En son güncellemeler 30 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UY.I-1052
  • Toplantı No: 2013/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2013
(Aşağıdaki metin 27/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/015
Gündem No :46
Karar Tarihi:18.02.2013
Karar No :2013/UY.I-1052
Şikayetçi:
 Kaen İnş. Gıda Dayn.Tük. Malları Medikal Oto.San. Ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. Ve Ekol Yapı İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti., ALTAYÇEŞME MAH. OBAÇIKMAZI SOK. PALMİYE APT. NO : 1/6 İSTANBUL
 İhaleyi yapan idare:
 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Yol Bakım Ve Onarım Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İhale İşleri Müdürlüğü Ek Hizmet Binası M.Nezihi Özmen Mah. Kasım Sok. No:62 Güngören-Merter/İstanbul 34010 İSTANBUL
Başvuru tarih ve sayısı:
 21.01.2013 / 2633
Başvuruya konu ihale:
 2012/176969 İhale Kayıt Numaralı "Anadolu Yakası (6, 7, 8 Ve 9. Bölge) Ana Ulaşım Yollarında Bulunan Çelik Halatlı Ve Karayolu Tipi Otokorkulukların Bakım Ve Onarımı Yapım İşi" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

            İstanbul Büyükşehir Belediyesi Anadolu Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğütarafından 27.12.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Anadolu Yakası (6, 7, 8 ve 9. Bölge) Ana Ulaşım Yollarında Bulunan Çelik Halatlı ve Karayolu Tipi Oto Korkulukların Bakım ve Onarımı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Kaen İnş. Gıda Day. Tük. Malları Medikal Oto. San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. & Ekol Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın 11.01.2013tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 16.01.2013tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 21.01.2013tarih ve 2633sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 21.01.2013tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2013/403sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, Kaen İnşaat Gıda Day. Tük. Mal. Med. Oto. San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. & Ekol Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı'nın pilot ortağı Kaen İnşaat Gıda Day. Tük. Mal. Med. Oto. San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.nin ciro miktarının ihalede istenilen oranı karşılamadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, söz konusu hususun Kamu İhale Kanunu'nun 37'nci maddesi uyarınca tamamlattırılabilecek bir eksiklik olarak değerlendirilmesi gerektiği, ayrıca Kaen İnşaat Gıda Day. Tük. Mal. Med. Oto. San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.nin ciro miktarının ihalede istenilen oranı karşıladığı, idarenin teklif dosyalarını yanlış değerlendirdiği, ihale konusu işin yapım işi olması nedeniyle ciro oranının %25 olarak değil %15 olarak hesaplanması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

           

            İhaleye dokuz isteklinin katıldığı, Kaen İnşaat Gıda Day. Tük. Mal. Med. Oto. San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. & Ekol Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı'nın pilot ortağı Kaen İnşaat Gıda Day. Tük. Mal. Med. Oto. San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.nin “2011 yılına ait gelir tablosunda net satış tutarı parasal olarak yetersiz olduğu, 2010 ve 2011 yılı net satış tutarları güncellenmiş ve güncellenen ortalamanın da parasal tutar olarak yetersiz olduğu” gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, diğer sekiz isteklinin teklifinin geçerli kabul edildiği ve 31.12.2012 tarihli ihale komisyon kararı ile Mekikler İnşaat Mühendislik Mimarlık Proje Eğitim Hizmetleri ve Tic. Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

            Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin İsteklinin iş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 36’ncı maddesinde “(1) İş hacmini gösteren belgeler, aday veya isteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait;

            a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

            b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalardır.

            (2) İş hacmini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen her iki belgenin idarece istenilmesi zorunludur. Bu durumda aday veya isteklinin ise üçüncü fıkradaki yeterlik kriterini sağladığını göstermek üzere ihaleden önceki yıla ait bu iki belgeden birini sunması yeterlidir.

            (3) Birinci fıkrada sayılan belgelerin istenildiği durumlarda;

            a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin cirosunun, teklif ettiği bedelin % 25’inden, taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15’inden az olmaması,

            b) Belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerin ön yeterlik aşaması ile Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre yapılan ihalelerin yeterlik aşamasında; aday veya isteklinin cirosunun, yaklaşık maliyetin % 25’i ile % 35’i aralığında idarece belirlenen tutardan, taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise yaklaşık maliyetin % 15’i ile % 25’i aralığında idarece belirlenen tutardan az olmaması,

            gerekir. Yeterlik kriteri olarak bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan aday veya istekli yeterli kabul edilir.

            (4) Üçüncü fıkradaki kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

            (5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

            (6) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

            (7) Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

            (8) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen yapım işi faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

            (9) 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

            (10) Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

            (11) İş ortaklığı olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

            (12) Konsorsiyum olarak ihaleye katılan aday ve isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından kendi kısmı için sağlanması zorunludur.

            (13) Aday veya isteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt edilen iş kısmı üzerinden hesaplanır.” hükmü,

 

            Aynı Yönetmelik’in “İş hacmine ilişkin belge tutarlarının güncellemesi” başlıklı 37’nci maddesinde (1) İş hacmine ilişkin belge tutarları aşağıdaki şekilde güncellenir:

            a) Yıllık toplam ciro, gelirin elde edildiği yılın Haziran ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

            b) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarı, fatura tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.” hükmü yer almaktadır.

 

            İdari Şartname’nin “İş hacmini gösteren belgeler” başlıklı 7.4.3’üncü maddesinde “İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

            a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

            b) Taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.

            İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise teklif ettiği bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

            Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

            İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

            Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını tevsik etmek üzere; fatura örnekleri ya da bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı suretleri sunulur.

            Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

            İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.” düzenlemesine yer verildiği anlaşılmıştır..

 

            İhale ilan tarihinin 03.12.2012 olduğu, Kaen İnşaat Gıda Day. Tük. Mal. Med. Oto. San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.nin %80 ortaklık oranı ile özel ortak Ekol Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin %20 ortaklık oranı ile iş ortaklığı olarak ihaleye katıldıkları ve teklif fiyatının 9.178.241,32 TL olduğu, iş ortaklığı oranlarına göre Kaen İnşaat Gıda Day. Tük. Mal. Med. Oto. San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.nin cirosunun en az 1.835.648,26 TL, Ekol Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin cirosunun en az 458.912,07 TL olması gerektiği anlaşılmıştır. Anılan İş Ortaklığı’nın cirolarına ilişkin sunduğu belgeler incelendiğinde,

 

Pilot ortak Kaen İnşaat Gıda Day. Tük. Mal. Med. Oto. San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.nin 2008, 2009, 2010 ve 2011 yılı bilanço ve gelir tablosunu sunduğu, 2011 yılı net satışlarının 30.000,00 TL, 2011 yılı güncellenmiş net satış tutarının 32.834,83 TL olduğu, 2011 yılı net satış tutarının istenilen ciro oranını karşılamadığı, 2010 yılı net satış tutarının 2.787.025,94 TL, 2010 yılı güncellenmiş net satış tutarının 3.361.339,69 TL olduğu, 2010-2011 yılı net satış tutarı ortalamasının 1.697.087,26 TL olduğu, 2010-2011 yılı net satış tutarı ortalamasının da istenilen ciro oranını karşılamadığı, 2008 ve 2009 yılı gelir tablosu bilgilerinde ciro miktarında değerlendirilebilecek herhangi bir bilgi olmadığı, isteklinin SMMM’si tarafından sunulan tabloda da sadece 2010-2011 yılına ilişkin ciro rakamlarının olduğu, kaldı ki SMMM onaylı söz konusu tablonun gelir tablosu yerine kullanılmasının ihale mevzuatı açısından mümkün olmadığı, bu nedenle sadece 2010-2011 yılı ciro bilgilerine ilişkin değerlendirme yapıldığı, teklif dosyasında Kaen İnşaat Gıda Day. Tük. Mal. Med. Oto. San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.nin ciro bilgilerine ilişkin sunulan belgelere/bilgilere göre anılan firmanın ciro miktarının ihalede istenilen ciro oranını karşılamadığı anlaşılmıştır.

 

Özel ortak Ekol Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 2011 yılı net satış tutarının 14.189.315,38 TL olduğu, anılan firmanın 2011 yılı net satış tutarının ihalede istenilen ciro miktarını karşıladığı anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37’nci maddesinde “…Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

 

            Anılan Kanun hükmüne göre “teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir.” İhalede istenilen ciro miktarını karşılamak bir yeterlik kriteri olup, Kaen İnşaat Gıda Day. Tük. Mal. Med. Oto. San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.nin 2008, 2009, 2010 ve 2011 yılı gelir tablosunu sunduğu, sunulan gelir tablolarındaki bilgilere göre ciro miktarına ilişkin yeterlik kriterini karşılamadığı, bu nedenle söz konusu eksikliğin tamamlatılabilecek bilgi eksikliği kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            Pilot ortak Kaen İnşaat Gıda Day. Tük. Mal. Med. Oto. San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti.nin ciro oranına ilişkin yeterlik kriterini karşılamadığı anlaşıldığından, Kaen İnşaat Gıda Day. Tük. Mal. Med. Oto. San. ve Tic. İth. İhr. Ltd. Şti. & Ekol Yapı İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasında mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığından, başvuru sahibinin iddiası yerinde görülmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Kazım  ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan  DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul