7 Mart 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26809

KANUN

375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR KANUN

             Kanun No. 5745                                                                                              Kabul Tarihi: 27/2/2008

             MADDE 1 – 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (C) bendinin (2) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı bendin (3) numaralı alt bendinde yer alan "(1) ve (2) numaralı alt bentlere" ibaresi "(1) numaralı alt bende" şeklinde değiştirilmiştir.

             MADDE 2 – Bu Kanun 15/1/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE  3Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

6/3/2008