5 Nisan 2007 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 26484

KANUN

EMNİYET TEŞKİLÂTI UÇUŞ HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNUNDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5611                                                                                                   Kabul Tarihi : 27/3/2007

             MADDE 1 – 28/2/1985 tarihli ve 3160 sayılı "Emniyet Teşkilâtı Uçuş Hizmetleri Tazminat Kanunu"nun adı "Emniyet Teşkilâtı Uçuş ve Dalış Hizmetleri Tazminat Kanunu" olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – 3160 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 1 – Bu Kanunun amacı, Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi ile kurbağa adam ve kurbağa adam adaylarının hizmet müddetlerinin, kendilerine ödenecek tazminatlar ile bu tazminatların ödenmesine dair esas ve usûllerin düzenlenmesidir."

             MADDE 3 – 3160 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 2 – Bu Kanun, Emniyet Genel Müdürlüğünde kadrolu veya sözleşmeli olarak görevli pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personeli ile kurbağa adam ve kurbağa adam adayları hakkında uygulanır."

             MADDE 4 – 3160 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıdaki (f) ve (g) bentleri eklenmiştir.

             "a) Pilot ve pilot adayı: Yurt içi veya yurt dışında uçuş okulu veya kurslarından usûlüne göre pilotluk sertifikası alan ve sertifikası Emniyet Genel Müdürlüğünce usûlüne göre onaylanan emniyet personeline pilot; pilot olmak için sayılan yerlerde fiilen uçuş eğitimine başlayan emniyet personeline de pilot adayı denir."

             "e) Hizmet yılı: Uçuş ve dalış hizmet yılı veya yıl deyimi 1 Eylül tarihinde başlayıp 31 Ağustos tarihinde biten 12 aylık dönemi kapsar."

             "f) Kurbağa adam ve kurbağa adam adayı: Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu polis kurbağa adam kurslarını başarıyla bitirerek sertifika alan veya yurt içi-yurt dışı dalış okulu kurslarından sertifika alan ve sertifikası Emniyet Genel Müdürlüğünün yapacağı sınavdan sonra usûlüne göre onaylanan emniyet personeline kurbağa adam; kurbağa adam olmak için sayılan yerlerde fiilen dalış eğitimine başlayan emniyet personeline de kurbağa adam adayı denir.

             g) Kurbağa adam hizmet süresi: Kurbağa adamların Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu polis kurbağa adam kurslarında dalışa başlama tarihinden itibaren kurbağa adamlıktan ayrılmalarına kadar geçen süredir."

             MADDE 5 – 3160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Uçucu ve kurbağa adamlara ödenecek tazminat

             MADDE 4 – Emniyet Genel Müdürlüğünde görev yapan pilot ve pilot adaylarına kıstas aylığının % 70'i, uçuş ekibi personeline kıstas aylığının % 65'i, kurbağa adam ve kurbağa adam adaylarına kıstas aylığın % 60'ı üzerinden, bu Kanuna ek cetvelde hizmet yılları (adaylar için birinci hizmet yılı) karşılığında gösterilen nispette aylık uçuş veya dalış tazminatı ödenir."

             MADDE 6 – 3160 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 6 – a) Pilotların ve uçuş ekibi personelinin aylık uçuş tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az;

             1. Uçuş hizmeti 10 yıldan az veya tüm uçuşu 1500 saatin altında olanların 60 saat,

             2. Uçuş hizmeti 10-20 yıl veya tüm uçuşu 1500-2500 saat arasında olanların 30 saat,

             3. Uçuş hizmeti 20 yıldan veya tüm uçuşu 2500 saatten fazla olanların 15 saat,

             uçuş yapmaları şarttır.

             b) Kurbağa adamların aylık dalış tazminatı alabilmeleri için bir yılda en az;

             1. Dalış hizmeti 10 yıldan az veya tüm dalışı 1500 saatin altında olanların 60 saat,

             2. Dalış hizmeti 10-20 yıl veya tüm dalışı 1500-2500 saat arasında olanların 30 saat,

             3. Dalış hizmeti 20 yıldan veya tüm dalışı 2500 saatten fazla olanların 15 saat,

             dalış yapmaları şarttır.

             c) Yıllık mecburi uçuş veya dalış saatini tamamlayamayanların uçuş veya dalış tazminatlarının % 50'si müteakip hizmet yılı başlangıcından itibaren kesilir. Normal tazminat, önceki yıldan noksan kalan müddet veya miktarının tamamlanmasını takip eden aybaşından itibaren ödenmeye başlanır.

             d) Uçuş veya dalış hizmetlerine dair görevler sırasındaki kazalar ve diğer sağlık sebepleri sonucunda istirahatı gerektiren rapor alan veya geçici olarak uçuştan ve dalıştan başka hizmetlere nakledilen uçuş ekibi, pilot ve kurbağa adamlara iki yıl müddet ile son aldıkları aylık tazminat ödenir. Bu müddetler, uçuş ve dalış hizmetlerinden sayılır. Bu müddet zarfında uçuş ve dalış mecburiyeti aranmaz. İki yıldan fazla ara verilmesi halinde, aylık uçuş ve dalış tazminatı kesilir. Bunlar tekrar göreve başladıklarında diğer şartları taşıyorlarsa aylık tazminat, göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren ödenir. 

             e) Aylık tazminatlar aybaşında peşin olarak ödenir ve damga vergisi hariç hiçbir vergiye tâbi değildir.

             f) (a) fıkrası kapsamına giren personele aynı bentte belirtilen zorunlu uçuş saatinden fazla uçtukları her uçuş saati için uçuş hizmet yılının son ayındaki uçuş tazminatının % 4'ü oranında ayrıca her yıl toptan ödeme yapılır. Bu ödemenin yapılmasında 120 saatten fazla uçuşlar dikkate alınmaz. Bu şekilde ödenen tazminat, damga vergisi hariç hiçbir vergiye tâbi tutulmaz.

             g) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan pilot, pilot adayı, uçuş ekibi, kurbağa adam ve kurbağa adam adayı personeline, sözleşmeli olarak çalışanlar dahil, bu Kanunda belirtilen esaslar çerçevesinde durumlarına uygun tazminat ödenir."

             MADDE 7 – 3160 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 7 – Yıpranma tazminatının ödenme usûl ve şartları aşağıda gösterilmiştir:

             a) Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifi ve İçişleri Bakanının onayı ile;

             1. Sekiz uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimî olarak diğer görevlere nakledilen pilotlara,

             2. Oniki uçuş hizmet yılını tamamladıktan sonra daimî olarak diğer görevlere nakledilen uçuş ekibi personeline,

             3. Amir sınıfı kurbağa adamlardan sekiz dalış hizmet yılını, memur sınıfı kurbağa adamlardan oniki dalış hizmet yılını tamamladıktan sonra dalış hizmeti görevi alamayacak duruma gelen ve daimî olarak diğer görevlere nakledilen kurbağa adamlara,

             b) Uçuş veya dalış hizmetleri ile ilgili görevler sırasındaki kazalar sonucunda veya diğer sağlık sebepleriyle yetkili sağlık kurumları raporlarına dayanılarak daimî olarak diğer görevlere nakledilen uçuculara ve kurbağa adamlara,

             Emniyet Genel Müdürlüğünde görevli oldukları müddetçe uçuş ve dalış görevlerinden ayrıldıkları tarihteki derece ve kademelerinin ödeme tarihindeki karşılığının (ek gösterge dahil) % 10'u tutarında aylık yıpranma tazminatı on yıl süreyle ödenir.

             Diğer görevlere nakledilen bu personel bulunduğu görevle ilgili diğer tazminatlardan da yararlandırılır.

             Disiplinsizlik sebebiyle bu madde kapsamına girenlere veya kendi istekleriyle ayrılanlara yıpranma tazminatı ödenmez."

             MADDE 8 – 3160 sayılı Kanunun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "Emniyet Genel Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu kurbağa adam kurslarında öğrencileri fiilen dalmak suretiyle yetiştiren öğretmenlerin her dalış saati başına, kıstas aylığının binde üçü yetiştirme ikramiyesi olarak ayrıca ödenir. Bu ikramiye, öğretmenliğin yapıldığı ayın sonunda verilir."

             MADDE 9 – 3160 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 9 – Uçuş ve dalış hizmet müddetlerinin hesabında başlangıç tarihi, okul veya kurslarda ilk uçuşa veya dalışa başlanılan tarihtir.

             Uçuştan ve dalıştan ayrılma tarihi ise durumlarına göre;

             a) Emniyet Genel Müdürlüğünün teklifinin İçişleri Bakanınca onay tarihi,

             b) Sağlık kurulu raporunun tasdik tarihi,

             c) Uçuculardan ve kurbağa adamlardan istekleri üzerine ayrılmaları kabul edilenlerin dilekçe tarihidir.

             Uçuş ve dalış hizmet süreleri hizmet yılı başlangıcına göre tespit edilir. Yıl hesabında 6 ay veya daha fazla müddetler tam yıl sayılır. 6 aydan az müddetler dikkate alınmaz."

             MADDE 10 – 3160 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 10 – a) Pilot, pilot adayı ve uçuş ekibi personelinin uçuş hizmeti faaliyetlerinden,

             b) Kurbağa adamlar ile kurbağa adam adaylarının kurbağa adam hizmeti faaliyetlerinden,

             c) Hangi meslek ve sınıftan olursa olsun; vazifeli olarak hava veya deniz vasıtasında bulunan emniyet personeli ile bir emniyet hizmetinin ifası için bu vasıtalarda bulunanların, vasıtada bulundukları sırada,

             şehit olmaları, sakat kalmaları veya yaralanmaları halinde kendilerine veya kanunî mirasçılarına, bu Kanun hükümleri uyarınca tazminat ödenir.

             Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev alan sözleşmeli pilot ve sözleşmeli uçuş ekibi personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Dairesi Başkanlığına bağlı olarak görev alan sözleşmeli kurbağa adam personeli, bu Kanunun sakatlık ve şehitlik tazminatı ile ilgili hükmünden aynen istifade eder.

             Bu Kanundan yararlanan personel ayrıca 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanundan istifade edemez."

             MADDE 11 – 3160 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "a) Şehit olanların kanunî mirasçılarına kıstas aylığının 60 katı;"

             MADDE 12 – 3160 sayılı Kanunun 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 12 – Emniyet Genel Müdürlüğünce uçuş personelinden teşkil olunacak Uçuş Kıymetlendirme Kurulu ve kurbağa adam personelinden teşkil olunacak Dalış Kıymetlendirme Kurulu kararları ve İçişleri Bakanının tasdiki ile uçucu ve kurbağa adamlardan görevlerinin gerektirdiği nitelikleri kaybettikleri veya görev isteklerini yerine getirmedikleri anlaşılanların bu statülerine son verilir."

             MADDE 13 – 3160 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Emniyet Genel Müdürlüğünde veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Devlet memurları ile sözleşmeli personelden; pilot, uçuş ekibi ve kurbağa adam olarak görev yapmakta olanların, uçucu ve kurbağa adam olarak geçirdikleri fiili hizmet müddetlerinin her yılı için, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 32 nci maddesinin (b) fıkrası ile 36 ncı maddesinin (A) fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde gösterilen hizmet müddetleri dışında, ayrıca altı ay itibarî hizmet müddeti eklenir."

             MADDE 14 – 3160 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "EK MADDE 1 – Sözleşmeli uçuş ve kurbağa adam personeline, bu Kanunda uygun görülenler ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere sözleşme ile belirlenen ücretin dışında kurumun gerekli gördüğü aynî menfaat, hizmetin özelliğine uygun gerekli uçuş, dalış ve bakım melbusatı ile uçuş ve dalış teçhizatı verilir.

             Emniyet hizmetleri sınıfı uçucu ve dalıcı personele verilmekte olan hizmet giyeceği dışında ayrıca, hizmetin özelliği gereği kurumun uygun göreceği gerekli uçuş, dalış ve bakım melbusatı ile uçuş ve dalış teçhizatı verilir."

             MADDE 15 – 3160 sayılı Kanuna ekli cetvel aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            

"                                                                       EK CETVEL

       Uçuş-Dalış Hizmet          Pilot Aylık             Kurbağa AdamAylık           UçuşEkibi Aylık

                    Yılı                        Tazminat                       Tazminat                          Tazminat

                                               Oranları (%)                   Oranları (%)                     Oranları (%)

                     1                              290                                 284                                   270

                     2                              297                                 289                                   274

                     3                              306                                 294                                   280

                     4                              315                                 301                                   286

                     5                              324                                 305                                   291

                     6                              326                                 311                                   295

                     7                              337                                 316                                   300

                     8                              343                                 320                                   304

                     9                              348                                 324                                   310

                    10                             355                                 326                                   316

                    11                             359                                 332                                   319

                    12                             365                                 338                                   324

                    13                             373                                 346                                   329

                    14                             377                                 349                                   334

                    15                             383                                 353                                   340

                    16                             390                                 357                                   346

                    17                             393                                 363                                   351

                    18                             397                                 366                                   357

                    19                             405                                 371                                   363

                    20                             411                                 376                                   368

                    21                             418                                 381                                   372

                    22                             425                                 386                                   378

                    23                             460                                 438                                   431

             NOT: 23 yıldan daha fazla hizmet yılları için 23 hizmet yılı karşılığında gösterilen oranlar uygulanır. "

 

             MADDE 16 – 3160 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "GEÇİCİ MADDE 1 – Bu Kanunun 15 inci maddesinde öngörülen itibarî hizmet müddetiyle ilgili düzenlemeden, 8/6/1989 tarihinden sonra Emniyet Genel Müdürlüğünde çalışan pilot ve uçuş ekibi personeli de aynen yararlandırılır."

             MADDE 17 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 18 – Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

4/4/2007