramı : 1 gün

09 Ağustos 2013 Ramazan Bayramı : 1 gün

10 Ağustos 2013 Ramazan Bayramı : 1 gün

30 Ağustos 2013 Zafer Bayramı : 1 gün

14 Ekim 2013 Kurban Bayram Arifesi : 0,5 gün

15 Ekim 2013 Kurban Bayramı : 1 gün

16 Ekim 2013 Kurban Bayramı : 1 gün

17 Ekim 2013 Kurban Bayramı : 1 gün

18 Ekim 2013 Kurban Bayramı/ : 1 gün

28 Ekim 2013 Cumhuriyet Bayram Arifesi : 0,5 gün

29 Ekim 2013 Cumhuriyet Bayramı : 1 gün

Çalıştırılacak personel sayısı : 20

 

12 Hayvan Bakım ve Temizlik Hizmetleri personeline verilecek toplam tatil gün : 174 gün

2 Şöför Hizmetleri personeline verilecek toplam tatil gün : 29 gün

1 Ustabaşı Hizmetleri personeline verilecek toplam tatil gün : 14,5 gün

2 Veteriner Hekim personeline verilecek toplam tatil gün : 29 gün

1 Veteriner Sağlık Teknikeri personeline verilecek toplam tatil gün : 14,5 gün

2 At Antrenör personeline verilecek toplam tatil gün : 29 gün

bu oranlar dikkate alınacaktır.

 

            Ulusal bayram günlerinde çalıştırılacak personel ve sayısı ile çalıştırıp çalıştırılmama
hususu idarenin takdirindedir.


Fazla Mesailer :

12 Hayvan Bakım ve Temizlik Hizmetleri personeline verilecek toplam fazla mesai: 3240 saat

2 Şöför Hizmetleri personeline verilecek toplam fazla mesai : 540 saat

1 Ustabaşı Hizmetleri personeline verilecek toplam fazla mesai : 270 saat

2 Veteriner Hekim personeline verilecek toplam fazla mesai : 540 saat

1 Veteriner Sağlık Teknikeri personeline verilecek toplam fazla mesai : 270 saat

2 At Antrenör personeline verilecek toplam fazla mesai : 540 saat

bu oranlar dikkate alınacaktır.

 

Fazla mesaide çalıştırılacak personel ve sayısı ile çalıştırıp çalıştırılmama hususu idarenin takdirindedir.

 

25.3.2. Yemek, yol ve giyecek giderleri:

Tüm çalışanlara ( Hayvan Bakım ve Temizlik Hizmetleri personeli, Şöför Hizmetleri personeli, Ustabaşı Hizmetleri personeli, Veteriner Hekim personeli, Veteriner Sağlık Teknikeri personeli, At Antrenör personeli ) yemek ve yol giderleri yüklenici tarafından nakdi olarak ödenecektir. Yemek gideri ayda 26 gün üzerinden, günlük brüt 8,00 TL.'den, Yol gideri ayda 26 gün üzerinden, günlük brüt 5,00 TL.' den ödenecek ve maaş bordrosunda gösterilecektir.
Sözleşmenin uygulanması sırasında hak ediş ödemelerinde çalışılmayan günler için yol ve yemek bedelleri hak ediş bedelinden düşülerek ödeme yapılacaktır. Yol ve yemek bedeli ihale süresince sabit kalacaktır.

 

Giyecek gideri ise ayni olarak yüklenici tarafından ödenecektir.

25.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Yaklaşık maliyet hesabında dikkate alınmış olan kısa vadeli sigorta kolları prim oranları:
Bu hizmet ihalesi yaklaşık maliyetinin hesabında, İş Kazaları ile Meslek Hastalıkları Sigortası Prim Oranı % 2,5 olarak hesaplanmıştır.”
düzenlemesi yer almaktadır.

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prim oranları ve Devlet katkısı” başlıklı 81’inci maddesinde “Bu Kanun gereğince alınacak sigorta prim oranları aşağıdaki şekildedir:

a) Malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının % 20'sidir. Bunun % 9'u sigortalı hissesi, % 11'i işveren hissesidir.

...

c) Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, yapılan işin iş kazası ve meslek hastalığı bakımından gösterdiği tehlikenin ağırlığına göre % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında olmak üzere, 83 üncü maddeye göre Kurumca belirlenir. Bu primin tamamını işveren öder.

...

f) Genel sağlık sigortası primi, kısa ve uzun vadeli sigorta kollarına tâbi olanlar için 82 nci maddenin birinci fıkrasına göre hesaplanan prime esas kazancın % 12,5'idir. Bu primin % 5'i sigortalı, % 7,5'i ise işveren hissesidir. Yalnızca genel sağlık sigortasına tâbi olanların genel sağlık sigortası primi, prime esas kazancın % 12'sidir…”hükmü,

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun “İşsizlik sigortası primleri ile sosyal güvenlik primlerine ilişkin hükümler” başlıklı 49’uncu maddesinde “İşsizlik sigortasının gerektirdiği ödemeleri, hizmet ve yönetim giderlerini karşılamak üzere, bu Kanunun 46 ncı maddesi kapsamına giren tüm sigortalılar, işverenler ve Devlet, işsizlik sigortası primi öder. İşsizlik sigortası primi, sigortalının 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 ve 82 nci maddelerinde belirtilen prime esas aylık brüt kazançlarından % 1 sigortalı, % 2 işveren ve %1 Devlet payı olarak alınır.

...

İşsizlik sigortası primlerinin toplanmasından, sigortalı ve işyeri bazında kayıtların tutulmasından, toplanan primler ile uygulanacak gecikme cezası ile gecikme zammının Fona aktarılmasından, teminat ve hak edişlerin prim borcuna karşılık tutulmasından, yersiz olarak alınan primlerin iadesinden Sosyal Güvenlik Kurumu görevli, yetkili ve sorumludur...”hükmü yer almaktadır.

 

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğünce Kuruma gönderilen 03.12.2012 tarihli yazıda, işveren hisselerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesinde belirtilen her bir sigorta koluna ait prim oranına göre ayrı ayrı hesaplanması, yuvarlamanın da her bir işlem sonucunda bulunan rakam üzerinden yapılması gerektiği ifade edilmiştir.

 

Anılan Kanun hükümleri, Sosyal Güvenlik Kurumunun görüş yazısı ve anılan şartname düzenlemesi çerçevesinde % 11 oranındaki “malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi”, % 7,5 oranındaki “genel sağlık sigortası primi”, % 2 oranındaki “işsizlik sigortası primi” ve % 3 oranındaki “kısa vadeli sigorta kolları primi” ayrı ayrı dikkate alınarak her bir işlem sonucunda yuvarlama yapılarak hesaplama yapılması gerektiği anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin 25’inci maddesi ve yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan hesaplama neticesinde 20 personelin yemek ve yol bedeli ile % 3 sözleşme gideri dahil, giyim gideri hariç 12 aylık asgari işçilik maliyetinin 533.130,35 TL’ye tekabül ettiği anlaşılmıştır.

 

İncelenen ihalede idarece belirlenen kârsız yaklaşık maliyet tutarının altında teklif veren Mehmetoğulları Tem.Hiz. Aras. Bil. Top. Sis. Yem. Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti., Mete Tem. Özel Sağlık Hiz. Bil. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti., Mefa Taah. Eğt. Big. Sağ. Turz. Tem. Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Tercan Bilg. Tem. Özel Sağ. İnş. Gıda İns. Kay. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Dragon Tem. İns. Kayn. Özel Sağ. Hiz. Bilg. Otomas. Hiz. İnş.Oto Kiralama San. ve Tic. Ltd. Şti.den 20.11.2012 tarihli yazılar ile tekliflerine ilişkin giyim bedelinin fiyat bileşenlerinin 03.12.2012 tarihine kadar açıklanmasının istendiği, idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulaması neticesinde  Mehmetoğulları Tem.Hiz. Aras. Bil. Top. Sis. Yem. Tur. İnş. Tic. Ltd. Şti., Tercan Bilg. Tem. Özel Sağ. İnş. Gıda İns. Kay. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Dragon Tem. İns. Kayn. Özel Sağ. Hiz. Bilg. Otomas. Hiz. İnş.Oto Kiralama San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle, Mefa Taah. Eğt. Big. Sağ. Turz. Tem. Nak. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunmadığı, Mete Tem. Özel Sağlık Hiz. Bil. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının uygun bulunduğu, 07.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile ihalenin Mete Tem. Özel Sağlık Hiz. Bil. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi olarak başvuru sahibinin belirlendiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli olarak belirlenen Mete Tem. Özel Sağlık Hiz. Bil. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, asgari işçilik maliyetinin 533.111,69 TL olarak hesaplandığı, giyim gideri için toplam 4.802,50 TL ve firma kârı için 543,74 TL öngörüldüğü tespit edilmiştir.

 

Anılan istekli tarafından giyim giderinin tevsiki amacıyla aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında Formasan Teks. Tem. İnş. Taah. Elektrik Elektronik Tur. Mak. Bilgi İşlem ve Yazılım San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Yamanlar Tem. Özel Sağlık Hiz. Posta Dağıtım İnş. Taah. Tur. Oto Kiralama Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.den alınan 22.11.2012 tarihli proforma faturaların sunulduğu, proforma faturaların üzerinde; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” şerhinin ve SMMM imzası ile kaşesinin bulunduğu, proforma faturaların ekinde ayrıca idarenin aşırı düşük teklif açıklama isteme yazısında istenmemesine karşın proforma faturalara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının da bulunduğu tespit edilmiştir.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde“79.4.2.4. Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin,

altında olamaz.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

79.4.2.15. Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura / fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir…”açıklamaları bulunmaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4.2.15’inci maddesinde yer alan açıklamalara göre, (79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanağın meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanağın meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşeleneceği, bu tutanakların proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyeceği ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edileceği, gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare ve/veya Kurum tarafından, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan istenebileceği, meslek mensubunun, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumlu olduğu anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan proforma faturalar ile maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının kamu ihale mevzuatına uygun olduğu, ayrıca belgeler arasında uyumsuzluk olmadığı, bu haliyle giyim giderine yönelik açıklamanın Kamu İhale Genel Tebliği açıklamalarına uygun olarak tevsik edildiği tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ancak söz konusu istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklamasında işçilik maliyetinin 533.111,69 TL olarak açıklandığı, bu tutarın yukarıda belirtildiği şekilde hesaplanan asgari işçilik maliyetinin altında olduğu, ihalede tevsik edilmesi gereken asgari işçilik maliyet tutarına, istekli tarafından öngörülen giyim bedeli ile firma kârı eklendiğinde;  533.130,35 + 4.802,50 + 543,74 TL = 538.476,59 TL’ye karşılık gelen tutarın isteklinin teklif etmiş olduğu 538.457,93 TL’lik teklif bedeli ile karşılanmadığı görülmüştür. Bu çerçevede anılan istekli tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklamasının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Mete Tem. Özel Sağlık Hiz. Bil. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul