VA­KIF­LAR KA­NU­NU

 

Kanun No. 5737

 

Kabul Tarihi : 20/2/2008      

Bİ­RİN­Cİ KI­SIM

Amaç, Kap­sam ve Ta­nım­lar

Amaç

MAD­DE 1- Bu Ka­nun; va­kıf­la­rın yö­ne­ti­mi, fa­ali­yet­le­ri ve de­ne­ti­mi­ne, yurt içi ve yurt dışın­da­ki ta­şı­nır ve ta­şın­maz va­kıf kül­tür var­lık­la­rı­nın tes­ci­li, mu­ha­fa­za­sı, ona­rı­mı ve yaşatılma­sı­na, va­kıf var­lık­la­rı­nın eko­no­mik şe­kil­de iş­le­til­me­si ve de­ğer­len­di­ril­me­si­nin sağlanma­sı­na iliş­kin usûl ve esas­la­rın be­lir­len­me­si; Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün ku­ru­lu­şu ile Ge­nel Mü­dür­lü­ğün teş­ki­lât, gö­rev, yet­ki ve so­rum­lu­luk­la­rı­nın dü­zen­len­me­si ama­cıy­la hazır­lan­mış­tır.

Kap­sam

MAD­DE 2- Bu Ka­nun; maz­but, mül­hak ve ye­ni va­kıf­lar, ce­ma­at ve es­naf va­kıf­la­rı ile Vakıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nü kap­sar.

Bu Ka­nu­nun uy­gu­lan­ma­sın­da mil­let­le­ra­ra­sı mü­te­ka­bi­li­yet il­ke­si sak­lı­dır.

Tanımlar

MAD­DE 3- Bu Kanunun uy­gu­lan­ma­sın­da;

Ge­nel Mü­dür­lük ve­ya De­ne­tim Ma­ka­mı: Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nü,

Ge­nel Mü­dür: Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dü­rü­nü,

Mec­lis: Va­kıf­lar Mec­li­si­ni,

Va­kıf­lar: Maz­but, mül­hak, ce­ma­at ve es­naf va­kıf­la­rı ile ye­ni va­kıf­la­rı,

Vak­fi­ye: Maz­but, mül­hak ve ce­ma­at va­kıf­la­rı­nın mal­var­lı­ğı­nı, va­kıf şart­la­rı­nı ve vakfedenin is­tek­le­ri­ni içe­ren bel­ge­le­ri,

1936 Be­yan­na­me­si: Ce­ma­at va­kıf­la­rı­nın 2762 sa­yı­lı Va­kıf­lar Ka­nu­nu ge­re­ğin­ce ver­dik­le­ri be­yan­na­me­yi,

Va­kıf se­ne­di: Mül­ga 743 sa­yı­lı Türk Ka­nu­nu Me­de­ni­si ile 22/11/2001 ta­rih­li ve 4721 sayılı Türk Me­de­nî Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ku­ru­lan va­kıf­la­rın, mal­var­lı­ğı­nı ve va­kıf şartları­nı içe­ren bel­ge­yi,

Maz­but va­kıf: Bu Ka­nun uya­rın­ca Ge­nel Mü­dür­lük­çe yö­ne­ti­le­cek ve tem­sil edi­le­cek vakıf­lar ile mül­ga 743 sa­yı­lı Türk Ka­nu­nu Me­de­ni­si­nin yü­rür­lük ta­ri­hin­den ön­ce ku­rul­muş ve 2762 sa­yı­lı Va­kıf­lar Ka­nu­nu ge­re­ğin­ce Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­ce yö­ne­ti­len va­kıf­la­rı,

Mül­hak va­kıf: Mül­ga 743 sa­yı­lı Türk Ka­nu­nu Me­de­ni­si­nin yü­rür­lük ta­ri­hin­den ön­ce kurul­muş ve yö­ne­ti­mi vak­fe­den­le­rin so­yun­dan ge­len­le­re şart edil­miş va­kıf­la­rı,

Ce­ma­at vak­fı: Vak­fi­ye­le­ri olup ol­ma­dı­ğı­na ba­kıl­mak­sı­zın 2762 sa­yı­lı Va­kıf­lar Ka­nu­nu gere­ğin­ce tü­zel ki­şi­lik ka­zan­mış, men­sup­la­rı Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti va­tan­da­şı olan Türkiye’deki gay­ri­müs­lim cemaatlere ait va­kıf­la­rı,

Es­naf vak­fı: 2762 sa­yı­lı Va­kıf­lar Ka­nu­nu­nun yü­rür­lü­ğün­den ön­ce ku­rul­muş ve es­na­fın seç­ti­ği yö­ne­tim ku­ru­lu ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­len va­kıf­la­rı,

Ye­ni va­kıf: Mül­ga 743 sa­yı­lı Türk Ka­nu­nu Me­de­ni­si ile 4721 sa­yı­lı Türk Me­de­nî Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ku­ru­lan va­kıf­la­rı,

Şu­be: Va­kıf fa­ali­yet­le­ri­nin yü­rü­tü­le­bil­me­si için ye­ni vak­fa bağ­lı ola­rak açı­lan, tü­zel kişiliği ol­ma­yan ve bün­ye­sin­de or­gan­la­rı bu­lu­nan alt bi­ri­mi,

Tem­sil­ci­lik: Va­kıf fa­ali­yet­le­ri­nin yü­rü­tü­le­bil­me­si için ye­ni vak­fa bağ­lı ola­rak açı­lan, tü­zel ki­şi­li­ği ve bün­ye­sin­de or­gan­la­rı bu­lun­ma­yan alt bi­ri­mi,

Va­kıf yö­ne­ti­mi: Mül­hak, ce­ma­at ve es­naf va­kıf­la­rı ile ye­ni va­kıf­lar­da; vak­fi­ye, 1936 Beyan­na­me­si, va­kıf se­ne­di, 4721 sa­yı­lı Türk Me­de­nî Ka­nu­nu ve bu Ka­nu­na gö­re vak­fı yönetme­ye ve tem­si­le yet­ki­li or­ga­nı,

Va­kıf yö­ne­ti­ci­si: Mül­hak, ce­ma­at ve es­naf va­kıf­la­rı ile ye­ni va­kıf­lar­da; vak­fi­ye, 1936 Beyan­na­me­si, va­kıf se­ne­di, 4721 sa­yı­lı Türk Me­de­nî Ka­nu­nu ve bu Ka­nu­na gö­re vak­fı yönetme­ye ve tem­si­le yet­ki­li ki­şi ve­ya yet­ki­li or­gan­lar­da gö­rev alan ki­şi­le­ri,

Hay­rat: Maz­but, mül­hak, ce­ma­at ve es­naf va­kıf­la­rı ile ye­ni va­kıf­la­rın, doğ­ru­dan top­lu­mun is­ti­fa­de­si­ne be­del­siz ola­rak sun­duk­la­rı mal ve­ya hiz­met­le­ri,

Akar: Va­kıf amaç ve fa­ali­yet­le­ri­nin ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si için ge­lir ge­ti­ri­ci şe­kil­de değerlendiril­me­si zo­run­lu olan ta­şı­nır ve ta­şın­maz­la­rı,

Mu­ka­ta­alı va­kıf: Ze­mi­ni vak­fa, üze­rin­de­ki ya­pı ve ağaç­lar ta­sar­ruf ede­ne ait olan ve ki­ra­sı yıl­lık ola­rak alı­nan va­kıf ta­şın­maz­la­rı­nı,

İca­re­teyn­li va­kıf: De­ğe­ri­ne ya­kın pe­şin üc­ret ve ay­rı­ca yıl­lık ki­ra alın­mak su­re­tiy­le sü­re­siz ola­rak ki­ra­la­nan va­kıf ta­şın­maz­la­rı­nı,

Taviz be­de­li: Mu­ka­ta­alı ve ica­re­teyn­li ta­şın­maz­la­rın ser­best ta­sar­ru­fa ter­ki için alı­nan bede­li,

Gal­le faz­la­sı: Maz­but ve mül­hak va­kıf­lar­da, vak­fın hay­rat ve akar­la­rı­nın ona­rı­mı ile vakfiye­le­rin­de­ki hay­rat hiz­met­le­rin ifa­sın­dan son­ra ka­lan mik­ta­rı,

İntifa hak­kı: Maz­but ve mül­hak va­kıf­lar­da, vak­fi­ye­le­rin­de­ki şart­la­ra gö­re il­gi­li­le­re bırakılmış gal­le faz­la­la­rı ve hak­la­rı,

ifade eder.

 

 

 

İKİN­Cİ KI­SIM

Va­kıf­lar­la İl­gi­li Hü­küm­ler

Bİ­RİN­Cİ BÖ­LÜM

Tü­zel Ki­şi­lik, Eh­li­yet, Yö­ne­tim, Tem­sil

Tü­zel ki­şi­lik

MAD­DE 4- Va­kıf­lar, özel hu­kuk tü­zel ki­şi­li­ği­ne sa­hip­tir.

Ye­ni va­kıf­la­rın ku­ru­lu­şu, mal var­lı­ğı, şu­be ve tem­sil­ci­lik­le­ri

MAD­DE 5- Ye­ni va­kıf­lar; Türk Me­de­nî Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ku­ru­lur ve fa­ali­yet gös­te­rir­ler.

Ye­ni va­kıf­la­rın ku­ru­lu­şun­da amaçlarına göre özgülenecek as­ga­rî mal var­lı­ğı her yıl Meclisçe be­lir­le­nir.

Ye­ni va­kıf­lar, va­kıf se­net­le­rin­de ya­zı­lı amaç­la­rı­nı ger­çek­leş­tir­mek üze­re Ge­nel Mü­dür­lü­ğe be­yan­da bu­lun­mak şar­tıy­la şu­be ve tem­sil­ci­lik aça­bi­lir­ler. Be­yan­na­me­nin dü­zen­len­me­si­ne iliş­kin usûl ve esas­lar yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

Ya­ban­cı­lar, Tür­ki­ye’de, hu­ku­kî ve fi­ilî mü­te­ka­bi­li­yet esa­sı­na gö­re ye­ni va­kıf ku­ra­bi­lir­ler.

Yö­ne­tim ve tem­sil şek­li

MAD­DE 6- Maz­but va­kıf­lar, Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­lir ve tem­sil edi­lir.

Mül­hak va­kıf­lar, Anayasaya aykırılık teşkil etmeyen vak­fi­ye şart­la­rı­na gö­re Mec­lis ta­ra­fın­dan ata­na­cak yö­ne­ti­ci­ler eliy­le yöne­ti­lir ve tem­sil edi­lir. Va­kıf yö­ne­ti­ci­le­ri ken­di­le­ri­ne yar­dım­cı ta­yin ede­bi­lir­ler. Mül­hak vakıf yö­ne­ti­ci­le­rin­de aranacak şart­lar ile yar­dım­cı­la­rı­nın ni­te­lik­le­ri yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir. Vak­fi­ye­de­ki şart­la­rı ta­şı­ma­ma­la­rı ne­de­niy­le ken­di­le­ri­ne yö­ne­ti­ci­lik ve­ri­le­me­yen­ler bu şart­la­rı el­de edin­ce­ye, küçük­ler ile kı­sıt­lı­lar fi­il eh­li­yet­le­ri­ni ka­za­nın­ca­ya ve boş ka­lan yö­ne­ti­ci­lik yeni­si­ne verilinceye ka­dar, va­kıf iş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lük­çe tem­si­len yü­rü­tü­lür.

Ce­ma­at va­kıf­la­rı­nın yö­ne­ti­ci­le­ri men­sup­la­rın­ca ken­di ara­la­rın­dan se­çi­lir. Va­kıf yöneticileri­nin se­çim usûl ve esas­la­rı yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

Es­naf va­kıf­la­rı, mül­hak va­kıf­la­rın ta­bi ol­du­ğu hü­küm­le­re ta­bi­dir. Bu va­kıf­lar, es­na­fın seçti­ği yö­ne­tim ku­ru­lu ta­ra­fın­dan yö­ne­ti­lir.

Ye­ni va­kıf­la­rın yö­ne­tim or­ga­nı va­kıf se­ne­di­ne gö­re oluş­tu­ru­lur ve bu va­kıf­la­rın yö­ne­tim or­gan­la­rın­da gö­rev alan­la­rın ço­ğun­lu­ğu­nun, Tür­ki­ye’de yer­le­şik bu­lun­ma­sı ge­re­kir.

Ge­nel Mü­dür­lük­çe yö­ne­ti­le­cek ve tem­sil edi­le­cek va­kıf­lar

MAD­DE 7- On yıl sü­rey­le yö­ne­ti­ci ata­na­ma­yan ve­ya yö­ne­tim or­ga­nı oluş­tu­ru­la­ma­yan mül­hak va­kıf­lar, mah­ke­me ka­ra­rıy­la Ge­nel Mü­dür­lük­çe yö­ne­ti­lir ve tem­sil edi­lir.

Bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­me­sin­den ön­ce maz­but va­kıf­lar ara­sı­na alı­nan va­kıf­lar­la, bu Kanu­na gö­re maz­but va­kıf­lar ara­sı­na alı­nan va­kıf­la­ra bir da­ha yö­ne­ti­ci se­çi­mi ve ata­ma­sı yapı­la­maz.

İl­gi­li­le­rin vak­fi­ye şart­la­rı­na gö­re in­ti­fa hak­la­rı sak­lı­dır.

Ye­ni va­kıf or­gan­la­rı­nın ta­mam­lan­ma­sı

MAD­DE 8- Ye­ni va­kıf­la­rın or­gan­la­rın­da ölüm, is­ti­fa ya da her­han­gi bir ne­den­le ek­sil­me ol­du­ğu tak­dir­de; va­kıf se­ne­din­de­ki hü­küm­le­re gö­re, hü­küm bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de va­kıf se­ne­di de­ği­şik­li­ği­ne yet­ki­li or­ga­nın, bu­nun bu­lun­ma­ma­sı ha­lin­de ise ic­ra­ya yet­ki­li or­ga­nın ka­ra­rı ve Ge­nel Mü­dür­lü­ğün gö­rü­şü alı­na­rak mah­ke­me­ce ye­ni­si se­çi­lir.

Va­kıf yö­ne­ti­ci­si ola­ma­ya­cak­lar

MAD­DE 9- Va­kıf­lar­da; hır­sız­lık, ni­te­lik­li hır­sız­lık, yağ­ma, ni­te­lik­li yağ­ma, do­lan­dı­rı­cı­lık, ni­te­lik­li do­lan­dı­rı­cı­lık, zim­met, rüş­vet, sah­te­ci­lik, hi­le­li if­las, iha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­ma, edi­min ifa­sı­na fe­sat ka­rış­tır­ma, gü­ve­ni kö­tü­ye kul­lan­ma, ka­çak­çı­lık suç­la­rı ile Dev­le­tin gü­ven­li­ği­ne kar­şı iş­le­nen suç­la­rın bi­rin­den mahkûm olan­lar yö­ne­ti­ci ola­maz­lar.

Va­kıf yö­ne­ti­ci­si se­çil­dik­ten son­ra yu­ka­rı­da­ki suç­lar­dan mah­kûm olan­la­rın yö­ne­ti­ci­li­ği sona erer.

Va­kıf yö­ne­ti­ci­le­ri­nin so­rum­lu­luk­la­rı ve gö­rev­den alın­ma­sı

MAD­DE 10- Va­kıf yö­ne­ti­ci­le­ri; vak­fın ama­cı­na ve yü­rür­lük­te­ki mev­zu­ata uy­mak zorunda­dır.

Bi­rin­ci fık­ra­da be­lir­ti­len zo­run­lu­lu­ğa uy­ma­yan­lar ile;

a) Vak­fın ama­cı doğ­rul­tu­sun­da fa­ali­yet­te bu­lun­ma­yan,

b) Vak­fın mal­la­rı­nı ve ge­lir­le­ri­ni amaç­la­rı­na uy­gun ola­rak kul­lan­ma­yan,

c) Ağır ih­mal ve ka­sıt­lı fi­il­le­riy­le vak­fı za­ra­ra uğ­ra­tan,

d) De­ne­tim Ma­ka­mın­ca tes­pit edi­len nok­san­lık ve yan­lış­lık­la­rı ve­ri­len sü­re içe­ri­sin­de tamam­la­ma­yan, dü­zelt­me­yen ve­ya ay­kı­rı iş­lem­le­re de­vam eden,

e) Me­de­ni hak­la­rı kul­lan­ma eh­li­ye­ti­ni kay­be­den ve­ya gö­re­vi­ni sü­rek­li ola­rak yap­ma­sı­na en­gel teş­kil ede­cek has­ta­lı­ğa ve­ya ma­lu­li­ye­te ya­ka­la­nan,

f) Bu Ka­nu­nun 11 in­ci mad­de­si uya­rın­ca iki de­fa ida­rî pa­ra ce­za­sı alan,

va­kıf yö­ne­ti­ci­le­ri, Mec­li­sin ve­re­ce­ği ka­ra­ra da­ya­lı ola­rak De­ne­tim Ma­ka­mı­nın baş­vu­ru­su üze­ri­ne vak­fın yer­le­şim ye­ri as­li­ye hu­kuk mah­ke­me­sin­ce gö­rev­le­rin­den alı­na­bi­lir. Te­la­fi­si imkânsız so­nuç­lar do­ğu­ra­bi­le­cek hal­ler­de da­va so­nuç­la­nın­ca­ya ka­dar, Mec­lis ka­ra­rı üze­ri­ne De­ne­tim Ma­ka­mın­ca, va­kıf yö­ne­ti­mi­nin ge­çi­ci ola­rak gö­rev­den uzak­laş­tı­rıl­ma­sı ve kay­yım­ca yö­ne­til­me­si ih­ti­ya­ti ted­bir ola­rak mah­ke­me­den ta­lep edi­lir.

Gö­re­vin­den alı­nan va­kıf yö­ne­ti­ci­le­ri Mec­lis üye­si ola­maz ve beş yıl sü­rey­le ay­nı vak­fın yö­ne­tim ve de­ne­tim or­ga­nın­da gö­rev ala­maz­lar. Ay­rı­ca ikin­ci fık­ra­nın (c), (e) ve (f) bentlerinde be­lir­ti­len ne­den­ler­le gö­re­vin­den alı­nan va­kıf yö­ne­ti­ci­le­ri baş­ka bir vak­fın yönetici­si ise o gö­re­vin­den de alın­mış sa­yı­lır ve beş yıl sü­rey­le hiç­bir vak­fın yö­ne­tim ve denetim or­ga­nın­da gö­rev ala­maz­lar.

Va­kıf yö­ne­ti­min­de yer alan ki­şi­ler ile va­kıf ça­lı­şan­la­rı ku­sur­lu fi­il­le­ri ne­de­niy­le vak­fa verdik­le­ri za­rar­lar­dan so­rum­lu­dur­lar.

Va­kıf yö­ne­ti­ci­le­ri mah­ke­me ka­ra­rı ol­mak­sı­zın gö­rev­le­rin­den uzak­laş­tı­rı­la­maz­lar.

İda­rî pa­ra ce­za­sı

MAD­DE 11- Ge­nel Mü­dür­lük­çe ya­pı­lan teb­li­ga­ta rağ­men, bu Ka­nun uya­rın­ca is­te­nen beyan­na­me, bil­gi ve bel­ge­le­ri za­ma­nın­da ver­me­yen, or­gan­la­rın vak­fi­ye ve­ya va­kıf se­ne­di­ne ay­kı­rı ola­rak top­lan­ma­sı­na se­be­bi­yet ve­ren ve­ya ger­çe­ğe ay­kı­rı be­yan­da bu­lu­nan va­kıf yönetimi­ne Ge­nel Mü­dür­lük­çe her bir ey­lem için beş­yüz Türk Li­ra­sı ida­rî pa­ra ce­za­sı ve­ri­lir. İda­rî pa­ra ce­za­la­rı­na kar­şı teb­liğ ta­ri­hin­den iti­ba­ren on­beş gün için­de 30/3/2005 ta­rih­li ve 5326 sa­yı­lı Ka­ba­hat­ler Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re ka­nun yo­lu­na baş­vu­ru­la­bi­lir.

 

İKİN­Cİ BÖ­LÜM

Va­kıf Mal­la­rı ve Fa­ali­yet­le­ri

Va­kıf­la­rın mal edin­me­si, akar cin­sin­den olan mal­la­rın de­ğiş­ti­ril­me­si

MAD­DE 12- Va­kıf­lar; mal edi­ne­bi­lir­ler, mal­la­rı üze­rin­de her tür­lü ta­sar­ruf­ta bulunabilirler.

Ge­nel Mü­dür­lü­ğe ve maz­but va­kıf­la­ra ait akar mal­lar ile hak­la­rın da­ha ya­rar­lı olan­la­rı ile de­ğiş­ti­ril­me­si­ne, pa­ra­ya çev­ril­me­si­ne ve­ya de­ğer­len­di­ril­me­si­ne Mec­lis yet­ki­li­dir.

Mül­hak, ce­ma­at, es­naf va­kıf­la­rı ile ye­ni va­kıf­la­ra, baş­lan­gıç­ta öz­gü­le­nen mal ve hak­lar, va­kıf yö­ne­ti­mi­nin baş­vu­ru­su üze­ri­ne, hak­lı kı­lan se­bep­ler var­sa, De­ne­tim Ma­ka­mı­nın gö­rü­şü alı­na­rak mah­ke­me ka­ra­rı ile son­ra­dan ik­ti­sap et­tik­le­ri mal ve hak­la­rı ise ba­ğım­sız eks­per­tiz ku­ru­luş­la­rın­ca  dü­zen­le­ne­cek  ra­po­ra da­ya­lı  ola­rak va­kıf yet­ki­li or­ga­nı­nın ka­ra­rı ile da­ha yarar­lı olan­la­rı ile de­ğiş­ti­ri­le­bi­lir ve­ya pa­ra­ya çev­ri­le­bi­lir.

Va­kıf yö­ne­ti­ci­le­ri, ik­ti­sap et­tik­le­ri ve­ya de­ğiş­tir­dik­le­ri ta­şın­maz mal­la­rı ta­pu­ya tes­cil tarihin­den iti­ba­ren bir ay içe­ri­sin­de Ge­nel Mü­dür­lü­ğe bil­di­rir­ler.

Ku­ru­cu­la­rı­nın ço­ğun­lu­ğu­ ya­ban­cı uy­ruk­lu olan va­kıf­la­rın, ta­şın­maz mal edin­me­le­ri hakkın­da, 22/12/1934 ta­rih­li ve 2644 sa­yı­lı Ta­pu Ka­nu­nu­nun 35 in­ci mad­de­si uy­gu­la­nır.

Ta­şın­maz­la­rın va­kıf­la­rı adı­na tes­ci­li

MAD­DE 13- Maz­but va­kıf­la­rın tes­cil gör­me­miş hay­rat ta­şın­maz­la­rı, Ge­nel Mü­dür­lü­ğün is­te­ği üze­ri­ne ta­pu ida­re­sin­ce va­kıf­la­rı adı­na tes­cil edi­lir.

Maz­but ve mül­hak va­kıf­la­ra ait akar ta­şın­maz­la­rın sa­tış ve ta­viz be­del­le­ri ile sa­tın alınacak, tram­pa ile edi­ni­le­cek ve­ya ye­ni­den yap­tı­rı­la­cak ta­şın­maz­lar, va­kıf­la­rı adı­na his­se­le­ri ora­nın­da ta­pu­ya tes­cil et­ti­ri­le­rek ka­yıt­la­ra iş­le­nir.

Amaç ve iş­lev de­ği­şik­li­ği

MAD­DE 14- Va­kıf­la­rın, vak­fi­ye­le­rin­de­ki şart­la­rın ye­ri­ne ge­ti­ril­me­si­ne fii­len ve­ya hukuken imkân kal­ma­ma­sı ha­lin­de; vak­fe­de­nin ira­de­si­ne ay­kı­rı ol­ma­mak kay­dıy­la maz­but vakıf­lar­da Ge­nel Mü­dür­lü­ğün; mül­hak, ce­ma­at ve es­naf va­kıf­la­rın­da, va­kıf yö­ne­ti­ci­le­ri­nin tek­li­fi üze­ri­ne bu şart­la­rı de­ğiş­tir­me­ye; ha­yır şart­la­rın­da­ki pa­ra­sal de­ğer­le­ri gün­cel va­kıf gelirle­ri­ne uyar­la­ma­ya Mec­lis yet­ki­li­dir.

Hay­rat ta­şın­maz­la­rın ni­te­lik­le­ri ve de­ğer­len­di­ril­me­si

MAD­DE 15- Va­kıf­la­rın hay­rat ta­şın­maz­la­rı hac­ze­di­le­mez, reh­ne­di­le­mez, bu taşınmazlarda mül­ki­yet ve ir­ti­fak hak­kı için ka­zan­dı­rı­cı za­ma­na­şı­mı iş­le­mez.

Ge­nel Mü­dür­lü­ğe, maz­but ve mül­hak va­kıf­la­ra ait olup, tah­sis edil­dik­le­ri ama­ca gö­re kulla­nıl­ma­la­rı ka­nun­la­ra ve­ya ka­mu dü­ze­ni­ne ay­kı­rı ya­hut tah­sis ama­cı­na uy­gun­lu­ğu­nu kaybet­miş, kıs­men ve­ya ta­ma­men hay­rat ola­rak kul­la­nıl­ma­sı müm­kün ol­ma­yan ta­şın­maz­lar; maz­but va­kıf­lar­da Mec­lis ka­ra­rı ile mül­hak va­kıf­lar­da va­kıf yö­ne­ti­ci­si­nin ta­le­bi üze­ri­ne Meclis ka­ra­rı ile ga­ye­ce ay­nı ve­ya en ya­kın baş­ka bir hay­ra­ta dö­nüş­tü­rü­le­bi­lir, aka­ra devredile­bi­lir ve­ya pa­ra­ya çev­ri­le­bi­lir. Bu pa­ra­lar ay­nı su­ret­te di­ğer bir hay­ra­ta tah­sis olu­nur. Ay­nı va­kıf içe­ri­sin­de­ki dö­nüş­tür­me ve­ya de­vir­ler­de be­del öden­mez.

Hay­rat ta­şın­maz­la­rın tah­si­si

MAD­DE 16- Maz­but va­kıf­la­ra ait hay­rat ta­şın­maz­la­ra, Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan öncelik­le vak­fi­ye­le­ri doğ­rul­tu­sun­da iş­lev ve­ri­lir. Ge­nel Mü­dür­lük­çe de­ğer­len­di­ri­le­me­yen ve­ya iş­lev ve­ri­le­me­yen hay­rat ta­şın­maz­lar; fii­len as­li ni­te­li­ği­ne uy­gun ola­rak kul­la­nı­lın­ca­ya ka­dar ki­ra­ya ve­ri­le­bi­lir.

Bu hay­rat ta­şın­maz­lar; Ge­nel Mü­dür­lük­çe iş­lev ve­ril­mek ama­cıy­la, vak­fi­ye­sin­de ya­zı­lı hiz­met­ler­de kul­la­nıl­mak üze­re Ge­nel Mü­dür­lü­ğün de­ne­ti­min­de ona­rım ve res­to­ras­yon karşılığı ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­na, ben­zer amaç­lı va­kıf­la­ra ve­ya ka­mu ya­ra­rı­na ça­lı­şan der­nek­le­re tah­sis edi­le­bi­lir.

Mül­hak vak­fa ait hay­rat ta­şın­ma­zın tah­si­sin­de Ge­nel Mü­dür­lük gö­rü­şü alı­nır.

Tah­sis edi­len ta­şın­maz; ti­ca­ri bir fa­ali­yet­te kul­la­nı­la­maz, tah­si­se ay­kı­rı kul­la­nı­mın tes­pi­ti ha­lin­de Ge­nel Mü­dür­lü­ğün ta­le­bi üze­ri­ne ta­şın­maz, bu­lun­du­ğu ye­rin mül­ki amir­li­ğin­ce tah­li­ye edi­lir.

Ce­ma­at va­kıf­la­rı­na ait, kıs­men ve­ya ta­ma­men hay­rat ola­rak kul­la­nıl­ma­yan ta­şın­maz­lar, va­kıf yö­ne­ti­mi­nin ta­le­bi ha­lin­de Mec­lis ka­ra­rıy­la; ay­nı ce­ma­ate ait baş­ka bir vak­fa tah­sis edile­bi­lir ve­ya vak­fın aka­rı­na dö­nüş­tü­rü­le­bi­lir.

Ta­şın­maz­la­rın vak­fı­na dön­me­si

MAD­DE 17- Ta­sar­ruf eden­le­rin ve­ya ma­lik­le­rin mi­ras­çı bı­rak­ma­dan ölüm­le­ri, kaybolmala­rı, terk ve­ya mü­ba­dil gi­bi du­rum­la­ra düş­me­le­ri ha­lin­de ica­re­teyn­li ve mu­ka­ta­alı taşın­maz mal­la­rın mül­ki­ye­ti vak­fı adı­na tes­cil edi­lir.

Ta­viz be­de­li

MAD­DE 18- Ta­pu ka­yıt­la­rın­da, ica­re­teyn ve mu­ka­ta­alı va­kıf şer­hi bu­lu­nan ger­çek ve tüzel ki­şi­le­rin mül­ki­ye­tin­de ve­ya ta­sar­ru­fun­da­ki ta­şın­maz­lar, iş­lem ta­ri­hin­de­ki em­lak ver­gi­si de­ğe­ri­nin yüz­de onu ora­nın­da ta­viz be­de­li alı­na­rak ser­best ta­sar­ru­fa terk edi­lir. An­cak mi­ri ara­zi­ler­den mu­ka­ta­alı hay­ra­ta tah­sis edil­me­yen­ler ile aşar ve rü­su­mu vak­fe­di­len ta­şın­maz­lar ta­vi­ze tâ­bi de­ğil­dir.

Ta­viz be­de­li­nin he­sap­lan­ma­sın­da; or­tak­lı­ğın gi­de­ril­me­si ve­ya ceb­ri ic­ra yo­luy­la satılanlarda sa­tış be­de­li, ka­mu­laş­tır­ma­lar­da ise ka­mu­laş­tır­ma be­de­li esas alı­nır.

Bu Ka­nun hü­küm­le­ri ge­re­ğin­ce ta­viz be­de­li­nin ta­ma­mı vak­fı adı­na öden­me­dik­çe, ta­şın­maz üze­rin­de­ki tem­li­ki ta­sar­ruf­lar ta­pu da­ire­le­rin­ce tes­cil olun­maz.

Va­kıf şerh­le­ri ile il­gi­li ola­rak, di­ğer ka­nun­lar­da yer alan za­ma­na­şı­mı ve hak dü­şü­rü­cü süre­le­re iliş­kin hü­küm­ler uy­gu­lan­maz.

Ta­viz be­de­li­nin tah­sil şek­li

MAD­DE 19- Ta­viz be­del­le­ri, ya­pı­la­cak teb­li­gat üze­ri­ne alt­mış gün içe­ri­sin­de pe­şin ola­rak öde­ne­bi­le­ce­ği gi­bi eş­de­ğer bir ta­şın­maz­la ta­kas edi­le­bi­lir ve­ya ya­rı­sı pe­şin, ka­la­nı bir yıl­da beş eşit tak­sit­te öde­ne­bi­lir. Tak­sit­len­dir­me ha­lin­de, ta­şın­ma­za bi­rin­ci de­re­ce ve bi­rin­ci sı­ra­da ipo­tek ko­nu­lur. Tak­sit­ler­den bi­ri­nin za­ma­nın­da öden­me­me­si ha­lin­de ge­ri ka­lan tak­sit­le­rin tama­mı mu­ac­cel olur.

Ge­nel Mü­dür­lük­çe ta­hak­kuk et­ti­ri­len ta­viz be­del­le­ri, ya­pı­la­cak teb­li­ga­ta rağ­men ödenmedi­ği tak­dir­de 6183 sa­yı­lı Am­me Ala­cak­la­rı­nın Tah­sil Usu­lü Hak­kın­da Ka­nun hükümle­ri­ne gö­re ge­cik­me zam­mı ile bir­lik­te tah­sil edi­le­rek vak­fı adı­na ge­lir kay­de­di­lir.

Ki­ra sü­re­si

MAD­DE 20- Ge­nel Mü­dür­lü­ğe ve maz­but va­kıf­la­ra ait ta­şın­maz­la­rın ki­ra sü­re­si aza­mi üç yıl­dır. An­cak ona­rım ve­ya in­şa kar­şı­lı­ğı ki­ra­la­ma­lar­da; ona­rım ve in­şa be­de­li göz önü­ne alınarak ki­ra sü­re­si Ge­nel Mü­dü­rün ona­yı ile yir­mi yı­la, Mec­lis ka­ra­rı ile kırk do­kuz yı­la kadar tes­pit edi­le­bi­lir.

Ge­nel Mü­dür­lü­ğe ve­ya maz­but va­kıf­la­ra ait ona­rı­mı plan­la­nan va­kıf kül­tür var­lık­la­rı ile ya­tı­rım ya­pı­la­cak ta­şın­maz­lar; ki­ra sü­re­si­nin bi­ti­min­den bir ay ön­ce bil­di­rim ya­pıl­mak kaydıyla, hiç­bir hü­küm ve ka­ra­ra bağ­lı ol­mak­sı­zın Ge­nel Mü­dür­lü­ğün ta­le­bi üze­ri­ne ki­ra süresi so­nun­da mül­ki amir­lik­çe tah­li­ye edi­lir.

Va­kıf or­man­la­rı

MAD­DE 21- Özel va­kıf or­man­la­rı ku­ru­la­bi­lir.

Va­kıf kül­tür var­lık­la­rı­nın ko­run­ma­sı ve imar uy­gu­la­ma­la­rı­nın bil­di­ril­me­si

MAD­DE 22- Ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı, ko­ru­ma imar plan­la­rı­nı dü­zen­ler­ken va­kıf kültür var­lık­la­rıy­la il­gi­li hu­sus­lar­da Ge­nel Mü­dür­lü­ğün gö­rü­şü­nü al­mak zo­run­da­dır­lar.

Ge­nel Mü­dür­lü­ğe ve maz­but va­kıf­la­ra ait ta­şın­maz mal­lar­la il­gi­li ola­rak be­le­di­ye­ler ile diğer ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­ca ya­pı­lan uy­gu­la­ma imar ve par­se­las­yon plan­la­rı­nın, askıya çı­ka­rıl­ma­dan ön­ce il­gi­li ida­re­ler ta­ra­fın­dan Ge­nel Mü­dür­lü­ğe bil­di­ril­me­si zo­run­lu­dur.

Maz­but va­kıf ta­şın­maz­la­rın­da akar ni­te­li­ği­ni ko­ru­ya­cak şe­kil­de imar dü­zen­le­me­si ya­pı­lır.

Ge­nel Mü­dür­lü­ğe ve maz­but va­kıf­la­ra ait olup uy­gu­la­ma imar plan­la­rın­da okul, has­ta­ne ve­ya spor alan­la­rın­da ka­lan ta­şın­maz­lar; il­gi­li ku­rum­lar ta­ra­fın­dan, imar pla­nı­nın tas­dik tarihin­den iti­ba­ren iki yıl içe­ri­sin­de ka­mu­laş­tı­rıl­ma­dı­ğı tak­dir­de il­gi­li ba­kan­lı­ğın gö­rü­şü alınarak Ge­nel Mü­dür­lük­çe özel okul, özel has­ta­ne ve­ya özel spor te­si­si ola­rak değerlendirilebi­lir.

Zil­yet­lik yo­luy­la ka­za­nım

MAD­DE 23- Va­kıf­la­rın mal­la­rı üze­rin­de zil­yet­lik yo­luy­la ka­zan­ma hü­küm­le­ri uygulanmaz.

Si­gor­ta

MAD­DE 24- Ki­ra­ya ve­ri­len ve­ya tah­sis edi­len maz­but va­kıf ta­şın­maz mal­la­rın, yan­gın, hır­sız­lık ve do­ğal afet­le­re kar­şı, kul­la­nan­la­rı ta­ra­fın­dan Ge­nel Mü­dür­lük adı­na si­gor­ta­lan­ma­sı zo­run­lu­dur.

Ulus­la­ra­ra­sı fa­ali­yet

MAD­DE 25- Va­kıf­lar; va­kıf se­net­le­rin­de yer al­mak kay­dıy­la, amaç ve­ya fa­ali­yet­le­ri doğrul­tu­sun­da, ulus­la­ra­ra­sı fa­ali­yet ve iş­bir­li­ğin­de bu­lu­na­bi­lir­ler, yurt dı­şın­da şu­be ve temsilci­lik aça­bi­lir­ler, üst ku­ru­luş­lar ku­ra­bi­lir­ler ve yurt dı­şın­da ku­rul­muş ku­ru­luş­la­ra üye olabi­lir­ler.

Va­kıf­lar; yurt içi ve yurt dı­şın­da­ki ki­şi, ku­rum ve ku­ru­luş­lar­dan ay­ni ve nak­di ba­ğış ve yar­dım ala­bi­lir­ler,  yurt içi ve yurt dı­şın­da­ki ben­zer amaç­lı va­kıf ve der­nek­le­re ay­ni ve nak­di ba­ğış ve yar­dım­da bu­lu­na­bi­lir­ler. Nak­di yar­dım­la­rın yurt dı­şın­dan alın­ma­sı ve­ya yurt dı­şı­na ya­pıl­ma­sı ban­ka ara­cı­lı­ğı ile olur ve so­nuç Ge­nel Mü­dür­lü­ğe bil­di­ri­lir. Bil­di­ri­min şek­li ve içeri­ği yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

İk­ti­sa­dî iş­let­me ve şir­ket ku­rul­ma­sı

MAD­DE 26- Va­kıf­lar; ama­cı­nı ger­çek­leş­tir­me­ye yar­dım­cı ol­mak ve vak­fa ge­lir te­min etmek ama­cıy­la, Ge­nel Mü­dür­lü­ğe bil­gi ver­mek şar­tıy­la ik­ti­sa­dî iş­let­me ve şir­ket ku­ra­bi­lir, ku­rul­muş şir­ket­le­re or­tak ola­bi­lir­ler. Şirketler dahil iktisadî işletmelerden elde edilen gelirler vakfın amacından başka bir amaca tahsis edilemez. Kurucuların çoğunluğu yabancı uyruklu olan vakıfların kurduğu yahut paylarının yarıdan fazlasına bu nevi vakıfların sahip olduğu şirketlerin mal edinmeleri hakkında aynı vakıfların mal edinmelerini düzenleyen hükümler uygulanır.

Ge­nel Mü­dür­lük; Ba­kan­lar Ku­ru­lu ka­ra­rıy­la Ge­nel Mü­dür­lük ve maz­but va­kıf­la­rın gelirleri ve akar mal­la­rı ile ik­ti­sa­dî iş­let­me ve­ya şir­ket kur­ma­ya yet­ki­li­dir. Şir­ket his­se­le­ri ve hak­la­rın da­ha ya­rar­lı olan­la­rı ile de­ğiş­ti­ril­me­si, pa­ra­ya çev­ril­me­si, de­ğer­len­di­ril­me­si ve bunlara bağ­lı her tür­lü hak­kın kul­la­nıl­ma­sı ile or­tak­lık pay­la­rı­na bağ­lı hak­la­rın kul­la­nıl­ma­sı Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan yü­rü­tü­lür.

So­na eren ve­ya da­ğı­tı­lan ye­ni va­kıf­la­rın mal ve hak­la­rı

MAD­DE 27- So­na eren ye­ni va­kıf­la­rın borç­la­rı­nın tas­fi­ye­sin­den ar­ta ka­lan mal ve hak­lar; va­kıf se­ne­din­de ya­zı­lı hü­küm­le­re gö­re, se­net­le­rin­de özel bir hü­küm bu­lun­ma­yan­lar­da ise Genel Mü­dür­lü­ğün gö­rü­şü alı­na­rak mah­ke­me ka­ra­rıy­la ben­zer amaç­lı bir vak­fa; da­ğı­tı­lan ye­ni va­kıf­la­rın borç­la­rı­nın tas­fi­ye­sin­den ar­ta ka­lan mal ve hak­lar ise Ge­nel Mü­dür­lü­ğe  in­ti­kal eder.

 

 

 

ÜÇÜN­CÜ BÖ­LÜM

Va­kıf Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı

Va­kıf kül­tür var­lık­la­rı­nın tes­pi­ti, tes­ci­li ve ya­şa­tıl­ma­sı

MAD­DE 28- Va­kıf­la­ra ait yurt içi ve yurt dı­şın­da­ki ta­şı­nır ve ta­şın­maz va­kıf kül­tür varlıkla­rı­nın tes­pi­ti, en­van­te­ri­nin çı­ka­rıl­ma­sı, tes­ci­li, Ge­nel Mü­dür­lü­ğe ve maz­but va­kıf­la­ra ait olan­la­rın ko­run­ma­sı, mül­ki­ye­ti el de­ğiş­tir­miş va­kıf kül­tür var­lık­la­rı ile ko­ru­ma alan­la­rı­nın kamu­laş­tı­rıl­ma­sı, de­ğer­len­di­ril­me­si, ona­rı­mı, res­to­ras­yo­nu ve ge­rek­ti­ğin­de ye­ni­den in­şa­sı Genel Mü­dür­lük­çe yü­rü­tü­lür.

Ser­ma­ye­si­nin yüz­de el­li­sin­den faz­la­sı Ge­nel Mü­dür­lü­ğe ve­ya maz­but va­kıf­la­ra ait iş­let­me ve iş­ti­rak­le­rin; Ku­rum­lar Ver­gi­si mat­ra­hı­nın yüz­de onu, ye­ter­li ge­li­ri bu­lun­ma­yan maz­but vakıf­la­ra ait va­kıf kül­tür var­lık­la­rı­nın ona­rı­mın­da kul­la­nıl­mak üze­re Ge­nel Mü­dür­lü­ğe aktarılır.

Ye­ter­li ge­li­ri bu­lun­ma­yan maz­but va­kıf­la­ra ait va­kıf kül­tür var­lı­ğı ni­te­li­ğin­de­ki taşınmazla­rın, ben­zer amaç­lı maz­but va­kıf­la­rın ge­lir­le­riy­le ko­run­ma­sı­na ve ya­şa­tıl­ma­sı­na Mec­lis yet­ki­li­dir.

Va­kıf kül­tür ve ta­bi­at var­lık­la­rı­nın ko­run­ma­sı

MAD­DE 29- Va­kıf­la­ra ait ta­şı­nır ve ta­şın­maz kül­tür ve ta­bi­at var­lık­la­rı; Ge­nel Mü­dür­lük, il­gi­li ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile kul­la­nan­la­rı ta­ra­fın­dan ko­ru­nur.

Va­kıf kül­tür var­lık­la­rı­nın dev­ri

MAD­DE 30- Va­kıf yo­luy­la mey­da­na ge­lip de her ne su­ret­le olur­sa ol­sun Ha­zi­ne, belediye, özel ida­re­le­rin ve­ya köy tü­zel ki­şi­li­ği­nin mül­ki­ye­ti­ne geç­miş va­kıf kül­tür var­lık­la­rı mazbut vakfına dev­ro­lu­nur.

 

DÖR­DÜN­CÜ BÖ­LÜM

Va­kıf­la­rın Mu­ha­se­be­si ve De­ne­ti­mi

Va­kıf mu­ha­se­be­si

MAD­DE 31- Va­kıf­lar, mu­ha­se­be ka­yıt­la­rı­nı Ge­nel Mü­dür­lük­çe be­lir­le­ne­cek usûl ve esaslar da­hi­lin­de tut­mak zo­run­da­dır­lar. Tu­tu­la­cak def­ter ve ka­yıt­lar ile il­gi­li usûl ve esas­lar yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

Maz­but va­kıf­la­rın her bi­ri­nin ge­lir ve gi­der­le­ri ay­rı ay­rı  ta­kip edi­lir.

Va­kıf­lar, var­lık­la­rı­nı, eko­no­mik ku­ral ve risk­le­ri gö­zet­mek su­re­tiy­le de­ğer­len­di­rir­ler.

Be­yan­na­me ver­me yü­küm­lü­lü­ğü

MAD­DE 32- Va­kıf yö­ne­ti­mi; vak­fın yö­ne­ti­ci ve­ya yö­ne­tim ku­ru­lu üye­le­ri lis­te­si­ni, bir önce­ki yı­la ait fa­ali­yet ra­por­la­rı­nı, büt­çe ve bi­lan­ço­la­rı­nı, gay­ri­men­kul­le­ri­ni, ma­lî tab­lo­la­rı­nı ve bu tab­lo­la­rın uy­gun araç­lar­la ya­yın­lan­dı­ğı­na da­ir bel­ge­yi, iş­let­me ve iş­ti­rak­le­ri­nin ma­lî tablo­la­rı ile yö­net­me­lik­le be­lir­le­ne­cek di­ğer bil­gi­le­ri içe­ren be­yan­na­me­yi her tak­vim yı­lı­nın ilk al­tı ayı içe­ri­sin­de Ge­nel Mü­dür­lü­ğe ve­rir.

Va­kıf­la­rın de­ne­ti­mi

MAD­DE 33- Mül­hak, ce­ma­at, es­naf va­kıf­la­rı ile ye­ni va­kıf­lar­da iç de­ne­tim esas­tır. Va­kıf; or­gan­la­rı ta­ra­fın­dan de­net­le­ne­bi­le­ce­ği gi­bi, ba­ğım­sız de­ne­tim ku­ru­luş­la­rı­na da de­ne­tim yaptıra­bi­lir.

Va­kıf yö­ne­ti­ci­le­ri, en az yıl­da bir de­fa ya­pı­la­cak iç de­ne­tim ra­por­la­rı ile so­nuç­la­rı­nı, ra­por ta­ri­hi­ni ta­kip eden iki ay içe­ri­sin­de Ge­nel Mü­dür­lü­ğe bil­di­rir.

Va­kıf­la­rın ama­ca ve ya­sa­la­ra uy­gun­luk de­ne­ti­mi ile ik­ti­sa­dî iş­let­me­le­ri­nin fa­ali­yet ve mevzu­ata uy­gun­luk de­ne­ti­mi Ge­nel Mü­dür­lük­çe ya­pı­lır.

Yö­ne­tim ve tem­sil mas­ra­fı

MAD­DE 34- İn­ti­fa hak­kı­na ko­nu maz­but va­kıf­lar ile Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan ge­çi­ci ola­rak yö­ne­ti­len va­kıf­la­rın yıl­lık gay­risa­fi ge­lir­le­ri­nin yüz­de yir­mi­si yö­ne­tim ve tem­sil masrafı ola­rak Ge­nel Mü­dür­lük büt­çe­si­ne ge­lir kay­de­di­lir.

 

ÜÇÜN­CÜ KI­SIM

Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Va­kıf­lar Mec­li­si, Ge­nel Mü­dür­lük Teş­ki­lâtı ve İs­tih­dam

Bİ­RİN­Cİ BÖ­LÜM

Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü

Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü

MAD­DE 35- Bu Ka­nun ile ken­di­si­ne ve­ri­len gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­tir­mek üze­re, ka­mu tü­zel ki­şi­li­ği­ni ha­iz Baş­ba­kan­lı­ğa bağ­lı Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ku­rul­muş­tur.

Baş­ba­kan, Ge­nel Mü­dür­lü­ğün yö­ne­ti­mi ile il­gi­li yet­ki­le­ri­ni ge­rek­li gör­dü­ğü tak­dir­de görev­len­di­re­ce­ği Dev­let Ba­ka­nı va­sı­ta­sıy­la kul­la­na­bi­lir.

Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, mer­kez ve taş­ra teş­ki­lâtından olu­şur.

Ge­nel Mü­dür­lü­ğün mer­ke­zi An­ka­ra’da­dır.

Ge­nel Mü­dür­lü­ğün gö­rev­le­ri

MAD­DE 36- Ge­nel Mü­dür­lü­ğün gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

a) Maz­but va­kıf­la­rın vak­fi­ye­le­rin­de ve­ya vak­fi­ye ye­ri­ne ge­çen hüc­cet, be­rat, fer­man gi­bi bel­ge­le­rin­de ya­zı­lı hayrî, sos­yal, kül­tü­rel ve eko­no­mik şart ve hiz­met­le­ri ye­ri­ne ge­tir­mek.

b) Vak­fi­ye­ler­de ön­gö­rü­len hiz­met­le­rin en iyi şe­kil­de ye­ri­ne ge­ti­ri­le­bil­me­si­ni sağ­la­mak ama­cıy­la Ge­nel Mü­dür­lü­ğe ve maz­but va­kıf­la­ra ait pa­ra­lar ile mal­la­rı de­ğer­len­dir­mek, da­ha faz­la ge­lir ge­ti­ri­ci ya­tı­rım­la­ra tah­sis et­mek.

c) Ge­nel Mü­dür­lü­ğe ve maz­but va­kıf­la­ra ait pa­ra­lar ile iş­let­me­ler kur­ma, ku­rul­muş şirketle­re iş­ti­rak et­me, bun­la­rın  ser­ma­ye ar­tış­la­rı  hu­sus­la­rın­da ka­rar ver­mek.

d) Yurt içi ve yurt dı­şın­da­ki va­kıf­la­ra ait va­kıf kül­tür var­lık­la­rı­nı ih­ya et­mek.

e) Mül­hak, ce­ma­at ve ye­ni va­kıf­lar ile es­naf va­kıf­la­rı­nın de­ne­ti­mi­ni yap­mak.

f) Va­kıf­lar­la il­gi­li ko­nu­lar­da; araş­tır­ma, ge­liş­tir­me, eği­tim, kül­tür ve ya­yın fa­ali­yet­le­rin­de bu­lun­mak, ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı ko­or­di­nas­yo­nu sağ­la­mak.

g) Va­kıf kül­tür var­lık­la­rın­dan olu­şan ko­lek­si­yon­lar mey­da­na ge­tir­mek; mü­ze, kü­tüp­ha­ne ve kül­tür mer­kez­le­ri kur­mak.

h) Bu Ka­nun ve di­ğer ka­nun­lar ile Ge­nel Mü­dür­lü­ğe ve­ri­len gö­rev­le­ri yap­mak.

Ge­nel Mü­dür­lük, va­kıf­la­ra iliş­kin gö­rev­ler­le il­gi­li ola­rak di­ğer ku­rum ve ku­ru­luş­lar­la işbirli­ği içe­ri­sin­de ça­lı­şır ve ko­or­di­nas­yo­nun sağ­lan­ma­sı hu­su­sun­da ge­rek­li ted­bir­le­ri alır. Genel Mü­dür­lük ge­rek­ti­ğin­de ih­ti­yaç du­yu­lan ko­nuy­la sı­nır­lı ol­mak üze­re 4734 sa­yı­lı Ka­mu İha­le Ka­nu­nu­na tâ­bi ol­mak­sı­zın uz­man ki­şi, ku­rum ve ku­ru­luş­lar­dan da­nış­man­lık ve hu­ku­kî mütalaa şek­lin­de hiz­met sa­tın ala­bi­lir.

Ge­nel Mü­dür­lü­ğün de­ne­ti­mi

MAD­DE 37- Ge­nel Mü­dür­lü­ğün de­ne­ti­mi, 10/12/2003 ta­rih­li ve 5018 sa­yı­lı Ka­mu Ma­lî Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de ya­pı­lır.

Ge­nel Mü­dür­lü­ğün büt­çe­si

MAD­DE 38- Ge­nel Mü­dür­lü­ğün büt­çe­si; 5018 sa­yı­lı Ka­mu Ma­lî Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu çer­çe­ve­sin­de ha­zır­la­nır. Büt­çe, Mec­li­sin uy­gun gö­rü­şün­den son­ra sü­re­si içe­ri­sin­de ilgi­li mer­ci­le­re su­nu­lur.

Ge­lir faz­la­la­rı er­te­si yı­la dev­re­der.

Ge­nel Mü­dür­lü­ğün ge­lir­le­ri

MAD­DE 39- Ge­nel Mü­dür­lü­ğün ge­lir­le­ri şun­lar­dır:

a) Ki­ra ge­lir­le­ri.

b) İş­let­me kârla­rı.

c) İş­ti­rak ge­lir­le­ri.

d) Yö­ne­tim ve tem­sil pay­la­rı.

e) Maz­but va­kıf­la­ra ait ta­şın­maz­la­rın sa­tı­şın­dan el­de edi­le­cek ge­lir­ler.

f) Ta­viz be­del­le­ri.

g) Ge­nel Mü­dür­lü­ğe ait ta­şın­maz­la­rın sa­tı­şın­dan el­de edi­le­cek ge­lir­ler.

h) Şart­lı ba­ğış­lar.

ı) Şart­sız ba­ğış­lar.

j) Di­ğer ge­lir­ler.

Ba­zı ge­lir­ler ile ba­ğış­la­rın har­can­ma­sı

MAD­DE 40- 39 un­cu mad­de­nin (e) ve (f) bent­le­rin­de yer alan ge­lir­ler; ait ol­du­ğu vak­fa ta­şın­maz alı­mın­da, vak­fın ta­şın­maz­la­rı­nın ona­rım ve ya­pı­mın­da kul­la­nı­lır. Ay­rı­ca Mec­lis kara­rıy­la ge­lir ge­ti­ri­ci ya­tı­rım­lar­da, yurt içi ve yurt dı­şın­da bu­lu­nan ve ge­li­ri kal­ma­yan vakıfla­ra ait va­kıf kül­tür var­lık­la­rı­nın ba­kım ve ona­rım­la­rın­da da kul­la­nı­la­bi­lir.

Ge­nel Mü­dür­lü­ğe ya­pı­lan şart­lı ba­ğış­lar, ba­ğış ya­pa­nın şart­la­rı doğ­rul­tu­sun­da har­ca­nır.

 

İKİN­Cİ BÖ­LÜM

Va­kıf­lar Mec­li­si

Mec­li­sin olu­şu­mu

MAD­DE 41- Mec­lis, Ge­nel Mü­dür­lü­ğün en üst se­vi­ye­de­ki ka­rar or­ga­nı­dır.

Mec­lis; Ge­nel Mü­dür, üç Ge­nel Mü­dür yar­dım­cı­sı ve I. Hu­kuk Mü­şa­vi­ri ol­mak üze­re beş, va­kıf ko­nu­sun­da bil­gi ve de­ne­yim sa­hi­bi yük­se­köğ­re­nim me­zun­la­rı ara­sın­dan Baş­ba­ka­nın tekli­fi üze­ri­ne or­tak ka­rar­na­me ile ata­na­cak beş, ye­ni va­kıf­lar­ca se­çi­le­cek üç, mül­hak ve cema­at va­kıf­la­rın­ca se­çi­le­cek bi­rer üye ol­mak üze­re top­lam on­beş üye­den olu­şur. Ay­rı­ca ye­ni va­kıf­lar üç, mül­hak ve ce­ma­at va­kıf­la­rı ise bi­rer ye­dek üye se­çer. Se­çim­ler; ye­ni va­kıf­lar­da yö­ne­tim or­ga­nı­nın, mül­hak va­kıf­lar­da va­kıf yö­ne­ti­ci­le­ri­nin, ce­ma­at va­kıf­la­rın­da yö­ne­tim kurul­la­rı­nın se­çe­ce­ği bi­rer tem­sil­ci­nin iş­ti­ra­ki ile Ge­nel Mü­dür­lü­ğün da­ve­ti üze­ri­ne ay­rı ay­rı ya­pı­lır.

Ge­nel Mü­dür ay­nı za­man­da Mec­li­sin de baş­ka­nı­dır.

Ge­nel Mü­dür alı­nan ka­rar­la­rı yü­rüt­me­ye yet­ki­li ve gö­rev­li­dir. Ge­nel Mü­dü­rün çe­şit­li neden­ler­le gö­re­vin­de bu­lun­ma­dı­ğı du­rum­lar­da Ge­nel Mü­dü­re vekâlet eden Mec­lis Başkanlığına da vekâlet eder.

Mec­li­sin ça­lış­ma­sı­na iliş­kin usûl ve esas­lar yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

Mec­li­sin gö­rev­le­ri

MAD­DE 42- Bu Ka­nu­nun di­ğer mad­de­le­ri ile be­lir­le­nen gö­rev­le­ri­nin ya­nı sı­ra, Mec­lis aşa­ğı­da­ki gö­rev­le­ri de ye­ri­ne ge­ti­rir:

a) Ge­nel Mü­dür­lü­ğe, maz­but ve mül­hak va­kıf­la­ra ait akar ve hay­rat ta­şın­maz­la­rın tah­sis, sa­tış ve tram­pa­sı­na yö­ne­lik ta­sar­ruf­lar­la, ka­mu­laş­tır­ma­lar­da ka­mu ya­ra­rı ka­ra­rı­nı ver­mek.

b) Ge­nel Mü­dür­lük ve iş­let­me mü­dür­lük­le­ri­nin büt­çe­le­ri­ni onay­la­mak.

c) Ge­nel Mü­dür­lük ve va­kıf­lar­la il­gi­li tü­zük ve yö­net­me­lik tas­lak­la­rı­nı ka­ra­ra bağ­la­mak.

d) Ge­nel Mü­dür­lük­çe ge­rek gö­rü­len hu­sus­la­rı ka­ra­ra bağ­la­mak.

Mec­lis üye­le­ri­nin ni­te­lik­le­ri ve gö­rev sü­re­si

MAD­DE 43- Mec­lis üye­le­ri­nin; 14/7/1965 ta­rih­li ve 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu ile be­lir­le­nen Dev­let me­mu­ru ol­ma şart­la­rı­nı ta­şı­ma­sı, or­tak ka­rar­na­mey­le ata­na­cak üye­ler­den; en az üçü­nün ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da on yıl­dan faz­la gö­rev yap­mış ol­ma­sı ge­re­kir.

Ka­mu gö­rev­li­si ol­ma­yan Mec­lis üye­le­ri, gö­rev­le­ri ile il­gi­li ola­rak iş­le­dik­le­ri suç­lar ve kendi­le­ri­ne kar­şı iş­le­nen suç­lar yö­nün­den ka­mu gö­rev­li­si sa­yı­lır.

Mec­lis üye­le­ri­nin gö­rev sü­re­si üç yıl­dır. Ge­nel Mü­dür, Ge­nel Mü­dür yar­dım­cı­la­rı ve I. Hu­kuk Mü­şa­vi­ri­nin, Mec­lis üye­lik­le­ri gö­rev sü­re­le­riy­le sı­nır­lı­dır. An­cak, gö­re­ve en­gel bir has­ta­lık ve­ya sa­kat­lık ne­de­niy­le iş gö­re­me­me­le­ri ve­ya üye­lik şart­la­rı­nı kay­bet­me­le­ri durumun­da or­tak ka­rar­na­mey­le atanmış üye­le­rin gö­rev­le­ri or­tak ka­rar­na­mey­le, di­ğer üye­le­rin gö­rev­le­ri ise Ge­nel Mü­dü­rün tek­li­fi ve Mec­lis ka­ra­rı ile so­na erer.

Me­mur ve­ya di­ğer ka­mu gö­rev­li­si iken or­tak ka­rar­na­mey­le Mec­lis üye­li­ği­ne ata­nan­la­rın Mec­lis­te gö­rev yap­tık­la­rı sü­re­ce es­ki gö­rev­le­riy­le olan ili­şik­le­ri ke­si­lir. Bu üye­le­rin; memuriye­te gi­riş şart­la­rı­nı kay­bet­me dı­şın­da­ki her­han­gi bir ne­den­le gö­rev­le­ri­nin so­na er­me­si, gö­rev­den ay­rıl­ma is­te­ğin­de bu­lun­ma­sı ve­ya gö­rev sü­re­le­ri­nin dol­ma­sı du­ru­mun­da otuz gün için­de es­ki ku­rum­la­rı­na baş­vur­ma­la­rı ha­lin­de mük­te­sep­le­ri­ne uy­gun bir kad­ro­ya ata­nır­lar. Bu du­rum­da Ge­nel Mü­dür­lük­te ge­çir­dik­le­ri sü­re­ler atan­dı­ğı ku­rum­da geç­miş gi­bi de­ğer­len­di­ri­lir. Aka­de­mik un­van­la­rın ka­za­nıl­ma­sı­na iliş­kin hü­küm­ler sak­lı kal­mak kay­dıy­la üni­ver­si­te­ler­den ge­len per­so­nel hak­kın­da da ay­nı hü­küm­ler uy­gu­la­nır.

Mec­lis üye­le­ri­nin ye­ni­len­me­si ve hu­zur hak­kı

MAD­DE 44- Or­tak ka­rar­na­mey­le ata­nan üye­lik­ler­de her­han­gi bir se­bep­le bo­şal­ma ol­du­ğu tak­dir­de otuz gün içe­ri­sin­de 43 ün­cü mad­de doğ­rul­tu­sun­da üç yıl­lı­ğı­na ye­ni­si atanır.

Va­kıf­lar ta­ra­fın­dan se­çi­len üye­ler­den bo­şal­ma ol­ma­sı ha­lin­de ka­lan sü­re­yi ta­mam­la­mak üze­re sı­ra­sıy­la ye­dek üye­ler gö­rev alır.

 Uh­de­sin­de ka­mu gö­re­vi bu­lun­ma­yan Mec­lis üye­le­ri­ne, ay­da dört­ten faz­la ol­ma­mak üze­re her top­lan­tı gü­nü için (3000) gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık kat­sa­yı­sı ile çar­pı­mı so­nu­cu bulu­na­cak mik­tar­da hu­zur hak­kı öde­nir.

Mec­li­sin top­lan­tı şek­li ve ka­rar ni­sa­bı

MAD­DE 45- Mec­lis, Ge­nel Mü­dü­rün çağ­rı­sı üze­ri­ne ay­da en az iki de­fa, üye tam sayısının üç­te iki­si ile top­la­nır ve Mec­lis üye tam­sa­yı­sı­nın salt ço­ğun­lu­ğuy­la ka­rar alır. Mec­lis üye­le­ri çe­kim­ser oy kul­la­na­maz. Mec­lis üye­le­ri oy ve ka­rar­la­rın­dan so­rum­lu­dur.

Mec­lis üye­le­ri, ken­di­le­ri­ni ve üçün­cü de­re­ce­ye ka­dar kan ve ka­yın hı­sım­la­rı ile evlatlıkları­nı il­gi­len­di­ren top­lan­tı ve oy­la­ma­ya ka­tı­la­maz­lar.

Va­kıf­lar, ken­di­le­ri­ni il­gi­len­di­ren top­lan­tı­lar­da, oy hak­kı ol­mak­sı­zın bir yet­ki­li ile tem­sil edi­le­bi­lir­ler.

Mec­lis üye­le­rin­ce uyul­ma­sı ge­re­ken hu­sus­lar

MAD­DE 46- Mec­lis üye­le­ri, gö­rev­le­ri sü­re­sin­ce ve gö­rev­le­ri­nin so­na er­me­sin­den iti­ba­ren iki yıl sü­re ile Ge­nel Mü­dür­lük ve il­gi­li ku­ru­luş­la­rı­na kar­şı doğ­ru­dan doğ­ru­ya ve­ya do­lay­lı ola­rak ta­ah­hü­de gi­re­mez, ko­mis­yon­cu­luk ve tem­sil­ci­lik ya­pa­maz.

Mec­lis üye­le­ri gö­rev­le­ri sü­re­sin­ce edin­dik­le­ri giz­li bil­gi ve bel­ge­le­ri ka­nu­nen yet­ki­li kılınan mer­ci­ler­den baş­ka­sı­na açık­la­ya­maz, ken­di­le­ri­nin ve­ya üçün­cü şa­hıs­la­rın le­hi­ne ve­ya aley­hi­ne kul­la­na­maz­lar. Bu yü­küm­lü­lük gö­rev­den ay­rıl­ma­la­rın­dan son­ra da de­vam eder.

Ma­ze­re­ti ol­mak­sı­zın üst üs­te üç ve­ya yıl­da top­lam on top­lan­tı­ya ka­tıl­ma­yan­la­rın üye­li­ği Mec­lis ka­ra­rı ile so­na erer.

 

ÜÇÜN­CÜ BÖ­LÜM

Teş­ki­lât

Mer­kez teş­ki­lâ­tı

MAD­DE 47- Ge­nel Mü­dür­lü­ğün mer­kez teş­ki­la­tı; ana hiz­met, da­nış­ma ve denetim birimleri ile denetim birimleri ile yar­dım­cı hizmet bi­rim­le­rin­den olu­şur.

Ge­nel Mü­dür­lü­ğün mer­kez teş­ki­lâ­tı ek­li (I) sa­yı­lı cet­vel­de gös­te­ril­miş­tir.

Ge­nel Mü­dür

MAD­DE 48- Ge­nel Mü­dür, Ge­nel Mü­dür­lü­ğün en üst ami­ri olup Ge­nel Mü­dür­lü­ğü tem­sil eder.

Ge­nel Mü­dür, Ge­nel Mü­dür­lük fa­ali­yet­le­ri­ni; vak­fi­ye şart­la­rı­na, kal­kın­ma plan­la­rı­na, yıllık prog­ram­la­ra ve mev­zu­ata uy­gun ola­rak, gö­rev ala­nı­na gi­ren ko­nu­lar­da di­ğer ku­rum ve ku­ru­luş­lar­la iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de Baş­ba­ka­na kar­şı so­rum­lu ola­rak yü­rü­tür.

Ge­nel Mü­dür, mer­kez ve taş­ra teş­ki­lâ­tı­nın fa­ali­yet­le­ri­ni, iş­lem­le­ri­ni ve he­sap­la­rı­nı denetlemek ve­ya de­net­let­mek­le gö­rev­li ve yet­ki­li­dir.

Ge­nel mü­dür yar­dım­cı­la­rı

MAD­DE 49- Ge­nel Mü­dür­lük ana hiz­met bi­rim­le­ri, da­nış­ma ve denetim birimleri ile yardım­cı hiz­met birimle­ri­nin ko­or­di­nas­yo­nun­da Ge­nel Mü­dü­re yar­dım­cı ol­mak üze­re üç Genel Mü­dür yardımcı­sı ata­na­bi­lir. Ge­nel Mü­dür yar­dım­cı­sı, Ge­nel Mü­dür ta­ra­fın­dan ve­ri­len gö­rev­le­ri yerine ge­ti­rir.

Ana hiz­met bi­rim­le­ri

MAD­DE 50- Ge­nel Mü­dür­lü­ğün ana hiz­met bi­rim­le­ri şun­lar­dır:

a) Va­kıf Hiz­met­le­ri Da­ire Baş­kan­lı­ğı.

b) Ha­yır Hiz­met­le­ri Da­ire Baş­kan­lı­ğı.

c) Sa­nat Eser­le­ri ve Ya­pı İş­le­ri Da­ire Baş­kan­lı­ğı.

d) Ya­tı­rım ve Em­lak Da­ire Baş­kan­lı­ğı.

e) Sağ­lık Hiz­met­le­ri Da­ire Baş­kan­lı­ğı.

f) Kül­tür ve Tes­cil Da­ire Baş­kan­lı­ğı.

g) Dış İliş­ki­ler Da­ire Baş­kan­lı­ğı.

Va­kıf Hiz­met­le­ri Da­ire Baş­kan­lı­ğı

MAD­DE 51- Va­kıf Hiz­met­le­ri Da­ire Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

a) Mül­hak, ce­ma­at, es­naf ve ye­ni va­kıf­lar­la il­gi­li iş ve iş­lem­le­ri yü­rüt­mek.

b) İda­rî pa­ra ce­za­sı ile il­gi­li iş­lem­le­ri yü­rüt­mek.

c) Ge­nel Mü­dür ta­ra­fın­dan ve­ri­len di­ğer ben­zer gö­rev­le­ri yap­mak.

Ha­yır Hiz­met­le­ri Da­ire Baş­kan­lı­ğı

MAD­DE 52- Ha­yır Hiz­met­le­ri Da­ire Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

a) Vak­fi­ye­ler­de yer alan ha­yır şart ve hiz­met­le­ri ye­ri­ne ge­tir­mek.

b) Hay­rat ta­şın­maz mal­la­rın tah­sis iş­lem­le­ri­ni yü­rüt­mek.

c) Vak­fi­ye­ler­de ya­zı­lı ha­yır şart ve hiz­met­le­ri ye­ri­ne ge­tir­mek üze­re her se­vi­ye­den eğitim-öğ­re­tim te­sis­le­ri, öğ­ren­ci yurt­la­rı sağ­lık ve sos­yal yar­dım ku­rum­la­rı, aşev­le­ri gi­bi tesisler aç­mak, yö­ne­ti­mi­ni sağ­la­mak, öğ­ren­ci­le­re eği­tim yar­dı­mı yap­mak, ih­ti­yaç sa­hi­bi insanla­ra sos­yal yar­dım­lar­da bu­lun­mak, muh­taç ve en­gel­li­le­re ay­lık bağ­la­mak.

d) Sos­yal yar­dım hiz­me­ti ve­ren ku­rum ve ku­ru­luş­lar­la iş­bir­li­ği yap­mak.

e) Ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­lar­la iş­bir­li­ği ya­pa­rak sos­yal po­li­ti­ka­lar ve sos­yal yar­dım pro­je­le­ri üret­mek ve yü­rüt­mek.

f) Ge­nel Mü­dür ta­ra­fın­dan ve­ri­len di­ğer ben­zer gö­rev­le­ri yap­mak.

Sa­nat Eser­le­ri ve Ya­pı İş­le­ri Da­ire Baş­kan­lı­ğı

MAD­DE 53- Sa­nat Eser­le­ri ve Ya­pı İş­le­ri Da­ire Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

a) Va­kıf kül­tür var­lık­la­rı­nın tes­pit ve en­van­te­ri­ni yap­mak ve bel­ge­le­ri­ni ar­şiv­le­mek.

b) Ge­nel Mü­dür­lü­ğe ve maz­but va­kıf­la­ra ait va­kıf kül­tür var­lık­la­rı­nın rö­le­ve, res­ti­tüs­yon, res­to­ras­yon ve di­ğer pro­je­le­ri ile yıl­lık ve beş yıl­lık ona­rım prog­ram­la­rı­nı ha­zır­la­ya­rak ve­ya ha­zır­la­ta­rak ona­rım ve res­to­ras­yon­la­rı­nı yap­mak ve­ya yap­tır­mak, ta­lep ha­lin­de kon­trol­lük göre­vi Ge­nel Mü­dür­lük­çe yü­rü­tül­mek kay­dıy­la dü­zen­le­ne­cek pro­to­kol esas­la­rı da­hi­lin­de kamu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı ile ger­çek ve tü­zel ki­şi­le­re yap­tır­mak.

c) Va­kıf kül­tür var­lık­la­rı bi­rim fi­yat ana­liz­le­ri­ni ha­zır­la­mak, Ge­nel Mü­dür­ce onaylandıktan son­ra ya­yın­lan­ma­sı­nı sağ­la­mak.

d) Ge­nel Mü­dür­lü­ğe ve maz­but va­kıf­la­ra ait va­kıf kül­tür var­lık­la­rı­nın ona­rım ve restorasyon pro­je­le­ri ile il­gi­li ge­rek­li iş­lem­le­ri yap­mak ve ha­li ha­zır du­rum­la­rı­nı rö­le­ve ve fotoğ­raf­lar­la tes­pit et­mek, ge­rek­ti­ğin­de eser ile ko­ru­ma alan­la­rı­nın ka­mu­laş­tır­ma iş­lem­le­ri­ni yü­rüt­mek,

e) Ge­nel Mü­dür­lü­ğe ve maz­but va­kıf­la­ra ait va­kıf kül­tür var­lık­la­rı­nın ona­rı­mı ile ye­ni yapı­la­rın in­şa, ona­rım ve iha­le iş­lem­le­ri­ni yü­rüt­mek.

f) Va­kıf kül­tür var­lık­la­rı­nın ve ye­ni ya­pı­la­rın ona­rı­mı için ge­rek­li gö­rü­len mal­ze­me­le­ri satın al­mak, şan­ti­ye kur­mak ve şan­ti­ye­le­ri kon­trol et­mek.

g) 21/7/1983 ta­rih­li ve 2863 sa­yı­lı Kül­tür ve Ta­bi­at Var­lık­la­rı­nı Ko­ru­ma Ka­nu­nu ile il­gi­li iş­lem­le­ri yü­rüt­mek.

h) Ge­nel Mü­dür ta­ra­fın­dan ve­ri­len di­ğer ben­zer gö­rev­le­ri yap­mak.

Ya­tı­rım ve Em­lak Da­ire Baş­kan­lı­ğı

MAD­DE 54- Ya­tı­rım ve Em­lak Da­ire Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

a) Ge­nel Mü­dür­lü­ğe, maz­but, mül­hak ve ce­ma­at va­kıf­la­rı­na ait ta­şın­maz mal­la­rın envanteri­ni çı­kar­mak, kü­tük ka­yıt­la­rı­nı tut­mak.

b) Bu Ka­nun ve il­gi­li ka­nun­lar uya­rın­ca vak­fı­na in­ti­ka­li ge­re­ken ta­şın­maz mal­la­rın tespitini ya­pa­rak vak­fı adı­na ta­pu­ya tes­ci­li­ni sağ­la­mak, va­kıf kül­tür var­lık­la­rı­nın mül­ki­yet ve ta­sar­ruf iş­lem­le­ri­ni yü­rüt­mek.

c) Ge­nel Mü­dür­lü­ğe ve maz­but va­kıf­la­ra ait ta­şın­maz­la­rın; imar uy­gu­la­ma ve ka­das­tro çalış­ma­la­rı­nı ta­kip et­mek; ka­mu­laş­tır­ma, ki­ra­la­ma, va­kıf ko­nut ve­ya hiz­met sta­tü­sü­ne al­ma, çı­kar­ma iş­lem­le­ri­ni yü­rüt­mek; ki­ra­la­ma usûl ve esas­la­rı­nı be­lir­le­mek; kat kar­şı­lı­ğı, ya­pım veya ona­rım kar­şı­lı­ğı ki­ra­la­ma mo­del­le­ri ile de­ğer­len­di­ril­me­le­ri­ni sağ­la­mak; her tür­lü tecavüz­den ko­run­ma­la­rı ile il­gi­li ted­bir­le­ri al­mak; el­de tu­tul­ma­sın­da fay­da gö­rül­me­yen­le­rin de­ğiş­ti­ril­me­si, sa­tıl­ma­sı ve ge­rek­li gö­rü­len ta­şın­maz­la­rın sa­tın alın­ma­sı iş­lem­le­ri­ni yü­rüt­mek.

d) Ge­nel Mü­dür­lü­ğe ya­pı­la­cak ta­şın­maz mal ba­ğış iş­lem­le­ri­ni yü­rüt­mek.

e) Ta­vi­ze tâ­bi olan ta­şın­maz mal­la­rın tes­pi­ti ile ta­viz be­del­le­ri­nin tah­si­li­ni sağ­la­mak.

f) Gö­rev ve fa­ali­yet­le­ri­nin ge­rek­tir­di­ği alt ya­pı ça­lış­ma­la­rı­nı yap­mak ve­ya yap­tır­mak.

g) Ge­nel Mü­dür ta­ra­fın­dan ve­ri­len di­ğer ben­zer gö­rev­le­ri yap­mak.

Sağ­lık Hiz­met­le­ri Da­ire Baş­kan­lı­ğı

MAD­DE 55- Sağ­lık Hiz­met­le­ri Da­ire Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

a) Maz­but va­kıf­la­rın vak­fi­ye­le­rin­de yer alan sağ­lık ha­yır şart­la­rı­nın ger­çek­leş­ti­ril­me­si ama­cıy­la; ya­tak­lı, ayak­ta, ge­zi­ci sağ­lık hiz­me­ti ver­mek ve bu ko­nuy­la il­gi­li iş ve iş­lem­le­ri yürüt­mek.

b) Sağ­lık te­sis­le­ri­nin et­kin ve  ve­rim­li hiz­met ver­me­si­ne yö­ne­lik ted­bir­ler al­mak.

c) Sağ­lık hiz­me­ti ve­ren ku­rum ve ku­ru­luş­lar­la iş­bir­li­ği yap­mak.

d) Ge­rek­ti­ğin­de ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı, sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rı ve sağ­lık bran­şın­da hiz­met ve­ren özel si­gor­ta şir­ket­le­ri ile an­laş­ma ya­pıl­ma­sı­nı sağ­la­mak.

e) Bezm-i Alem Va­li­de Sul­tan Va­kıf Gu­re­ba Has­ta­ne­si­nin vak­fi­ye şart­la­rı­na uy­gun, eği­tim has­ta­ne­si ola­rak  et­kin  ve ve­rim­li ça­lış­ma­sı­nı sağ­la­mak. 

f) Ge­nel Mü­dür ta­ra­fın­dan ve­ri­len di­ğer ben­zer gö­rev­le­ri yap­mak.

Kül­tür ve Tes­cil Da­ire Baş­kan­lı­ğı

MAD­DE 56- Kül­tür ve Tes­cil Da­ire Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

a) Ge­nel Mü­dür­lük ar­şi­vin­de bu­lu­nan vak­fi­ye, fer­man, be­rat, hüc­cet ve ben­ze­ri bel­ge­le­rin ter­cü­me ve trans­krip­si­yo­nu­nu yap­mak, tas­nif et­mek ve ar­şiv­le­mek.

b) Va­kıf­la­rın mer­ke­zî si­cil ka­yıt­la­rı­nı tut­mak, ku­ru­la­cak ye­ni va­kıf­la­rın mer­ke­zî si­ci­le tesci­li­ni yap­mak.

c) Dev­let ar­şiv, kü­tüp­ha­ne ve mü­ze­le­ri ile ger­çek ve tü­zel ki­şi­le­rin elin­de bu­lu­nan vak­fi­ye ve ben­ze­ri bel­ge­le­ri tes­pit ede­rek bun­la­rın Ge­nel Mü­dür­lük ar­şi­vi­ne in­ti­ka­li­ni sağ­la­mak.

d) Tev­li­yet, in­ti­fa hak­kı, maz­bu­ti­yet, şart teb­di­li ile ha­yır şart­la­rı­nın gün­cel­leş­ti­ril­me­si gi­bi bel­ge­le­ri si­ci­le kay­de­de­rek ar­şiv­le­mek.

e) İl­mi araş­tır­ma­la­rın gü­ven­lik için­de yü­rü­tül­me­si­ni sağ­la­mak.

f) Te­ber­ru­kat eş­ya­nın en geç beş yıl­da bir sa­yı­mı­nı yap­tı­ra­rak de­mir­baş ka­yıt­la­rı ile mutaba­ka­tı­nı sağ­la­mak.

g) Va­kıf­lar­la il­gi­li ya­yın fa­ali­yet­le­rin­de bu­lun­mak.

h) Va­kıf mü­ze, kü­tüp­ha­ne ve kül­tür mer­kez­le­ri­ni aç­mak, de­net­le­mek.

ı) Yurt içi ve yurt dı­şın­da­ki va­kıf ve üst ku­ru­luş­la­rıy­la iş­bir­li­ği içe­ri­sin­de bi­lim­sel, kül­tü­rel ve sos­yal et­kin­lik­ler dü­zen­le­mek, pro­je­ler üret­mek.

j) Ar­şiv­le­rin kul­la­nıl­ma­sı­nı ko­lay­laş­tı­ra­cak ve her tür il­mi ça­lış­ma­lar için fay­da sağ­la­ya­cak şe­kil­de bir ar­şiv yö­ne­tim sis­te­mi kur­mak ve bu sis­te­min ça­lış­ma­sı­nı sağ­la­mak.

k) Ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı top­lan­tı­lar, kon­fe­rans, pa­nel, sem­poz­yum, açık otu­rum, ser­gi, fuar gi­bi et­kin­lik­ler dü­zen­le­mek.

l) Va­kıf­la­ra ait ta­şı­nır kül­tür var­lık­la­rı­nın ko­run­ma­sı ve ka­çak­çı­lı­ğın ön­len­me­si için gerekli ted­bir­le­ri al­mak ve ka­çı­rı­lan eser­le­rin ia­de­si ile il­gi­li iş­lem­le­ri yü­rüt­mek.

m) Ge­nel Mü­dür ta­ra­fın­dan ve­ri­len di­ğer ben­zer gö­rev­le­ri yap­mak.

Dış İliş­ki­ler Da­ire Baş­kan­lı­ğı

MAD­DE 57- Dış İliş­ki­ler Da­ire Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

a) Ge­nel Mü­dür­lü­ğün ulus­la­ra­ra­sı ku­ru­luş­lar­la iliş­ki ve iş­lem­le­ri­ni yü­rüt­mek.

b) Va­kıf­lar­la il­gi­li ulus­la­ra­ra­sı alan­da­ki ge­liş­me­le­ri ta­kip et­mek.

c) Yurt dı­şı va­kıf em­lak ko­nu­la­rı ile il­gi­li iş­lem­le­ri yü­rüt­mek.

d) Ge­nel Mü­dür­lü­ğün Av­ru­pa Bir­li­ği ile il­gi­li ya­pa­ca­ğı ça­lış­ma­la­rı, di­ğer bi­rim­ler­le koordi­nas­yon sağ­la­ya­rak yü­rüt­mek.

e) Ge­nel Mü­dür­lü­ğün gö­rev ala­nı­na gi­ren ko­nu­lar­da Tür­ki­ye'de dü­zen­le­ne­cek ulus­la­ra­ra­sı top­lan­tı­la­rın or­ga­ni­zas­yo­nu­nu yap­mak ve bu­na iliş­kin iş­lem­le­ri yü­rüt­mek.

f) Ge­nel Mü­dür ta­ra­fın­dan ve­ri­len di­ğer ben­zer  gö­rev­le­ri yap­mak.

Da­nış­ma ve de­ne­tim bi­rim­le­ri

MAD­DE 58- Ge­nel Mü­dür­lü­ğün da­nış­ma ve de­ne­tim bi­rim­le­ri şun­lar­dır:

a) Hu­kuk Mü­şa­vir­li­ği.

b) Reh­ber­lik ve Teftiş Baş­kan­lı­ğı.

c) Stra­te­ji Ge­liş­tir­me Da­ire Baş­kan­lı­ğı.

d) Ba­sın ve Halk­la İliş­ki­ler Mü­şa­vir­li­ği.

Hu­kuk Mü­şa­vir­li­ği

MAD­DE 59- Hu­kuk Mü­şa­vir­li­ği­nin gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

a) Hu­ku­kî ko­nu­lar ile hu­ku­kî, ma­lî ve ce­zaî so­nuç­lar do­ğu­ra­cak iş­lem­ler hak­kın­da gö­rüş bildirmek.

b) Baş­ba­kan­lık­tan ve­ya di­ğer ku­ru­luş­lar­dan gön­de­ri­len ka­nun, tü­zük ve yö­net­me­lik tasarıla­rı­nı hu­ku­kî açı­dan in­ce­le­ye­rek Ge­nel Mü­dür­lü­ğün gö­rüş­le­ri­ni be­lir­le­mek.

c) Ge­nel Mü­dür­lü­ğün men­fa­at­le­ri­ni ko­ru­yu­cu, an­laş­maz­lık­la­rı ön­le­yi­ci hu­ku­kî ted­bir­le­ri za­ma­nın­da al­mak, an­laş­ma ve söz­leş­me­le­rin bu esas­la­ra uy­gun ola­rak ya­pıl­ma­sı­na yar­dım­cı ol­mak.

d) Ge­nel Mü­dür­lü­ğün ta­raf ol­du­ğu da­va­lar­da; ge­rek­li bil­gi­le­ri ha­zır­la­mak  ve Ge­nel Müdür­lü­ğü tem­sil et­mek ve­ya Ge­nel Mü­dür­lük­çe hiz­met sa­tın al­ma yo­luy­la tem­sil et­ti­ri­len da­va­la­rı ta­kip ve ko­or­di­ne et­mek.

e) Ge­nel Mü­dür­lük ile il­gi­li ka­nun, tü­zük ve yö­net­me­lik­le­ri hu­ku­kî açı­dan in­ce­le­mek, gerek­ti­ğin­de ha­zır­la­mak ve ge­rek­li gö­rü­le­cek de­ği­şik­lik­le­ri tek­lif et­mek.

f) Ge­nel Mü­dür ta­ra­fın­dan ve­ri­len di­ğer ben­zer gö­rev­le­ri yap­mak.

Reh­ber­lik ve Teftiş Baş­kan­lı­ğı

MAD­DE 60- Reh­ber­lik ve Teftiş Baş­kan­lı­ğı­, Genel Müdürün emri veya onayı üzerine, Genel Müdürlüğün merkez ve taşra kuruluşları ile ilgili olarak Genel Müdür adına teftiş, inceleme ve soruşturma işlerini yürütür, ayrıca aşağıdaki görevleri yapar:

a) Mül­hak, ce­ma­at, es­naf va­kıf­la­rı ile ye­ni va­kıf­la­rın, vak­fi­ye ve va­kıf se­ne­din­de ya­zı­lı şart­la­ra, yü­rür­lük­te­ki mev­zu­ata uy­gun yö­ne­ti­lip yö­ne­til­me­di­ği, ama­cı doğ­rul­tu­sun­da fa­ali­yet­te bu­lu­nup bu­lun­ma­dı­ğı, mal­la­rı­nın ve ge­lir­le­ri­nin vak­fi­ye, 1936 Be­yan­na­me­si ve va­kıf senedinde­ki şart­la­ra uy­gun kul­la­nı­lıp kul­la­nıl­ma­dı­ğı hu­sus­la­rı­nı in­ce­le­mek, de­net­le­mek ve reh­ber­lik yap­mak.

b) Va­kıf ve ik­ti­sa­dî iş­let­me­le­ri­nin ve iş­ti­rak­le­ri­nin de­net­le­me ve in­ce­le­me iş­le­ri­ni yürütmek.

c) Müfettişlerin araş­tır­ma, in­ce­le­me ve de­ne­tim so­nu­cu dü­zen­le­ye­cek­le­ri ra­por­la­rı Baş­kan­lık gö­rü­şü ile bir­lik­te Ge­nel Mü­dür­lük ma­ka­mı­na sun­mak.

d) Mül­hak, ce­ma­at, es­naf va­kıf­la­rı ile ye­ni va­kıf­la­rın iç de­ne­tim ra­por­la­rı ile so­nuç­la­rı­nı de­ğer­len­dir­mek ve ge­rek­li iş­lem­le­ri yü­rüt­mek.

e) Ge­nel Mü­dür ta­ra­fın­dan ve­ri­len di­ğer ben­zer gö­rev­le­ri yap­mak.

Reh­ber­lik ve Teftiş Baş­kan­lı­ğı hiz­met­le­ri­nin yü­rü­tül­me­sin­de ih­ti­yaç du­yul­ma­sı durumun­da Ge­nel Mü­dü­rün ona­yı ile taş­ra­da ça­lış­ma grup­la­rı oluş­tu­ru­la­bi­lir.

Reh­ber­lik ve Teftiş Baş­kan­lı­ğı ile ça­lış­ma grup­la­rı­nın ça­lış­ma usûl ve esas­la­rı yönetmelik­le dü­zen­le­nir.

Stra­te­ji Ge­liş­tir­me Da­ire Baş­kan­lı­ğı

MAD­DE 61- Stra­te­ji Ge­liş­tir­me Da­ire Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

a) Ulu­sal kal­kın­ma stra­te­ji ve po­li­ti­ka­la­rı, yıl­lık prog­ram ve hü­kü­met prog­ra­mı çerçevesinde Ge­nel Mü­dür­lü­ğün or­ta ve uzun va­de­li stra­te­ji ve po­li­ti­ka­la­rı­nı be­lir­le­mek, amaç­la­rı­nı oluştur­mak üze­re ge­rek­li ça­lış­ma­la­rı yap­mak.

b) Ge­nel Mü­dür­lü­ğün gö­rev ala­nı­na gi­ren ko­nu­lar­da, per­for­mans ve ka­li­te öl­çüt­le­ri geliştir­mek ve bu kap­sam­da ve­ri­le­cek di­ğer gö­rev­le­ri ye­ri­ne ge­tir­mek.

c) Ge­nel Mü­dür­lü­ğün yö­ne­ti­mi ile hiz­met­le­rin ge­liş­ti­ril­me­si ve per­for­mans­la il­gi­li bil­gi ve ve­ri­le­ri top­la­mak, ana­liz et­mek, yo­rum­la­mak.

d) Ge­nel Mü­dür­lü­ğün gö­rev ala­nı­na gi­ren ko­nu­lar­da, hiz­met­le­ri et­ki­le­ye­cek dış fak­tör­le­ri in­ce­le­mek, ku­rum içi ka­pa­si­te araş­tır­ma­sı yap­mak, hiz­met­le­rin et­kin­li­ği­ni ve tat­min dü­ze­yi­ni ana­liz et­mek ve ge­nel araş­tır­ma­lar yap­mak.

e) Yö­ne­tim bil­gi sis­tem­le­ri­ne iliş­kin hiz­met­le­ri ye­ri­ne ge­tir­mek.

f) 5018 sa­yı­lı Ka­mu Ma­lî Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nuy­la ma­lî hiz­met­ler bi­ri­mi­ne ve­ri­len gö­rev­le­ri yü­rüt­mek.

g) Ge­nel Mü­dür­lü­ğün ke­fa­let san­dı­ğı iş­lem­le­ri­ni yü­rüt­mek.

h) Ge­nel Mü­dür­lü­ğün sı­nai, ti­ca­ri, zi­rai, tu­rizm, sağ­lık, eği­tim, kül­tür, sos­yal yar­dım ve diğer alan­lar­da gi­ri­şe­ce­ği ya­tı­rım­la­rı plan­la­mak, ge­rek­li etüt ve pro­je­le­ri ha­zır­la­mak ve­ya hazır­lat­mak.

ı) İş­let­me­le­rin eko­no­mik ku­ral­lar için­de üre­tim­le­ri­ni ar­tı­rı­cı ma­lî ve tek­nik etüt­ler yap­mak, iş­let­me ve iş­ti­rak­le­re ait iş ve iş­lem­le­ri yü­rüt­mek.

j) Maz­but va­kıf­la­ra ait he­sap­la­rı tut­mak, in­ti­fa hak­kı iş­lem­le­ri­ni yü­rüt­mek.

k) Mül­hak va­kıf­la­rın yıl­lık ke­sin he­sap­la­rı­nı in­ce­le­mek ve tas­dik et­mek.

l) Dış kay­nak­lı fon­la­ra ula­şa­bi­le­cek pro­je­le­rin üre­til­me­si­ni ve uy­gu­la­ma­ya ge­çi­ril­me­si­ni sağ­la­mak.

m) Ge­nel Mü­dür ta­ra­fın­dan ve­ri­le­cek di­ğer ben­zer gö­rev­le­ri yap­mak.

Ba­sın ve Halk­la İliş­ki­ler Mü­şa­vir­li­ği

MAD­DE 62- Ba­sın ve Halk­la İliş­ki­ler Mü­şa­vir­li­ği­nin gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

a) Ge­nel Mü­dür­lü­ğün say­dam bir ya­pı­ya ka­vuş­tu­rul­ma­sı ama­cıy­la, Ge­nel Mü­dür­lü­ğün kim­li­ği, mis­yo­nu, viz­yo­nu, ça­lış­ma ala­nı ve fa­ali­yet­le­ri ko­nu­sun­da ka­mu­oyu­nu bilgilendirmek.

b) Ge­nel Mü­dür­lü­ğün ça­lış­ma­la­rı­na ve yü­rüt­tü­ğü pro­je­ler ile fa­ali­yet­le­ri­ne iliş­kin kamuoyu­nun bil­gi­len­di­ril­me­si ama­cıy­la, gör­sel ve ya­zı­lı ba­sın or­gan­la­rıy­la ile­ti­şim kur­mak, Ge­nel Mü­dür­lü­ğe iliş­kin en­for­mas­yon ni­te­li­ğin­de­ki bil­gi­le­ri der­le­mek, bun­la­rı Ge­nel Müdürlük adı­na ha­ber­leş­ti­re­rek kit­le ile­ti­şim araç­la­rı ka­na­lıy­la ka­mu­oyu­na du­yu­rul­ma­sı­nı sağ­la­mak.

c) Ge­nel Mü­dür­lük ile il­gi­li du­yu­ru, bül­ten, bil­di­ri, açık­la­ma şek­lin­de der­len­miş her türlü habe­rin med­ya pla­nı­nı ha­zır­la­ya­rak, bu pla­nı uy­gu­la­mak.

d) Ge­nel Mü­dür­lü­ğün ka­mu­oyu nez­din­de ta­nı­tı­mı­nın ya­pı­la­bil­me­si ama­cıy­la, çalışmalarının ve ku­rum­sal kim­li­ğin ta­nın­ma­sı ve ha­tır­la­nır ol­ma­sı­na yö­ne­lik rek­lam ve tanıtım stra­te­ji­le­ri­ni be­lir­le­mek, bun­la­rın uy­gu­la­ma­ya ge­çi­ril­me­si­ni sağ­la­mak.

e) Ge­nel Mü­dür­lük adı­na, ta­nı­tım ama­cıy­la, ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı, si­vil top­lum örgüt­le­ri ve üni­ver­si­te­ler ile or­tak or­ga­ni­zas­yon­lar plan­la­mak, ya­yın fa­ali­yet­le­rin­de bu­lun­mak, ta­nı­tı­cı bro­şür, afiş gi­bi gör­sel ta­nı­tım araç­la­rı oluş­tu­ra­rak, bun­la­rın he­def­le­nen kit­le­le­re ulaşma­sı­nı sağ­la­mak.

f) 9/10/2003 ta­rih­li ve 4982 sa­yı­lı Bil­gi Edin­me Hak­kı Ka­nu­nu çer­çe­ve­sin­de bil­gi edin­me hak­kı­nı kul­lan­mak is­te­yen va­tan­daş­la­rın bil­gi al­ma­sı­nı ko­lay­laş­tı­ra­cak şe­kil­de or­ga­ni­ze olmak, bu kap­sam­da, il­gi­li bi­rim­ler ile bil­gi edin­me hak­kı­nı kul­la­nan va­tan­daş ara­sın­da koordi­nas­yon gö­re­vi­ni yü­rüt­mek.

g) Ge­nel Mü­dür ta­ra­fın­dan ve­ri­len di­ğer ben­zer gö­rev­le­ri yap­mak.

Yar­dım­cı hiz­met bi­rim­le­ri

MAD­DE 63- Ge­nel Mü­dür­lü­ğün yar­dım­cı hiz­met bi­rim­le­ri şun­lar­dır:

a) İn­san Kay­nak­la­rı Da­ire Baş­kan­lı­ğı.

b) Des­tek Hiz­met­le­ri Da­ire Baş­kan­lı­ğı.

İn­san Kay­nak­la­rı Da­ire Baş­kan­lı­ğı

MAD­DE 64- İn­san Kay­nak­la­rı Da­ire Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

a) Ge­nel Mü­dür­lü­ğün in­san gü­cü po­li­ti­ka­sı ve plan­la­ma­sı ko­nu­sun­da ça­lış­ma­lar yap­mak ve tek­lif­ler­de bu­lun­mak.

b) Ge­nel Mü­dür­lük per­so­ne­li­nin ata­ma, si­cil, di­sip­lin, emek­li­lik, na­kil, ter­fi, üc­ret, sen­di­ka ve ben­ze­ri öz­lük hak­la­rı iş­lem­le­ri­ni yü­rüt­mek.

c) Ge­nel Mü­dür­lük per­so­ne­li­nin hiz­met içi eği­tim prog­ra­mı­nı ha­zır­la­mak, uy­gu­la­mak ve de­ğer­len­dir­mek.

d) İç de­ne­tim­le il­gi­li hiz­met­le­ri yü­rüt­mek.

e) Ge­nel Mü­dür ta­ra­fın­dan ve­ri­len di­ğer ben­zer gö­rev­le­ri yap­mak.

Des­tek Hiz­met­le­ri Da­ire Baş­kan­lı­ğı

MAD­DE 65- Des­tek Hiz­met­le­ri Da­ire Baş­kan­lı­ğı­nın gö­rev­le­ri şun­lar­dır:

a) Ge­nel Mü­dür­lük için ge­rek­li araç, ge­reç, kır­ta­si­ye ve mal­ze­me­le­ri te­min et­mek, dağıtımı­nı sağ­la­mak, ona­rım hiz­met­le­ri­ni yü­rüt­mek, ka­yıt­la­rı­nı tut­mak ve har­ca­ma­la­ra iliş­kin ta­hak­kuk iş­lem­le­ri­ni yap­mak.

b) Ge­nel Mü­dür­lük hiz­met­le­ri için ih­ti­yaç du­yu­lan ta­şı­nır ve ta­şın­maz­la­rın ki­ra­lan­ma­sı  işlem­le­ri­ni yü­rüt­mek.

c) Ge­nel Mü­dür­lük hiz­met bi­na­la­rı­nın te­miz­lik, ay­dın­lat­ma, ısıt­ma, ba­kım, ona­rım ve taşıma iş­lem­le­ri­ni yü­rüt­mek.

d) Ko­nut tah­si­si, sağ­lık ve sos­yal te­sis­le­rin ku­rul­ma­sı ve yö­ne­til­me­si ile il­gi­li hiz­met­le­ri yü­rüt­mek.

e) Ge­nel ev­rak ve ar­şiv fa­ali­yet­le­ri­ni dü­zen­le­mek.

f) Ge­nel Mü­dür­lü­ğün si­vil sa­vun­ma ve se­fer­ber­lik hiz­met­le­ri­ni plan­la­mak ve yü­rüt­mek.

g) Ge­nel Mü­dür ta­ra­fın­dan ve­ri­len di­ğer ben­zer gö­rev­le­ri yap­mak.

Taş­ra teş­ki­lâ­tı

MAD­DE 66- Ge­nel Mü­dür­lü­ğün taş­ra teş­ki­lâ­tı ek­li (II) sa­yı­lı cet­vel­de gös­te­ril­miş­tir. Bu cet­vel­de yer alan bi­rim­le­rin ku­ru­lup kal­dı­rıl­ma­sı­na, yer ve bağ­lan­tı de­ği­şik­lik­le­ri­nin yapılması­na Ge­nel Mü­dür­lü­ğün öne­ri­si üze­ri­ne Ba­kan­lar Ku­ru­lu yet­ki­li­dir.

Taş­ra teş­ki­lâ­tı­nın ça­lış­ma usûl ve esas­la­rı yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

DÖR­DÜN­CÜ BÖ­LÜM

İs­tih­dam

Per­so­nel re­ji­mi

MAD­DE 67- Ge­nel Mü­dür­lük per­so­ne­li 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­na tâ­bi­dir.

Ge­nel Mü­dür­lük­te; Ge­nel Mü­dür, Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı, Va­kıf­lar Mec­li­si Üye­si, I. Hukuk Mü­şa­vi­ri, Reh­ber­lik ve Teftiş Baş­ka­nı, Baş Müfettiş, Müfettiş, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Da­ire Baş­ka­nı, Böl­ge Mü­dü­rü, Hu­kuk Müşa­vi­ri, Mü­dür, Şu­be Mü­dü­rü, Va­kıf Uz­ma­nı, Avu­kat, Mi­mar ve Mü­hen­dis, Şehir Plancısı, Müze Araştırmacısı ile Kurum Tabibi kad­ro­la­rı­na ata­nan­lar, kad­ro­la­rı kar­şı­lık gös­te­ril­mek su­re­tiy­le, 657 sa­yı­lı Dev­let Memur­la­rı Ka­nu­nu ve di­ğer ka­nun­la­rın söz­leş­me­li per­so­nel ça­lış­tı­rıl­ma­sı hak­kın­da­ki hükümle­ri­ne bağ­lı ol­mak­sı­zın söz­leş­me­li ça­lış­tı­rı­la­bi­lir.

Söz­leş­me­li ola­rak Ge­nel Mü­dür­lük­te fii­len ça­lı­şan per­so­ne­le bu Ka­nu­na ek­li (III) sa­yı­lı cet­vel­de un­van­lar iti­ba­rıy­la yer alan ta­ban ve ta­van üc­ret­le­ri ara­sın­da kal­mak üze­re, Mec­lis tara­fın­dan be­lir­le­ne­cek tu­tar­da ay­lık brüt söz­leş­me üc­re­ti öde­nir. Baş­ba­kan­lık mer­kez teşkilâtın­da söz­leş­me­li ola­rak ça­lış­tı­rı­lan em­sa­li per­so­ne­lin ya­rar­lan­dı­ğı üc­ret ar­tış­la­rın­dan Ge­nel Mü­dür­lük­te ça­lı­şan söz­leş­me­li per­so­nel de ay­nı usûl ve esas­la­ra gö­re ay­nen yararlandırı­lır. Bu per­so­nel T.C. Emek­li San­dı­ğı ile iliş­ki­len­di­ri­lir. Söz ko­nu­su per­so­ne­le, çalış­tık­la­rı gün­ler­le oran­tı­lı ola­rak (has­ta­lık ve yıl­lık izin­le­ri da­hil), ocak, ni­san, tem­muz ve ekim ay­la­rın­da bi­rer ay­lık söz­leş­me üc­re­ti tu­ta­rın­da ik­ra­mi­ye öde­nir. Bun­lar­dan üs­tün gay­ret ve ça­lış­ma­la­rı so­nu­cun­da em­sal­le­ri­ne gö­re ba­şa­rı­lı ça­lış­ma yap­tık­la­rı tes­pit edi­len­le­re Ge­nel Mü­dü­rün tek­li­fi, il­gi­li Ba­ka­nın uy­gun gö­rü­şü üze­ri­ne Baş­ba­kan ona­yı ile ha­zi­ran ve ara­lık ayla­rın­da bi­rer ay­lık söz­leş­me üc­re­ti tu­ta­rı­na ka­dar teş­vik ik­ra­mi­ye­si öde­ne­bi­lir. Bu fık­ra­nın uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin usûl ve esas­lar ile söz ko­nu­su per­so­ne­le ya­pı­la­cak di­ğer öde­me­ler Bakan­lar Ku­ru­lun­ca tes­pit edi­lir. 

Ge­nel Mü­dür­lük mer­kez ve taş­ra teş­ki­lâ­tı kad­ro­la­rın­da ça­lı­şan me­mur­la­ra (kad­ro kar­şı­lı­ğı söz­leş­me­li per­so­nel ha­riç) 10/10/1984 ta­rih­li ve 3056 sa­yı­lı Baş­ba­kan­lık Teş­ki­la­tı Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin De­ğiş­ti­ri­le­rek Ka­bu­lü Hak­kın­da Ka­nu­nun 31 in­ci mad­de­sin­de yer alan faz­la ça­lış­ma üc­re­ti ay­nı usûl ve esas­la­ra gö­re öde­nir.

Ata­ma­lar

MAD­DE 68- Ge­nel Mü­dür, Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı, I. Hu­kuk Mü­şa­vi­ri  ile Böl­ge Müdü­rü or­tak ka­rar­na­mey­le, Reh­ber­lik ve Teftiş Baş­ka­nı ile Da­ire Baş­ka­nı, Ge­nel Müdürün tek­li­fi Baş­ba­ka­nın ve­ya gö­rev­len­dir­di­ği Dev­let Ba­ka­nı­nın ona­yıy­la, di­ğer per­so­nel ise Ge­nel Mü­dür ta­ra­fın­dan ata­nır.

Va­kıf Uz­ma­nı ve Va­kıf Uz­man Yar­dım­cı­sı

MAD­DE 69- Ge­nel Mü­dür­lük gö­rev­le­ri­nin ge­rek­tir­di­ği uz­man­lık hiz­met­le­ri, Va­kıf Uzmanı ve Uz­man yar­dım­cı­la­rın­dan olu­şan mes­lek per­so­ne­li eliy­le yü­rü­tü­lür.

Va­kıf Uz­man Yar­dım­cı­lı­ğı­na ata­na­bil­mek için 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­nun 48 in­ci mad­de­sin­de sa­yı­lan­la­ra ek ola­rak aşa­ğı­da­ki şart­lar ara­nır:

a) En az dört yıl­lık eği­tim ve­ren yurt içi ve­ya bun­la­ra denk­li­ği Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­lu tarafın­dan onay­lan­mış yurt dı­şın­da­ki fa­kül­te ve­ya yük­sek okul­lar­dan me­zun ol­mak.

b) Mer­ke­zî sis­tem­le ya­pı­la­cak me­mur seç­me sı­na­vın­da ba­şa­rı­lı ol­mak.

c) Ka­mu Per­so­ne­li Ya­ban­cı Dil Bil­gi­si Se­vi­ye Tes­pit Sı­na­vın­da en az (B) dü­ze­yin­de başarı­lı ol­mak.

d) Ge­nel Mü­dür­lük­çe ya­pı­la­cak sı­nav­da ba­şa­rı­lı ol­mak.

e) Ge­nel Mü­dür­lük­çe ya­pı­la­cak sı­na­vın ya­pıl­dı­ğı ta­rih­te otuz ya­şı­nı dol­dur­ma­mış ol­mak.

Va­kıf Uz­man Yar­dım­cı­lı­ğı­na ata­nan­lar, üç yıl ça­lış­mak, olum­lu si­cil al­mak ve hazırlayaca­ğı te­zin ka­bul edil­me­si kay­dıy­la açı­la­cak Va­kıf Uz­ma­nı mes­le­kî ye­ter­li­lik sı­na­vı­na gir­me hak­kı­nı ka­za­nır­lar. Sı­nav­da ba­şa­rı­lı olan­lar Va­kıf Uz­ma­nı ola­rak ata­nır­lar. İkin­ci sınavda da ba­şa­rı­lı ola­ma­yan­lar du­rum­la­rı­na uy­gun me­mur kad­ro­la­rı­na ata­nır­lar.

Va­kıf Uz­man Yar­dım­cı­lı­ğı sı­na­vı, eği­tim prog­ram­la­rı ve sü­re­si, tez ha­zır­la­ma, mes­le­kî yeter­lik sı­na­vı ile ça­lış­ma usûl ve esas­la­rı yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

Müfettiş ve Müfettiş Yardımcısı

MAD­DE 70- Müfettiş Yar­dım­cı­sı ola­bil­mek için:

a) 657 Sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­nun 48 in­ci mad­de­sin­de sa­yı­lan şart­la­ra sa­hip olmak.

b) Üni­ver­si­te­le­rin dört yıl­lık eği­tim ve­ren hu­kuk, si­ya­sal bil­gi­ler, ik­ti­sat, iş­let­me, ik­ti­sa­dî ve ida­rî bi­lim­ler, mi­mar­lık, mü­hen­dis­lik fa­kül­te­le­ri me­zu­nu ol­mak ve­ya bun­la­ra denk­li­ği Yükse­köğ­re­tim Ku­ru­lu ta­ra­fın­dan ka­bul edil­miş yurt içi ve yurt dı­şın­da­ki yük­se­köğ­re­tim kurum­la­rın­dan me­zun ol­mak.

c) Sağ­lık du­ru­mu­nun, her tür­lü ik­lim ve yol­cu­luk ko­şul­la­rı­na el­ve­riş­li ol­du­ğu­nu sağ­lık kuru­lu ra­po­ru ile bel­ge­le­mek.

d) Mer­ke­zî sis­tem­le ya­pı­la­cak me­mur seç­me sı­na­vın­da ba­şa­rı­lı ol­mak.

e) Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan ya­pı­la­cak ya­rış­ma sı­na­vın­da ba­şa­rı­lı ol­mak.

f) Ya­rış­ma sı­na­vı­nın ya­pıl­dı­ğı ta­rih­te otuz ya­şı­nı dol­dur­ma­mış ol­mak,

ge­re­kir.

Müfettiş Yar­dım­cı­lı­ğın­da en az üç yıl ça­lış­mak ve olum­lu si­cil al­mak şar­tıy­la açı­lan mesle­kî ye­ter­lik sı­na­vın­da ba­şa­rı­lı olan­lar Müfettiş  kad­ro­su­na ata­nır­lar.

Ya­pı­la­cak ya­rış­ma ve ye­ter­lik sı­na­vı­nın şek­li ve uy­gu­la­ma esas­la­rı yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.

Ya­pı­la­cak mes­le­kî ye­ter­lik sı­na­vı­na gir­me­ye hak ka­zan­dı­ğı hal­de ge­çer­li ma­ze­re­ti olmaksı­zın sı­na­va gir­me­yen­ler, ya­pı­lan iki sı­nav­da da ba­şa­rı­lı ola­ma­yan­lar ve­ya Müfettiş Yardım­cı­lı­ğı sü­re­si içe­ri­sin­de olum­suz si­cil alan­lar bu un­van­la­rı­nı kay­be­der­ler ve durum­la­rı­na uy­gun me­mur kad­ro­la­rı­na ata­nır­lar.

Kad­ro ip­tal ve ih­das­la­rı

MAD­DE 71- Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün 190 sa­yı­lı Ge­nel Kad­ro ve Usu­lü Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me eki (I) sa­yı­lı cet­vel­de yer alan kad­ro­la­rı ip­tal edi­le­rek bu cetvelden çı­ka­rıl­mış, ek­li (I) sa­yı­lı lis­te­de yer alan kad­ro­lar ih­das edi­le­rek ay­nı Ka­nun Hükmün­de Ka­rar­na­me­nin eki (I) sa­yı­lı cet­ve­le Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ola­rak ek­len­miş­tir.

Per­for­mans ve ve­ka­let üc­re­ti

MAD­DE 72- Bezm-i Alem Va­li­de Sul­tan Va­kıf Gu­re­ba Has­ta­ne­si per­so­ne­li­nin kat­kı­sıy­la el­de edi­len dö­ner ser­ma­ye ge­lir­le­rin­den bu bi­rim­de ça­lı­şan me­mur­la­ra; hiz­met su­num şart­la­rı, per­so­ne­lin un­va­nı, gö­re­vi, ça­lış­ma şart­la­rı ve sü­re­si, hiz­me­te kat­kı­sı, per­for­man­sı, ser­best çalışıp ça­lış­ma­ma­sı ile mu­aye­ne, ame­li­yat, anes­te­zi, gi­ri­şim­sel iş­lem­ler ve özel­lik arz eden risk­li bö­lüm­ler­de ça­lış­ma gi­bi un­sur­lar esas alın­mak su­re­tiy­le, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı sağ­lık ku­rum­la­rın­da un­van­la­ra gö­re uy­gu­la­nan ta­van öde­me mik­tar­la­rı aşıl­ma­mak kay­dıy­la, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı per­so­ne­li için tes­pit edi­len esas ve usûl­ler de dik­ka­te alı­na­rak Mec­lis­çe be­lir­le­ne­cek usûl, esas ve oran­da öde­me ya­pı­la­bi­lir. Bu şe­kil­de ya­pı­la­cak öde­me, ca­ri yıl­da el­de edi­len döner ser­ma­ye ge­li­ri­nin yüz­de el­li­si­ni ge­çe­mez.

Bi­rin­ci fık­ra­da be­lir­ti­len hak­lar­dan fay­da­la­nan per­so­nel ha­ri­cin­de ka­lan tüm per­so­ne­le, vakıf ki­ra ge­lir­le­ri­nin yüz­de üçü­nü geç­me­mek ve ma­aş­la­rı­nın üç­te­ bi­ri­ni aş­ma­mak üze­re, Mec­lis­çe be­lir­le­ne­cek usûl, esas ve oran­da öde­me ya­pı­la­bi­lir. Bu öde­me­ler­den dam­ga ver­gi­si ha­riç ke­sin­ti ya­pıl­maz.

Ge­nel Mü­dür­lük le­hi­ne so­nuç­la­nan da­va ve ic­ra ta­kip­le­ri ne­de­niy­le hük­me bağ­la­na­rak karşı ta­raf­tan tah­sil olu­nan ve­ka­let üc­ret­le­ri­nin; avu­kat­la­ra ve hu­kuk ser­vis­le­rin­de fii­len gö­rev ya­pan me­mur­la­ra da­ğı­tı­mı hak­kın­da 2/2/1929 ta­rih­li ve 1389 sa­yı­lı Dev­let Da­va­la­rı­nı İn­taç Eden Avu­kat ve Sa­ire­ye Ve­ri­le­cek Üc­re­ti Ve­ka­let Hak­kın­da Ka­nun hü­küm­le­ri kı­yas yo­luy­la uy­gu­la­nır.

DÖR­DÜN­CÜ KI­SIM

Çe­şit­li Hü­küm­ler

Gö­rev ve yet­ki

MAD­DE 73- Ge­nel Mü­dür­lü­ğün mer­kez ve taş­ra teş­ki­lâ­tı­nın her ka­de­me­de­ki yö­ne­ti­ci­le­ri; yap­mak­la yü­küm­lü bu­lun­duk­la­rı hiz­met ve gö­rev­le­ri Ge­nel Mü­dü­rün emir ve di­rek­tif­le­ri doğrul­tu­sun­da mev­zu­ata, plan ve prog­ram­la­ra uy­gun yü­rüt­mek­ten so­rum­lu­dur.

Yet­ki dev­ri

MAD­DE 74- Ge­nel Mü­dür ve her ka­de­me­de­ki yö­ne­ti­ci­ler sı­nır­la­rı­nı açık­ça be­lir­le­mek şar­tıy­la yet­ki­le­rin­den bir kıs­mı­nı ast­la­rı­na dev­re­de­bi­lir­ler.

Yet­ki dev­ri uy­gun araç­lar­la il­gi­li­le­re du­yu­ru­lur.

İn­ti­fa hak­kı

MAD­DE 75- Maz­but ve mül­hak va­kıf­la­rın vak­fi­ye­le­rin­de­ki şart­lar doğ­rul­tu­sun­da, ilgililerin hak­la­rı sak­lı­dır. Bu hak­la­rın kul­la­nıl­ma­sı­na iliş­kin usûl ve esas­lar yö­net­me­lik­le düzen­le­nir.

Mül­hak va­kıf­lar­da ha­sım gös­te­ril­me

MAD­DE 76- Mül­hak va­kıf­lar­da va­kıf yö­ne­ti­mi­ne, mül­ki­yet ve in­ti­fa hak­kı id­di­ası­na ait da­va­lar­da va­kıf yö­ne­ti­mi ile Ge­nel Mü­dür­lük bir­lik­te ha­sım gös­te­ri­lir.

Mu­afi­yet ve is­tis­na­lar

MAD­DE 77- Ge­nel Mü­dür­lü­ğe ve maz­but va­kıf­la­ra ait ta­şın­maz­lar Dev­let ma­lı imtiyazından ya­rar­la­nır, hac­ze­di­le­mez, reh­ne­di­le­mez­ler. Tüm iş ve iş­lem­le­ri, her tür­lü ver­gi, re­sim, harç ve ka­tı­lım pa­yın­dan is­tis­na­dır.

Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan açı­la­cak da­va­lar­da te­mi­nat aran­maz.

Ge­nel Mü­dür­lü­ğün ve maz­but va­kıf­la­rın tah­sil edi­le­me­yen ge­lir­le­ri, 21/7/1953 ta­rih­li ve 6183 sa­yı­lı Am­me Ala­cak­la­rı­nın Tah­sil Usu­lü Hak­kın­da Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re Ge­nel Müdür­lük­çe tah­sil edi­lir.

Va­kıf kül­tür var­lık­la­rı­nın ona­rım­la­rı ve res­to­ras­yon­la­rı ile çev­re dü­zen­le­me­si ve kamulaştır­ma iş­lem­le­ri, 180 sa­yı­lı Ba­yın­dır­lık ve İs­kan Ba­kan­lı­ğı­nın Teş­ki­lat ve Gö­rev­le­ri Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me hü­küm­le­ri­ne tâ­bi de­ğil­dir.

Va­kıf kül­tür var­lık­la­rı­nın, res­to­ras­yon ve­ya ona­rım kar­şı­lı­ğı ki­ra­la­ma iş­lem­le­ri, 2886 sa­yı­lı Dev­let İha­le Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne tâ­bi de­ğil­dir.

Bu har­ca­ma ve ki­ra­la­ma­la­ra iliş­kin usûl ve esas­lar yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

Yurt içi ve­ya yurt dı­şın­da va­kıf kül­tü­rü­nü araş­tır­mak, ge­liş­tir­mek ve des­tek­le­mek amacıyla ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler; Ge­nel Mü­dür­lü­ğün gö­rev ala­nı ile il­gi­li fa­ali­yet ve ya­tı­rım prog­ram­la­rın­da yer alan her tür­lü il­mi or­ga­ni­zas­yon, stra­te­jik araş­tır­ma, kon­fe­rans, sempozyum ve ben­ze­ri kül­tü­rel fa­ali­yet­le­rin yü­rü­tül­me­si kap­sa­mın­da spon­sor­luk ya­pa­bi­lir­ler. Bu fa­ali­yet­ler­le il­gi­li spon­sor ki­şi ve­ya şir­ket­ler Ge­nel Mü­dür­lü­ğün be­lir­le­ye­ce­ği esas­lar dahilin­de rek­lam ala­bi­lir­ler. Va­kıf­lar adı­na ka­yıt­lı ta­şı­nır ve ta­şın­maz va­kıf kül­tür varlıklarının; ba­kım, ona­rım ve res­to­re edil­me­si, ya­şa­tıl­ma­sı, çev­re dü­zen­le­me­si ve kamulaştırıl­ma­sı da­hil Ge­nel Mü­dür­lü­ğün kontro­lün­de ger­çek ve tü­zel ki­şi­le­rin ken­di­le­ri tarafın­dan ya­pı­la­cak har­ca­ma­lar, ba­ğış ve yar­dım­lar ile spon­sor­luk har­ca­ma­la­rı­nın ta­ma­mı Ge­lir ve Ku­rum­lar Ver­gi­si mat­ra­hın­dan dü­şü­lür.

Ku­ru­lu­şun­da ve­ya ku­rul­duk­tan son­ra va­kıf­la­ra ba­ğış­la­nan ta­şı­nır ve ta­şın­maz mal­lar Veraset ve İn­ti­kal Ver­gi­sin­den is­tis­na­dır.

Da­va ve ic­ra ta­ki­bi ile ala­cak­lar­dan vaz­geç­me

MAD­DE 78- Bir söz­leş­me mev­cut ol­ma­sa da­hi, Ge­nel Mü­dür­lük men­fa­ati­nin ol­ma­sı kaydıy­la han­gi aşa­ma­da olur­sa ol­sun;

a) Ge­nel Mü­dür­lük ile di­ğer ka­mu ku­rum, ku­ru­luş, ger­çek ve tü­zel ki­şi­ler ara­sın­da çı­kan hu­ku­kî ih­ti­laf­la­rın an­laş­ma veya söz­leş­me de­ği­şik­li­ği ile ne­ti­ce­len­di­ril­me­sin­de Mec­lis,

b) Mad­dî ve hu­ku­kî se­bep­ler­le ta­ki­bin­de ve­ya yük­sek de­re­ce­li mah­ke­me­ler­ce incelenmesini is­te­mek­te fay­da umul­ma­yan da­va ve ic­ra ta­kip­le­rin­den vaz­ge­çil­me­si, bir hak­kın ta­nın­ma­sı, men­fa­atin ter­ki­nin­de el­li­bin Türk Li­ra­sı­na ka­dar Ge­nel Mü­dür, bu mik­ta­rı aşanlarda Mec­lis,

yet­ki­li­dir.

Ge­nel Mü­dür bu yet­ki­si­ni kıs­men ve­ya ta­ma­men Ge­nel Mü­dür yar­dım­cı­la­rı­na, I. Hu­kuk Mü­şa­vi­ri­ne ve­ya böl­ge mü­dür­le­ri­ne dev­re­de­bi­lir.

Bu mad­de­nin uy­gu­lan­ma­sı­na ve mik­tar­la­rın tes­pi­ti­ne iliş­kin hu­sus­lar Mec­lis­çe be­lir­le­nir.

De­ğiş­ti­ri­len hü­küm­ler

MAD­DE 79- a) 27/1/1954 ta­rih­li ve 6237 sa­yı­lı Li­man­lar İn­şa­atı Hak­kın­da Ka­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si­ne “be­le­di­ye­le­re” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “ve­ya Va­kıf­lar Ge­nel Müdürlü­ğü­ne” iba­re­si ek­len­miş­tir.

b) 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­nun;

1) 36 ncı mad­de­si­nin “OR­TAK HÜ­KÜM­LER” bö­lü­mü­nün (A) fık­ra­sı­nın (11) nu­ma­ra­lı ben­di­ne; “Başbakanlık Uzman  Yar­dım­cı­la­rı” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “Va­kıf Uzman Yar­dım­cı­la­rı” ve “Baş­ba­kan­lık Uzmanlığına” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “Va­kıf Uzmanlığına” ibareleri,

2) 152 nci mad­de­si­nin “II- Taz­mi­nat­lar” bö­lü­mü­nün “A- Özel Hiz­met Taz­mi­na­tı” bendinin (i) alt ben­di­ne; “Kültür ve Turizm Uzmanları” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “Vakıf Uzmanları” ibaresi,

3) Eki (I) sa­yı­lı ek gös­ter­ge cet­ve­li­nin, “I- Ge­nel İda­re Hiz­met­le­ri Sı­nı­fı” bö­lü­mü­nün (h) ben­di­ne “Kültür ve Turizm Uzmanları” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “Va­kıf Uzmanları" iba­re­si,

4) Eki (II) sa­yı­lı ek gösterge cetvelinin “II- Yargı Kuruluşları, Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ile Yüksek Öğretim Kuruluşlarında” başlıklı bölümüne “Teftiş ve Tetkik Kurulu Başkanı” ibaresin­den son­ra gel­mek üze­re “Va­kıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı” ibare­si,

5) Eki (IV) sayılı Makan Tazminatı Cetvelinin 5 inci sırasının (e) bendinin sonuna “Vakıflar Genel Müdürlüğü Rehberlik ve Teftiş Başkanı” ibare­si,

ek­len­miş­tir.

c) 8/9/1983 ta­rih­li ve 2886 sa­yı­lı Dev­let İha­le Ka­nu­nu­nun 75 in­ci mad­de­si­nin bi­rin­ci fıkrası­na “Dev­le­tin özel mül­ki­ye­tin­de ve­ya hü­küm ve ta­sar­ru­fu al­tın­da bu­lu­nan ta­şın­maz” ibare­sin­den son­ra gel­mek üze­re “mal­la­rı ve Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ile ida­re ve tem­sil ettiği maz­but va­kıf­la­ra ait ta­şın­maz” iba­re­si ek­len­miş­tir.

d) 4/1/2002 ta­rih­li ve 4734 sa­yı­lı Ka­mu İha­le Ka­nu­nu­nun;

1) 3 ün­cü mad­de­si­ne (j) ben­din­den son­ra gel­mek üze­re aşa­ğı­da­ki (k) ben­di,

“k) Va­kıf kül­tür var­lık­la­rı­nın ona­rım­la­rı ve res­to­ras­yon­la­rı ile çev­re dü­zen­le­me­si­ne iliş­kin mal ve­ya hiz­met alım­la­rı,”

2) Ge­çi­ci 4 ün­cü mad­de­si­ne aşa­ğı­da­ki fık­ra,

“Bu Ka­nu­nun 3 ün­cü mad­de­si­nin (k) ben­di­ne iliş­kin usûl ve esas­lar, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı ve Ka­mu İha­le Ku­ru­mu­nun gö­rüş­le­ri alı­na­rak Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan çı­ka­rı­la­cak bir yö­net­me­lik­le be­lir­le­nir.”

ek­len­miş­tir.

Yü­rür­lük­ten kal­dı­rı­lan hü­küm­ler

MAD­DE 80- 5/6/1935 ta­rih­li ve 2762 sa­yı­lı Va­kıf­lar Ka­nu­nu, 27/6/1956 ta­rih­li ve 6760 sa­yı­lı Va­kıf­lar Umum Mü­dür­lü­ğü Va­zi­fe ve Teş­ki­lâ­tı Hak­kın­da Ka­nu­nun 16 ncı mad­de­si hariç di­ğer mad­de­le­ri, 20/4/1936 ta­rih­li ve 2950 sa­yı­lı Va­kıf Mal­la­rın Tak­sit­le Sa­tıl­ma­sı ve Ki­ra­ya Ve­ril­me­si ve Sa­tış Pa­ra­la­rı­nın Kul­la­nıl­ma­sı ve Ema­ne­ten İda­re Edi­len Mül­hak Vakıflar­dan İda­re ve Tah­sil Mas­ra­fı Alın­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun, 10/9/1957 ta­rih­li ve 7044 sayı­lı As­lın­da Va­kıf Olan Ta­ri­hi ve Mi­ma­ri Kıy­me­ti Ha­iz Es­ki Eser­le­rin Va­kıf­lar Umum Müdür­lü­ğü­ne Dev­ri­ne Da­ir Ka­nun, 22/2/1926 ta­rih­li ve 748 sa­yı­lı Em­va­lı Mil­li­ye ve Metruke­den ve­ya Maz­but Va­kıf­lar­dan, Ba­zı Mü­es­se­sat ile Be­le­di­ye­le­re Sa­tı­la­bi­le­cek Ara­zi ve Ar­sa­lar Hak­kın­da Ka­nun, 1/7/1953 ta­rih­li ve 6092 sa­yı­lı Va­kıf Zey­tin­lik, İn­cir­lik, Fın­dık­lık, Na­ren­ci­ye ve Mey­va­lık­la­rın Sa­tış Şek­li Hak­kın­da Ka­nun, 8/6/1984 ta­rih­li ve 227 sa­yı­lı Vakıflar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün Teş­ki­lat ve Gö­rev­le­ri Hak­kın­da Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me ve bu ka­nun­la­rın ek ve de­ği­şik­lik­le­ri ile 22/11/2001 ta­rih­li ve 4721 sa­yı­lı Türk Me­de­nî Kanunu­nun 111 in­ci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­mış­tır.

23/2/1995 ta­rih­li ve 547 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin 20 nci mad­de­sin­de ve 27/6/1989 ta­rih­li ve 375 sa­yı­lı Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­nin ek 3 ün­cü mad­de­si­nin bi­rin­ci fık­ra­sın­da yer alan “Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü” iba­re­le­ri mad­de me­tin­le­rin­den çı­ka­rıl­mış­tır.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1- Ge­nel Mü­dür­lük teş­ki­lâ­tı, bu Ka­nun esas­la­rı­na gö­re ye­ni­den düzenle­nin­ce­ye ka­dar bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­te uy­gu­lan­mak­ta olan mev­cut kadrola­rın kul­la­nı­mı­na de­vam olu­nur.

Bu Ka­nun­la ya­pı­lan dü­zen­le­me so­nu­cu kad­ro ve gö­rev un­van­la­rı de­ğiş­me­yen­ler ye­ni kadro­la­rı­na atan­mış sa­yı­lır­lar.

Bu Ka­nu­na gö­re kad­ro ve gö­rev un­van­la­rı de­ği­şen ya­hut kal­dı­rı­lan per­so­nel, en geç al­tı ay için­de de­re­ce ve ka­de­me­le­ri­ne uy­gun ol­mak kay­dıy­la Ge­nel Mü­dür­lük­te ih­ti­yaç du­yu­lan di­ğer kad­ro­la­ra ata­nır­lar. Bun­lar, ye­ni bir kad­ro­ya ata­nın­ca­ya ka­dar, es­ki kad­ro­la­rı­na ait ay­lık, ek gös­ter­ge ve her tür­lü zam ve taz­mi­nat­lar ile di­ğer ma­lî hak­la­rı­nı al­ma­ya de­vam eder­ler. Söz ko­nu­su per­so­ne­lin atan­dık­la­rı ye­ni kad­ro­la­rın ay­lık, ek gös­ter­ge, ik­ra­mi­ye (bir aya isa­bet eden tu­tar), her tür­lü zam ve taz­mi­nat­lar ile di­ğer ma­lî hak­la­rı top­la­mı­nın net tu­ta­rı, es­ki kadrolarına bağ­lı ola­rak en son ay­da al­mak­ta ol­duk­la­rı ay­lık, ek gös­ter­ge, ik­ra­mi­ye (bir aya isa­bet eden tu­tar), her tür­lü zam ve taz­mi­nat­lar ile di­ğer ma­lî hak­la­rı top­la­mı net tu­ta­rın­dan az ol­ma­sı ha­lin­de, ara­da­ki fark atan­dık­la­rı kad­ro­da kal­dık­la­rı sü­re­ce her­han­gi bir ver­gi ve kesinti­ye tâ­bi tu­tul­mak­sı­zın taz­mi­nat ola­rak öde­nir. 

Ay­rı­ca, Ge­nel Mü­dür­lük­te 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­na tâ­bi ola­rak ça­lı­şan­lar, bu Ka­nu­nun 69 un­cu mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı­nın (b), (c) ve  (e) bent­le­rin­de­ki şart­lar aranmak­sı­zın, bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren al­tı ay için­de baş­vur­ma­la­rı halin­de, Ge­nel Mü­dür­lük ta­ra­fın­dan açı­la­cak ye­ter­lik sı­na­vı­na gir­me­ye hak ka­za­nır­lar. Yapılan sınavda başarılı olanlar Vakıf Uzmanlığı kadrosuna atanırlar.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 2- Bu Ka­nu­nun il­gi­li mad­de­le­rin­de dü­zen­len­me­si ön­gö­rü­len yönetmelik­ler en geç al­tı ay için­de Res­mi Ga­ze­te­de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe ko­nu­lur. Bu yönet­me­lik­ler çı­ka­rı­lın­ca­ya ka­dar mev­cut dü­zen­le­me­le­rin bu Ka­nu­na ay­kı­rı ol­ma­yan hükümle­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı­na de­vam olu­nur.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 3- Bu Ka­nu­na gö­re ye­ni­den dü­zen­le­me ya­pı­lın­ca­ya ka­dar de­ği­şen ve­ya ye­ni­den ku­ru­lan bi­rim­le­re ve­ri­len gö­rev­ler da­ha ön­ce bu gö­rev­le­ri yap­mak­ta olan bi­rim­ler tara­fın­dan ya­pıl­ma­ya de­vam olu­nur.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 4- Ge­nel Mü­dür­lü­ğün taş­ra teş­ki­lâ­tı, bu Ka­nu­nun esas­la­rı­na gö­re yeniden dü­zen­le­nin­ce­ye ka­dar gö­rev ve hiz­met­le­ri mev­cut taş­ra teş­ki­lâ­tı ta­ra­fın­dan yürütülme­ye de­vam olu­nur.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 5- Va­kıf şerh­le­ri ile il­gi­li de­vam et­mek­te olan da­va­lar­da; di­ğer kanunlar­da yer alan za­ma­na­şı­mı ve hak dü­şü­rü­cü sü­re­le­re iliş­kin hü­küm­ler bu Ka­nun açısından uy­gu­lan­maz.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 6- Mül­hak va­kıf­la­rın vak­fi­ye­le­rin­de; in­ti­fa hak­la­rı ha­yır şart­la­rın­dan faz­la olan­lar, va­kıf yö­ne­ti­ci­si ve il­gi­li­le­ri­nin is­tek­le­ri ha­lin­de, Mec­lis ka­ra­rı alı­na­rak, mahkeme­sin­ce, 4721 sa­yı­lı Türk Me­de­nî Ka­nu­nu­nun 372 nci mad­de­sin­de be­lir­ti­len ai­le vakfına dö­nüş­tü­rü­lür.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 7- Ce­ma­at va­kıf­la­rı­nın;

a) 1936 Be­yan­na­me­le­rin­de ka­yıt­lı olup, ha­len ta­sar­ruf­la­rın­da bu­lu­nan nam-ı müs­te­ar ve­ya nam-ı mev­hum­lar adı­na ta­pu­da ka­yıt­lı olan ta­şın­maz­lar,

b) 1936 Be­yan­na­me­sin­den son­ra ce­ma­at va­kıf­la­rı ta­ra­fın­dan sa­tın alın­mış ve­ya ce­ma­at vakıf­la­rı­na va­si­yet edil­di­ği ve­ya ba­ğış­lan­dı­ğı hal­de, mal edi­ne­me­me ge­rek­çe­siy­le ha­len; Hazine ve­ya Ge­nel Mü­dür­lük ya da va­si­yet eden­ler ve­ya ba­ğış­la­yan­lar adı­na ta­pu­da ka­yıt­lı olan ta­şın­maz­lar,

ta­pu ka­yıt­la­rın­da­ki hak ve mü­kel­le­fi­yet­le­ri ile bir­lik­te bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği tarihten iti­ba­ren on­se­kiz ay için­de mü­ra­ca­at edil­me­si ha­lin­de, Mec­li­sin olum­lu ka­ra­rın­dan son­ra, il­gi­li ta­pu si­cil mü­dür­lük­le­rin­ce ce­ma­at  va­kıf­la­rı adı­na tes­cil­le­ri ya­pı­lır.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 8- 4046 sa­yı­lı Özel­leş­tir­me Uy­gu­la­ma­la­rı­ Hakkında Ka­nun uya­rın­ca Va­kıf­lar Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­ne tah­sis edil­miş olan kad­ro­la­rın kul­la­nıl­ma­sı­na de­vam olu­nur.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 9- Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı kad­ro­la­rın­da bu­lu­na­rak Bezm-i Alem Va­li­de Sultan Va­kıf Gu­re­ba Has­ta­ne­sin­de ça­lı­şır­ken Ge­nel Mü­dür­lük kad­ro­la­rı­na nak­le­di­len personelin, 6/1/2005 ta­rih­li ve 5283 sa­yı­lı Ka­nu­nun 5 in­ci mad­de­si­nin al­tın­cı fık­ra­sın­da yer alan hü­küm­ler­den ya­rar­lan­dı­rıl­ma­sı­na de­vam olu­nur.

Ge­nel Mü­dür­lü­ğe bağ­lı ola­rak fa­ali­yet­te bu­lu­nan Ay­va­lık Va­kıf Zey­tin­lik­le­ri, Va­kıf Memba Su­la­rı ve Bezm-i Alem Va­li­de Sul­tan Va­kıf Gu­re­ba Has­ta­ne­si iş­let­me­le­ri; 5018 sa­yı­lı Ka­mu Ma­lî Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu­nun ge­çi­ci 11 in­ci mad­de­si hük­mü­ne gö­re, dö­ner ser­ma­ye­li iş­let­me­le­rin ye­ni­den ya­pı­lan­dı­rıl­ma­sı ile il­gi­li dü­zen­le­me ya­pı­lın­ca­ya ka­dar faaliyet­le­ri­ni dö­ner ser­ma­ye iş­let­me­si ola­rak yü­rüt­me­ye de­vam eder­ler.

Yü­rür­lük

MAD­DE 81- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

Yü­rüt­me

MAD­DE 82- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

 

 

 

 

 

 

 

 (I) SAYILI LİSTE

KURUMU

: VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI

: MERKEZ

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TUTULAN KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Genel Müdür

1

1

 

1

GİH

Genel Müdür Yardımcısı

1

3

 

3

GİH

Vakıflar Meclisi Üyesi

1

5

 

5

GİH

1.Hukuk Müşaviri

1

1

 

1

GİH

Rehberlik ve Teftiş Başkanı

1

1

 

1

GİH

Vakıf Hizmetleri Daire Başkanı

1

1

 

1

GİH

Hayır Hizmetleri Daire Başkanı

1

1

 

1

GİH

Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanı

1

1

 

1

GİH

Yatırım ve Emlak Daire Başkanı

1

1

 

1

GİH

Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı

1

1

 

1

GİH

Kültür ve Tescil Daire Başkanı

1

1

 

1

GİH

Dış İlişkiler Daire Başkanı

1

1

 

1

GİH

Strateji Geliştirme Daire Başkanı

1

1

 

1

GİH

İnsan Kaynakları Daire Başkanı

1

1

 

1

GİH

Destek Hizmetleri Daire Başkanı

1

1

 

1

GİH

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri

1

1

 

1

GİH

Hukuk Müşaviri

1

10

 

10

GİH

Başmüfettiş

1

40

 

40

GİH

Müfettiş

1

10

 

10

GİH

Müfettiş

3

5

 

5

GİH

Müfettiş

4

2

 

2

GİH

Müfettiş

5

25

 

25

GİH

Müfettiş Yardımcısı

5

1

 

1

GİH

Müfettiş Yardımcısı

7

30

 

30

GİH

İç Denetçi

1

4

 

4

GİH

İç Denetçi

2

3

 

3

GİH

İç Denetçi

3

4

 

4

GİH

İç Denetçi

5

4

 

4

GİH

Mali Hizmetler Uzmanı

2

1

 

1

GİH

Mali Hizmetler Uzmanı

3

1

 

1

GİH

Mali Hizmetler Uzmanı

4

2

 

2

GİH

Mali Hizmetler Uzmanı

5

2

 

2

GİH

Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı

8

3

 

3

GİH

Müdür

1

42

 

42

GİH

Vakıf Uzmanı

1

5

 

5

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TUTULAN KADRO ADEDİ

TOPLAM

 

GİH

Vakıf Uzmanı

2

5

 

5

GİH

Vakıf Uzmanı

3

10

 

10

GİH

Vakıf Uzmanı

4

10

 

10

GİH

Vakıf Uzmanı

5

10

 

10

GİH

Vakıf Uzman Yardımcısı

6

20

 

20

GİH

Uzman

1

30

 

30

GİH

Uzman (Özelleştirme)

1-12

120

 

120

GİH

Sivil Savunma Uzmanı

1

1

 

1

GİH

Araştırmacı

1

8

 

8

GİH

Araştırmacı

3

25

 

25

GİH

Araştırmacı

5

2

 

2

GİH

Araştırmacı (Özelleştirme)

1-13

167

 

167

GİH

Çözümleyici

6

2

 

2

GİH

Programcı

6

2

 

2

GİH

Bilgisayar İşletmeni

3

40

 

40

GİH

Bilgisayar İşletmeni

4

5

 

5

GİH

Bilgisayar İşletmeni

5

15

 

15

GİH

Bilgisayar İşletmeni

6

14

 

14

GİH

Bilgisayar İşletmeni

7

10

 

10

GİH

Bilgisayar İşletmeni

9

10

 

10

GİH

Müze Araştırmacısı

1

1

 

1

GİH

Müze Araştırmacısı

6

2

 

2

GİH

Mütercim

1

1

 

1

GİH

Mütercim

3

1

 

1

GİH

Mütercim

6

2

 

2

GİH

Kitap Pataloğu

9

2

 

2

GİH

Musahhih

6

2

 

2

GİH

Kütüphaneci

6

1

 

1

GİH

Ayniyat Saymanı

1

2

 

2

GİH

Teberrükât Saymanı

2

1

 

1

GİH

Kameraman

10

2

 

2

GİH

Memur

5

40

 

40

GİH

Memur

6

15

 

15

GİH

Memur

7

16

 

16

GİH

Ambar Memuru

5

2

 

2

GİH

Satınalma Memuru

5

1

 

1

GİH

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

7

2

 

2

GİH

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

9

13

 

13

GİH

Şoför

5

5

 

5

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TUTULAN KADRO ADEDİ

TOPLAM

 

GİH

Şoför

8

5

 

5

GİH

Şoför

10

2

 

2

SH

Daire Tabibi

1

2

 

2

SH

Diş Tabibi

1

1

 

1

SH

Diş Tabibi

5

1

 

1

SH

Biyolog

1

1

 

1

SH

Biyolog

4

1

 

1

SH

Hemşire

1

1

 

1

SH

Hemşire

7

1

 

1

SH

Sağlık Memuru

7

1

 

1

SH

Çocuk Gelişimcisi

2

1

 

1

AH

Avukat

1

10

 

10

AH

Avukat

3

5

 

5

AH

Avukat

5

1

 

1

AH

Avukat

6

4

 

4

TH

Mimar

1

8

 

8

TH

Mimar

3

5

 

5

TH

Mimar

5

5

 

5

TH

Mühendis

1

12

 

12

TH

Mühendis

5

11

 

11

TH

Şehir Plancısı

5

3

 

3

TH

Matematikçi

5

5

 

5

TH

Arkeolog

1

1

 

1

TH

İstatistikçi

5

5

 

5

TH

Desinatör

7

3

 

3

TH

Restoratör

9

3

 

3

TH

Tekniker

1

17

 

17

TH

Tekniker

3

3

 

3

TH

Tekniker

7

5

 

5

TH

Teknisyen

3

10

 

10

TH

Teknisyen

5

6

 

6

TH

Teknik Ressam

7

3

 

3

YH

Teknisyen Yardımcısı

5

3

 

3

YH

Teknisyen Yardımcısı

8

2

 

2

YH

Dağıtıcı

5

3

 

3

YH

Dağıtıcı

10

4

 

4

YH

Kaloriferci

10

1

 

1

YH

Hizmetli

5

12

 

12

YH

Hizmetli

7

14

 

14

 

TOPLAM

 

1014

 

1014

 

 

(I) SAYILI LİSTE

KURUMU

: VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEŞKİLÂTI

: TAŞRA

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TUTULAN KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Bölge Müdürü

1

25

 

25

GİH

Şube Müdürü

1

159

 

159

GİH

Şube Müdürü

3

2

 

2

GİH

Hastane Müdürü

1

1

 

1

GİH

Hastane Müdür Yrd.

2

3

 

3

GİH

Hastane Müdür Yrd.

3

2

 

2

GİH

Hastane Müdür Yrd.

5

1

 

1

GİH

Vakıf Uzmanı

1

20

 

20

GİH

Vakıf Uzmanı

2

20

 

20

GİH

Vakıf Uzmanı

3

20

 

20

GİH

Vakıf Uzmanı

4

20

 

20

GİH

Vakıf Uzmanı

5

20

 

20

GİH

Vakıf Uzman Yardımcısı

6

50

 

50

GİH

Sivil Savunma Uzmanı

1

5

 

5

GİH

Uzman (Özelleştirme)

1-12

2

 

2

GİH

Araştırmacı

1

15

 

15

GİH

Araştırmacı

3

65

 

65

GİH

Araştırmacı

4

8

 

8

GİH

Araştırmacı

5

6

 

6

GİH

Araştırmacı (Özelleştirme)

1-13

3

 

3

GİH

Çözümleyici

6

15

 

15

GİH

Programcı

6

10

 

10

GİH

Bilgisayar İşletmeni

3

60

 

60

GİH

Bilgisayar İşletmeni

4

19

 

19

GİH

Bilgisayar İşletmeni

5

18

 

18

GİH

Bilgisayar İşletmeni

7

20

 

20

GİH

Bilgisayar İşletmeni

9

105

 

105

GİH

Müze Araştırmacısı

3

1

 

1

GİH

Müze Araştırmacısı

6

14

 

14

GİH

Müze Araştırmacısı

9

4

 

4

GİH

Mütercim

6

10

 

10

GİH

Kitap Pataloğu

6

8

 

8

GİH

Musahhih

6

5

 

5

GİH

Ayniyat Saymanı

1

15

 

15

GİH

Ayniyat Saymanı

3

9

 

9

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TUTULAN KADRO ADEDİ

TOPLAM

GİH

Ayniyat Saymanı

5

2

 

2

GİH

Teberrükât Saymanı

1

5

 

5

GİH

Teberrükât Saymanı

5

1

 

1

GİH

Teberrükât Saymanı

6

22

 

22

GİH

Kameraman

10

5

 

5

GİH

Memur

5

155

 

155

 

GİH

Memur

7

60

 

60

 

GİH

Memur

8

26

 

26

 

GİH

Memur

9

38

 

38

 

GİH

Ambar Memuru

5

15

 

15

 

GİH

Ambar Memuru

7

20

 

20

 

GİH

Satınalma Memuru

5

20

 

20

 

GİH

Satınalma Memuru

7

20

 

20

 

GİH

Kütüphaneci

1

1

 

1

 

GİH

Kütüphaneci

3

1

 

1

 

GİH

Kütüphaneci

6

3

 

3

 

GİH

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

5

1

 

1

 

GİH

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

7

10

 

10

 

GİH

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

9

60

 

60

 

GİH

Şoför

5

25

 

25

 

GİH

Şoför

8

15

 

15

 

GİH

Şoför

10

9

 

9

 

SH

Daire Tabibi

1

2

 

2

 

SH

Veteriner Hekim

5

2

 

2

 

SH

Baştabip

1

1

 

1

 

SH

Baştabip Yardımcısı

1

5

 

5

 

SH

Klinik Şefi

1

25

 

25

 

SH

Klinik Şef Yardımcısı

1

15

 

15

 

SH

Uzman Tabip

1

70

 

70

 

SH

Uzman Tabip

2

20

 

20

 

SH

Uzman Tabip

3

26

 

26

 

SH

Uzman Tabip

4

4

 

4

 

SH

Uzman Tabip

5

30

 

30

 

SH

Uzman (TUT)

5

1

 

1

 

 

 

 

 

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TUTULAN KADRO ADEDİ

TOPLAM

SH

Başasistan

1

18

 

18

 

SH

Başasistan

2

2

 

2

 

SH

Başasistan

3

3

 

3

 

SH

Başasistan

5

3

 

3

 

SH

Asistan

1

5

 

5

 

SH

Asistan

2

5

 

5

 

SH

Asistan

3

10

 

10

 

SH

Asistan

4

15

 

15

 

SH

Asistan

5

240

 

240

 

SH

Tabip

2

2

 

2

 

SH

Tabip

3

2

 

2

 

SH

Tabip

5

13

 

13

 

SH

Diş Tabibi

1

2

 

2

 

SH

Diş Tabibi

5

5

 

5

 

SH

Biyolog

1

3

 

3

 

SH

Biyolog

5

1

 

1

 

SH

Biyolog

9

3

 

3

 

SH

Psikolog

1

2

 

2

 

SH

Psikolog

5

1

 

1

 

SH

Odyolog

6

1

 

1

 

SH

Sağlık Fizikçisi

8

1

 

1

 

SH

Fizyoterapist

5

2

 

2

 

SH

Diyetisyen

5

2

 

2

 

SH

Laborant

1

1

 

1

 

SH

Laborant

2

2

 

2

 

SH

Laborant

4

3

 

3

 

SH

Laborant

5

13

 

13

 

SH

Laborant

7

8

 

8

 

SH

Eczacı

1

1

 

1

 

SH

Eczacı

5

8

 

8

 

SH

Sağlık Teknisyeni

4

2

 

2

 

SH

Sağlık Teknisyeni

5

21

 

21

 

SH

Sağlık Teknisyeni

6

6

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TUTULAN KADRO ADEDİ

TOPLAM

SH

Sağlık Memuru

2

2

 

2

 

SH

Sağlık Memuru

3

1

 

1

 

SH

Sağlık Memuru

9

12

 

12

 

SH

Başhemşire

1

1

 

1

 

SH

Hemşire

1

10

 

10

 

SH

Hemşire

2

15

 

15

 

SH

Hemşire

3

10

 

10

 

SH

Hemşire

4

17

 

17

 

SH

Hemşire

5

140

 

140

 

SH

Hemşire

6

15

 

15

 

SH

Hemşire

7

57

 

57

 

SH

Hemşire

8

35

 

35

 

SH

Hemşire

9

20

 

20

 

SH

Ebe

4

1

 

1

 

SH

Ebe

5

5

 

5

 

SH

Ebe

7

6

 

6

 

AH

Avukat

1

40

 

40

 

AH

Avukat

3

20

 

20

 

AH

Avukat

5

10

 

10

 

AH

Avukat

6

40

 

40

 

TH

Mimar

1

15

 

15

 

TH

Mimar

3

15

 

15

 

TH

Mimar

5

50

 

50

 

TH

Mühendis

1

28

 

28

 

TH

Mühendis

3

15

 

15

 

TH

Mühendis

5

70

 

70

 

TH

Mühendis

8

5

 

5

 

TH

Şehir Plancısı

4

1

 

1

 

TH

Şehir Plancısı

5

5

 

5

 

TH

Arkeolog

1

4

 

4

 

TH

Kimyager

1

1

 

1

 

TH

Fizikçi

1

1

 

1

 

TH

Fizikçi

2

1

 

1

 

TH

Fizikçi

5

1

 

1

 

TH

Desinatör

1

1

 

1

 

TH

Desinatör

7

5

 

5

 

TH

Restoratör

9

5

 

5

 

TH

Tekniker

1

32

 

32

 

TH

Tekniker

3

15

 

15

 

TH

Tekniker

5

10

 

10

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TUTULAN KADRO ADEDİ

TOPLAM

TH

Tekniker

7

40

 

40

TH

Teknisyen

3

25

 

25

TH

Teknisyen

5

13

 

13

TH

Teknisyen

7

15

 

15

TH

Teknisyen

9

14

 

14

TH

Teknik Ressam

7

5

 

5

TH

Fen Memuru

3

5

 

5

TH

Fen Memuru

7

15

 

15

YH

Teknisyen Yardımcısı

7

4

 

4

YH

Teknisyen Yardımcısı

8

2

 

2

YH

Aşçı

5

10

 

10

YH

Aşçı

7

2

 

2

YH

Aşçı

8

8

 

8

YH

Aşçı

10

5

 

5

YH

Hastabakıcı

7

8

 

8

YH

Bekçi

5

5

 

5

YH

Bekçi

7

12

 

12

YH

Bekçi

11

1

 

1

YH

Kaloriferci

5

5

 

5

YH

Kaloriferci

7

1

 

1

YH

Kaloriferci

10

20

 

20

YH

Hizmetli

5

40

 

40

YH

Hizmetli

7

65

 

65

YH

Hizmetli

8

25

 

25

YH

Hizmetli

9

70

 

70

YH

Hizmetli

10

45

 

45

YH

Hizmetli

11

84

 

84

 

TOPLAM

 

3162

 

3162

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(I) SAYILI LİSTE

 

KURUMU

: VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

TEŞKİLÂTI

: DÖNER SERMAYE

 

 

 

İHDASI UYGUN GÖRÜLEN KADROLARIN

 

 

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

SERBEST KADRO ADEDİ

TUTULAN KADRO ADEDİ

TOPLAM

 

GİH

İşletme Müdürü

1

2

 

2

 

GİH

Şube Müdürü

1

4

 

4

 

GİH

Saymanlık Müdürü

1

3

 

3

 

GİH

Veznedar

6

2

 

2

 

GİH

Bilgisayar İşletmeni

3

5

 

5

 

GİH

Bilgisayar İşletmeni

4

1

 

1

 

GİH

Bilgisayar İşletmeni

5

2

 

2

 

GİH

Memur

5

15

 

15

 

GİH

Memur

7

4

 

4

 

GİH

Şoför

10

3

 

3

 

TH

Mühendis

1

2

 

2

 

TH

Tekniker

1

3

 

3

 

TH

Fen Memuru

3

2

 

2

 

TH

Teknisyen

4

1

 

1

 

TH

Teknisyen

7

1

 

1

 

SH

Sağlık Teknisyeni

9

5

 

5

 

SH

Sağlık Memuru

9

5

 

5

 

SH

Hemşire

9

41

 

41

 

SH

Hemşire Yardımcısı

5

2

 

2

 

SH

Ebe

5

1

 

1

 

SH

Ebe

9

4

 

4

 

YH

Hizmetli

10

1

 

1

 

YH

Bekçi

6

1

 

1

 

 

TOPLAM

 

110

 

110

 

 

GENEL TOPLAM

 

4286

 

4286

 

 

 

 

 

 

 

 


( I ) SAYILI CETVEL

 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ TEŞKİLATI

                                                                                                                                            

 

                              

Genel Müdür

Vakıflar Meclisi (15)

Genel Müdür Yardımcısı

Ana Hizmet Birimleri

Danışma ve Denetim Birimleri

Yardımcı Hizmet Birimleri

 

 

 

 

 

 

Genel Müdür

 

Genel Müdür Yardımcısı

1- Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı                   

1- Hukuk Müşavirliği

 1- İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

 

 

Genel Müdür Yardımcısı

2- Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı

2- Rehberlik ve Teftiş  Başkanlığı

2- Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

 

 

Genel Müdür Yardımcısı

3- Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı           

3- Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı   

 

 

 

 

4- Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı

4- Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği

 

 

 

 

5- Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı,

 

 

 

 

 

6- Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı

 

 

 

 

 

7- Dış İlişkiler Daire Başkanlığı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(II) SAYILI CETVEL

 

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(TAŞRA TEŞKİLATI)

 

 

 

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

 

SIRA NO

BÖLGE ADI

BAĞLI İLLER

1

ADANA

Adana, Mersin, Osmaniye

2

ANKARA

Ankara, Bolu, Çankırı, Düzce, Kırıkkale

3

ANTALYA

Antalya, Burdur, Isparta

4

AYDIN

Aydın, Denizli, Muğla

5

BALIKESİR

Balıkesir, Çanakkale

6

BİTLİS

Bitlis, Hakkari, Muş, Şırnak, Siirt, Van

7

BURSA

Bursa, Bilecik, Sakarya, Yalova

8

DİYARBAKIR

Diyarbakır, Batman, Bingöl, Mardin

9

EDİRNE

Edirne, Kırklareli

10

ERZURUM

Erzurum, Kars, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Iğdır, Ağrı

11

GAZİANTEP

Gaziantep, Kilis

12

HATAY

Hatay, Kahramanmaraş

13

İSTANBUL I. BÖLGE

Avrupa Yakası, Tekirdağ

14

İSTANBUL II. BÖLGE

Anadolu Yakası, Kocaeli

15

İZMİR

İzmir, Manisa

16

KASTAMONU

Kastamonu, Bartın, Karabük, Zonguldak

17

KAYSERİ

Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir

18

KONYA

Konya, Aksaray, Karaman

19

KÜTAHYA

Kütahya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Uşak

20

MALATYA

Malatya, Elazığ, Tunceli

21

SAMSUN

Samsun, Ordu, Sinop

22

SİVAS

Sivas, Yozgat

23

ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Adıyaman

24

TOKAT

Tokat, Amasya, Çorum

25

TRABZON

Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize

 


 

 

(III) SAYILI CETVEL

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONELİNE İLİŞKİN AYLIK ÜCRET SINIRLARI (BRÜT YTL)

 

GÖREV UNVANI

Taban Ücreti

Tavan Ücreti

Genel Müdür

980.00

1.726.00

Vakıflar Meclisi Üyesi, Genel Müdür Yrd.,   I. Hukuk Müşaviri, Rehberlik ve Teftiş Başkanı

920.00

1.651.00

Başmüfettiş, Daire Başkanı, Hukuk Müşaviri, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri, Bölge Müdürü

650.00

1.602.00

Müdür, Şube Müdürü

520.00

1.377.00

Müfettiş, Vakıf Uzmanı

Kadro Derecesi 1

Kadro Derecesi 2

Kadro Derecesi 3

Kadro Derecesi 4

Kadro Derecesi 5

Kadro Derecesi 6

Kadro Derecesi 7

 

 

895.00

890.00

860.00

830.00

805.00

780.00

760.00

1.377.00

1.350.00

1.320.00

1.290.00

1.265.00

1.240.00

1.200.00

Avukat, Mimar, Mühendis, Şehir Plancısı, Kurum Tabibi, Müze Araştırmacısı

 

 

Kadro Derecesi 1

890.00

1.350.00

Kadro Derecesi 2

860.00

1.320.00

Kadro Derecesi 3

830.00

1.290.00

Kadro Derecesi 4

805.00

1.265.00

Kadro Derecesi 5

780.00

1.240.00

Kadro Derecesi 6

760.00

1.200.00