• Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.II-613
  • Toplantı No: 2013/009
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 28.01.2013
(Aşağıdaki metin 9/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/009
Gündem No :70
Karar Tarihi:28.01.2013
Karar No :2013/UY.II-613
Şikayetçi:
 Engin Çelik İnşaat SAnayi Ve Ticaret Limited Şirketi, GAZCILAR CAD. A.FİKRİ BOZKAYA ÖRKAP İŞHANI NO : 12 KAT 1/4 BURSA
 İhaleyi yapan idare:
 Uludağ Üniversitesi Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanlığı, Uludag Üniversitesi Rektörlügü Izmir Yolu 21.Km.Görükle Kampüsü 16059 BURSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 07.01.2013 / 575
Başvuruya konu ihale:
 2012/89925 İhale Kayıt Numaralı "Açık Ve Kapalı Spor Tesisleri İkmal İnşaatı (3.Kısım)" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Uludağ Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığıtarafından 06.08.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Açık ve Kapalı Spor Tesisleri İkmal İnşaatı (3. Kısım)” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 07.01.2013 tarih ve 575 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/111 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle, idarece yapılan aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak firmalarınca yapılan teklif açıklamasının uygun görüldüğü ve ihalenin firmaları üzerinde bırakıldığı, bu durumla ilgili olarak Taşlar Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin idareye yapmış olduğu şikâyet başvurusunun idare tarafından reddedilmesi üzerine adı geçen firma tarafından Kamu İhale Kurumuna yapılan itirazen şikâyet başvurusu hakkında Kurul tarafından alınan 28.11.2012 tarihli ve 2012/UY.II-4558 sayılı karar sonucunda aşırı düşük teklif açıklamalarının kamu ihale mevzuatına uygun olmadığına ve dolayısıyla da firmalarının teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, emsal mahiyette olan 2012/UY.II-4242 sayılı Kurul kararında, ilgili itirazen şikâyet başvurusunun somut olmaması gerekçesiyle başvurunun reddine karar verildiği, bunun dışında aşırı düşük teklif açıklamalarının kamu ihale mevzuatına uygun olduğu iddialarına yer verilmiştir.

 

Konuyla ilgili olarak başvuru sahibi Engin Çelik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 21.12.2012 tarihli dilekçe ile idareye başvuruda bulunduğu görülmüştür.

 

            Söz konusu başvurunun idare tarafından 28.12.2012 tarihli cevap yazısı ile reddedildiği belirlenmiştir.

 

            Bunun üzerine Engin Çelik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 07.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile Kamu İhale Kurumuna başvuruda bulunduğu belirlenmiştir.

 

            Taşlar Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan itirazen şikâyet başvurusu doğrultusunda Kurum tarafından yapılan inceleme neticesinde alınan 28.11.2012 tarih ve 2012/UY.II-4558 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında Engin Çelik İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklaması incelenmiş ve söz konusu teklif açıklamasının kamu ihale mevzuatına aykırı olması sebebiyle sözü edilen firmanın teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

            Başvuru sahibinin 07.01.2013 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde yer alan iddiaların 28.11.2012 tarih ve 2012/UY.II-4558 sayılı Kamu İhale Kurulu kararında ele alındığı anlaşıldığından başvuru sahibinin söz konusu dilekçesinin mezkûr Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu neticesine ulaşılmıştır.

 

            4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 54’üncü maddesinde; Kamu İhale Kurulunun, Kuruma gelen itirazen şikâyet başvurularıyla ilgili olarak gerekçesini belirtmek suretiyle karar vereceği hüküm altına alınmış olup, kamu ihale mevzuatında Kurul tarafından karara bağlanan hususların yeniden incelemeye alınmasına ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

           

            Dolayısıyla söz konusu başvurunun Kurul kararına itiraz niteliğinde olduğu değerlendirildiğinden 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

            Başvurunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul