Dönem: 22            Yasama Yılı: 4

 

TBMM                                           (S. Sayısı: 1150)

 

Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve İçişleri ile

Plan ve Bütçe Komisyonları Raporları (1/437)

 

                           T.C.

                     Başbakanlık

               Kanunlar ve Kararlar

                 Genel Müdürlüğü                                                   13/1/2003

         Sayı: B.02.0.KKG/196-279/295

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Önceki yasama döneminde hazırlanıp Başkanlığınıza sunulan ve İçtüzüğün 77 nci maddesi uyarınca hükümsüz sayılan ilişik listede adları belirtilen kanun tasarılarının yenilenmesi Bakanlar Kurulunca uygun görülmüştür.

Gereğini arz ederim.

                                                                                    Abdullah Gül

                                                                                      Başbakan

 

Esas No.: Hükümsüz Sayılan Kanun Tasarısının Adı

1/783      Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

 

                           T.C.

                     Başbakanlık

               Kanunlar ve Kararlar

                 Genel Müdürlüğü                                                  29/11/2000

     Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-143/5857

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İçişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 7/11/2000 tarihinde kararlaştırılan “Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

                                                                                    Bülent Ecevit

                                                                                      Başbakan

 

GENEL GEREKÇE

Ülkemizin 8333 kilometrelik bir sahil şeridine sahip olduğu ve bir o kadar da iç sularının bulunduğu dikkate alındığında, azımsanmayacak kadar sık olay meydana gelmektedir. Anılan olaylara ait delillerin toplanması, suç aletlerinin ve cesetlerin karaya çıkartılmaları yakın bir geçmişe kadar amatör sivil balıkadamlar tarafından yapılmakta, bu durum hem delillerin sağlıklı toplanamamasına, zarara uğratılmasına, hem de balıkadamların yüksek ücretler talep etmeleri sebebiyle mağdur yakınlarının olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmaktadır.

Gelişmiş ülkeler üzerinde yapılan araştırmalar neticesinde bu tür sorunların polis teşkilatları bünyesinde kurulan su altı ekipleri marifetiyle çözüldüğü, bunun polisin asli görevlerinden olduğu tespit edilmiştir. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından gerekli çalışmalara başlanmış ve bazı illerde sualtı ekipleri kurulmuştur. Gün geçtikçe bilgi ve tecrübesi artan, geliştirilmesi ve genişletilmesi için büyük bir özveri ile çalışılan sualtı ekipleri, yapmış olduğu görevlerle büyük takdir ve beğeni kazanmış ve bu işin ülkemizdeki gerekliliğini uygulamada ispat etmiştir.

Denizde veya iç sularda kaybolan, atılan veya saklanan suç aletleriyle cesetleri dalış yapmak suretiyle aramak, Devlet büyüklerinin gemi ile yapacağı ulaşım ve gezilerde talep edilmesi halinde karina kontrolü yapmak gibi görevleri olan sualtı ekipleri aynı zamanda sel felaketleri ve su baskınları gibi tabii afetlerde de kurtarma faaliyetlerinde bulunmaktadır. 9 Aralık 1997 tarihinde İstanbul'da yağan aşırı yağmur nedeniyle Ayazağa Cendere yolundaki fabrikalar sular altında kalmış, fabrikalardan çıkamayan yaklaşık 50 kişi, polis sualtı ekipleri tarafından şişme botlarla tahliye edilmişti. 17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara Bölgesi'nde yaşadığımız üzücü depremde de sualtı ekipleri sular altında kalan Değirmendere kıyılarında dalış yapmak suretiyle arama kurtarma faaliyetinde bulunmuştur.

Gerçekten özel bilgi, tecrübe ve uzmanlık gerektiren dalış görevi; suyun basınç etkisi, kirliliği, soğukluğu, bulanıklığı gibi birçok sebepten dolayı riskli bir görevdir. Hatta bu bağlamda üzücü bir hadise yaşanmış, bir personelimiz dalış esnasında şehit olmuştur. Bundan daha da üzücüsü şehit personelimizin geride kalan ailesi kanunlarımızdaki eksiklikten dolayı gerekli desteği bulamamıştır.

Polis sualtı ekipleri ile çalışmaları paralellik arz eden Türk Silahlı Kuvvetleri dalgıç ve kurbağa adam personeli Türk Silahlı Kuvvetlerinin tabi olduğu 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile gösterilen oranlarda uçuş ve dalış tazminatı almaktadır.

2629 sayılı Kanunla paralellik arz eden 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu ile de; Emniyet Teşkilatı uçuş ekibi personeli ve pilotları Kanunda gösterilen oranlarda uçuş tazminatı almaktadırlar.

Su altı basıncının etkisinde çalışan dalıcı personelin mağduriyetinin giderilmesi ve 2629 sayılı Kanunla Türk Silahlı Kuvvetleri dalış personeline verilen haklarla, benzeri hizmetleri yürüten Emniyet Genel Müdürlüğü dalış personeli arasında paralelliğin sağlanması açısından 3160 sayılı Kanunda değişik yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Ayrıca; 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 3 üncü maddesinin (a) bendinde, Ülkemizde sadece "Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Uçuş Okulu ve kurslarından mezun olanların pilot, bu yerlerde fiilen uçuşa başlayanların da pilot adayı" olabilecekleri şeklinde açıklama yapılmıştır.

Bugün Ülkemizde Türk Silahlı Kuvvetleri dışında da usulüne uygun pilot yetiştiren okullar ve kurslar vardır (Anadolu Üniversitesi Havacılık Yüksek Okulu gibi).

Tasarı ile Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendinde yapılacak değişiklik ile ülkemizde bulunan diğer uçuş okulları veya kurslarından mezun olacak emniyet hizmetli pilotların da Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmalarına imkân tanınmıştır.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı bünyesindeki uçuş hizmetleri görevi, Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelce yapılmaktadır. Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup uçucu personelin ihtiyaca cevap vermediği durumlarda uçuş görevleri sözleşmeli personel ile giderilmeye çalışılmakta olup, görev ifası açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup uçuş personeli ile sözleşmeli uçuş personeli arasında fark bulunmamaktadır.

Durum böyle iken 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun 3570 sayılı Kanunla değişik 15 inci maddesinde yalnızca sözleşmeli pilotlardan bahsedilmekte, emniyet hizmetleri sınıfına mensup pilotlar ve diğer uçucu personel bu kapsam dışında tutulmaktadır. 3160 sayılı Kanun 1985 yılında yürürlüğe girdiğinde Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup uçucu personel, söz konusu madde kapsamında bulunduğu halde 1989 yılında 3570 sayılı Kanunla kapsam dışı bırakılmıştır. Bu durum da emniyet hizmetli uçuş personelinin 1989 yılından itibaren 6 aylık itibari hizmetlerini almamalarına ve mağdur olmalarına neden olmuştur.

Tasarı ile emniyet hizmetli uçuş personelinin madde kapsamına alınarak haklarının yeniden verilmesi amaçlanmıştır.

MADDE GEREKÇELERİ

Madde 1.- 28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile paralellik arz eden 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun adı değiştirilerek Kanuna "Dalış Hizmetleri" ibaresi eklenmiştir.

Madde 2.- 3160 sayılı Kanunun amaç maddesine su altı basıncının etkisi altında görev yapan balıkadam personeli de dahil edilerek bunların da tazminattan faydalandırılması amaçlanmıştır.

Madde 3.- 3160 sayılı Kanun kapsamına kadrolu ve sözleşmeli olarak görev yapan balıkadam ve bunların adayları dahil edilmiştir.

Madde 4.- 3160 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendinde yurt içinde pilot yetiştiren eğitim kurumlarının da yer alması amaçlanmıştır. (e) bendinde yapılan hizmet yılı tanımı dalış hizmet yılını da kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Eklenen (f) bendinde "balıkadam ve balıkadam adayı", (g) bendinde "balıkadam hizmet süresi" tanımları yapılmıştır.

Madde 5.- 3160 sayılı Kanunda uçuculara ödenen tazminata ek olarak balıkadam personeline ne şekilde tazminat ödeneceği düzenlenmiştir.

Madde 6.- Pilotların ve uçuş ekibi personelinin uçuş tazminatı alabilmeleri koşullarına ek olarak balıkadam personeline ödenecek tazminatların usul ve şartları düzenlenmiştir.

Sicil amirIerine bağlı olarak uçucu personelin, uçuş tazminatından yapılacak olan % 50 oranındaki indirim, miktarı ne olursa olsun, genel karakteri itibarı ile bir disiplin cezası mahiyetinde ve bu hususun sicil amirIerinin vereceği olumsuz nota bağlanması Uçuş Kıymetlendirme Kurulunun varIığına ters nitelikte olduğundan ve uçucu personelin görevi ile ilgili hatası hakkında ancak eğitmen bir pilot karar verebileceğinden, mevcut (c) bendi hükmü yeni düzenlemede yer almamıştır.

Madde 7.- Pilotlar ve uçuş ekibi personeline ödenen yıpranma tazminatına paralel olarak balıkadamlara hangi usul ve şartlarda yıpranma tazminatı ödeneceği düzenlenmiştir.

Madde 8.- Balıkadam adaylarını fiilen dalmak suretiyle yetiştiren öğretmenlere yetiştirme ikramiyesi verilmesi amaçlanmış ve ödeme şekli düzenlenmiştir.

Madde 9.- Dalış hizmet müddetlerinin başlangıç ve bitiş şartları uçuş hizmet müddetlerine paralel olarak yeniden düzenlenmiştir.

Madde 10.- Sözleşmeli ve kadrolu balıkadamlar ile bunların adaylarının, şehit olmaları, sakat kalmaları veya yaralanmaları halinde tazminat almaları amaçlanmıştır.

Madde 11.- 3160 sayılı Kanunda şehit olanların kanuni mirasçılarına verilen tazminat miktarının 2629 sayılı Kanuna paralel hale getirilmesi amaçlanmıştır.

Madde 12.- Balıkadamların statü kaybının hangi durumlarda olacağı ve karar verme yetkisinin kimlere ait olduğu belirlenmiştir.

Madde 13.- 2629 sayılı Kanuna paralellik arz eden 3 l60 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda, emekli olan personelin durumunda da paralellik sağlanması amaçlanmıştır.

Madde 14.- Sözleşmeli ve Emniyet Hizmetleri Sınıfından olan balıkadam personeline bu Kanunda uygun görülenler ile hizmetin özelliği gereği kurumun uygun göreceği gerekli dalış ve bakım melbusatı ile dalış teçhizatı verilmesi amaçlanmıştır.

Madde 15.- Tazminat oranlarını gösteren cetvel üzerinde, balıkadamlara verilecek tazminat oranlarını gösterir düzenleme yapılmıştır.

Madde 16.- Yürürlük maddesidir.

Madde 17.- Yürütme maddesidir.

İçişleri Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük MilletMeclisi

      İçişleri Komisyonu

        Esas No.: 1/437                                                      8/10/2003

         Karar No.: 45

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca, 21 inci dönem TBMM Başkanlığına sunulan, "Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", söz konusu dönemde sonuçlandırılamadığından hükümsüz sayılmış ve 13/1/2003 tarihinde Bakanlar Kurulunca Başkanlığınıza Tasarının yenilendiği bildirilmiştir. Başkanlığınızca, 24/1/2003 tarihinde esas komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna tali komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilen Tasarı, Komisyonumuzun 8/10/2003 tarihli 19 uncu toplantısında, İçişleri ve Adalet bakanlıkları temsilcilerinin de katılımıyla incelenip görüşülmüştür.

Tasarı ile emniyet teşkilatı dalış personelinin mali mağduriyetleri giderilmeye çalışılmakta; bu personelin mali açıdan Türk Silahlı Kuvvetlerinde benzer hizmetler yürüten personelle denkliği sağlanmaya çalışılmaktadır. Tasarı ile ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri dışında usulüne uygun pilot yetiştiren okullardan mezun olan emniyet hizmetli pilotların da Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmalarına olanak tanınmaktadır.

Tasarının tümü üzerinde Komisyonumuzda yapılan görüşmelerden sonra, Tasarı ile gerekçesi uygun bulunmuştur.

Komisyonumuz Tasarıda tali komisyon olarak belirlendiğinden, İçtüzüğün 23 üncü maddesi uyarınca, maddelerine geçilmesine gerek görülmemiş; Komisyonumuzun uygunluk görüşünün esas komisyona bildirilmesiyle yetinilmesi kararlaştırılmıştır.

Raporumuz, Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmak üzere arz olunur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

Tevfik Ziyaeddin Akbulut

Ali Sezal

Ümmet Kandoğan

 

Tekirdağ

Kahramanmaraş

Denizli

 

Kâtip

Üye

Üye

 

Muharrem Tozçöken

Ali Küçükaydın

Şevket Gürsoy

 

Eskişehir

Adana

Adıyaman

 

Üye

Üye

Üye

 

Reyhan Balandı

Şevket Orhan

Ali Yüksel Kavuştu

 

Afyonkarahisar

Bursa

Çorum

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Sait Armağan

Sıdıka Sarıbekir

Nusret Bayraktar

 

Isparta

İstanbul

İstanbul

 

Üye

Üye

Üye

 

Hakkı Ülkü

Serpil Yıldız

Sinan Özkan

 

İzmir

İzmir

Kastamonu

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet S. Kesimoğlu

Ali Oksal

Selami Uzun

 

Kırklareli

Mersin

Sivas

 

Üye

Üye

Üye

 

Mehmet Kartal

Şükrü Önder

Mehmet Erdemir

 

Van

Yalova

Yozgat


Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük MilletMeclisi

  Plan ve Bütçe Komisyonu

       Esas No. : 1/437                                                      1/5/2006

         Karar No. : 87

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak, Bakanlar Kurulunca, 21 inci Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 1/437 esas numaralı "Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" sonuçlandırılamadığından hükümsüz sayılmış ve 22 nci dönemde, İçtüzüğün 77 nci maddesine göre Bakanlar Kurulunca 13/01/2003 tarihinde yenilenmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca 24/01/2003 tarihinde tali komisyon olarak İçişleri Komisyonuna, esas komisyon olarak da Komisyonumuza havale edilmiştir.

Komisyonumuzun 26/04/2006 tarihinde yaptığı 61 inci birleşiminde, "Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı", Hükümeti temsilen Abdulkadir AKSU ve İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin de katılımlarıyla incelenip görüşülmüştür.

Bilindiği gibi, Ülkemizde, geçmişte yaşanan adli olaylarda suç aletlerinin ve cesetlerin sualtından çıkarılması özel sektöre dahil balıkadamlarca yapılmaktayken, günümüzde bu iş Emniyet Teşkilatına mensup görevlilerce yapılmaktadır. Bu personel yalnızca adli olaylarda değil sel felaketleri ve su baskınları gibi doğal afet hallerinde de görev almaktadırlar. Özel bir tecrübe ve uzmanlığa ihtiyaç duyulan dalış faaliyeti, su basıncı ve çeşitli faktörler nedeniyle risk taşıyan bir görevdir. Çalışma alanları Emniyet Teşkilatıyla paralellik gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri dalgıç ve kurbağa adam personeli 28.2.1982 tarihli ve 2626 sayılı Kanun uyarınca tazminat alabilirken, Emniyet Teşkilatı için bu yönde bir yasal düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumun yanı sıra görevli personelin şehit olması durumunda ailesine yapılacak yardım için de yasal düzenleme bulunmamaktadır.

Diğer yandan, 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda Türkiye'de sadece Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yetiştirilen mezunların pilot, bu yerlerde fiilen çalışanların da pilot adayı olabileceği hükme bağlanmıştır. Fakat günümüzde Türk Silahlı Kuvvetleri dışında da pilot yetiştiren okullar mevcuttur. Benzer yöndeki gelişmelere paralel olarak ülkemizde faaliyet gösteren uçuş okulları veya kurslarından mezun olan emniyet hizmetli pilotlar Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapmaktadırlar. Ancak 3160 sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununun değişik 15 inci maddesinde yalnızca sözleşmeli pilotlardan bahsedilmekte, emniyet hizmetleri sınıfına dahil pilot ve diğer uçucu personel kapsam dışında tutulmaktadır.

Yukarıda açıklanan gerekçelerle, sözleşmeli pilotlarla uygulamada aynı görevleri yerine getiren emniyet hizmetleri sınıfına dahil pilot ve uçucu personelinin de 3160 sayılı Kanunun 15 inci maddesindeki itibari hizmet müddetinden yararlanmasına ve Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan dalış personelinin de tazminat almasına yönelik düzenleme yapılması gereği hasıl olmuştur.

Tasarı ve gerekçesi incelendiğinde;

- Uçuş hizmet sürelerine göre pilot, pilot adayı, uçuş ekibi personelinin uçuş ve yıpranma tazminatlarının düzenlenmesi,

- Emniyet Teşkilatına mensup balıkadamların tazminata hak kazanma şartlarının, tazminatlarının ve görevden ayrılmaları halinde uygulanacak prosedürün düzenlenmesi,

- Pilot, pilot adayı, uçuş ekibi, balıkadam ve balıkadam adaylarının şehit olmaları, sakat kalmaları veya yaralanmaları halinde kendilerine veya kanuni mirasçılarına tazminat ödenmesi,

öngörülmektedir.

Komisyonumuzda Tasarının tümü üzerinde yapılan görüşmelerde, Tasarının olumlu karşılandığı ifade edilmiştir. Tasarı üzerinde yapılan müzakerelerden sonra, Tasarı ve gerekçesi Komisyonumuzca da benimsenerek maddeler üzerindeki görüşmelere geçilmiştir.

Tasarının;

- Çerçeve 1 inci maddesi aynen,

- Çerçeve 2 nci maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde geçen "balıkadam" ibarelerinin, sosyal güvenlik mevzuatına uygunluğun sağlanması amacıyla "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle,

- Çerçeve 3 üncü maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde geçen "balıkadam" ibarelerinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle,

- Çerçeve 4 üncü maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine eklenen "f" ve "g" bentlerinde geçen "balıkadam" ibarelerinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle,

- Çerçeve 5 inci maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde geçen "balıkadam" ibarelerinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle,

- Çerçeve 6 ncı maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (b), (d) ve (g) fıkralarında geçen "balıkadam" ibarelerinin "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle,

- Çerçeve 7 nci maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentleri ile (b) bendinin ve ikinci fıkrasında geçen "yer hizmetine" ibarelerinin terim birliğinin sağlanması amacıyla "diğer görevlere" olarak düzenlenmesi, maddede geçen "balıkadam" ibarelerinin "kurbağa adam" olarak ve birinci fıkranın (b) bendinde yer alan "ve" ibaresinin uygulamada tereddütlere yol açmaması amacıyla "veya" olarak değiştirilmesi suretiyle,

- Çerçeve 8 inci maddesi ile 3160 sayılı Kanunun 8 inci maddesine eklenen fıkrada geçen "balıkadam" ibaresinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle,

- Çerçeve 9 uncu maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinde yer alan "balıkadam" ibaresinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle,

- Çerçeve 10 uncu maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının "b" bendinde yer alan "balıkadam" ibarelerinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi ve (c) bendinde yer alan "araçta" ibaresinin, "vasıtada" olarak değiştirilmesi suretiyle,

- Çerçeve 11 inci maddesi aynen,

- Çerçeve 12 nci maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer alan "balıkadam" ibarelerinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle,

- Çerçeve 13 üncü maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının, uygulamada ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermek ve amacın daha iyi ifade edilmesini teminen yeniden düzenlenmesi ve "balıkadam" ibarelerinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle,

- Çerçeve 14 üncü maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde yer alan "balıkadam" ibaresinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle,

- Çerçeve 15 inci maddesi ile düzenlenen 3160 sayılı Kanuna ekli cetvelde geçen "balıkadam" ibaresinin, "kurbağa adam" olarak değiştirilmesi suretiyle,

- 3160 sayılı Kanunda, 8/9/1989 tarihli ve 3570 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle 3160 sayılı Kanunun ilk halinde itibari hizmet müddeti alan emniyet hizmetli uçucu personelin bu imkânının ortadan kaldırılmış olunması ve uygulamada bu hak, Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanununda diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan sözleşmeli uçucu personele tanınırken, emniyet hizmetli personelin kapsam dışı bırakılmasının neden olduğu eşitsizliğin giderilmesi amacına yönelik olarak 3160 sayılı Kanuna geçici 1 inci madde olarak eklenmesini öngören bir düzenlemenin, çerçeve 16 ncı madde olarak metne eklenmesi ve takip eden maddelerin teselsül ettirilmeleri suretiyle,

- Yürürlük ve yürütmeye ilişkin 16 ve 17 nci maddeleri, 17 nci ve 18 inci maddeler olarak aynen,

kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

 

Başkan

Başkanvekili

Sözcü

 

 

Sait Açba

M. Altan Karapaşaoğlu

Sabahattin Yıldız

 

 

Afyonkarahisar

Bursa

Muş

 

 

Kâtip

Üye

Üye

 

 

Mehmet Sekmen

Halil Aydoğan

Mehmet Zekai Özcan

 

 

İstanbul

Afyonkarahisar

Ankara

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

M. Mesut Özakcan

A. Kemal Deveciler

Ali Osman Sali

 

 

Aydın

Balıkesir

Balıkesir

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Ahmet İnal

Osman Nuri Filiz

Alaattin Büyükkaya

 

 

Batman

Denizli

İstanbul

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

A. Kemal Kumkumoğlu

Birgen Keleş

Kemal Kılıçdaroğlu

 

 

İstanbul

İstanbul

İstanbul

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

M. Mustafa Açıkalın

Bülent Baratalı

Fazıl Karaman

 

 

İstanbul

İzmir

İzmir

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Y. Selahattin Beyribey

Mustafa Elitaş

Taner Yıldız

 

 

Kars

Kayseri

Kayseri

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Mikail Arslan

Muzaffer Baştopçu

MustafaÜnaldı

 

 

Kırşehir

Kocaeli

Konya

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Hasan Fehmi Kinay

Gürol Ergin

O. Seyfi Terzibaşıoğlu

 

 

Kütahya

Muğla

Muğla

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

Osman Seyfi

Cemal Uysal

Kazım Türkmen

 

 

Nevşehir

Ordu

Ordu

 

 

 

 

(İmzada bulunamadı)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

 

İmdat Sütlüoğlu

Musa Uzunkaya

Sabahattin Cevheri

 

 

Rize

Samsun

Şanlıurfa

 

 

 

Üye

 

Üye

 

 

Enis Tütüncü

 

M. Akif Hamzaçebi

 

 

Tekirdağ

 

Trabzon


HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN

EMNİYET TEŞKİLATI UÇUŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1.- 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı “Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu”nun adı “Emniyet Teşkilatı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- 3160 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 1- Bu Kanunun amacı, Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi ile balıkadam ve balıkadam adaylarının hizmet müddetlerinin, kendilerine ödenecek tazminatlar ile bu tazminatların ödenmesine dair esas ve usullerin düzenlenmesidir.”

MADDE 3- 3160 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- Bu Kanun Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personeli ile balıkadam ve balıkadam adayları hakkında uygulanır.”

MADDE 4- 3160 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (f) ve (g) bentleri eklenmiştir.

“a) Pilot ve pilot adayı: Yurt içi veya yurt dışında uçuş okulu veya kurslarından usulüne göre pilotluk sertifikası alan ve sertifikası Emniyet Genel Müdürlüğünce usulüne göre onaylanan emniyet personeline pilot; pilot olmak için sayılan yerlerde fiilen uçuş eğitimine başlayan emniyet personeline de pilot adayı denir.”

“e) Hizmet yılı:Uçuş ve dalış hizmet yılı veya yıl deyimi 1 Eylül tarihinde başlayıp 31 Ağustos tarihinde biten 12 aylık dönemi kapsar.”

“f) Balıkadam ve balıkadam adayı:Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu polis balıkadam kurslarını başarıyla bitirerek sertifika alan veya yurt içi-yurt dışı dalış okulu kurslarından sertifika alan ve sertifikası Emniyet Genel Müdürlüğünün yapacağı sınavdan sonra usulüne göre onaylanan emniyet personeline balıkadam;balıkadam olmak için sayılan yerlerde fiilen dalış eğitimine başlayan emniyet personeline de balıkadam adayı denir.”

“g) Balıkadam hizmet süresi:Balıkadamların Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu polis balıkadam kurslarında dalışa başlama tarihinden itibaren balıkadamlıktan ayrılmalarına kadar geçen süredir.”

MADDE 5- 3160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Uçucu ve balıkadamlara ödenecek tazminat

MADDE 4- Emniyet Genel Müdürlüğünde görev yapan pilot ve pilot adaylarına kıstas aylığının % 70’i, uçuş ekibi personeline kıstas aylığının % 65’i, balıkadam ve balıkadam adaylarına kıstas aylığın % 60’ı üzerinden bu Kanuna ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için birinci hizmet yılı) karşılığında gösterilen nispette aylık uçuş ve dalış tazminatı ödenir.”

MADDE 6- 3160 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6- a) Pilotların ve uçuş ekibi personelinin aylık uçuş tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az;

1. Uçuş hizmeti 10 yıldan az veya tüm uçuşu 1500 saatin altında olanların 60 saat;

2. Uçuş hizmeti 10-20 yıl veya tüm uçuşu 1500-2500 saat arasında olanların 30 saat;

3. Uçuş hizmeti 20 yıldan veya tüm uçuşu 2500 saatten fazla olanların 15 saat;

uçuş yapmaları şarttır.

b) Balıkadamların aylık dalış tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az;

1. Dalış hizmeti 10 yıldan az veya tüm dalışı 1500 saatin altında olanların 60 saat;

2. Dalış hizmeti 10-20 yıl veya tüm dalışı 1500-2500 saat arasında olanların 30 saat;

3. Dalış hizmeti 20 yıldan veya tüm dalışı 2500 saatten fazla olanların 15 saat;

dalış yapmaları şarttır.

c) Yıllık mecburi uçuş veya dalış saatini tamamlayamayanların uçuş veya dalış tazminatlarının % 50’si müteakip hizmet yılı başlangıcından itibaren kesilir. Normal tazminat önceki yıldan noksan kalan müddet veya miktarının tamamlanmasını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlanır.

d) Uçuş veya dalış hizmetlerine dair görevler sırasındaki kazalar ve diğer sağlık sebepleri sonucunda istirahatı gerektiren rapor alan veya geçici olarak uçuştan ve dalıştan başka hizmetlere nakledilen uçuş ekibi, pilot ve balıkadamlara bir yıl müddet ile son aldıkları aylık tazminat ödenir. Bu müddetler uçuş ve dalış hizmetlerinden sayılır. Bu müddet zarfında uçuş ve dalış mecburiyeti aranmaz. Bir yıldan fazla ara verilmesi halinde aylık uçuş ve dalış tazminatı kesilir. Bunlar tekrar göreve başladıklarında diğer şartları taşıyorlarsa aylık tazminat, göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren ödenir.

e) Aylık tazminatlar aybaşında peşin olarak ödenir ve damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi değildir.

f) (a) bendi kapsamına giren personele aynı bentte belirtilen zorunlu uçuş saatinden fazla uçtukları her uçuş saati için uçuş hizmet yılının son ayındaki uçuş tazminatının % 4’ü oranında ayrıca her yıl toptan ödeme yapılır. Bu ödemenin yapılmasında 120 saatten fazla uçuşlar dikkate alınmaz. Bu şekilde ödenen tazminat, damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaz.

g) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan pilot, pilot adayı, uçuş ekibi, balıkadam ve balıkadam adayı personeline, sözleşmeli olarak çalışanlar dahil, bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde durumlarına uygun tazminat ödenir.”

MADDE 7- 3160 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 7- Yıpranma tazminatının ödenme usul ve şartları aşağıda gösterilmiştir.

a) Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile;

1. Sekiz uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olarak yer hizmetine nakledilen pilotlara,

2. Oniki uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olarak yer hizmetine nakledilen uçuş ekibi personeline,

3. Amir sınıfı balıkadamlardan sekiz dalış hizmet yılını, memur sınıfı balıkadamlardan oniki dalış hizmet yılını tamamladıktan sonra dalış hizmeti görevi alamayacak duruma gelen ve daimi olarak diğer görevlere nakledilen balıkadamlara,

b) Uçuş ve dalış hizmetleri ile ilgili görevler sırasındaki kazalar sonucunda veya diğer sağlık sebepleriyle yetkili sağlık kurumları raporlarına dayanılarak daimi olarak yer ve diğer hizmetlere nakledilen uçuculara ve balıkadamlara,

Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli oldukları müddetçe uçuş ve dalış görevlerinden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademelerinin ödeme tarihindeki karşılığının (ek gösterge dahil) % 10’u tutarında aylık yıpranma tazminatı on yıl süreyle ödenir.

Yer hizmetine ve diğer sınıf görevlerine sevk edilen personel bulunduğu görevle ilgili diğer tazminatlardan da yararlandırılır.

Disiplinsizlik sebebiyle bu madde kapsamına girenlere veya kendi istekleriyle ayrılanlara yıpranma tazminatı ödenmez.”

MADDE 8- 3160 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu balıkadam kurslarında öğrencileri fiilen dalmak suretiyle yetiştiren öğretmenlerin her dalış saati başına, kıstas aylığının binde üçü yetiştirme ikramiyesi olarak ayrıca ödenir. Bu ikramiye öğretmenliğin yapıldığı ayın sonunda verilir.”

MADDE 9- 3160 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9- Uçuş ve dalış hizmet müddetlerinin hesabında başlangıç tarihi, okul veya kurslarda ilk uçuşa veya dalışa başlanılan tarihtir.

Uçuştan ve dalıştan ayrılma tarihi ise durumlarına göre:

a) Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifinin İçişleri Bakanınca onay tarihi;

b) Sağlık kurulu raporunun tasdik tarihi;

c)Uçuculardan ve balıkadamlardan istekleri üzerine ayrılmaları kabul edilenlerin dilekçe tarihidir.

Uçuş ve dalış hizmet süreleri hizmet yılı başlangıcına göre tespit edilir. Yıl hesabında 6 ay veya daha fazla müddetler tam yıl sayılır. 6 aydan az müddetler dikkate alınmaz.”

MADDE 10- 3160 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- a) Pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personelinin uçuş hizmeti faaliyetlerinden,

b) Balıkadamlar ile bunların adaylarının balıkadam hizmeti faaliyetlerinden,

c) Hangi meslek ve sınıftan olursa olsun; vazifeli olarak hava veya deniz vasıtasında bulunan emniyet personeli ile bir emniyet hizmetinin ifası için bu vasıtalarda bulunanlar araçta bulundukları sırada,

şehit olmaları, sakat kalmaları veya yaralanmaları halinde kendilerine veya kanuni mirasçılarına, bu Kanun hükümleri uyarınca tazminat ödenir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev alan sözleşmeli pilot ve sözleşmeli uçuş ekibi personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev alan sözleşmeli balıkadam personeli bu Kanunun sakatlık ve şehitlik tazminatı ile ilgili hükmünden aynen istifade eder.

Bu Kanundan yararlanan personel ayrıca 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan istifade edemez.”

MADDE 11- 3160 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Şehit olanların kanuni mirasçılarına kıstas aylığının 60 katı;”

MADDE 12- 3160 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12- Emniyet Genel Müdürlüğünce uçuş personelinden teşkil olunacak Uçuş Kıymetlendirme Kurulu ve balıkadam personelinden teşkil olunacak Dalış Kıymetlendirme Kurulu kararları ve İçişleri Bakanının tasdiki ile uçucu ve balıkadamlardan görevlerinin gerektirdiği nitelikleri kaybettikleri veya görev isteklerini yerine getirmedikleri anlaşılanların bu statülerine son verilir.”

MADDE 13- 3160 sayılı Kanunun değişik 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Emniyet Genel Müdürlüğünde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan emniyet hizmetleri sınıfına dahil tüm pilot, uçuş ekibi, balıkadamların ve sözleşmeli personelin, uçucu ve balıkadam olarak geçirdikleri fiili hizmet müddetlerinin her yılı için 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun        32 nci maddesinin (b) fıkrası ile 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde gösterilen fiili hizmet müddetleri zamları dışında ayrıca 6 ay itibari hizmet müddeti eklenir.”

MADDE 14- 3160 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“EK MADDE 1- Sözleşmeli uçuş ve balıkadam personeline, bu Kanunda uygun görülenler ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere sözleşme ile belirlenen ücretin dışında kurumun gerekli gördüğü ayni menfaat, hizmetin özelliğine uygun gerekli uçuş, dalış ve bakım melbusatı ile uçuş ve dalış teçhizatı verilir.

Emniyet hizmetleri sınıfı uçucu ve dalıcı personele verilmekte olan hizmet giyeceği dışında ayrıca, hizmetin özelliği gereği kurumun uygun göreceği gerekli uçuş, dalış ve bakım melbusatı ile uçuş ve dalış teçhizatı verilir.”

MADDE 15- 3160 sayılı Kanuna ekli cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«                                EK CETVEL

Uçuş Hizmet Pilot Aylık Balıkadam Aylık Uçuş Ekibi Aylık

   Yılı       Tazminat     Tazminat     Tazminat

            Oranları (%) Oranları (%) Oranları (%)

________________________________________________________________

 

   1             290            284           270

   2             297            289           274

   3             306            294           280

   4             315            301           286

   5             324            305           291

   6             326            311           295

   7             337            316           300

   8             343            320           304

   9             348            324           310

  10             355            326           316

  11             359            332           319

  12             365            338           324

  13             373            346           329

  14             377            349           334

  15             383            353           340

  16             390            357           346

  17             393            363           351

  18             397            366           357

  19             405            371           363

  20             411            376           368

  21             418            381           372

  22             425            386           378

  23             460            438           431   »

 

MADDE 16- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN

EMNİYET TEŞKİLATI UÇUŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

MADDE 1.- Tasarının 1 inci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 2- 3160 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 1- Bu Kanunun amacı, Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi ile kurbağa adam ve kurbağa adam adaylarının hizmet müddetlerinin, kendilerine ödenecek tazminatlar ile bu tazminatların ödenmesine dair esas ve usullerin düzenlenmesidir."

MADDE 3- 3160 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2- Bu Kanun, Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personeli ile kurbağa adam ve kurbağa adam adayları hakkında uygulanır."

MADDE 4- 3160 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (f) ve (g) bentleri eklenmiştir.

"a) Pilot ve pilot adayı: Yurt içi veya yurt dışında uçuş okulu veya kurslarından usulüne göre pilotluk sertifikası alan ve sertifikası Emniyet Genel Müdürlüğünce usulüne göre onaylanan emniyet personeline pilot; pilot olmak için sayılan yerlerde fiilen uçuş eğitimine başlayan emniyet personeline de pilot adayı denir."

"e) Hizmet yılı: Uçuş ve dalış hizmet yılı veya yıl deyimi 1 Eylül tarihinde başlayıp 31 Ağustos tarihinde biten 12 aylık dönemi kapsar."

"f) Kurbağa adam ve kurbağa adam adayı; Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu polis kurbağa adam kurslarını başarıyla bitirerek sertifika alan veya yurt içi-yurt dışı dalış okulu kurslarından sertifika alan ve sertifikası Emniyet Genel Müdürlüğünün yapacağı sınavdan sonra usulüne göre onaylanan emniyet personeline kurbağa adam; kurbağa adam olmak için sayılan yerlerde fiilen dalış eğitimine başlayan emniyet personeline de kurbağa adam adayı denir."

"g) Kurbağa adam hizmet süresi: Kurbağa adamların Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu polis kurbağa adam kurslarında dalışa başlama tarihinden itibaren kurbağa adamlıktan ayrılmalarına kadar geçen süredir."

MADDE 5- 3160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Uçucu ve kurbağa adamlara ödenecek tazminat

MADDE 4- Emniyet Genel Müdürlüğünde görev yapan pilot ve pilot adaylarına kıstas aylığının % 70'i, uçuş ekibi personeline kıstas aylığının % 65'i, kurbağa adam ve kurbağa adam adaylarına kıstas aylığın % 60'ı üzerinden, bu Kanuna ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için birinci hizmet yılı) karşılığında gösterilen nispette aylık uçuş veya dalış tazminatı ödenir."

MADDE 6- 3160 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 6- a) Pilotların ve uçuş ekibi personelinin aylık uçuş tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az;

1. Uçuş hizmeti 10 yıldan az veya tüm uçuşu 1500 saatin altında olanların 60 saat;

2. Uçuş hizmeti 10-20 yıl veya tüm uçuşu 1500-2500 saat arasında olanların 30 saat;

3. Uçuş hizmeti 20 yıldan veya tüm uçuşu 2500 saatten fazla olanların 15 saat; uçuş yapmaları şarttır.

b) Kurbağa adamların aylık dalış tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az;

1. Dalış hizmeti 10 yıldan az veya tüm dalışı 1500 saatin altında olanların 60 saat;

2. Dalış hizmeti 10-20 yıl veya tüm dalışı 1500-2500 saat arasında olanların 30 saat;

3. Dalış hizmeti 20 yıldan veya tüm dalışı 2500 saatten fazla olanların 15 saat;

dalış yapmaları şarttır.

c) Yıllık mecburi uçuş veya dalış saatini tamamlayamayanların uçuş veya dalış tazminatlarının % 50'si müteakip hizmet yılı başlangıcından itibaren kesilir. Normal tazminat, önceki yıldan noksan kalan müddet veya miktarının tamamlanmasını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlanır.

d) Uçuş veya dalış hizmetlerine dair görevler sırasındaki kazalar ve diğer sağlık sebepleri sonucunda istirahatı gerektiren rapor alan veya geçici olarak uçuştan ve dalıştan başka hizmetlere nakledilen uçuş ekibi, pilot ve kurbağa adamlara bir yıl müddet ile son aldıkları aylık tazminat ödenir. Bu müddetler, uçuş ve dalış hizmetlerinden sayılır. Bu müddet zarfında uçuş ve dalış mecburiyeti aranmaz. Bir yıldan fazla ara verilmesi halinde, aylık uçuş ve dalış tazminatı kesilir. Bunlar tekrar göreve başladıklarında diğer şartları taşıyorlarsa aylık tazminat, göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren ödenir.

e) Aylık tazminatlar aybaşında peşin olarak ödenir ve damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi değildir.

f) (a) fıkrası kapsamına giren personele aynı bentte belirtilen zorunlu uçuş saatinden fazla uçtukları her uçuş saati için uçuş hizmet yılının son ayındaki uçuş tazminatının % 4'ü oranında ayrıca her yıl toptan ödeme yapılır. Bu ödemenin yapılmasında 120 saatten fazla uçuşlar dikkate alınmaz. Bu şekilde ödenen tazminat, damga vergisi hariç hiçbir vergiye tabi tutulmaz.

g) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan pilot, pilot adayı, uçuş ekibi, kurbağa adam ve kurbağa adam adayı personeline, sözleşmeli olarak çalışanlar dahil, bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde durumlarına uygun tazminat ödenir."

MADDE 7- 3160 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 7- Yıpranma tazminatının ödenme usul ve şartları aşağıda gösterilmiştir:

a) Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile;

1. Sekiz uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olarak diğer görevlere nakledilen pilotlara,

2. On iki uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimi olarak diğer görevlere nakledilen uçuş ekibi personeline,

3. Amir sınıfı kurbağa adamlardan sekiz dalış hizmet yılını, memur sınıfı kurbağa adamlardan on iki dalış hizmet yılını tamamladıktan sonra dalış hizmeti görevi alamayacak duruma gelen ve daimi olarak diğer görevlere nakledilen kurbağa adamlara,

b) Uçuş veya dalış hizmetleri ile ilgili görevler sırasındaki kazalar sonucunda veya diğer sağlık sebepleriyle yetkili sağlık kurumları raporlarına dayanılarak daimi olarak diğer görevlere nakledilen uçuculara ve kurbağa adamlara,

Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli oldukları müddetçe uçuş ve dalış görevlerinden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademelerinin ödeme tarihindeki karşılığının (ek gösterge dahil) % 10'u tutarında aylık yıpranma tazminatı on yıl süreyle ödenir.

Diğer görevlere nakledilen bu personel bulunduğu görevle ilgili diğer tazminatlardan da yararlandırılır.

Disiplinsizlik sebebiyle bu madde kapsamına girenlere veya kendi istekleriyle ayrılanlara yıpranma tazminatı ödenmez."

MADDE 8- 3160 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu kurbağa adam kurslarında öğrencileri fiilen dalmak suretiyle yetiştiren öğretmenlerin her dalış saati başına, kıstas aylığının binde üçü yetiştirme ikramiyesi olarak ayrıca ödenir. Bu ikramiye, öğretmenliğin yapıldığı ayın sonunda verilir."

MADDE 9- 3160 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 9- Uçuş ve dalış hizmet müddetlerinin hesabında başlangıç tarihi, okul veya kurslarda ilk uçuşa veya dalışa başlanılan tarihtir.

Uçuştan ve dalıştan ayrılma tarihi ise durumlarına göre:

a) Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifinin İçişleri Bakanınca onay tarihi,

b) Sağlık kurulu raporunun tasdik tarihi,

c) Uçuculardan ve kurbağa adamlardan istekleri üzerine ayrılmaları kabul edilenlerin dilekçe tarihidir.

Uçuş ve dalış hizmet süreleri hizmet yılı başlangıcına göre tespit edilir. Yıl hesabında 6 ay veya daha fazla müddetler tam yıl sayılır. 6 aydan az müddetler dikkate alınmaz."

MADDE 10- 3160 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 10- a) Pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personelinin uçuş hizmeti faaliyetlerinden,

b) Kurbağa adamlar ile kurbağa adam adaylarının kurbağa adam hizmeti faaliyetlerinden,

c) Hangi meslek ve sınıftan olursa olsun; vazifeli olarak hava veya deniz vasıtasında bulunan emniyet personeli ile bir emniyet hizmetinin ifası için, bu vasıtalarda bulunanların, vasıtada bulundukları sırada,

şehit olmaları, sakat kalmaları veya yaralanmaları halinde kendilerine veya kanuni mirasçılarına, bu Kanun hükümleri uyarınca tazminat ödenir.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev alan sözleşmeli pilot ve sözleşmeli uçuş ekibi personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev alan sözleşmeli kurbağa adam personeli bu Kanunun sakatlık ve şehitlik tazminatı ile ilgili hükmünden aynen istifade eder.

Bu Kanundan yararlanan personel ayrıca 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan istifade edemez."

MADDE 11- Tasarının 11 inci maddesi komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 12- 3160 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 12- Emniyet Genel Müdürlüğünce uçuş personelinden teşkil olunacak Uçuş Kıymetlendirme Kurulu ve kurbağa adam personelinden teşkil olunacak Dalış Kıymetlendirme Kurulu kararları ve İçişleri Bakanının tasdiki ile uçucu ve kurbağa adamlardan görevlerinin gerektirdiği nitelikleri kaybettikleri veya görev isteklerini yerine getirmedikleri anlaşılanların bu statülerine son verilir."

MADDE 13- 3160 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Emniyet Genel Müdürlüğünde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Devlet memurları ile sözleşmeli personelden; pilot, uçuş ekibi ve kurbağa adam olarak görev yapmakta olanların, uçucu ve kurbağa adam olarak geçirdikleri fiili hizmet müddetlerinin her yılı için, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (b) fıkrası ile 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde gösterilen hizmet müddetleri dışında, ayrıca altı ay itibari hizmet müddeti eklenir."

MADDE 14- 3160 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"EK MADDE 1- Sözleşmeli uçuş ve kurbağa adam personeline, bu Kanunda uygun görülenler ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere sözleşme ile belirlenen ücretin dışında kurumun gerekli gördüğü ayni menfaat, hizmetin özelliğine uygun gerekli uçuş, dalış ve bakım melbusatı ile uçuş ve dalış teçhizatı verilir.

Emniyet hizmetleri sınıfı uçucu ve dalıcı personele verilmekte olan hizmet giyeceği dışında ayrıca, hizmetin özelliği gereği kurumun uygun göreceği gerekli uçuş, dalış ve bakım melbusatı ile uçuş ve dalış teçhizatı verilir."

MADDE 15- 3160 sayılı Kanuna ekli cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

«                                EK CETVEL

Uçuş Hizmet Pilot Aylık Kurbağa Adam Aylık Uçuş Ekibi Aylık

   Yılı       Tazminat     Tazminat     Tazminat

            Oranları (%) Oranları (%) Oranları (%)

________________________________________________________________

 

   1             290            284           270

   2             297            289           274

   3             306            294           280

   4             315            301           286

   5             324            305           291

   6             326            311           295

   7             337            316           300

   8             343            320           304

   9             348            324           310

  10             355            326           316

  11             359            332           319

  12             365            338           324

  13             373            346           329

  14             377            349           334

  15             383            353           340

  16             390            357           346

  17             393            363           351

  18             397            366           357

  19             405            371           363

  20             411            376           368

  21             418            381           372

  22             425            386           378

  23             460            438           431   »

MADDE 16- 3160 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 1- Bu Kanunun 15 inci maddesinde öngörülen itibari hizmet müddetiyle ilgili düzenlemeden, 08/06/1989 tarihinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan pilot ve uçuş ekibi personeli de aynen yararlandırılır."

MADDE 17- Tasarının 16 ncı maddesi,  17 nci madde olarak komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.

MADDE 18- Tasarının 17 nci maddesi 18 inci madde olarak komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir.


 

 

Bülent Ecevit

 

 

 

 

Başbakan

 

 

 

 

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

 

 

D. Bahçeli

H. H. Özkan

M. Yılmaz

 

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

 

R. Önal

Prof. Dr. T. Toskay

M. Keçeciler

 

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

 

Prof. Dr. Ş. S. Gürel

F. Bal

Y. Yalova

 

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

 

M. Yılmaz

Prof. Dr. R. Mirzaoğlu

R. K. Yücelen

 

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

 

 

H. Gemici

Prof. Dr. Ş. Üşenmez

E. S. Gaydalı

 

 

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

 

 

F. Ünlü

Prof. Dr. A. Çay

Prof. Dr. H. S. Türk

 

 

Millî Savunma Bakanı

İçişleri Bakanı

Dışişleri Bakanı V.

 

 

S. Çakmakoğlu

S. Tantan

Ş. S. Gürel

 

 

Maliye Bakanı

Millî Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskân Bakanı

 

 

S. Oral

M. Bostancıoğlu

K. Aydın

 

 

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

 

 

Doç. Dr. O. Durmuş

Prof. Dr. E. Öksüz

Prof. Dr. H. Y. Gökalp

 

 

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

Sanayi ve Ticaret Bakanı

En. ve Tab. Kay. Bakanı

 

 

Y. Okuyan

A. K. Tanrıkulu

M. C. Ersümer

 

 

Kültür Bakanı

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

 

 

M. İ. Talay

E. Mumcu

Prof. Dr. N. Çağan

 

 

 

Çevre Bakanı

 

 

 

 

F. Aytekin