En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.I-968
  • Toplantı No: 2013/014
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 14.02.2013
(Aşağıdaki metin 22/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/014
Gündem No :11
Karar Tarihi:14.02.2013
Karar No :2013/UH.I-968
Şikayetçi:
 Arge Temizlik Ve İnsan Kaynakları Hiz. Mak. İnş. Gıda Tic. Ve San. Ltd. Şti., 846.SOK. NO:55 UĞUR İŞHANI A BLOK KAT:1/106 BİRİNCİBEYLER/ İZMİR
 İhaleyi yapan idare:
 Odunpazarı Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi Hizmet Binası, Yenıdogan Mah. Çamkoru Sok. 4 26000 ESKİŞEHİR
Başvuru tarih ve sayısı:
 03.01.2013 / 290
Başvuruya konu ihale:
 2012/165353 İhale Kayıt Numaralı "Fen İşleri Müdürlüğü Bünyesinde Personel Çalıştırılması" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Odunpazarı Belediye Başkanlığı tarafından 17.12.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Fen İşleri Müdürlüğü Bünyesinde Personel Çalıştırılması” ihalesine ilişkin olarak Arge Tem. ve İns. Kay. Hiz. Mak. İnş. Gıda Tic. ve San. Ltd. Şti.nin 02.01.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 02.01.2012 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.01.2013 tarih ve 290 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/52 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İdarenin yaklaşık maliyet hesabının yanlış olduğu,

 

2) İhalede aşırı düşük olan tekliflerin belirlenerek teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerektiği,

 

3) İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin mali ve teknik yeterlikleri konusunda şüphelerinin bulunduğu, bu nedenle söz konusu isteklilerin iş deneyim belgelerinin benzer iş tanımına uygun olup olmadığı ve usulüne göre düzenlenip düzenlenmediği, bilanço ve gelir tabloları ile referans ve teminat mektuplarının yeterlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığı, isteklilerce sunulan gelir tablosu ve bilançoların yeterlik kriterlerini belirleyen bölümlerinin mevzuatına göre düzenlenip düzenlenmediği, bu belgelerin SMMM odası kayıtlı, belge düzenlemeye yetkili SMMM veya YMM tarafından veya vergi dairesince onaylanıp onaylanmadığı, referans ve teminat mektuplarının mevzuatına göre yetkili makamlarca düzenlenerek gerekli yeterlik kriterlerini sağlayıp sağlamadıkları konusunda gerekli araştırmaların sağlıklı yapılmadığını düşündükleri, bu nedenle anılan isteklilerin tekliflerinin belirtilen kriterler açısından tekrar değerlendirilmesi gerektiği,

 

iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

           
1 ) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 36’ncı maddesinde ihale komisyonunun hazır bulunanlar önünde yapılan ilk toplantısında yaklaşık maliyetin açıklanacağı, 55’inci maddesinde ise açık ihale usulüyle yapılan ihalelerde şikâyet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren on gün içinde yapılması gerektiği hükme bağlanmıştır.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 6’ncı maddesinde de aynı yönde bir hükme yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda belirtilen hükümleri gereği, idarenin yaklaşık maliyet hesabının yanlış olduğu yönündeki şikâyet başvurularının, ihale tarihinden itibaren on gün içerisinde yapılması gerekmektedir. Yapılan inceleme sonucunda, ihale tarihinin 17.12.2012 olduğu, yaklaşık maliyetin ihale komisyonunun bu tarihte yapılan ilk oturumunda açıklandığı, başvuru sahibinin kesinleşen ihale kararının tebliğinden sonra, 02.01.2013 tarihinde idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla ihale tarihi 17.12.2012 olan ihalede, yaklaşık maliyete yönelik başvuruların yapılabileceği son tarih 27.12.2012 olup, bu tarihten sonra 02.01.2013 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunulduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede, başvurunun süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

           
2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde ihale komisyonunun verilen teklifleri 37’nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan teklifleri tespit edeceği; bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinde; idarelerce yaklaşık maliyetin kamu kurum ve kuruluşlarınca işin niteliğine göre belirlenmiş fiyatlar, ihaleyi yapan idare veya diğer idarelerce gerçekleştirilmiş aynı veya benzer işlerdeki fiyatlar, ilgili odalarca belirlenmiş fiyatlar, ihale konusu işi oluşturan iş kalemlerine veya gruplarına ilişkin olarak piyasadan yapılacak fiyat araştırması kapsamında elde edilecek fiyat tekliflerinin aritmetik ortalaması veya uzman bilirkişi ve ekspertizlerden soruşturularak oluşturulan fiyatların biri, birkaçı veya tamamı herhangi birinin öncelik sırası olmaksızın kullanılarak tespit edileceği ve istenen özellikleri taşımayan veya gerçek piyasa rayiçlerini yansıtmadığı düşünülen fiyat bildirimleri ve proforma faturaların değerlendirmeye alınmayacağı ve fiyat araştırması için yapılan çalışmalarda fiyat sorulacak kişi ve kuruluşlara yazılan yazıda fiyatı tespit edilecek iş grubu veya iş kaleminin ayrıntılı özelliklerine yer verileceği; 9’uncu maddesinde, idarece yaklaşık maliyet hesabında % 20 oranını geçmemek üzere yüklenici kârı ekleneceği; anılan Yönetmelik’in 59’uncu maddesinde ise, tekliflerin diğer tekliflerle veya yaklaşık maliyetle karşılaştırılarak aşırı düşük olup olmadığının tespit edileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 79.4’üncü maddesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kâr hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki tekliflerin aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyeceği açıklamasına yer verilmiştir.

 

Yapılan incelemede idare tarafından başvuruya konu ihalede yaklaşık maliyetin 4.261.116,97 TL olarak tespit edildiği, % 7 oranındaki kâr tutarı hariç yaklaşık maliyetin 3.989.954,98 TL olduğu anlaşılmıştır. Bu çerçevede teklifi kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olduğu belirlenen ihale üzerinde kalan istekli Harmanşa İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olan Öz Hilal İnş. Tem. Güv. Tur. Pey. Nak. Taah. Gıda Tic. Ltd. Şti. – Eskercan İnş. Tem. Öz. Güv. Tur. Nak. Gıda Mad. Orm. Ür. Oto. Taah. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin tekliflerinin aşırı düşük olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte başvuru sahibinin teklif fiyatının en düşük beşinci fiyat olduğu, ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmamaları veya sundukları açıklamanın idarece uygun görülmemesi halinde dahi başvuru sahibinin teklif fiyatının üçüncü sırada kalacağı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiası doğrultusunda işlem yapılsa bile herhangi bir yarar sağlama ihtimalinin bulunmadığı, ayrıca herhangi bir hak kaybı veya zarara uğramasının mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Bu itibarla başvuru sahibinin iddia konusu yönünden ehliyetinin bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

 

           
3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kanun’un “İhalelere yönelik başvurular” başlıklı 54’üncü maddesinin dördüncü fıkrasında “Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir:

 

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi.

 

b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

 

c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

 

d) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

 

e) İtirazen şikâyet başvurularında idareye yapılan şikâyetin ve varsa şikâyete ilişkin idare kararının bildirim tarihi.” hükmü,

 

Anılan Kanun’un “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56’ncı maddesinin ikinci fıkrasında “Kurum itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler. İdare tarafından şikâyet veya itirazen şikâyet üzerine alınan ihalenin iptal edilmesi işlemine karşı yapılacak itirazen şikâyet başvuruları ise idarenin iptal gerekçeleriyle sınırlı incelenir.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinin ikinci fıkrasında “Dilekçelerde aşağıdaki hususlara yer verilir;

 

a) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı veya unvanı ve adresi ile varsa bildirime esas elektronik posta adresi ve faks numarası.

 

b) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarası.

 

c) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarih.

 

ç) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı deliller.

 

d) İtirazen şikâyet başvurularında ayrıca idareye yapılan şikâyetin tarihi ve varsa şikâyete ilişkin idare kararının bildirim tarihi.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ’in 11’inci maddesinin sekizinci fıkrasında ise “Yönetmeliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin başvuru dilekçelerinde belirtilmesi gerektiği düzenlendiğinden, başvuruda bulunulan hususların dilekçelerde somut bir biçimde, mevzuata aykırı bulunma sebepleri ile birlikte gösterilmesi gerekmektedir. İşlemin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğu belirtilmeksizin sadece mevzuata aykırı olduğu gibi soyut ve mesnetsiz iddialara yer verilmesi halinde, Yönetmeliğin 8 inci maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle başvurunun reddine ilişkin sorumluluk başvurana ait olacağından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.” açıklaması bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibi ihale üzerinde kalan istekli olan Harmanşa İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Öz Hilal İnş. Tem. Güv. Tur. Pey. Nak. Taah. Gıda Tic. Ltd. Şti. – Eskercan İnş. Tem. Öz. Güv. Tur. Nak. Gıda Mad. Orm. Ür. Oto. Taah. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin tekliflerinin ekonomik ve mali yeterlik kriterleri ile meslek ve teknik yeterlik kriterlerine uygunluğunun yeniden değerlendirilmesini talep etmektedir.

 

Başvuru sahibinin itirazen şikâyet dilekçesinde yer verdiği hususların mevzuata aykırılık iddiasından öte ihale komisyonunun yaptığı incelemeye ilişkin mevcut şüphenin giderilmesine yönelik olduğu, Kamu İhale Kurulu’nun ihale komisyonunun yerine geçerek tüm teklifleri yeniden inceleme görevi bulunmadığı, bu çerçevede başvuru sahibinin 3’üncü iddiasında idarenin işleminin hangi unsurlarının hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunun belirtilmediği anlaşıldığından 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince bu husustaki başvurunun şekil ve usul yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

 

Oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

 

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

 

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

Karşı Oy:

 

KARŞI OY

 

            İncelemeye konu ihalede;

 

           Başvuru sahibinin “İhalede aşırı düşük olan tekliflerin belirlenerek teklif sahiplerinden aşırı düşük teklif açıklaması istenmesi gerektiği,şeklinde dile getirdiği ikinci iddiasına yönelik Kurul çoğunluğunca alınan karar ile, idare tarafından yaklaşık maliyetin 4.261.116,97 TL olarak tespit edildiği, % 7 oranındaki kâr tutarı hariç yaklaşık maliyetin 3.989.954,98 TL olduğunun anlaşıldığı, bu çerçevede teklifi kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olduğu belirlenen ihale üzerinde kalan istekli Harmanşa İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olan Öz Hilal İnş. Tem. Güv. Tur. Pey. Nak. Taah. Gıda Tic. Ltd. Şti. – Eskercan İnş. Tem. Öz. Güv. Tur. Nak. Gıda Mad. Orm. Ür. Oto. Taah. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin tekliflerinin aşırı düşük olduğu, diğer taraftan başvuru sahibinin teklif fiyatının en düşük beşinci fiyat olduğu, ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmamaları veya sundukları açıklamanın idarece uygun görülmemesi halinde de başvuru sahibinin teklif fiyatının üçüncü sırada olacağı, dolayısıyla başvuru sahibinin ihalede herhangi bir hak kaybı veya zarar uğramasının mümkün olmadığı, bu itibarla başvuru sahibinin ikinci iddia konusu yönünden ehliyetinin bulunmadığı sonucuna varıldığından “başvurunun reddi” yönünde karar verilmiştir.

 

4734 sayılı Kanun’un 54. maddesinin birinci fıkrasında; ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin, bu Kanunda belirtilen şekil ve usul kurallarına uygun olmak şartıyla şikâyet ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, 55. maddesinin birinci fıkrasında ise; şikâyet başvurusunun, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce yapılacağı, 56. maddesinin birinci fıkrasında ise; idareye şikâyet başvurusunda bulunan veya idarece alınan kararı uygun bulmayan aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından 55. maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen hallerde ve sürede, sözleşme imzalanmadan önce itirazen şikâyet başvurusunda bulunabilecekleri, ikinci fıkrasında ise; Kurumun itirazen şikâyet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceleyeceği hükmüne yer verilmiştir.

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde; isteklilerin; yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler hakkında başvuruda bulunabileceği, 14. maddesinin birinci fıkrasında; idareye yapılan şikâyet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikâyet ya da itirazen şikâyet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabileceği, 15. maddesinin birinci fıkrasında; Kuruma yapılan başvuruların, öncelikle 16. madde çerçevesinde inceleneceği, 16. maddesinin ikinci fıkrasında ise; başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçileceği hükmü yer almaktadır.

 

Anılan Yönetmeliğin 18. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendinde; ihale veya ön yeterlik dokümanının verilmesi, başvuruların veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasıyla ilgili olarak ise, başvuru sahibinin iddiaları ve idarenin şikâyet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar ile itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği yönünden inceleneceği, 2. fıkrasında ise; eşit muamele ilkesi yönünden yapılacak incelemede; dayanağı bakımından, itiraz edilen işlemin diğer aday veya isteklilere ilişkin olarak da Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine bakılacağı belirtilmiştir.

 

İdareye şikâyet, Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilmesi için, aday, istekli veya istekli olabileceklerin hukuken korunması gerekli bir hakkının veya menfaatinin olması gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanunun 4. maddesinde geçen aday, istekli ve istekli olabilecek tanımları ve 54. maddesinde yer alan ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden aday veya istekli ile istekli olabileceklerin şikâyet yoluna başvurmaları yolundaki düzenleme, ihale dokümanı almayan kişilerin başvuruda bulunamayacaklarını, bu satın alma işleminin ehliyet şartının ön koşulu olduğunu ortaya koymaktadır.

 

Hukuki düzenleme bu yönde olmakla birlikte, kamu ihale mevzuatındaki itirazen şikâyet başvurusu, idarelerin ihale sürecinde tesis ettikleri idari işlemlere yönelik olarak hak kaybı ya da zarara uğrayanların yaptığı başvuru sonucu yapılan bir denetim yöntemidir. Yapılan incelemelerdeki temel unsur, bir kişinin başvurusu olmakla birlikte, içerik yönünden bir idari işlem denetimi olan itirazen şikâyet incelemesinin amacı, kamu hukukuna tabi olarak tesis edilen işlemlerin hukuka uygunluk denetimidir. Dolayısıyla idareler açısından bir denetim biçimi olan bu yöntem, hukuk özneleri için de bir hak ve özgürlük arama aracıdır. Bu nedenle de hukukun genel ilkeleri çerçevesinden, söz konusu hak arama yolunun genişletici biçimde yorumlanması gerekmektedir.

 

Söz konusu ihalede, başvuru sahibi tarafından ihale dokümanı satın alınarak, ihaleye teklif verildiği, anılan Kanun ve Yönetmelik hükmü uyarınca istekli statüsünü kazandığından itirazen şikâyet başvurusunun, başvuru sahibinin üzerinde ihale kalmayacak olmasından bağımsız olarak incelenmesi gerekmektedir.

 

4734 sayılı Kanun’un 38’inci maddesinde ihale komisyonunun verilen teklifleri 37’nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan teklifleri tespit edeceği; bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği hükme bağlanmıştır.

 

Somut olayda, idare tarafından başvuruya konu ihalede yaklaşık maliyetin 4.261.116,97 TL olarak tespit edildiği, % 7 oranındaki kâr tutarı hariç yaklaşık maliyetin 3.989.954,98 TL olduğu, bu çerçevede teklifi kâr hariç yaklaşık maliyetin altında olduğu belirlenen ihale üzerinde kalan istekli Harmanşa İnş. Nak. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olan Öz Hilal İnş. Tem. Güv. Tur. Pey. Nak. Taah. Gıda Tic. Ltd. Şti. – Eskercan İnş. Tem. Öz. Güv. Tur. Nak. Gıda Mad. Orm. Ür. Oto. Taah. Ltd. Şti. Ortak Girişimi’nin tekliflerinin aşırı düşük olduğu dikkate alındığında, adı geçen isteklilerin aşırı düşük teklif açıklamasında bulunmayabilecekleri veya yaptıkları açıklamanın uygun bulunmayabileceği, sonucunda da sıralamanın değişebileceği açıktır.

 

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak, ehliyetinin kabulünün yanı sıra, anılan Yönetmeliğin 16. maddesinde sayılan diğer unsurlar da başvuru sahibi tarafından yerine getirildiğinden, başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak, işin esasının incelenmesine geçilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

Kaldı ki, başvuru hakkında karar verilirken, öncelikle işin esası incelenip, sonrasında ehliyetinin olmadığına karar verilmesi de çelişki oluşturacaktır.

 

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede başvuru sahibinin iddialarına ilişkin olarak işin, “esasının incelemesine geçilmesine” karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, Kurul çoğunluğunun “başvurunun reddine” ilişkin kararına katılmıyorum. 

 

 

 

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul