Kanun

İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek

Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu

Protokolün Onaylanmasının Uygun

Bulunduğu Hakkında Kanun

 

             Kanun No. 5409                                                                                                        Kabul Tarihi: 6.10.2005

             MADDE 1. — Avrupa Konseyi bünyesinde hazırlanarak 3 Mayıs 2002 tarihinde imzaya açılan ve Türkiye tarafından 9 Ocak 2004 tarihinde Strazburg’da imzalanan “İnsan Haklarını ve Temel Özgürlükleri Koruma Sözleşmesine Ek Ölüm Cezasının Her Koşulda Kaldırılmasına Dair 13 No.lu Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.

             MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

11 Ekim 2005