375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 5745

 

Kabul Tarihi: 27/2/2008      

 

MADDE 1- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (C) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bendin (3) numaralı alt bendinde yer alan “(1) ve (2) numaralı alt bentlere” ibaresi “(1) numaralı alt bende” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Kanun 15/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE  3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.