En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.III-925
  • Toplantı No: 2013/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.02.2013
(Aşağıdaki metin 20/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/013
Gündem No :53
Karar Tarihi:11.02.2013
Karar No :2013/UH.III-925
Şikayetçi:
 Hayat Koruma Ve Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti., İZZETPAŞA MAH. YENİYOL CAD. BALCI İŞHANI NO:16/18 KAT.5/3 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü İdari Ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Meclisi Mebusan Cad. No:24 Fındıklı 34380 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 14.01.2013 / 1580
Başvuruya konu ihale:
 2012/159575 İhale Kayıt Numaralı "01.01.2013-31.12.2013 Tarihleri Arasında, 48 Bay, 3 Bayan Toplam 51 Özel Güvenlik Personeli İle Güvenlik" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığıtarafından 05.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “01.01.2013-31.12.2013 Tarihleri Arasında, 48 Bay, 3 Bayan Toplam 51 Özel Güvenlik Personeli İle Güvenlik” ihalesine ilişkin olarak Hayat Koruma ve Özel Güvenlik Hiz. Ltd. Şti.nin 28.12.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 14.01.2013tarih ve 1580sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/271sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

          
1 ) İhale üzerinde bırakılan istekliye  aşırı düşük teklif sorgulamasının mevzuata uygun olarak yapılmadığı,

 

2) İkinci en avantajlı teklif sahibinin aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmadığı halde teklifinin geçersiz sayılmadığıiddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İhaleye ait İdari Şartname’nin “ihale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde,

 

            “2.1. İhale konusu hizmetin;

            a) Adı: 01.01.2013-31.12.2013 Tarihleri Arasında, 48 Bay, 3 Bayan Toplam 51 Özel Güvenlik Personeli İle Güvenlik” düzenlemesi yer almaktadır.

 

            Başvuru sahibi Hayat Kor. ve Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti. tarafından 14.01.2013 tarihinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu, yapılan inceleme sonucunda itirazen şikâyet dilekçesinde yer verdiği 1’inci iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı 8’inci maddesinde yer alan “başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği” hükmüne aykırılık teşkil ettiği  tespit edilerek eksikliklerin 17.01.2013 tarihine kadar giderilmesi amacıyla kurumun internet adresinde yayımlandığı, ancak başvuru sahibi istekli tarafından  eksikliklerin süresinde tamamlanmadığı görülmüştür.

 

          4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinde “İhale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabilecekler, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilirler.

            Şikâyet ve itirazen şikâyet başvuruları, dava açılmadan önce tüketilmesi zorunlu idari başvuru yollarıdır.

            Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

            Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

            a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.

            b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

            c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

            d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller…” hükmü,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuruların şekil unsurları” başlıklı sekizinci maddesinde “(1) Şikâyet başvuruları idareye, itirazen şikâyet başvuruları ise Kuruma hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır.

            (2) Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

            a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve faks numarası.

            b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

            c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

            ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

            d) İtirazen şikâyet başvurularında ayrıca idareye yapılan şikâyetin tarihi ve varsa şikâyete ilişkin idare kararının bildirim tarihi…” hükmü,

 

            İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in “İtirazen şikâyet başvurularında aranılacak şekil unsurları” başlıklı 11’inci maddesinde “…(8) Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasının (d) bendinde, şikâyet ve itirazen şikâyet başvuru dilekçelerinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır. İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in sekizinci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde de aynı hükme yer verilmiştir. Diğer taraftan, İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında, anılan Yönetmelik hükmü gereğince, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerektiği yönünde bir açıklama yapılmıştır.

 

            Başvurusu kapsamında şikâyete konu işlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunu belirtmeksizin “İhale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olup olmadığının incelenmesi gerektiği” şeklinde soyut ve mesnetsiz iddialara  yer verdiği anlaşılan Hayat Kor. ve  Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti.nin itirazen şikâyet başvuru dilekçesinde yer verdiği 1’inci iddiasının, yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinde istenilen şekil şartlarını taşımadığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri ve açıklamalar çerçevesinde, başvuru sahibi tarafından ihale üzerinde bırakılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olup olmadığınınKurumca tekrar incelenmesine yönelik talepte bulunulduğu, somut bir mevzuata aykırılık iddiasında bulunulmadığı anlaşıldığından, bu iddiaya ilişkin olarak başvurunun 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince şekil yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un “Aşırı Düşük Teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

 

İhale komisyonu;

 

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

 

            Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.”  hükmü yer almakta olup, anılan maddenin gerekçesinde de  “..işin gerektiği şekilde yapılmasına imkan verecek sorumlu bir teklif hazırlanıp hazırlanmadığını tespit etmek üzere, ihale komisyonunun yaklaşık maliyete göre aşırı düşük olduğunu belirlediği teklifleri hemen reddetmek yerine, bu teklif sahiplerinden tekliflerinin bileşenleri ile ilgili olarak açıklama istemesine ve bu açıklamalar çerçevesinde nihai değerlendirmesini yapmasına imkan tanınmıştır.” ifadesi yer almaktadır.

         

          Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 59’ uncu maddesinde“(1) İhale komisyonu verilen tekliflerden, diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

          (2) İhale komisyonu;

          a) Verilen hizmet ve yapım yönteminin ekonomik olması,

          b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

          c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

          hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. İhale komisyonunca reddedilmeyen aşırı düşük teklifler, geçerli teklif olarak dikkate alınır.

          (3) Aşırı düşük tekliflerin tespiti ve  değerlendirilmesinde; Kamu İhale Kurumu tarafından aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlenmiş ise ihale komisyonu bu düzenlemeyi esas alır.

            (4) Aşırı düşük teklif değerlendirmesinde tekliflerin, asgari maliyet yanında sözleşme giderlerini karşılayıp karşılamadığı da dikkate alınır.” hükmü bulunmaktadır.

 

            Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79’uncu maddesinde“79.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, tekliflerin değerlendirilmesinde;

            79.3. Asgari işçilik maliyeti;

            i- İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil),

            ii- İdari şartnamede öngörülen nakdi veya ayni yemek ve yol bedeli ile ayni giyim bedeli,

            iii- İşveren sigorta primi tutarından oluşmaktadır.

            79.4. İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

            Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

            79.4.1. İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

           

            79.4.2.23. Özel güvenlik hizmet alımlarında ihale konusu işe ilişkin her türlü güvenlik sistem ve cihazları ile ekipman, alet, edevat, kelepçe, cop, dedektör, telsiz, el feneri, düdük gibi makine ve ekipman maliyetlerinin tamamı, sözleşme ve genel giderler içerisinde yer alan amortisman olarak kabul edilecek ve aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyecektir.

             Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulamasında giyim bedeli ise önemli bir bileşen olarak görülecek ve isteklilerce giyim bedelini tevsik eden belgeler sunulacaktır. Giyeceklerin daha önce alındığı ve bunun için bir gider öngörülmediği gibi açıklamalar kabul edilmeyecektir.

            Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır.

            Özel güvenlik hizmetinin kampüs gibi belirli bir alan içerisinde yerine getirilmesi ve güvenlik için bir araca gerek duyulması halinde, bu aracın akaryakıt ve diğer maliyetleri önemli teklif bileşeni olarak kabul edilmeyecektir.”açıklaması yer almaktadır. 

           

            İncelemeye konu ihalede, idarece yaklaşık maliyetin tespitinde;  işçilik tutarı için (KİK işçilik hesaplama modülü kullanılarak;  51 kişilik güvenlik görevlileri için  asgari ücretin % 25 fazlası, brüt yemek bedeli 5,00 TL, brüt yol bedeli 5,00 TL ve kişi başı giyim bedeli için 275,00 TL) 1.125.129,80 TL, özel mali sorumluluk sigorta bedeli için 2.142,00 TL  ve firma kârı olarak da (%5) 56.363,59 TL öngörüldüğü ve  toplam yaklaşık maliyet tutarının 1.183.635,39 TL olarak belirlendiği görülmüştür.

 

            İhale dokümanında yer alan bilgilere göre hesaplanabilir asgari işçilik maliyetinin 1.110.686,60  TL,  giyim gideri ve  özel mali sorumluluk sigorta bedeli de dahil edildiğinde 1.127.277,92  TL olduğu anlaşılmıştır.

 

            İdarece yapılan değerlendirme sonucunda; teklif edilmesi gereken asgari işçilik tutarı olan  1.127.277,92  TL’nin altında teklif veren 2 istekliden 06.12.2012 tarih ve 1095 sayılı yazı ile aşırı düşük teklif açıklaması istendiği görülmüştür. Aşırı düşük teklif açıklaması istenilen Görehan Özel Güv.  Kor. ve  Güv. Eğit. Hiz. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasında   bulunmadığı buna rağmen idarece ekonomik açıdan 2’nci en avantajlı istekli olarak belirlendiği anlaşılmıştır. 

 

Yukarıda yer verilen Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmayan  Görehan Özel Güv.  Kor. ve  Güv. Eğit. Hiz. Ltd. Şti.nin teklifinin reddedilmesi gerekirken kabul edilerek ihalenin sonuçlandırılmasının  mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu anlaşılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

 

Aşırı düşük teklif açıklaması istenilen Meridyen Grup Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti.nin 13.12.2012 tarih ve 137 sayılı cevabi yazılarında “ İlgi yazınızla istemiş olduğunuz aşırı düşük sorgusuna fiyatımızın aşırı düşük olmadığını değerlendiriyoruz. Mevcut şartlarda, idarenizin uygun görmesi halinde, ihale konusu işi yapmayı kabul ve taahhüt ediyoruz.” ifadelerinin yer aldığı buna rağmen idarece ekonomik açıdan 1’inci en avantajlı istekli olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            Yukarıda yer verilen Kamu İhale Genel Tebliğinin  79.4.1’ inci maddesi uyarınca aşırı düşük teklif açıklamasını belgelere dayandırmayan  Meridyen Grup Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti.’nin teklifinin reddedilmesi gerekirken kabul edilerek ihalenin sonuçlandırılmasının  mevzuata uygun olmadığı anlaşıldığından anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

 

          Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Meridyen Grup Özel Güv. Hiz. Ltd. Şti.nin  ve Görehan Özel Güv.  Kor. ve  Güv. Eğit. Hiz. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul