TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE VENEZUELA CUMHURİYETİ

HÜKÜMETİ ARASINDAKİ TURİZM ALANINDA İŞBİRLİĞİ

ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN

BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

 

Kanun No. 5055     

 

Kabul Tarihi : 14.1.2004      

 

MADDE 1. - 18 Ekim 1999 tarihinde Karakas'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması"nın onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ  HÜKÜMETİ İLE VENEZUELA CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDAKİ TURİZM ALANINDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti, bundan böyle "Taraflar" olarak anılacaktır;

İki ülke arasındaki dostluk bağlarını ve anlayışı kuvvetlendirmek arzusuyla,

Turizmin ekonomik gelişmeyi, anlayışı, iyi niyeti ve halklar arası yakın ilişkileri geliştirmede etkin bir araç olduğuna inanarak,

Dünya Turizm Örgütü Tüzüğü ile 1982 yılında "Acapulco Belgesi" ile onaylanan "Manila Bildirgesi"ndeki Dünya Turizm Konferansı Tavsiyelerini dikkate alarak,

Eşit haklar ve karşılıklı menfaatler esasına dayalı olarak,

Aşağıdaki hususlarda anlaşmaya varmışlardır :

MADDE I

Taraflar, ulusal yasa ve mevzuatları çerçevesinde, iki ülke arasındaki turist akışını artırmak amacıyla birbirlerine azamî kolaylıkları sağlayacaklardır.

MADDE II

Taraflar, Ulusal Turizm İdareleri aracılığıyla, doğal ve kültürel kaynakların korunması ve muhafaza edilmesi, turist konaklama tesisleri, seyahat acentaları, sektörün meslekî faaliyetleri ile diğer tüm ilgili alanlar da dahil olmak üzere yürürlükteki yasal uygulamalar hakkında bilgi değişiminde bulunacaklardır.

MADDE III

Taraflar, turizm alanında uzman ve danışman değişimi ile turizmin tüm sektörlerinde deneyim ve bilgi değişimini teşvik edecek ve turizm alanında çalışan personel için karşılıklı olarak burslar sağlanması, seminerler ve işbaşı eğitim kursları düzenlenmesi konularında tüm önerileri değerlendireceklerdir.

MADDE IV

Taraflardan herbiri karşı tarafın topraklarında, bu amaçla yapılan özel bir anlaşma uyarınca turizm enformasyon ofisi açma olanaklarını inceleyecektir. Tarafların turizm enformasyon ofisleri, faaliyetlerini turistik bilgi değişimiyle sınırlandıracak ve hiçbir şekilde ticarî faaliyette bulunmayacaklardır.

MADDE V

Taraflar, ziyaret edilen ülkenin turizm cazibeleri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla medya mensuplarının, seyahat acentaları temsilcilerinin ve tur operatörlerinin karşılıklı ziyaretlerini teşvik edecekler ve artıracaklardır.

MADDE VI

Taraflardan herbiri, turizm cazibelerini tanıtmak amacıyla karşı tarafın organize ettiği sergiler, kongreler, fuarlar ya da diğer tanıtım faaliyetlerine mümkün olan en fazla ölçüde katılacaktır.

MADDE VII

Taraflar, turizm kuruluşlarının reklam ve turistik enformasyon materyallerinde birbirlerinin sosyal, tarihî ve kültürel gerçeklerine saygılı olmaları hususuna dikkat edeceklerdir.

MADDE VIII

Taraflardan herbiri, ulusal yasa ve mevzuatları çerçevesinde diğer ülke vatandaşlarının turizm tanıtım ve yatırım projelerine katılım olanaklarını değerlendireceklerdir.

MADDE IX

Tarafların, Ulusal Turizm İdareleri mevcut Anlaşmanın yürütülmesini koordine etmek ve gözden geçirmek, anlaşma hükümlerinin yerine getirilmesi için öneriler ve programlar yapmak ve ortak kararlar almak üzere bir Karma Turizm Komisyonu kuracaklardır.

Karma Turizm Komisyonu toplantıları iki yılda bir dönüşümlü olarak taraflardan birinin ülkesinde diplomatik kanallar yoluyla karşılıklı olarak kararlaştırılacak bir tarihte gerçekleşecektir.

Gerekli görülmesi halinde Karma Turizm Komisyonu karşılıklı olarak kararlaştırılmak üzere daha erken bir tarihte toplanabilecektir.

MADDE X

Taraflar aşağıda belirtilmiştir :

Türkiye Cumhuriyeti    - Turizm Bakanlığı

Venezuela Cumhuriyeti - Venezuela Turizm Örgütü

MADDE XI

İşbu Anlaşma, Taraflardan herbirinin diplomatik kanallardan ülkelerindeki gerekli yasal formalitelerin tamamlandığına dair diğer tarafa yapacakları son yazılı bildirim tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

MADDE XII

İşbu Anlaşma, beş yıl süresince yürürlükte kalacak ve beş'er yıllık süreler için kendiliğinden yenilenecektir.

İşbu Anlaşma, herbir dönemin sona ermesinden altı ay önce Taraflardan birinin diplomatik kanallardan yapacağı yazılı bildirimle sona erdirilebilir.

İşbu Anlaşma, 18 Ekim 1999 tarihinde, Karakas'ta, Türkçe, İspanyolca ve İngilizce dillerinde, her üçü de eşit derecede geçerli olmak üzere iki asıl nüsha halinde imzalanmıştır. Anlaşmazlık halinde İngilizce metin geçerli olacaktır.

 

             TÜRKİYE CUMHURİYETİ                                VENEZUELA CUMHURİYETİ

                  HÜKÜMETİ ADINA                                             HÜKÜMETİ ADINA

                          İsmail CEM                                                Jose Vicente Rangel VALE

                       Dışişleri Bakanı                                                       Dışişleri Bakanı