(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

Rekabet Kurumu Başkanlığından,

REKABET KURULU KARARI
Dosya Sayısı : 2017-4-29 (Özelleştirme)
Karar Sayısı : 19-13/167-74
Karar Tarihi : 28.03.2018
A. TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER
Başkan : Prof. Dr. Ömer TORLAK
Üyeler : Arslan NARİN (İkinci Başkan), Adem BİRCAN, Mehmet AYAN,
Ahmet ALGAN, Hasan Hüseyin ÜNLÜ, Şükran KODALAK
B. RAPORTÖRLER: Dr. Hakan BİLİR, Elif Nurdan ŞARBAK
C. BİLDİRİMDE
BULUNAN : Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
Büyükdere Cad. No:143 Kat:6-7A/B 34394 Esentepe
Şişli/İstanbul
(1) D. DOSYA KONUSU: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun, Adabank A.Ş.’de sahip
olduğu %94,4439625 oranındaki hissesinin Na-Fi Dış Ticaret A.Ş. tarafından
devralınması işlemine Rekabet Kurumunca izin verilmesi talebi.
(2) E. DOSYA EVRELERİ: Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) 02.05.2017 tarih
ve 2936 sayı ile Rekabet Kurumu (Kurum) kayıtlarına giren yazısında, TMSF
Kurulunun 26.01.2017 tarih ve 2017/25 sayılı kararı ile 5411 sayılı Bankacılık
Kanunu’nun 134. maddesinin beşinci fıkrası ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümleri uyarınca TMSF tarafından haczedilen Uzan Grubu
borçlusu gerçek ve tüzel kişilere ait, Adabank A.Ş.’nin (ADABANK) %94,4439625
oranındaki hisselerinden Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü’nün oluşturulduğu ve
söz konusu bütünlüğün 25.04.2017 tarihli ihalesinde TMSF adına alacağa mahsuben
iştirak edildiği ve anılan teşebbüsün, alacağa mahsuben TMSF’ye ihale edildiği
belirtilmiştir.
(3) Takiben Kurum kayıtlarına 13.03.2019 tarih ve 1818 sayı ile intikal eden ve TMSF
tarafından yapılan bildirimde, TMSF Kurulunun 18.12.2018 tarih ve 2018/678 numaralı
kararıyla, TMSF’nin ADABANK’ta sahip olduğu mezkur hisselerin, Na-Fi Dış Ticaret
A.Ş.’ye (NA-Fİ) satılması işlemine yönelik olarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında Kanun (4054 sayılı Kanun) kapsamında gerekli işlemlerin tesisi hususunda
talepte bulunulmuştur.
(4) Söz konusu bildirim üzerine düzenlenen 15.03.2019 tarih ve 2017-4-29/BN-2 sayılı
Bilgi Notu görüşülerek karara bağlanmıştır.
(5) F. RAPORTÖR GÖRÜŞÜ: İlgili Bilgi Notu’nda; bildirim konusu işleminin, 2013/2 sayılı
Özelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet
Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Tebliğ (2013/2 sayılı Tebliğ) kapsamında ön bildirime ve 4054 sayılı
Kanun’un 7. maddesi kapsamında izne tabi olmadığı ifade edilmiştir.
G. İNCELEME VE DEĞERLENDİRME
(6) Bildirime konu işlem, TMSF’nin ADABANK’ta sahip olduğu hisselerin NA-Fİ’ye
devredilmesine ilişkin olduğundan, söz konusu başvuru 4054 sayılı Kanun’un 7.
maddesi ile 2010/4 sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve

19-13/167-74
2/3
Devralmalar Hakkında Tebliğ (2010/4 sayılı Tebliğ) ve 2013/2 sayılı Tebliğ
kapsamında incelenmiştir.
(7) 2013/2 sayılı Tebliğ’in 7. maddesinde “4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında
Kanunun 7 nci maddesine dayanılarak çıkarılan ve 7/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve
Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’in, bu Tebliğe aykırı olmayan
hükümlerinin özelleştirme yolu ile devralma işlemlerine uygulanmasına devam edilir.”
denilmektedir. Bu kapsamda başvuru konusu devralma işleminin gerçekleşmesi ile
birlikte ADABANK’ın kontrol yapısında kalıcı değişiklik meydana geleceğinden, anılan
işlem 2010/4 sayılı Tebliğ’in 5. maddesi çerçevesinde bir devralma işlemidir.
(8) Öte yandan, 5411 sayılı Bankacılık Kanun’un 19. maddesinde “Türkiye’de faaliyette
bulunan bankalardan birinin; diğer bir veya birkaç banka veya finansal kuruluş ile
birleşmesi veya bütün aktif ve pasifi ile diğer hak ve yükümlülüklerini Türkiye’de
faaliyette bulunan diğer bir bankaya devretmesi, bütün aktif ve pasifleri ile diğer hak ve
yükümlülüklerini devir alması veya bölünmesi ya da hisse değişimi Kurulun iznine
bağlıdır. İzin tarihinden itibaren üç ay içinde ilgili bankaların yetkili organlarınca karar
alınarak gerekli işlemlere geçilmediği takdirde, verilen izin geçersiz olur. Bankaların bu
Kanun hükümlerine göre birleşme, bölünme ve devirlerinde 6762 sayılı Türk Ticaret
Kanunu ile devir veya birleşmeye konu bankaların toplam aktiflerinin sektör içindeki
paylarının yüzde yirmiyi geçmemesi kaydıyla 4054 sayılı Rekabetin Korunması
Hakkında Kanunun 7, 10 ve 11 inci maddeleri hükümleri uygulanmaz” hükmü yer
almaktadır.
(9) Anılan kanun maddesinin lafzi yorumundan bankaları ilgilendiren yoğunlaşma
işlemlerinin 4054 sayılı Kanun kapsamı dışında kalabilmesi için dört şartın aynı anda
gerçekleşmesi gerektiği anlaşılmaktadır. Bu şartlara aşağıda yer verilmiştir:
- Yoğunlaşma (birleşme, devralma, bölünme ve hisse değişimi) işleminin
taraflarının banka olması,
- Yoğunlaşma işlemine en az iki bankanın taraf olması,
- Söz konusu iki bankanın, Türkiye’de faaliyette bulunması,
- Yoğunlaşma işlemi taraflarının sektör içindeki toplam aktif payının %20’yi
geçmemesi.
(10) İşlem taraflarından NA-Fİ bankacılık sektöründe faaliyet göstermediğinden, bildirime
konu işlemin yukarıda yer verilen ilgili madde hükmüne tabi olmadığı anlaşılmaktadır.
Bu nedenle işlemin 4054 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri çerçevesinde
değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Öte yandan ADABANK’ın 2018 yılı
cirosu dikkate alındığında başvuru konusu işlemin; 2013/2 sayılı Tebliğ’de ön
bildirimde bulunulması gereken özelleştirme işlemleri için tespit olunan ciro eşiğini ve
2010/4 sayılı Tebliğ’de izin başvuruları için gerekli olan eşikleri aşmaması nedeniyle,
ön bildirime ve Rekabet Kurulu iznine tabi olmadığı kanaatine varılmıştır.


19-13/167-74
3/3
H. SONUÇ
(11) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun, Adabank A.Ş.’de sahip olduğu %94,4439625
oranındaki hissesinin Na-Fi Dış Ticaret A.Ş. tarafından devralınması işleminin 4054
sayılı Kanun’un 7. maddesi ve 2013/2 sayılı “Özelleştirme Yoluyla Devralmaların
Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri İçin Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde
ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” çerçevesinde,
ciro eşiklerinin aşılmaması nedeniyle, izne tabi olmadığına OYBİRLİĞİ ile karar
verilmiştir.

Dosyalar

Karar Metni
Kaynak Metin (Kaynak: Rekabet Kurumu Sitesi)
İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.

Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul