ORMAN KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA KANUN

Kanun No. 4569

 

Kabul Tarihi : 24.5.2000

MADDE 1. —  31.8.1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 75 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Orman yangınlarını önleme ve orman yangınlarıyla mücadele harcamaları için Orman Genel Müdürlüğü Katma Bütçesine yeterli miktarda ödenek konulur.

MADDE 2. —  6831 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

EK MADDE 6. —  1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununun ek 9 uncu maddesi hükümleri Orman Bakanlığı ve Orman Genel Müdürlüğüne bağlı döner sermaye işletmeleri hakkında uygulanmaz. Şu kadar ki, bu döner sermayelerin konsolide bilançolarının kârla kapanması halinde tahakkuk eden kurumlar vergisinin mahsubundan sonraki kârı üzerinden her yılın mayıs ayının sonuna kadar % 10 oranında Hazine hissesi Genel Bütçeye irat kaydedilir.

MADDE 3. —  6831 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 7. —  Orman Genel Müdürlüğü döner sermaye işletmeleri bünyesinde bulunan ve bir yıl içinde beş ayı geçmemek üzere münhasıran yangınla mücadele hizmetlerinde çalıştırılacak geçici işçiler için, Orman Genel Müdürlüğü 2000 yılı katma bütçesinde yeni tertip açılır. Şu kadar ki, bu tertibe yedek ödenekten aktarılacak tutar, vize edilen toplam 45 000 adam/ay kullanımı kapsamındaki yangın işçilerinin ücret ve ikramiye harcamalarının gerektirdiği miktarı geçemez.

MADDE 4. —  Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5. —  Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.