AHVALİ ŞAHSİYE BELGELERİNDE YER ALAN BİLGİLERİN

KODLANMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN

ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU

HAKKINDA KANUN

 

Kanun No. 4888       

 

Kabul Tarihi : 11.6.2003      

 

MADDE 1. – 6 Eylül 1995 tarihinde Brüksel’de imzalanan “Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına İlişkin Sözleşme”nin onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

AHVALİ ŞAHSİYE BELGELERİNDE YER ALAN BİLGİLERİN

KODLANMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME

 

6 Eylül 1995 tarihinde Brüksel’de imzalanmıştır.

 

Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyonu üyesi olup, Sözleşmeyi imzalayan devletler, nüfus kayıtlarının, bunların örneklerinin ve nüfusla ilgili diğer belgelerin uluslararası dolaşımını ve anlaşılmasını kolaylaştırmak arzusu ile aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmışlardır.

Madde – 1

1. Sözleşme ek 1’de öngörülen Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyonu Sözleşmelerinin ve tavsiye kararlarının uygulanmasında düzenlenen kişisel hal belgelerinde yer alan bilgiler, ek 2’de öngörülen kodlarla ifade edilmişlerdir.

2. Her Âkit Devlet, bunun dışında, her zaman kendi ulusal kişisel hal belgelerini ek 2’de gösterilen kodlarla belirleyebilecektir. Bu durum İsviçre Federal Konseyi’ne bildirilecektir.

Madde – 2

1. Bir Âkit Devlet tarafından birinci maddeye uygun olarak düzenlenen her kişisel hal belgesi, diğer Âkit Devletlerin nüfus memurları tarafından hiçbir tercümeye gerek görülmeksizin kabul edilir.

2.  İlgili kişinin isteği halinde, bu belgede kullanılan kodların anlamı onu kullanacak Devletin resmî dili veya dillerinden birinde açıklanacaktır. Bu belge, ayrıca kullanıldığı Devletin resmî dili veya dillerinden birinde düzenlenebilecek ve kodların çözümü kullanılacağı Devletin dilinde de yapılabilecektir.

Madde – 3

1. İkinci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen kodun çözümü ya  onu düzenleyen nüfus memuru ya da belgeyi kullanacak Devletin başka bir yetkili makamı tarafından yapılacaktır.

2. Sözleşmenin onay, kabul, tasvip veya buna katılma sırasında, her Âkit Devlet, birinci fıkrada öngörülen yetkili makamları belirleyecektir. Söz konusu Devlet, Sözleşme ek 2’de yer alan listedeki terimleri resmî dili veya dillerinden birinde tercümesini Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyonu Genel Sekreterliği nezdinde tevdi edecektir. Bu tercüme Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyonu Bürosu tarafından kabul edilmelidir.

3. Yetkili makamların belirlenmesinde sonradan yapılan her değişiklik İsviçre Federal Konseyi’ne bildirilecektir.

Madde – 4

Sözleşme onay, kabul veya tasvip edilecek ve onay, kabul veya tasvip belgeleri İsviçre Federal Konseyi nezdinde tevdi edilecektir.

Madde – 5

Her devlet Sözleşmeye katılabilir. Katılma belgesi İsviçre Federal Konseyi nezdinde tevdi edilecektir.

Madde – 6

1. Sözleşme ikinci onay, kabul veya tasvip veya katılma belgesinin tevdi tarihini izleyen yedinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.

2. Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden sonra; onu onaylayacak, kabul, tasvip edecek veya ona katılacak Devlet açısından, Sözleşme, bu Devletin onay, kabul, tasvip veya katılma belgesinin tevdii tarihini izleyen yedinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir.

Madde – 7

1. Sözleşmenin ekleri, Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyonu üyesi Devletlerin ve Sözleşmeye taraf olup üye olmayan Devletlerin temsilcilerinin oybirliği ile alacakları kararla değiştirilebilecektir.

2. Kodlanan bilgiler, Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyonu üyesi Devletlerin ve Sözleşmeye taraf olup üye olmayan Devletlerin temsilcilerinin oylamada basit çoğunlukla alacakları kararla Sözleşmenin ikinci ekine ilave edilebileceklerdir.

3. Birinci ve ikinci fıkralarda öngörülen kararlar İsviçre Federal Konseyi nezdinde tevdi edilecek ve bu bildirimi izleyen yedinci ayın birinci gününden itibaren Âkit Devletler arasındaki ilişkilerde hüküm ifade edeceklerdir.

Madde – 8

1. Ek 1’de öngörülen Sözleşmelerden birine taraf olan her Devlet Sözleşmeye taraf olmadıkça; sözü edilen Sözleşmelerde öngörülen daha önceki yazılı tercümeler, Sözleşmenin birinci maddenin, birinci fıkrasının uygulamasında düzenlenen belgeler üzerinde yer almaya devam edeceklerdir.

2. Ek 1’de öngörülen Sözleşmelerden birine taraf olan her Devlet Sözleşmeye taraf olduklarında, bu Devletler bu belgelerde daha önceki yazılı tercümeleri bulundurmak zorunda değildirler.

Madde – 9

1. Her Devlet; imza, onay, kabul, tasvip ya da katılma sırasında veya ileri bir tarihte, Sözleşmenin uluslararası düzeyde ilişkilerini güvence altına aldığı ülkelerin bütününde veya birinde veya birkaçında uygulanacağını beyan edebilecektir.

2. Bu bildirim, İsviçre Federal Konseyi’ne bildirilecek ve Sözleşmenin teşmili adı geçen Devlet için Sözleşmenin yürürlüğe girmesi sırasında veya daha sonra, bildirimin alındığı tarihi izleyen yedinci ayın birinci günü hüküm ifade edecektir.

3. Sözleşmenin teşmiline dair her beyan, İsviçre Federal Konseyi’ne yapılacak bir bildirimle geri alınabilecek ve Sözleşmenin uygulanmasına, belirtilen ülkede sözü edilen bildirimin alındığı tarihi izleyen yedinci ayın birinci günü son verilecektir.

Madde – 10

1. Sözleşme bir süre ile sınırlı olmaksızın yürürlükte kalacaktır.

2. Bununla birlikte her taraf Devlet, Sözleşmenin kendi açısından yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıllık bir sürenin geçmesinden sonra, her zaman anlaşmayı feshettiğini bildirmek hakkına sahip olacaktır. Bu fesih ihbarı İsviçre Federal Konseyi’ne bildirilecek ve bu bildirimin alındığı tarihi izleyen yedinci ayın birinci günü yürürlüğe girecektir. Sözleşme diğer Devletler arasında yürürlükte kalacaktır.

Madde – 11

1. İsviçre Federal Konseyi Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyonu üyesi Devletler ile Sözleşmeye katılmış olan diğer bütün Devletlere aşağıdaki hususları bildirecektir :

a) Tüm onay, kabul, tasvip veya katılma belgelerinin tevdiini,

b) Sözleşmenin yürürlüğe girdiği her tarihi,

c) Geçerlilik kazanacağı tarihle birlikte, Sözleşmenin teşmiline veya bunun geri çekilmesine ilişkin her beyanı,

d) Sözleşmenin her feshini ve geçerlilik kazanacağı tarihi,

e) Birinci maddenin ikinci fıkrasında öngörülen her belgeyi,

f) Üçüncü maddede öngörülen yetkili makamların her tespitini ve tespitteki her değişikliği,

g) Yedinci maddenin birinci fıkrası gereğince alınan her kararı,

2. İsviçre Federal Konseyi, birinci fıkranın uygulanmasıyla yapılan her bildirimden Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyonu Genel Sekreterini haberdar edecektir.

3. Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle, aslına uygun onaylı bir örneği, Birleşmiş Milletler Şartının 102 nci maddesi uyarınca, tescil ve yayınlanması amacıyla İsviçre Federal Konseyi tarafından Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine gönderilecektir.

Madde – 12

Sözleşmeye hiçbir çekince konulamaz.

Bu konuda yetki verilmiş temsilciler Sözleşmeyi imzalamışlardır.

Brüksel’de 6 Eylül 1995 tarihinde aslı İsviçre Federal Konseyi arşivlerine konulmak ve onaylı bir örneği diplomatik yoldan Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyonu üyesi her devlete ve katılımcı Devletlere gönderilmek üzere Fransızca olarak bir nüsha halinde düzenlenmiştir. Aynı zamanda, aslına uygun bir onaylı örneği Uluslararası Ahvali Şahsiye Komisyonu Genel Sekreterine gönderilecektir.

EK-1

Sözleşmenin 1. maddesi, 1. fıkrasınca amaçlanan Sözleşme ve Tavsiyelerin Listesi

Yabancı memleketlerde kullanılmak üzere verilecek nüfus hülasası suretleri hakkındaki 1 no.lu Sözleşme (27 Eylül 1956 tarihinde Paris’te imzalanmıştır).

Çok dilli nüfus kayıt örnekleri verilmesine ilişkin 16 no.lu Sözleşme (8 Eylül 1976 tarihinde Viyana’da imzalanmıştır).

Nüfus kayıtlarının uyumuna ilişkin 5 no.lu tavsiye (10 Eylül 1987 tarihinde Lizbon Genel Kurulu tarafından benimsenmiştir).

Nüfus kayıt örneklerinin uyumuna ilişkin 7 no.lu tavsiye (7 Eylül 1990 tarihinde Madrid Genel Kurulu tarafından benimsenmiştir).

EK – 2

KODLARIN LİSTESİ

1-                   KİŞİ HALİ

1-1                 Makam

1-1-1              Belgeyi Kaydeden makam

1-1-2              Belgeyi tanzim eden makam

1-1-2-1          İmzalayanın soyadı

1-1-2-2          İmzalayanın unvanı

1-1-3              Bilgi isteyen makam

1-1-4              Bilgi istenen makam

1-1-5              Kararı alan makam

1-1-5-1          Evliliğin sona erdiğine karar veren makam

1-1-5-9          Diğer makam

1-1-6              Nüfus İdaresi

1-1-7              Nüfus memuru

1-1-7-1          Nüfus memurunun unvanı

1-1-7-2          Nüfus memurunun adı ve soyadı

1-1-7-3          Belgeyi tescil eden nüfus memurunun soyadı ve adı

1-1-8              Yargı

1-1-8-1          Kararı veren mahkeme

1-1-8-2          Hukuk mahkemesi

1-1-8-3          Dinsel yargı yeri

1-1-8-4          Üst yargı yeri

1-1-8-5          ................ Mahkemesi

1-1-8-6          Tenfiz kararı veren yargı yeri

1-1-9              Noterin adı ve soyadı

1-1-9-1          Noterin adresi

1-1-9-2          ................. Noteri

1-2                 Nüfus kütüğü

1-2-1              Aile kütüğü

1-2-2              Doğum özel kütüğü

1-2-3              Evlenme özel kütüğü

1-2-4              Ölüm özel kütüğü

1-2-5              Nüfus kütüğünün bulunduğu yer

1-2-6              Konsoloslukta tutulan kütükler

1-3                 Nüfus kaydı (Ahvali Şahsiye Belgesi)

1-3-1              Nüfus kaydı sureti

1-3-2              Nüfus kaydı örneği

1-3-2-1          Çok dilli kayıt örneği

1-3-3              Doğum Belgesi

1-3-3-1          Doğum belgesi örneği

1-3-3-2          Düzeltilmiş doğum kaydı örneği

1-3-4              Evlenme belgesi

1-3-4-1          Evlenme belgesi örneği

1-3-4-2          Düzeltilmiş evlenme kaydı örneği

1-3-4-3          Evliliğin sona erdiğine ilişkin bildirim

1-3-5              Ölüm belgesi

1-3-5-1          Ölüm belgesi örneği

1-3-5-2          Düzeltilmiş ölüm kaydı örneği

1-3-6              Tanıma senedi

1-3-6-1          Tanıma kaydı örneği

1-3-6-2          Düzeltilmiş tanıma kaydı örneği

1-4                 Nüfus cüzdanı

1-4-1              Aile cüzdanı

1-4-2              Uluslararası aile cüzdanı

1-5                 Nüfus kayıt düzeltme kararı

1-5-1              Kayıt düzeltilmesi sonucunda verilen örnek

1-5-2              Nüfus memurunun düzeltme kararı

1-5-3              Savcılığın düzeltme kararı

1-5-4              Mahkemenin düzeltme kararı

1-5-5              Üst mahkemenin düzeltme kararı

1-5-9              Başka bir makamın düzeltme kararı

1-6-1              Yaşam belgesi

1-6-1-1          Bugünkü tarihte yaşamakta olduğunu onaylarım

1-6-2              Vatandaşlık belgesi

1-6-2-1          Bugün itibariyle onaylarım ki:

1-6-2-2          Yukarıda belirtilen devletin vatandaşıdır

1-9                 Kayıt hakkında diğer açıklamalar

 

2-                   YERLER

2-1                 Genel açıklamalar

2-1-1              Devlet

2-1-1-1          Federe devlet

2-1-1-2          Yargı kararının verildiği devlet

2-1-1-3          Eyalet

2-1-1-4          Bölge

2-1-1-5          Kanton

2-1-1-6          İl

2-1-2              Şu andaki ikamet yeri

2-1-2-1          Ölenin son ikametgâhı

2-1-2-2          İkamet yeri

2-1-3              Adres

2-1-3-1          Şehir

2-1-3-2          Kasaba

2-1-3-3          İdarî bölüm

2-1-3-4          İlçe

2-1-3-5          Cadde

2-1-3-6          Sokak

2-2                 Belgenin düzenlendiği yer

2-2-1              Belgenin tescil edildiği yer

2-2-2              Kayıt özetinin verildiği yer

2-2-2-9          Verilme yeri

2-3                 Tescil yeri

2-3-1              Belgenin tescil yeri

2-3-2              Yargı kararının tescil yeri

2-4                 Doğum yeri

2-4-1              Babanın doğum yeri

2-4-2              Ananın doğum yeri

2-4-3              Çocuğun doğum yeri

2-4-4              Kocanın doğum yeri

2-4-5              Kadının doğum yeri

2-4-6              Ölenin doğum yeri

2-5                 Evlenme yeri

2-6                 Ölüm yeri

2-6-1              Kocanın ölüm yeri

2-6-2              Kadının ölüm yeri

2-7                 İlk kayıt yeri

2-7-1              Babanın ilk kayıt yeri

2-7-2              Ananın ilk kayıt yeri

2-7-3              Kocanın ilk kayıt yeri

2-7-4              Kadının ilk kayıt yeri

2-8                 Tanıma yeri

2-9-1              Aile kütüğünün bulunduğu yer

 

3-                   DOĞUM VE NESEP

3-1                 Baba

3-2                 Ana

3-3                 Çocuk

3-4                 Cinsiyet

3-4-1              Erkek

3-4-2              Kadın

3-4-3              Cinsiyeti belirsiz

3-5                 Evlat edinme

3-5-1              Basit evlat edinme

3-5-2              Mutlak evlat edinme

3-5-3              Basit evlat edinmeden mutlak evlat edinmeye geçiş

3-6                 Velayet hakkı

3-6-1              Velayet hakkına ilişkin karar

3-6-2              Ana,baba tarafından müştereken kullanılan velayet hakkı

3-7                 Doğuma ilişkin yargı kararı

3-8-1              Tanımayı yapan

 

4-                   EVLENME-EVLİLİK BAĞININ SONA ERMESİ

4-1                 Evlilik durumu

4-1-1              Eş (veya koca)

4-1-2              Eş (veya kadın)

4-1-3              Bekâr

4-1-4              Boşanmış erkek

4-1-5              Boşanmış kadın

4-1-6              Dul erkek

4-1-7              Dul kadın

4-2                 Evlenme

4-2-1              Medenî evlenme

4-2-2              Medenî evlenmenin geçerliliği

4-3                 Dinî evlenme

4-3-1              Dinî evlenmenin geçerliliği

4-3-2              Dinî evlenmenin iptali

4-4                 Evlilik rejimi

4-4-1              Kanunî rejim

4-4-2              Evlenme akdi

4-4-2-1          Mal ayırımı rejimi

4-4-3              Evlenme rejimine ilişkin eşlerin beyanı

4-4-4              Aile rejiminde değişiklik

4-4-5              Aile rejiminin değiştirilmesi

4-4-6              Eşler arasında yetki devri

4-5                 Eşlerin uzlaşması

4-5-1              Eşlerin uzlaşmasının onaylanması

4-6                 Ayrı yaşama

4-7                 Evliliğin sona ermesi

4-7-1              Boşanma

4-7-2              Ayrılıktan sonra evliliğin sona ermesi

4-7-3              Dinî makamca evliliğin sona erdirilmesi

4-7-4              Ölümle evliliğin sona ermesi

4-7-4-1          Kocanın ölümü ile evliliğin sona ermesi

4-7-4-2          Kadının ölümü ile evliliğin sona ermesi

4-8                 Evlenmenin yok sayılması

4-9                 Evlenmenin iptali

5-                   EHLİYETSİZLİK- GAİPLİK- ÖLÜM

5-1                 Ehliyetsizlikler

5-1-1              Vesayet

5-1-1-1          Küçüğün vesayeti

5-1-1-2          Reşitin vesayeti

5-1-1-3          Vasinin soyadı

5-1-1-4          Vasinin adı

5-1-1-5          Vesayetin değişikliği

5-1-1-6          Vesayetin kaldırılması

5-1-2              Reşitin kayyımlığı

5-1-2-1          Kayyımın soyadı

5-1-2-2          Kayyımın adı

5-1-2-3          Kayyımlıkta değişiklik

5-1-2-4          Kayyımlığın kaldırılması

5-1-3              Reşitin ehliyetsizliği

5-1-4              Reşit üzerinde uygulanan babalık yetkisi

5-1-5              Malların idaresinin başlangıç tarihi

5-1-6              Medenî hal listesi

5-1-7              Rüşt

5-2                 Gaiplik kararı

5-3                 Ölüm

5-3-1              Ölüm karinesi hakkında yargı kararı

5-3-2              Ölümün beyanı

 

6-                   VATANDAŞLIK

6-1                 Kişilerin vatandaşlığı

6-1-1              Babanın vatandaşlığı

6-1-2              Ananın vatandaşlığı

6-1-3              Kocanın vatandaşlığı

6-1-4              Kadının vatandaşlığı

6-2                 Vatandaşlığın verilmesi

6-3                 Vatandaşlığın kazanılması

6-4                 Vatandaşlığın korunması

6-5                 Vatandaşlığın geri alınması

6-6                 Vatandaşlığın kazanılamaması

6-7                 Vatandaşlığın kaybı

6-8                 Vatandaşlığın düşürülmesi

6-9                 Vatansız

 

7-                   SOYADI

7-1                 Babanın soyadı

7-1-1              Kocanın babasının soyadı

7-1-2              Kadının babasının soyadı

7-2                 Ananın soyadı

7-2-1              Kocanın anasının soyadı

7-2-2              Kadının anasının soyadı

7-3                 Çocuğun soyadı

7-4                 Evlat edinenin soyadı

7-5                 Eşinin soyadı

7-5-1              Kocanın soyadı

7-5-1-1          Kocanın evlenmeden önceki soyadı

7-5-1-2          Kocanın evlenmeden sonraki soyadı

7-5-1-3          Belgenin tanzim edildiği sırada kocanın soyadı

7-5-1-4          Kocanın yargı kararından sonraki soyadı

7-5-2              Kadının soyadı

7-5-2-1          Kadının evlenmeden önceki  soyadı

7-5-2-2          Kadının evlenmeden sonraki soyadı

7-5-2-3          Belgenin verildiği sırada kadının soyadı

7-5-2-4          Kadının yargı kararından sonraki soyadı

7-5-3              Son eşinin  soyadı

7-5-3-1          Ölünün son eşinin soyadı

7-5-4              Evlenmeden önceki soyadı

7-5-5              Evlenmeden sonraki soyadı

7-5-6-1          Evliliğin sona ermesinden sonra kocanın soyadı

7-5-6-2          Evliliğin sona ermesinden sonra kadının soyadı

7-6                 Ölünün  soyadı

7-6-1              Ölünün babasının soyadı

7-6-2              Ölünün anasının soyadı

7-7                 Soyadı ve vatandaşlık

7-7-1              Vatandaşlığın kazanılmasından önceki soyadı

7-7-2              Vatandaşlığın kazanılmasından sonraki soyadı

7-7-3              Vatandaşlığın kaybından sonraki soyadı

7-8                 Soyadı değişikliği

7-9                 Diğer soyadları

7-9-1              Aile soyadı

7-9-2              Evlilik soyadı

 

8-                   AD

8-1                 Babanın adı

8-1-1              Kocanın babasının adı

8-1-2              Kadının babasının adı

8-2                 Ananın adı

8-2-1              Kocanın anasının adı

8-2-2              Kadının anasının adı

8-3                 Çocuğun adı

8-4                 Evlat edinenin adı

8-5                 Evlat edinenin eşinin adı

8-5-1              Kocanın adı

8-5-2              Kadının adı

8-5-3              Son eşin adı

8-5-3-1          Ölünün son eşinin adı

8-6                 Ölünün adı

8-6-1              Ölünün babasının adı

8-6-2              Ölünün anasının adı

8-7                 Adlar ve vatandaşlık

8-7-1              Vatandaşlığın kazanılmasından önceki ad

8-7-2              Vatandaşlığın kazanılmasından sonraki ad

8-7-3              Vatandaşlığın kaybından sonraki ad

 

9-                   KAYITLARIN BELİRTİLMESİ VE TARİHLER

9-1                 Dayanak

9-1-1              Doğum tutanağının dayanağı

9-1-1-1          Babanın doğum tutanağının dayanağı

9-1-1-2          Ananın doğum tutanağının dayanağı

9-1-1-3          Doğum kütüğünün  dayanağı

9-1-2              Evlenme belgesi dayanağı

9-1-2-1          Medeni evlenme belgesi dayanağı

9-1-2-2          Dini evlenme belgesi dayanağı

9-1-2-3          Yabancı ülkede akdedilen evlenme belgesinin dayanağı

9-1-2-4          Evlenme özel kütüğünün dayanağı

9-1-3              Ölüm belgesinin dayanağı

9-1-3-1          Ölüm özel kütüğünün dayanağı

9-2                 Numara

9-2-1              Kanun numarası

9-2-1-1          Kanun maddesinin numarası

9-2-2              Belgenin numarası

9-2-3              Kararın numarası

9-2-4              Doğum yeri mahkemesi kalemindeki kayıt numarası

9-2-5              Kimlik numarası

9-2-6              Âkid numarası

9-2-7              Kütük numarası

9-2-7-1          Aile kütüğü numarası

9-2-7-2          Kütük sayfa numarası

9-3                 Ahvali Şahsiye belgesinin tasdiki

9-3-1              İmza

9-3-2              Pul

9-3-3              Mühür

9-4                 Tarih ve diğer belgeler

9-4-1              Yıl

9-4-2              Ay

9-4-3              Gün

9-4-4              Saat

9-4-5              Dakika

9-4-6              Kanunun tarihi

9-4-7              Dilekçe tarihi

9-4-8              Noter senedi tarihi

9-4-9              Âkid tarihi

9-5                 Nüfus cüzdanının tarihi

9-5-1              Belgenin kayıt tarihi

9-5-2              Belgenin veriliş tarihi

9-5-2-9          Veriliş tarihi

9-5-3              Beyan tarihi

9-5-3-1          Nüfus memuru huzurunda yapılan beyan tarihi

9-5-4              Şerhin kayıt tarihi

9-5-5              Tescil tarihi

9-5-5-1          Belgenin tescil tarihi

9-5-5-2          Yargı kararının tescil tarihi

9-5-6              Kaydın düzeltme kararı tarihi

9-6                 Mahkeme kararının tarihi

9-6-1              Hukuk mahkemesi kararı tarihi

9-6-2              Dini mahkeme kararı tarihi

9-6-3              Karar kesinleşme tarihi

9-6-4              Tenfiz kararı tarihi

9-7                 Doğum tarihi

9-7-1              Babanın doğum tarihi

9-7-2              Ananın doğum tarihi

9-7-3              Çocuğun doğum tarihi

9-7-3-1          Çocuğun yaşı

9-7-3-2          Tanıma tarihi

9-7-4              Kocanın doğum tarihi

9-7-5              Kadının doğum tarihi

9-7-6              Ölünün doğum tarihi

9-8                 Evlenme tarihi

9-8-1              Evlenme akdi tarihi

9-8-2              Evlenmenin sona erme  tarihi

9-8-2-1          Evlenmenin sona erme kararı tarihi

9-9                 Ölüm tarihi

9-9-1              Ölüme karine  tarihi

9-9-2              Kocanın ölüm tarihi

9-9-3              Kadının ölüm tarihi

10-1               Dayanak belge

10-1-1            Sunulan belge

10-1-1-1        Kimlik kartı

10-1-1-2        Pasaport

10-1-1-3        Sürücü belgesi

10-1-1-4        İkamet belgesi

10-1-9            Diğer ispat belgeleri

 

Ahvali Şahsiye Belgelerinde Yer Alan Bilgilerin Kodlanmasına  İlişkin Sözleşme

6 Eylül 1995 tarihinde Brüksel’de imzalanmıştır

 

İmzalayan Devletlerin Listesi

 

Almanya Federal Cumhuriyeti                                      Rainer Frank

İspanya Krallığı                                                             Diego Espin Canovas

Yunanistan Cumhuriyeti                                               Spyridon Vrellis

İtalya Cumhuriyeti                                                        Aldo Dainotto

Portekiz Cumhuriyeti                                                    Aristides Alegre Vieira Gonçalves

İsviçre Konfederasyonu                                                Martin Jäger

Türkiye Cumhuriyeti                                                    Özgen Gökalp