Dö­nem: 22                                                                           Ya­sa­ma Yı­lı: 5

 

TBMM                                                        (S. Sa­yı­sı: 1429)

 

Bit­lis Mil­let­ve­ki­li Ab­dur­ra­him Ak­soy ve Şır­nak Mil­let­ve­ki­li İb­ra­him Hak­kı Bir­lik; Mar­din Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem Do­ğan ve 17 Mil­let­ve­ki­li ile Ma­lat­ya Mil­let­ve­ki­li Fe­rit Mev­lüt As­la­noğ­lu’nun Köy Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­lif­le­ri ile Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru (2/1027, 2/832, 2/1030)

 

                                                 

Not: 2/1027 ve 2/832 esas nu­ma­ra­lı Ka­nun Tek­lif­le­ri; Baş­kan­lık­ça İçiş­le­ri ile Plan ve Büt­çe ko­mis­yon­la­rı­na ha­va­le edil­miş­tir.

 

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Köy Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi­miz ve ge­rek­çe­si ili­şik­te su­nul­muş­tur.

Ge­re­ği­ni arz ede­riz.

 

Ab­dur­ra­him Ak­soy

İb­ra­him Hak­kı Bir­lik

 

Bit­lis

Şır­nak

GE­NEL GE­REK­ÇE

Bi­lin­di­ği gi­bi 1984 yı­lın­dan iti­ba­ren, bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü PKK'nın te­rör ey­lem­le­ri­nin yo­ğun­luk ka­zan­ma­sı, kır­sal ke­sim­de ço­cuk, ka­dın ve her yaş­ta­ki in­san­la­rı­mı­zı öl­dür­me­ye ve böl­ge hal­kı­na yö­ne­lik kat­li­am­la­ra gi­riş­me­si üze­ri­ne, özel­lik­le gü­ven­lik güç­le­rin­den ve Jan­dar­ma Ka­ra­kol­la­rın­dan uzak yer­le­şim bi­rim­le­rin­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mı­zın mal ve can gü­ven­li­ği­nin ko­run­ma­sın­da gü­ven­lik güç­le­ri­ne yar­dım­cı ol­mak mak­sa­dıy­la 26/03/1985 ta­rih ve 3175 sa­yı­lı Ka­nun­la 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun 74 ün­cü mad­de­sin­de de­ği­şik­lik ya­pı­la­rak, “Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca tes­pit edi­le­cek il­ler­de, OHAL ila­nı­nı ge­rek­ti­ren se­bep­le­re ve şid­det ha­re­ket­le­ri­ne ait cid­di be­lir­ti­le­rin köy­de ve­ya çev­re­de or­ta­ya çık­ma­sı ve­ya ne se­bep­le olur­sa ol­sun köy­lü­nün ca­nı­na ve ma­lı­na te­ca­vüz ha­re­ket­le­ri­nin art­ma­sı hal­le­rin­de, Va­li­nin tek­li­fi ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı'nın ona­yı ile ye­te­ri ka­dar Ge­çi­ci Köy Ko­ru­cu­su gö­rev­len­di­ri­lir.” hük­mü ge­ti­ril­miş­tir.

27/06/1985 gün ve 9632 sa­yı­lı Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı ile GKK'nın (Ge­çi­ci Köy Ko­ru­cu­su) ça­lış­tı­rı­la­ca­ğı il­ler tes­pit edil­miş olup ilk ola­rak 13 il­de uy­gu­lan­ma­ya baş­lan­mış­tır. GKK sis­te­mi bu­gün 22 il­de uy­gu­lan­mak­ta olup bu il­ler; Di­yar­ba­kır, Hakkâri, Şır­nak, Tun­ce­li, Bat­man, Bin­göl, Bit­lis, Mar­din, Muş, Si­irt, Van, Adı­ya­man, Ağ­rı, Ar­da­han, Ela­zığ, Ga­zi­an­tep, Iğ­dır, Kah­ra­man­ma­raş, Kars, Ki­lis, Ma­lat­ya, Şan­lı­ur­fa'dır. Top­lam 65.809 GKK kad­ro­su mev­cut olup bu kad­ro­la­rın 57.246'sı do­lu­dur. Şu­bat 2000 ta­ri­hin­den be­ri bo­şa­lan kad­ro­la­ra ve 65 ya­şı­nı dol­du­ran­la­rın ye­ri­ne ata­ma ya­pıl­ma­mak­ta­dır.

Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na Mart 2006 ta­ri­hi iti­ba­riy­le or­ta­la­ma 395 YTL üc­ret öden­mek­te­dir.

Sağ­lık ne­de­niy­le gö­rev­den ayır­ma ve ida­ri zo­run­lu­luk­lar­la gö­re­ve son ver­me hal­le­rin­de ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na hiz­me­tin so­nun­da her hiz­met yı­lı için en son al­dık­la­rı ay­lık üc­re­tin iki ka­tı üze­rin­den ke­sin­ti­siz ola­rak taz­mi­nat öden­mek­te­dir. Ay­rı­ca, me­mur­la­ra ya­pı­la­cak “gi­ye­cek yar­dı­mı yö­net­me­li­ği”ne gö­re ge­rek­li gi­ye­cek yar­dı­mı ya­pıl­mak­ta­dır.

Ge­çi­ci Köy Ko­ru­cu­la­rı­nın bu­gü­ne ka­dar yü­rü­tü­len te­rör­le mü­ca­de­le fa­ali­yet­le­rin­de fev­ka­la­de ba­şa­rı­lı kat­kı­la­rı ol­muş­tur. Te­rör­le mü­ca­de­le­de bu­gü­ne ka­dar (1.332) GKK şe­hit ol­muş­tur. 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun 74 ün­cü mad­de­si­nin 3 ün­cü fık­ra­sı ge­re­ğin­ce “Köy Ko­ru­cu­la­rı ve Ge­çi­ci Köy Ko­ru­cu­la­rı­nın gö­rev­de bu­lun­duk­la­rı sü­re için­de ya­ra­lan­ma­la­rı, sa­kat­lan­ma­la­rı ve­ya ölüm­le­ri ha­lin­de 2330 sa­yı­lı Nak­di Taz­mi­nat ve Ay­lık Bağ­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.” hük­mü ge­re­ğin­ce ay­lık bağ­la­nır ve taz­mi­nat öde­nir. Ay­lık bağ­la­na­cak ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın ken­di­le­ri­ne, ölüm­le­rin­de dul ve ye­tim­le­ri­ne bağ­la­na­cak ay­lık mik­ta­rı 5434 sa­yı­lı Emek­li San­dı­ğı Ka­nu­nu­nun 68 in­ci mad­de­si­ne gö­re be­lir­le­nir.

Ge­çi­ci Köy Ko­ru­cu­su­nun şe­hit ol­ma­sı du­ru­mun­da dul ve ye­tim­le­ri­ne bağ­la­na­cak ay­lık mik­ta­rı 956.16 YTL.'dir. 1 Ocak - 1 Tem­muz 2006 ta­rih­le­ri ara­sın­da şe­hit­ler için öde­ne­cek taz­mi­nat mik­ta­rı 40.518 YTL.'dir.

Ge­çi­ci Köy Ko­ru­cu­la­rın­dan gö­rev­le­ri es­na­sın­da ya­ra­lan­ma­la­rı su­re­tiy­le sa­kat ka­lan­la­ra sa­kat­lık de­re­ce­le­ri göz önün­de bu­lun­du­ru­la­rak bi­rin­ci de­re­ce­den al­tın­cı de­re­ce­ye ka­dar de­re­ce­le­ri­ne gö­re 956.16 YTL ile 673.92 YTL ara­sın­da ay­lık bağ­la­nır. Sa­kat­la­ra ve­ri­le­cek taz­mi­nat tu­tar­la­rı ise sa­kat­lık de­re­ce­le­ri­ne gö­re % 75 bi­rin­ci de­re­ce­den % 25 al­tın­cı de­re­ce­ye ka­dar 30.388 YTL ile 10.129 YTL ara­sın­da taz­mi­nat öde­nir.

An­cak ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı bu­gü­ne ka­dar her­han­gi bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mu­na bağ­lı ol­ma­dık­la­rın­dan mağ­dur du­rum­da­dır­lar. Bu ne­den­le GKK'la­rı­nın ön­ce­lik­le sağ­lık ve te­da­vi gü­ven­ce­si­ne ka­vuş­tu­rul­ma­sı için 28/12/2005 ta­rih ve 5443 sa­yı­lı Ka­nun ile 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun 74 ün­cü mad­de­si­ne bir fık­ra ek­le­ne­rek “Hiç­bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mu­nun gü­ven­ce­si al­tın­da bu­lun­ma­yan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı ile bun­la­rın eş­le­ri, bak­mak­la yü­küm­lü ol­duk­la­rı an­ne, ba­ba ve ço­cuk­la­rı­nın mu­aye­ne, tet­kik ve te­da­vi­le­ri, 3816 sa­yı­lı Öde­me Gü­cü Ol­ma­yan Va­tan­daş­la­rın Te­da­vi Gi­der­le­ri­nin Ye­şil Kart Ve­ri­le­rek Dev­let Ta­ra­fın­dan Kar­şı­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun­da ön­gö­rü­len şart­la­ra ba­kıl­mak­sı­zın anı­lan ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re ye­şil kart ve­ri­le­rek sağ­la­nır. Bak­mak­la yü­küm­lü ol­duk­la­rı an­ne, ba­ba ve ço­cuk­la­rın tes­pi­tin­de 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nun­da be­lir­ti­len esas­lar uy­gu­la­nır.” hük­mü ge­re­ğin­ce ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı sağ­lık gü­ven­ce­si­ne ka­vuş­tu­rul­muş­tur.

Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın sağ­lık ve te­da­vi gi­der­le­ri­nin kar­şı­lan­ma­sı ama­cıy­la, hiç­bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mu­nun gü­ven­ce­si al­tın­da bu­lun­ma­yan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı ile bun­la­rın eş­le­ri, bak­mak­la yü­küm­lü ol­duk­la­rı an­ne, ba­ba ve ço­cuk­la­rı­nın mu­aye­ne tet­kik ve te­da­vi­le­ri, 3816 sa­yı­lı Öde­me Gü­cü Ol­ma­yan Va­tan­daş­la­rın Te­da­vi Gi­der­le­ri­nin Ye­şil Kart Ve­ri­le­rek Dev­let Ta­ra­fın­dan Kar­şı­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun­da ön­gö­rü­len şart­la­ra ba­kıl­mak­sı­zın anı­lan Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re ye­şil kart ve­ril­me­si­ni ön­gö­ren ka­nun ta­sa­rı­sı T .B.M.M. Ge­nel Ku­ru­lun­da gö­rü­şü­le­rek ka­bul edil­miş olup 3 Ocak 2006 ta­rih­li Res­mi Ga­ze­te­de ya­yım­la­na­rak yü­rür­lü­ğe gir­miş­tir. An­cak ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın sağ­lık ve te­da­vi gi­der­le­ri 1/1/2007 ta­ri­hin­den iti­ba­ren 5510 sa­yı­lı Sos­yal Si­gor­ta­lar ve Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu'nun 60 ın­cı mad­de­si­nin (c) ben­di­nin 1. ve 9. alt bent­le­ri ge­re­ğin­ce ge­nel sağ­lık si­gor­ta­lı­sı sa­yı­lan­lar kap­sa­mın­da kar­şı­la­na­cak­tır.

Bu tek­lif­te ise köy ko­ru­cu­la­rı­na öde­ne­cek ay­lık ve taz­mi­nat­lar­da ye­ni bir sis­tem ge­ti­ril­mek­te­dir. Bu­na gö­re her ay 11.500 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da üc­ret öden­me­si ön­gö­rül­mek­te­dir. Ay­rı­ca sağ­lık ve ida­ri ne­den­ler­le gö­re­vi­ne son ve­ri­len­ler ile ölen­le­re 20.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ve hiz­met yı­lı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da taz­mi­nat öden­me­si ön­gö­rül­mek­te­dir.

Bu tek­lif ile ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan be­lir­li bir sü­re ça­lış­mış olan­la­ra “1005 sa­yı­lı İs­tik­lal Ma­dal­ya­sı Ve­ril­miş Bu­lu­nan­la­ra Va­ta­ni Hiz­met Ter­ti­bin­den Şe­ref Ay­lı­ğı Bağ­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun”da sağ­la­nan prim­siz öde­me imkânı gi­bi ay­lık bağ­lan­ma­sı, be­lir­li sü­re­nin al­tın­da ka­lan­la­ra ise taz­mi­nat öden­me­si, ay­lık­la­rı al­mak­ta iken ve­fat eden­le­rin dul eş­le­ri­ne ay­lık bağ­lan­ma­sı, ve­fat eden­le­rin ya­kın­la­rı­na ölüm yar­dı­mı ya­pıl­ma­sı hü­küm­le­ri ge­ti­ril­mek­te­dir. Prim­siz öde­me çer­çe­ve­sin­de ay­lık öden­me­si dü­şü­nül­dü­ğü için bu ay­lık­la­rın Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mun­ca kar­şı­lan­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir.

Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın gö­rev­len­dir­me şe­kil­le­ri, gö­re­ve alın­ma­la­rın­da ara­na­cak şart­lar, gö­rev­le­ri, di­sip­lin hü­küm­le­ri, eği­tim ve de­ne­tim usul ve esas­la­rı, si­cil ve izin­le­ri gi­bi te­fer­ru­at­lı ve sü­rek­li de­ği­şe­bi­le­cek ko­nu­la­rın bir yö­net­me­lik­le dü­zen­len­me­si ön­gö­rül­mek­te­dir.

Bu çer­çe­ve­de 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun 74 ün­cü mad­de­si­nin de­ğiş­ti­ril­me­si ve ay­nı ka­nu­na ek ve ge­çi­ci mad­de ek­len­me­si­ne da­ir bu ka­nun tek­li­fi ha­zır­lan­ma­sı ge­rek­li gö­rül­müş­tür.

MAD­DE GE­REK­ÇE­LE­Rİ

Mad­de 1- 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun 74 ün­cü mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı­nın de­ği­şik­lik öne­ri­sin­de ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su sa­yı­sı­na sı­nır ge­ti­ril­mek­te­dir. Bu sı­nır bu­gü­ne ka­dar uy­gu­la­ma­lar­da gö­rev­len­di­ri­len ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın sa­yı­la­rı dik­ka­te alı­na­rak be­lir­len­miş­tir. İl­gi­li büt­çe ha­zır­la­nır­ken ma­li por­tre­nin ön­ce­den tah­min edi­le­bil­me­si için böy­le bir sı­nı­rın ön­ce­den tes­pit edil­me­si ge­rek­li gö­rül­mek­te­dir. Ve­rim­li bir ça­lış­ma için ön­ce­lik­le ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın sa­yı­sı­nın 30.000’e çe­kil­me­si dü­şü­nül­mek­te­dir. Ge­re­kir­se bu sa­yı Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı ile % 50 ora­nın­da art­tı­rı­la­bi­le­cek­tir. Ay­nı de­ği­şik fık­ra­da, ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın ge­nel ola­rak gö­rev­le­ri­ne son ve­ri­lir­ken hu­ku­ki be­lir­siz­lik ve sı­kın­tı ol­ma­ma­sı için, gö­rev­len­dir­me­yi ge­rek­ti­ren hal­le­rin or­ta­dan kalk­ma­sı du­ru­mun­da ve­ya ida­ri za­ru­ret­ler­le gö­rev­len­dir­me­ye iliş­kin ay­nı usul uy­gu­lan­mak su­re­tiy­le ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su ola­rak ya­pı­lan gö­rev­len­dir­me­le­re son ve­ri­lir hük­mü ge­ti­ril­miş­tir.

Gö­rev es­na­sın­da ve­ya gö­rev dı­şın­da gö­rev­le­rin­den do­la­yı bir sal­dı­rı­ya ve­ya ka­za­ya uğ­ra­yan­la­rın mağ­dur ol­ma­ma­sı için hü­küm ge­ti­ril­miş­tir.

Ay­nı mad­de­ye ek­le­nen di­ğer bir fık­ra­da, ma­aş­la­rın he­sap­lan­ma­sı da­ha sa­de­leş­ti­ril­miş ve ye­ni yön­tem­le ma­aş mik­ta­rı az da­hi ol­sa art­tı­rıl­mış­tır. Bu­na gö­re, dev­let me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı­nın 11.500 gös­ter­ge ra­ka­mı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da üc­re­tin, her­han­gi bir ver­gi ve ke­sin­ti­ye tâbi ol­mak­sı­zın her ay pe­şin ola­rak öden­me­si ön­gö­rül­mek­te­dir. Ay­nı fık­ra­da gö­rev ve so­rum­lu­luk­la­rı nor­mal ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan da­ha faz­la olan ko­ru­cu­baş­la­rı­na ada­le­tin ve teş­vi­kin sağ­lan­ma­sı için ma­aş­la­rı­nın % 10 faz­la öden­me­si ile, ba­şa­rı­lı gö­rü­len ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na da teş­vik ol­ma­sı ve ve­rim­li­li­ğin art­ma­sı için ödül ve­ril­me­si de ön­gö­rül­müş­tür.

Mad­de 2- 442 sa­yı­lı Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki ek mad­de­ler ek­len­miş­tir.

Ek Mad­de 16- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan 45 ya­şı­nı dol­du­ran­la­rın sis­tem­le ili­şik­le­ri ke­sil­mek­te­dir. Zor ara­zi ko­şul­la­rın­da sarp ka­ya­lık, dağ­lık böl­ge­ler­de gö­rev ya­pan bu ki­şi­le­rin genç ve di­na­mik kad­ro­dan oluş­ma­sı için 45 ya­şı­nı dol­du­ran­la­rın sis­te­min dı­şı­na çe­kil­me­si ge­rek­mek­te­dir.

Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı sis­te­mi is­min­den de an­la­şıl­dı­ğı gi­bi ge­çi­ci ol­du­ğu ve bu­gü­ne ka­dar prim­le­ri­nin öden­me­me­si ne­de­niy­le geç­mi­şe yö­ne­lik prim öden­me­si ha­lin­de dev­let büt­çe­si­ne ma­li­ye­ti çok yük­sek ola­cak­tır. An­cak ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın da mağ­dur edil­me­me­si için, prim­siz öde­me­ler çer­çe­ve­sin­de ga­zi­le­re öde­nen müs­ta­kil ay­lık gi­bi bir maa­şın, ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan 45 ya­şı­nı dol­du­ra­rak ili­şik­le­ri ke­si­len, 15 yıl ve­ya da­ha çok hiz­me­ti olan­la­ra öden­me­si uy­gun gö­rül­mek­te­dir. Bu ay­lı­ğı al­mak­ta iken ve­fat eden­le­rin dul eşi­ne al­mak­ta ol­duk­la­rı ay­lık­la­rı­nın % 75 ora­nın­da ay­lık bağ­lan­ma­sı da, eşin mağ­dur edil­me­me­si için bu mad­dede öne­ril­mek­te­dir. Prim­siz öde­me çer­çe­ve­sin­de ay­lık öden­me­si dü­şü­nül­dü­ğü için bu ay­lık­la­rın Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mun­ca kar­şı­lan­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir.

Ek Mad­de 17- Mev­cut dü­zen­le­me­de; hiz­me­tin so­nun­da her hiz­met yı­lı için en son al­dık­la­rı ay­lık üc­re­tin 2 ka­tı üze­rin­den ke­sin­ti­siz ola­rak taz­mi­nat öde­nir hük­mü bu­lun­mak­ta­dır. Bu mad­de­de taz­mi­nat mik­ta­rı­nın tes­pi­ti, gös­ter­ge ile me­mur ay­lık­la­rı kat­sa­yı­sı­na bağ­lan­mış­tır. Ay­rı­ca ko­nu­nun uy­gu­lan­ma­sı sı­ra­sın­da han­gi du­rum­lar­da ne ka­dar taz­mi­nat öde­ne­bi­le­ce­ği­ne ve han­gi du­rum­lar­da taz­mi­nat öde­ne­me­ye­ce­ği­ne iliş­kin, ay­rın­tı­lı dü­zen­le­me ya­pıl­mış­tır. Bu ay­rın­tı­lı dü­zen­le­me­ler mad­de met­nin­de gö­rül­mek­te­dir.

Ay­rı­ca ay­nı mad­de­nin son fık­ra­sın­da ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na gö­rev sü­re­si için­de ve­fat eden­le­rin eşi­ne ve ço­cuk­la­rı­na, bun­lar yok­sa an­ne ve ba­ba­sı­na ve bun­lar da yok­sa kar­deş­le­ri­ne mad­de met­nin­de be­lir­ti­len mik­tar­da, ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın ai­le­le­ri­ne yar­dım ol­ma­sı mak­sa­dıy­la, ölüm yar­dı­mı ya­pıl­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir.

Prim­siz öde­me çer­çe­ve­sin­de ay­lık öden­me­si dü­şü­nül­dü­ğü için bu ay­lık­la­rın Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mun­ca kar­şı­lan­ma­sı ön­gö­rül­mek­te­dir.

Ek Mad­de 18- Ka­nun dü­zen­le­me tek­ni­ği­ne uy­ma­sı açı­sın­dan; ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı ile ko­ru­cu baş­la­rı­nın; gö­rev­len­dir­me şe­kil­le­ri, gö­re­ve alın­ma­la­rın­da ara­na­cak şart­lar, gö­rev­le­ri, uy­gu­la­na­cak di­sip­lin ce­za­la­rı ve gö­rev­le­ri­ne son ve­ril­me­si­ni ge­rek­ti­ren hal­ler, di­sip­lin amir­le­ri, ya­rar­la­na­cak gi­yim eş­ya­la­rı ile bun­la­rın şek­li ve ve­ril­me za­man­la­rı, eği­tim ve de­ne­tim usul ve esas­la­rı, si­cil ve izin­le­ri, ilk mü­ra­ca­at­la­rın­da sa­hip ol­ma­la­rı ge­re­ken sağ­lık şart­la­rı, zor ve si­lah kul­lan­ma şart­la­rı, baş­ka bir iş­te ça­lış­ma hak­la­rı ile bu ka­nun­da yer alan di­ğer hu­sus­la­ra iliş­kin uy­gu­la­ma­lar gi­bi te­fer­ru­at­lı ve sü­rek­lil de­ği­şe­bi­le­cek ko­nu­la­rın bir yö­net­me­lik ile dü­zen­len­me­si ön­gö­rül­mek­te­dir.

Mad­de 3- 442 sa­yı­lı Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de ek­len­miş­tir.

Ge­çi­ci Mad­de 1-

a) Bu ka­nun ta­sa­rı­mı­zın bi­rin­ci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sın­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik öne­ri­si ile ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na sı­nır ge­ti­ril­mek­te­dir. Ge­ti­ri­len bu sı­nı­rın mev­cut uy­gu­la­ma­lar­da bir ka­rı­şık­lı­ğa ve gö­rev­le­rin ak­sa­ma­sı­na ne­den ol­ma­ma­sı için bu ge­çi­ci mad­de ile bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­te; gö­rev­de bu­lu­nan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın gö­rev­le­ri­ne, bu Ka­nun­la de­ği­şik 74 ün­cü mad­de­ye gö­re be­lir­le­nen sa­yı sı­nır­lan­dı­rıl­ma­sı ne­de­niy­le son ve­ri­le­mez ve ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su sa­yı­sı 74 ün­cü mad­de­ye gö­re be­lir­le­ne­cek aza­mi sa­yı­nın al­tı­na dü­şün­ce­ye ka­dar ye­ni ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su gö­rev­len­di­ril­me­si ya­pı­la­maz, hük­mü ge­ti­ril­me­si­ne ge­rek gö­rül­müş­tür.

b) Ma­aş bağ­la­ma im­ka­nın­dan da­ha ge­niş bir ke­si­min is­ti­fa­de ede­bil­me­si için bu (b) ben­din­de, bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­te gö­rev­de bu­lu­nan ve 45 ya­şı­nı dol­dur­ma­la­rı ne­de­niy­le ili­şik­le­ri ke­si­le­cek olan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan, ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su ola­rak 10 yıl ve da­ha faz­la hiz­me­ti bu­lu­nan­la­ra Ek 16 ncı mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re ay­lık bağ­la­na­bil­me­si im­ka­nı ge­ti­ril­miş­tir.

c) Bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­te 45 ya­şı­nı dol­dur­ma­yan­la­rın da, (b) ben­din­de be­lir­ti­len hak­tan ya­rar­la­na­bil­me­si için bu (c) ben­din­de be­lir­ti­len ge­çi­ci hü­küm ge­ti­ril­miş­tir.

Mad­de 4- Yü­rür­lük mad­de­si­dir.

Mad­de 5- Yü­rüt­me mad­de­si­dir.

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Köy Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi­miz ge­rek­çe­si ile bir­lik­te ili­şik­te su­nul­muş­tur.

Ge­re­ği­ni say­gı­la­rı­mız­la arz ede­riz.

 

Mu­har­rem Do­ğan

E. Saf­der Gay­da­lı

Ömer Abu­şoğ­lu

 

Mar­din

Bit­lis

Ga­zi­an­tep

 

Sü­ley­man Sa­rı­baş

Hü­se­yin Öz­can

Hü­se­yin Gü­ler

 

Ma­lat­ya

Mer­sin

Mer­sin

 

Tu­ran Tüy­süz

Dur­sun Ak­de­mir

Zü­he­yir Am­ber

 

Şan­lı­ur­fa

Iğ­dır

Ha­tay

 

Meh­met Er­de­mir

Mu­zaf­fer Kur­tul­mu­şoğ­lu

İb­ra­him Öz­do­ğan

 

Yoz­gat

An­ka­ra

Er­zu­rum

 

Mi­raç Ak­do­ğan

Ha­san Öz­yer

Üm­met Kan­do­ğan

 

Ma­lat­ya

Muğ­la

De­niz­li

 

Se­la­mi Yi­ğit

Muh­sin Koç­yi­ğit

M. Sa­it Ar­ma­ğan

 

Kars

Di­yar­ba­kır

Is­par­ta

GE­NEL GE­REK­ÇE

Bi­lin­di­ği gi­bi 1984 yı­lın­dan iti­ba­ren, bö­lü­cü te­rör ör­gü­tü­nün te­rör ey­lem­le­ri­nin yo­ğun­luk ka­zan­ma­sı, kır­sal ke­sim­de ço­cuk, ka­dın ve her yaş­ta­ki in­san­la­rı­mı­zı ya­ra­la­ma, öl­dür­me ey­le­mi­ne ve böl­ge hal­kı­na yö­ne­lik kat­li­am­la­ra gi­riş­me­si üze­ri­ne, özel­lik­le kol­luk kuv­vet­le­rin­den ve jan­dar­ma ka­ra­kol­la­rın­dan uzak yer­le­şim bi­rim­le­rin­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mı­zın can ve mal gü­ven­li­ği­nin ko­run­ma­sın­da gü­ven­lik güç­le­ri­ne yar­dım­cı ol­mak mak­sa­dıy­la 26/3/1985 ta­rih­li ve 3175 sa­yı­lı Ka­nun ile 7/2/1990 ta­rih­li ve 3612 sa­yı­lı Ka­nun­la, 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun 74 ün­cü mad­de­sin­de de­ği­şik­lik ya­pı­la­rak, Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca tes­pit edi­le­cek il­ler­de; ola­ğa­nüs­tü hâl ila­nı­nı ge­rek­ti­ren se­bep­le­re ve şid­det ha­re­ket­le­ri­ne ait cid­di be­lir­ti­le­rin köy­de ve­ya çev­re­de or­ta­ya çık­ma­sı ve­ya ne se­bep­le olur­sa ol­sun köy­lü­nün ca­nı­na ve ma­lı­na te­ca­vüz ha­re­ket­le­ri­nin art­ma­sı hal­le­rin­de, va­li­nin tek­li­fi ve İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın ona­yı ile ye­te­ri ka­dar ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su gö­rev­len­di­ri­le­bi­le­ce­ği ön­gö­rül­müş­tür.

27/6/1985 ta­rih­li 9632 sa­yı­lı Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı ile de ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın ça­lış­tı­rı­la­ca­ğı il­ler tes­pit edil­miş ve ilk ola­rak 13 il­de uy­gu­lan­ma­ya baş­la­mış­tır. Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su sis­te­mi bu­gün 22 il­de uy­gu­lan­mak­ta olup bu il­ler; Di­yar­ba­kır, Hakkâri, Şır­nak, Tun­ce­li, Bat­man, Bin­göl, Bit­lis, Mar­din, Muş, Si­irt, Van, Adı­ya­man, Ağ­rı, Ar­da­han, Ela­zığ, Ga­zi­an­tep, Iğ­dır, Kah­ra­man­ma­raş, Kars, Ki­lis, Ma­lat­ya ve Şan­lı­ur­fa’dır. Top­lam 65 809 ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su kad­ro­su mev­cut olup, bu kad­ro­la­rın 57 860’ı do­lu­dur. Şu­bat 2000 ta­ri­hin­den be­ri bo­şa­lan kad­ro­la­ra ve 65 ya­şı­nı dol­du­ran­la­rın ye­ri­ne ata­ma ya­pıl­ma­mak­ta­dır.

Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın bu­gü­ne ka­dar yü­rü­tü­len te­rör­le mü­ca­de­le fa­ali­yet­le­rin­de fev­ka­la­de ba­şa­rı­lı kat­kı­la­rı ol­du­ğu Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğın­ca tak­dir edil­miş­tir. Te­rör­le mü­ca­de­le­de bu­gü­ne ka­dar çok sa­yı­da ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su ha­ya­tı­nı kay­bet­miş­tir.

An­cak ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı, bu­gü­ne ka­dar her­han­gi bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mu­na bağ­lı ol­ma­ma­la­rın­dan do­la­yı mağ­dur du­rum­da­dır­lar. Bu ne­den­le ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın ön­ce­lik­le öz­lük hak­la­rı­na, sağ­lık gü­ven­ce­si­ne ve te­da­vi yar­dı­mı­na ka­vuş­tu­rul­ma­sı hu­kuk dev­le­ti­nin bir ge­re­ği­dir.

Her ne ka­dar 26/3/1985 ta­rih­li ve 3175 sa­yı­lı Ka­nun­la, Köy Ko­ru­cu­la­rı ve Ge­çi­ci Köy Ko­ru­cu­la­rı­nın gö­rev­de bu­lun­duk­la­rı sü­re için­de ya­ra­lan­ma­la­rı, sa­kat­lan­ma­la­rı ve­ya ölüm­le­ri ha­lin­de “2330 sa­yı­lı Nak­di Taz­mi­nat ve Ay­lık Bağ­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun” hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır. De­ni­li­yor­sa da ka­nun­dan umu­lan ya­rar sağ­la­na­ma­mak­ta her­han­gi bir se­bep­le gö­re­vi ba­şın­da an­cak fi­ili ola­rak gö­re­vi dı­şın­da (Ör­ne­ğin; tra­fik ka­za­sı so­nu­cu mey­da­na ge­len ölüm­ler gi­bi.) ölen­le­rin bak­mak­la yü­küm­lü ol­duk­la­rı an­ne, ba­ba, eş ve ço­cuk­la­rı­nın her­han­gi bir sos­yal gü­ven­lik hak­la­rı ve­ril­me­miş­tir.

Bu­nun ya­nı sı­ra; gö­rev­de­ki ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı ile bun­la­rın eş­le­ri­nin ve bak­mak­la yü­küm­lü ol­duk­la­rı, an­ne, ba­ba ve ço­cuk­la­rı­nın te­da­vi­le­ri­nin, 3816 sa­yı­lı Öde­me Gü­cü Ol­ma­yan Va­tan­daş­la­rın Te­da­vi Gi­der­le­ri­nin Ye­şil Kart Ve­ri­le­rek Dev­let Ta­ra­fın­dan Kar­şı­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun­da ön­gö­rü­len şart­la­ra ba­kıl­mak­sı­zın anı­lan Ka­nun esas­la­rı­na gö­re sağ­lan­mış olun­sa da 01/01/2007 ta­ri­hin­den iti­ba­ren yü­rür­lü­ğe gi­re­cek olan Sos­yal Gü­ven­lik Ka­nu­nu ile ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı ile bun­la­rın eş­le­ri­nin ve bak­mak­la yü­küm­lü ol­duk­la­rı an­ne, ba­ba ve ço­cuk­la­rı sağ­lık ve te­da­vi gü­ven­ce­si­ni tek­rar kay­be­de­cek­ler­dir.

442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nun­da ge­çi­ci köy ko­ru­cu­lu­ğu­nun her ne ka­dar ge­çi­ci ni­te­lik ta­şı­dı­ğı be­lir­til­miş ol­sa da 15 se­ne­yi aş­kın sü­re­dir var­lı­ğı­nı ko­ru­ma­sı Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğın­ca be­nim­se­nen ve fay­da­lı bir sis­tem ola­rak gö­rül­mek­te­dir.

Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­lu­ğu ya­pan­la­rın es­ki­den üre­tim ya­pan çift­çi­ler ol­ma­la­rı­na rağ­men, bu­gün için es­ki mes­lek­le­ri­ne ge­ri dö­ne­me­dik­le­ri ve es­ki eko­no­mik du­rum­la­rı­nın da­ha da ge­ri­sin­de kal­mış­lar­dır. Ay­rı­ca ge­çi­ci köy ko­ru­cu­lu­ğu sis­te­mi üre­ti­ci bir ke­si­mi yok edip tü­ke­ti­ci bir ke­sim oluş­tur­muş, bu ne­den­le ge­çi­ci köy ko­ru­cu­lu­ğu sis­te­mi­nin bir bü­tün ola­rak ele alın­ma­sı za­ru­re­ti­ni do­ğur­muş­tur.

Yu­ka­rı­da ge­rek­çe­le­riy­le açık­la­dı­ğı­mız ge­çi­ci köy ko­ru­cu­lu­ğu sis­te­mi ye­ni­den ele alın­ma­lı, ge­rek­li öz­lük hak­la­rı te­min edil­me­li, ge­çi­ci köy ko­ru­cu­lu­ğu sis­te­mi­nin ıs­lah edi­le­rek, gü­ven­lik kuv­vet­le­ri­ne en­teg­re edil­me­li­dir.

MAD­DE GE­REK­ÇE­LE­Rİ

Mad­de 1- Ge­çi­ci Köy Ko­ru­cu­su ola­rak ça­lı­şan kim­se­le­re as­ga­ri üc­re­tin bi­raz üs­tün­de dü­zen­li ola­rak bel­li bir ma­aş öden­mek­te an­cak bu kim­se­ler sos­yal gü­ven­lik hak­la­rın­dan yok­sun­dur­lar. Dev­le­te bağ­lı ola­rak ça­lı­şan bu ki­şi­le­rin her­han­gi bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mu (Bağ-Kur, SSK, Emek­li San­dı­ğı gi­bi) kap­sa­mın­da bu­lun­ma­ma­la­rı sos­yal hu­kuk dev­le­ti il­ke­si­ne açık­ça ay­kı­rı­dır.

1982 Ana­ya­sa­sı­nın 2 nci mad­de­siy­le be­lir­ti­len sos­yal dev­let ile 60 ın­cı mad­de­sin­de be­lir­ti­len sos­yal gü­ven­lik hak­kı kap­sa­mın­da "Her­kes, sos­yal gü­ven­lik hak­kı­na sa­hip­tir. Dev­let, bu gü­ven­li­ği sağ­la­ya­cak ge­rek­li ted­bir­le­ri alır." den­miş­tir. Bu­na rağ­men dev­let 1987 yı­lın­dan be­ri, ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nı sos­yal gü­ven­lik hak­kın­dan yok­sun ça­lış­tır­mış ken­di­le­ri­ne her­han­gi bir öz­lük hak­kı ta­nı­ma­mış ay­rı­ca emek­li ol­ma hak­kı sağ­lan­ma­mış­tır. Dev­let, gö­rev­len­dir­di­ği bu kim­se­ler­le di­ğer kol­luk kuv­vet­le­ri ara­sın­da­ki eşit­siz­li­ği de­vam et­tir­mek­te, 1982 Ana­ya­sa­sı­nın 10 un­cu mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sın­da yer alan, dev­le­te yü­küm­lü­lük yük­le­yen eşit­li­ğin ya­şa­ma ge­çi­ril­me­si­ni sağ­la­mak­la il­gi­li amir hük­mü ye­ri­ne ge­tir­me­mek­te­dir.

Bu kap­sam­da; Ge­çi­ci Köy Ko­ru­cu­la­rı­nın Emek­li San­dı­ğı Ka­nu­nu kap­sa­mı­na da­hil edil­me­si ve 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nun­da yer alan şart­la­ra uy­du­rul­ma­sı bir zo­run­lu­luk­tur. Ay­rı­ca Ge­çi­ci Köy Ko­ru­cu­lu­ğu ge­çi­ci bir sü­re için ön­gö­rül­müş olun­ma­sı­na rağ­men bu­gün sü­rek­li bir hal al­mış olup,üre­ti­ci bir ke­si­mi yok et­miş, ye­ni bir tü­ke­ti­ci ke­si­mi oluş­tur­muş­tur. Bu ne­den­le ge­çi­ci köy ko­ru­cu­lu­ğu sis­te­mi ya ta­ma­men kal­dı­rı­la­rak tah­sil du­rum­la­rı­na gö­re mev­cut Ge­çi­ci Köy Ko­ru­cu­la­rı­nın res­mi ku­rum­lar­da eri­til­me­si, ve­ya ge­çi­ci ni­te­li­ği kal­dı­rı­la­rak, öz­lük hak­la­rı te­min edil­me­li ve mev­cut du­rum­la­rı da­ha da iyi­leş­ti­ril­me­li­dir.Dev­let hiç kim­se­yi si­gor­ta­sız ve öz­lük hak­la­rın­dan yok­sun ça­lış­tır­ma­ma­lı­dır.

Bu mad­dey­le; ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu kap­sa­mı­na alı­na­rak dev­let me­mu­ru ya­pıl­mış­lar­dır.

Mad­de 2- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na ül­ke­nin do­ğal, eko­no­mik, sos­yal, kül­tü­rel, sağ­lık, ulaş­tır­ma ko­şul­la­rı ba­kı­mın­dan ya­şa­ma ve ça­lış­ma­da zor­luk gös­te­ren yer­ler­de ağır şart­lar al­tın­da gü­ven­lik kuv­vet­le­ri­ne reh­ber­lik ve des­tek gö­re­vi yap­ma­la­rı ne­de­niy­le ge­rek­li mad­di ve ma­ne­vi des­tek ve­ril­me­li­dir.

Ay­rı­ca ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su­nun öl­me­si,sa­kat­lan­ma­sı ve ya­ra­lan­ma­sı hal­le­rin­de, sağ­lı­ğın­da bil­dir­di­ği kim­se­le­re, bil­di­rim­de bu­lu­nul­ma­mış ise eşi­ne ve ço­cuk­la­rı­na, bun­lar yok­sa an­ne ve ba­ba­sı­na, bun­lar da sağ de­ğil­se kar­deş­le­ri­ne ge­rek­li mad­di yar­dı­mın ya­pıl­ma­sı sağ­lan­mış­tır.Ay­rı­ca ken­di­si­nin ölü­mü ha­lin­de ce­na­ze ve de­fin mas­raf­la­rı­nın Dev­let ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­ca­ğı hü­küm al­tı­na alın­mış­tır.

Mad­de 3- Bu mad­de ile; te­rör­le can­la­rı­nı or­ta­ya ko­ya­rak mü­ca­de­le eden, kol­luk kuv­vet­le­ri­ne cid­di kat­kı sağ­la­yan, bu uğur­da ölen ya da ya­ra­la­nan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın ço­cuk­la­rı­na "fe­da­kar­lı­ğı denk­leş­tir­me il­ke­si" ge­re­ğin­ce bir ne­vi mağ­du­ri­yet­le­ri gi­de­ril­mek­te, bu du­ru­ma ha­iz üni­ver­si­te ça­ğın­da­ki ço­cuk­la­ra ise yük­sek öğ­re­nim­le­ri­ni ta­mam­la­ya­bil­me­le­ri­ni sağ­la­ma­ya yö­ne­lik önem­li un­sur­lar içer­mek­te, bu tür kim­se­le­re kar­şı­lık­sız burs ve­ril­mek­te, ba­rın­ma ih­ti­yaç­la­rı­nın kar­şı­lan­ma­sı­na yö­ne­lik dü­zen­le­me içer­mek­te­dir.

Mad­de 4- Bu mad­dey­le, Ge­çi­ci Köy Ko­ru­cu­la­rı­nın isim­le­ri "Si­lah­lı Köy Ko­ru­cu­su" ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­tir.Ay­rı­ca 28/12/2005 ta­rih­li ve 5443 sa­yı­lı Ka­nun­la Köy Ka­nu­nu­nun 74 ün­cü mad­de­si­nin dör­dün­cü fık­ra­sı ola­rak ek­le­nen, ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın iş­lev­le­riy­le bağ­daş­ma­yan öde­me gü­cün­den yok­sun, kim­se­le­ri sağ­lık yar­dı­mın­dan ya­rar­lan­dır­ma­yı sağ­la­yan "ye­şil kart" ve­ri­le­rek kar­şı­lan­ma­sı, ka­nun tek­li­fi­mi­zin ge­ri­sin­de kal­dı­ğın­dan yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­mış­tır.

Ge­çi­ci Mad­de 1- Ka­mu gö­re­vin­de, bel­li bir hiz­met sü­re­si dol­dur­muş ya da ça­lı­şır­ken bel­li bir ya­şa ulaş­mış olan ka­mu gö­rev­li­le­ri­ne ba­zı sos­yal hak­lar ve­ril­me­si, sos­yal hu­kuk dev­le­ti­nin bir ge­re­ği­dir.

657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­na gö­re dev­let me­mur­la­rı bel­li bir yaş had­di­ne ulaş­tık­la­rın­da emek­li­ye sevk edi­lir­ler. Emek­li­lik yaş had­di ge­nel ola­rak 65'dir. Bu­nun dı­şın­da ba­zı ka­mu ku­rum­la­rın­da ça­lı­şan­lar için fark­lı emek­li­lik yaş had­le­ri ön­gö­rül­müş­tür. Ör­ne­ğin, Em­ni­yet hiz­met­le­ri sı­nı­fın­da ça­lı­şan­lar gö­re­vin ni­te­li­ği­ne gö­re 52-60 yaş­la­rı ara­sın­da emek­li olur­lar. Oy­sa ki ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın fi­ili hiz­met sü­re­le­ri ve yaş­la­rı ne olur­sa ol­sun hiç­bir şe­kil­de emek­li ola­ma­mak­ta­dır­lar. Bu du­rum 1982 Ana­ya­sa­sı ve ta­raf ol­du­ğu­muz ulus­la­ra­ra­sı söz­leş­me­le­re açık­ça ay­kı­rı ol­du­ğun­dan,geç­mi­şe yö­ne­lik fi­ili hiz­met sü­re­le­ri de dik­ka­te alı­na­rak var olan mağ­du­ri­yet gi­de­ril­miş­tir.

Mad­de 5-Yü­rür­lük mad­de­si­dir.

Mad­de 6- Yü­rüt­me mad­de­si­dir.

MAR­DİN MİL­LET­VE­Kİ­Lİ MU­HAR­REM DO­ĞAN VE 17 MİL­LET­VE­Kİ­Lİ­NİN TEK­Lİ­Fİ

KÖY KA­NU­NUN­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI­NA DA­İR KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

MAD­DE 1- 18/3/1924 ta­rih­li ve 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­na, 74 ün­cü mad­de­sin­den son­ra gel­mek üze­re 74/A mad­de­si ek­len­miş­tir.

MAD­DE 74/A- Bu mad­de yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­ri­hin ön­ce­sin­de ve son­ra­sın­da as­ga­ri on yıl üze­rin­den ça­lı­şan si­lah­lı köy ko­ru­cu­la­rı ile bun­la­rın eş­le­ri, bak­mak­la yü­küm­lü ol­duk­la­rı an­ne, ba­ba ve ço­cuk­la­rı­na, 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­nun il­gi­li hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.

Bu mad­de; Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca tes­pit edi­le­cek il­ler­de; ola­ğa­nüs­tü hal ila­nı­nı ge­rek­ti­ren se­bep­le­re ve şid­det ha­re­ket­le­ri­ne ait cid­di be­lir­ti­le­rin köy­de ve­ya çev­re­de or­ta­ya çık­ma­sı ve­ya ne se­bep­le olur­sa ol­sun köy­lü­nün ca­nı­na ve ma­lı­na te­ca­vüz ha­re­ket­le­ri­nin art­ma­sı hal­le­rin­de, Va­li­nin tek­li­fi ve İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı­nın ona­yı ile ye­te­ri ka­dar “ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su” gö­rev­len­di­ri­len yer­ler­de uy­gu­la­nır.

MAD­DE 2- 18/3/1924 ta­rih­li ve 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­na, 74/A mad­de­sin­den son­ra gel­mek üze­re 74/B mad­de­si ek­len­miş­tir.

MAD­DE 74/B- Köy Ka­nu­nu kap­sa­mı­na gi­ren­ler­den;

Sa­kat­la­na­rak bağ­lı ol­duk­la­rı sos­yal gü­ven­lik mev­zu­atı­na gö­re emek­li­ye sevk edi­len­le­re gö­rev ma­lul­lü­ğü ay­lı­ğı bağ­la­nır. Ölen ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su­nun ka­nu­ni mi­ras­çı­la­rı­na, en yük­sek Dev­let me­mu­ru brüt ay­lı­ğı­nın (Ek gös­ter­ge da­hil) 75 ka­tı tu­ta­rın­da nak­di taz­mi­nat öde­nir.

Bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­lu­şun­dan emek­li ay­lı­ğı al­mak­ta iken sa­kat­la­nan­la­rın al­mak­ta ol­duk­la­rı ay­lık­la­rı gö­rev ma­lul­lü­ğü ay­lı­ğı­na dö­nüş­tü­rü­lür. Ay­rı­ca ya­şa­mak için ge­rek­li ha­re­ket­le­ri yap­mak­tan aciz ve ha­ya­tı­nı baş­ka­sı­nın yar­dım ve des­te­ğiy­le sür­dü­re­bi­le­cek şe­kil­de ma­lul olan­la­ra son brüt ay­lı­ğı­nın 150 ka­tı, di­ğer sa­kat­la­nan­la­ra bi­rin­ci fık­ra­da be­lir­ti­len tu­ta­rın % 25’in­den % 70’ine ka­dar, ya­ra­la­nan­la­ra ise; % 18’ni geç­me­mek üze­re sa­kat­lık ve ya­ra­lan­ma de­re­ce­sin­de gö­re nak­di taz­mi­nat öde­nir.

Ölen­le­rin ken­di­le­ri­ne bağ­lan­ma­sı ge­re­ken gö­rev ma­lul­lü­ğü ay­lı­ğı, bun­la­rın eş­le­ri, bak­mak­la yü­küm­lü ol­duk­la­rı an­ne, ba­ba ve ço­cuk­la­rı­na in­ti­kal et­ti­ri­lir.

Bu mad­de yü­rür­lü­ğe gi­re­ce­ği ta­rih­ten ön­ce­ki dö­nem­de, her­han­gi bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mu­na ta­bi ol­ma­yan­la­rın sa­kat kal­mış ol­ma­la­rı ha­lin­de, öğ­re­nim du­rum­la­rı­na gö­re 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­nun de­ği­şik 36 ncı mad­de­si hü­küm­le­ri­ne gö­re be­lir­le­ne­cek gi­riş de­re­ce ve ka­de­me­le­ri üze­rin­den (öğ­re­ni­mi bu­lun­ma­yan­la­rın il­ko­kul me­zu­nu gi­bi) ken­di­le­ri­ne, ölüm­le­rin­de dul ve ye­tim­le­ri­ne 5434 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re T. C. Emek­li San­dı­ğın­ca gö­rev ma­lul­lü­ğü ay­lı­ğı % 25 ar­tı­rı­la­rak bağ­la­nır.

Bu mad­de ge­re­ğin­ce il­gi­li sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rın­ca ken­di mev­zu­at­la­rı­na gö­re bağ­la­nan ay­lık­lar, % 25 ar­tı­rı­la­rak öde­nir.

MAD­DE 3- 18/3/1924 ta­rih­li ve 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­na 74/B mad­de­sin­den son­ra gel­mek üze­re 74/C mad­de­si ek­len­miş­tir.

MAD­DE 74/C- Si­lah­lı Köy ko­ru­cu­la­rın­dan, ölen­le­rin, ça­lı­şa­ma­ya­cak de­re­ce­de sa­kat ka­lan­la­rın ve­ya fii­len gö­rev yap­mak­ta olan­la­rın ço­cuk­la­rı, Millî Eği­tim Ba­kan­lı­ğın­ca, bu mad­de yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren 3 ay için­de çı­ka­ra­ca­ğı yö­net­me­lik­te, tes­pit ede­ce­ği usul ve esas­la­ra gö­re, özel sek­tö­rün okul ve eği­tim ku­rum­la­rın­da be­lir­le­ne­ce­ği oran ile dev­le­te ait ya­tı­lı okul ve eği­tim ku­rum­la­rın­da üc­ret­siz ola­rak oku­tu­lur­lar.

Bun­lar­dan, yük­sek öğ­re­nim yap­mak­ta olan­lar bi­rin­ci fık­ra ge­re­ğin­ce, çı­ka­rı­la­cak yö­net­me­lik­te tes­pit edi­le­cek usul ve esas­la­ra gö­re, yük­sek öğ­re­nim­le­ri sü­re­sin­ce, Dev­let­çe Baş­ba­kan­lık bur­su ve­ri­lir. Bun­lar­dan du­rum­la­rı el­ve­riş­siz olan­la­ra Kre­di ve Yurt­lar Ku­ru­mu ile Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri­ne ait yurt­lar­da ön­ce­lik ta­nı­nır.

MAD­DE 4- 18/3/1924 ta­rih­li ve 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun 74 ün­cü mad­de­si­nin dör­dün­cü fık­ra­sı yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­mış­tır.

Bu mad­de; yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren Ge­çi­ci Köy Ko­ru­cu­la­rı­nın is­mi “Si­lah­lı Köy Ko­ru­cu­la­rı” ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1- 18/3/1924 ta­rih­li ve 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­na, ge­çi­ci mad­de 1 ek­len­miş­tir.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1- Bu mad­de 1987 ta­ri­hin­den, yü­rür­lü­ğe gi­re­ce­ği ta­ri­he ka­dar, 60 ya­şı­nı dol­dur­muş (alt­mış yaş da­hil) ol­mak şar­tıy­la, en az 10 yıl ça­lış­mış olup her­han­gi bir di­sip­lin su­çu iş­le­mek­si­zin gö­re­vin­den ay­rıl­mış ya da bu mad­de yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­ten iti­ba­ren 3 ay için­de gö­re­vin­den ay­rıl­mak is­te­yen kim­se­le­re 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nun il­gi­li hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.

Ay­rı­ca bi­rin­ci fık­ra ge­re­ğin­ce, 18/3/1924 ta­rih­li ve 442 sa­yı­lı Ka­nu­nun il­gi­li hü­küm­le­ri ge­re­ğin­ce ge­çi­ci köy ko­ru­cu­lu­ğu gö­re­vi­ni yap­ma­ya de­vam edip de her­han­gi bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­lu­şu ile ili­şik­lik­le­ri de­vam eden kim­se­le­rin bu mad­de yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­te, her­han­gi bir di­sip­lin su­çu iş­le­me­yen­ler­den 60 ya­şı dol­dur­muş, (alt­mış yaş da­hil) ol­mak şar­tıy­la ve en az 10 yıl ça­lış­mış ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su, ge­çi­ci köy ko­ru­cu­lu­ğu gö­re­vin­den ay­rıl­mak is­te­me­le­rin­de, 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­nun il­gi­li hü­küm­le­ri kı­sıt­la­ma­la­rı­na ta­bi ol­mak­sı­zın, gö­rev yap­tı­ğı her yıl için, en yük­sek dev­let me­mu­ru­nun al­mış ol­du­ğu son brüt ay­lı­ğı­nın 2 ka­tı yıp­ran­ma taz­mi­na­tı ola­rak ken­di­le­ri­ne ve­ya mi­ras­çı­la­rı­na öde­nir.

Bu mad­de­nin ya­yı­mı ta­ri­hi­ne ka­dar olan dö­ne­me iliş­kin nak­di taz­mi­na­tın he­sap­lan­ma­sın­da, 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nun­da be­lir­ti­len 1 in­ci de­re­ce son ka­de­me ay­lı­ğı­nın (bu mad­de­nin ya­yı­mı ta­ri­hin­de­ki) brüt tu­ta­rı esas alı­nır.

Bu mad­de kap­sa­mın­da, Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca kad­ro dö­nü­şüm­le­ri ya­pı­lın­ca­ya ka­dar, ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na gö­rev­le­ri sü­re­si­nin hiz­met bi­ti­min­de, ve­ri­le­cek taz­mi­nat mik­ta­rı İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı ile Ma­li­ye Ba­kan­lık­la­rın­ca müş­te­re­ken tes­pit edi­lir ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­nin il­gi­li trans­fer har­ca­ma­la­rı bö­lü­mün­den İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­ne ak­ta­rı­la­cak öde­nek­ten bu Ba­kan­lık­ça kar­şı­la­nır.

MAD­DE 5- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 6- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Köy Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi ile ge­rek­çe­si ek­te su­nul­muş­tur.

Ge­re­ği­ni arz ede­rim.

Say­gı­la­rım­la.

                                                                                                    Fe­rit Mev­lüt As­la­noğ­lu

                                                                                                                Ma­lat­ya

 

GE­REK­ÇE

Ana­ya­sa­mı­zın amir hü­küm­le­ri ge­re­ği sos­yal dev­let an­la­yı­şı ile ül­ke­miz­de ça­lı­şan her­ke­sin sos­yal gü­ven­lik şem­si­ye­si al­tı­na alın­ma­sı ama­cıy­la bu tek­lif ha­zır­lan­mış­tır.

MA­LAT­YA MİL­LET­VE­Kİ­Lİ FE­RİT MEV­LÜT AS­LA­NOĞ­LU’NUN TEK­Lİ­Fİ

KÖY KA­NU­NUN­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI HAK­KIN­DA KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

MAD­DE 1- 18/3/1924 ta­rih­li ve 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun 74 ün­cü mad­de­si­ne üçün­cü fık­ra­sın­dan son­ra gel­mek üze­re aşa­ğı­da­ki fık­ra ek­len­miş­tir.

“Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı hak­kın­da sos­yal gü­ven­lik açı­sın­dan 17/7/1964 ta­rih­li ve 506 sa­yı­lı Sos­yal Si­gor­ta­lar Ka­nu­nu hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.”

MAD­DE 2- 442 sa­yı­lı Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki ek mad­de ek­len­miş­tir.

“EK MAD­DE 16- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan 45 ya­şı­nı dol­du­ran­la­rın gö­rev­le­ri ile iliş­ki­le­ri ke­si­lir.”

MAD­DE 3- Bu Ka­nun Ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 4- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu Ra­po­ru

        Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si

          Plan ve Büt­çe Ko­mis­yo­nu                                                                  25/5/2007

    Esas No.: 2/1027, 2/832, 2/1030

                  Ka­rar No.: 140

TÜR­Kİ­YE BÜ­YÜK MİL­LET MEC­Lİ­Sİ BAŞ­KAN­LI­ĞI­NA

Bit­lis Mil­let­ve­ki­li Ab­dur­ra­him Ak­soy ve Şır­nak Mil­let­ve­ki­li İb­ra­him Hak­kı Bir­lik ta­ra­fın­dan 17/05/2007 ta­ri­hin­de Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na su­nu­lan (2/1027) esas nu­ma­ra­lı "Köy Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi", Baş­kan­lık­ça ay­nı ta­rih­te ta­li ko­mis­yon ola­rak İçiş­le­ri Ko­mis­yo­nu­na, esas ko­mis­yon ola­rak da Ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le edil­miş­tir.

(2/1027) esas nu­ma­ra­lı Ka­nun Tek­li­fi; Ko­mis­yo­nu­mu­zun 22/05/2007 ta­ri­hin­de, Hü­kü­me­ti tem­si­len İçiş­le­ri Ba­ka­nı Os­man Gü­neş ile Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı, Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğı ve Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lım­la­rıy­la ya­pı­lan 55 in­ci bir­le­şi­min­de, Ko­mis­yo­nu­muz port­fö­yün­de bu­lu­nan Mar­din Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem Do­ğan ve 17 Mil­let­ve­ki­li ta­ra­fın­dan 30/06/2006 ta­ri­hin­de Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na su­nu­lan (2/832) esas nu­ma­ra­lı "Köy Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi" ile il­gi­li gö­rü­le­rek İç­tü­zü­ğün 35 in­ci mad­de­si­ne gö­re bir­leş­ti­ril­miş ve gö­rüş­me­le­re (2/1027) esas nu­ma­ra­lı Ka­nun Tek­li­fi üze­rin­den de­vam edil­me­si­ne ka­rar ve­ril­miş­tir.

Bi­lin­di­ği gi­bi; 1984 yı­lın­dan iti­ba­ren, Do­ğu ve Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu Böl­ge­le­rin­de bö­lü­cü te­rör ey­lem­le­ri­nin yo­ğun­luk ka­zan­ma­sı ve özel­lik­le kır­sal ke­sim­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rın can ve mal gü­ven­li­ği­nin ko­run­ma­sın­da gü­ven­lik güç­le­ri­ne yar­dım­cı ol­mak ama­cıy­la; Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca tes­pit edi­le­cek il­ler­de, va­li­nin tek­li­fi ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı­nın ona­yı ile ye­te­ri ka­dar Ge­çi­ci Köy Ko­ru­cu­su gö­rev­len­di­ri­le­bil­me­si­ne im­kan ve­ren bir dü­zen­le­me; 26/03/1985 ta­rih­li ve 3175 sa­yı­lı Ka­nun­la 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun 74 ün­cü mad­de­sin­de ya­pıl­mış­tır.

442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun 74 ün­cü mad­de­sin­de ya­pı­lan bu dü­zen­le­me doğ­rul­tu­sun­da baş­lan­gıç­ta 13 olan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su sis­te­mi­nin uy­gu­lan­dı­ğı il sa­yı­sı, bu­gün iti­ba­rıy­la 22’ye çık­mış­tır. Bu il­ler­de, top­lam 65.809 ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su kad­ro­su mev­cut olup, bu kad­ro­la­rın 57.246'sı do­lu­dur. Şu­bat 2000 ta­ri­hin­den be­ri, 65 ya­şı­nı dol­dur­ma­la­rı ne­de­niy­le ay­rı­lan­lar da­hil, bo­şa­lan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su kad­ro­la­rı­na ata­ma ya­pıl­ma­mak­ta­dır.

Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na; sağ­lık ne­de­niy­le gö­rev­den ay­rıl­ma ve­ya ida­ri zo­run­lu­luk­lar­la gö­rev­le­ri­ne son ve­ril­me hal­le­rin­de, her hiz­met yı­lı için en son al­dık­la­rı ay­lık üc­re­tin iki ka­tı üze­rin­den ke­sin­ti­siz ola­rak taz­mi­nat öden­mek­te­dir. Bu­nun ya­nın­da, Dev­let me­mur­la­rı­na ya­pı­la­cak gi­ye­cek yar­dı­mı­nın esas ve usul­le­ri­ni dü­zen­le­yen yö­net­me­lik çer­çe­ve­sin­de gi­ye­cek yar­dı­mı da ya­pıl­mak­ta­dır. Ay­rı­ca, 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun 74 ün­cü mad­de­si­nin 3 ün­cü fık­ra­sı ge­re­ğin­ce ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na fii­len gö­rev­de bu­lun­duk­la­rı sü­re için­de ya­ra­lan­ma­la­rı, sa­kat­lan­ma­la­rı ve­ya ölüm­le­ri ha­lin­de 2330 sa­yı­lı Nak­di Taz­mi­nat ve Ay­lık Bağ­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun hü­küm­le­ri çer­çe­ve­sin­de taz­mi­nat öden­mek­te ve ay­lık bağ­lan­mak­ta­dır. 2330 sa­yı­lı Ka­nu­na gö­re bağ­la­na­cak ay­lık mik­ta­rı; 5434 sa­yı­lı Emek­li San­dı­ğı Ka­nu­nu­nun 68 in­ci mad­de­si­ne gö­re be­lir­len­mek­te­dir. An­cak, fii­len gö­rev­de de­ğil­ken ölen­le­rin bak­mak­la yü­küm­lü ol­duk­la­rı ya­kın­la­rı­na, ya­ra­la­nan­la­rın ise ken­di­le­ri­ne her­han­gi bir öde­me ya­pı­la­ma­mak­ta­dır.

Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın sağ­lık ve te­da­vi gü­ven­ce­si­ne ka­vuş­tu­rul­ma­sı ama­cıy­la 28/12/2005 ta­rih­li ve 5443 sa­yı­lı Ka­nun ile 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun 74 ün­cü mad­de­si­ne ek­le­nen bir fık­ra ile; hiç­bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mu­nun gü­ven­ce­si al­tın­da bu­lun­ma­yan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı ile bun­la­rın eş­le­ri, bak­mak­la yü­küm­lü ol­duk­la­rı an­ne, ba­ba ve ço­cuk­la­rı­nın mu­aye­ne, tet­kik ve te­da­vi­le­ri, 3816 sa­yı­lı Öde­me Gü­cü Ol­ma­yan Va­tan­daş­la­rın Te­da­vi Gi­der­le­ri­nin Ye­şil Kart Ve­ri­le­rek Dev­let Ta­ra­fın­dan Kar­şı­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun­da ön­gö­rü­len şart­la­ra ba­kıl­mak­sı­zın anı­lan ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re ye­şil kart ve­ri­le­rek sağ­lan­ma­sı­na yö­ne­lik dü­zen­le­me ya­pıl­mış­tır. Bu­nun­la bir­lik­te; ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın sağ­lık ve te­da­vi gi­der­le­ri­nin si­gor­ta sis­te­mi için­de kar­şı­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ola­rak ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı; 5510 sa­yı­lı Sos­yal Si­gor­ta­lar ve Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu­nun 60 ın­cı mad­de­si­nin (c) ben­di­nin 1 ve 9 un­cu alt bent­le­ri kap­sa­mı­na alı­na­rak ge­nel sağ­lık si­gor­ta­lı­sı sa­yıl­mış­tır.

An­cak, ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı bu­gü­ne ka­dar her­han­gi bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mu­na bağ­lı ola­rak is­tih­dam edil­me­dik­le­ri için emek­li­lik ve ma­lul­lük gi­bi uzun va­de­li si­gor­ta hiz­met­le­rin­den ya­rar­la­na­ma­mak­ta­dır­lar. Bun­la­rın yak­la­şık 22 yıl­dır ça­lış­tık­la­rı dik­ka­te alın­dı­ğın­da, uzun va­de­li sos­yal gü­ven­lik si­gor­ta kol­la­rın­dan ya­rar­lan­ma­la­rı­na yö­ne­lik özel bir dü­zen­le­me ya­pıl­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.

Tek­lif­ler ile ge­rek­çe­le­ri in­ce­len­di­ğin­de;

- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın sa­yı­sı­nın 30 bin ola­rak be­lir­len­me­si­nin, bu sa­yı­nın Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca yüz­de el­li­ye ka­dar ar­tı­rı­la­bil­me­si­nin, mev­cut sa­yı 30 bi­ne inin­ce­ye ka­dar ye­ni is­tih­dam ya­pıl­ma­ma­sı­nın,

- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na, her­han­gi bir ver­gi ve ke­sin­ti­ye ta­bi tu­tul­mak­sı­zın, her ay 11.500 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da üc­ret öden­me­si­nin,

- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan 45 ya­şı­nı dol­du­ran­la­rın gö­rev­le­ri ile ili­şik­le­ri­nin ke­sil­me­si­nin, bun­lar­dan 15 yıl ve­ya da­ha faz­la hiz­me­ti bu­lu­nan­la­ra 5 bin gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da ay­lık bağ­lan­ma­sı­nın, 15 yı­lı aşan her hiz­met yı­lı için 5 bin gös­ter­ge ra­ka­mı­na 200 gös­ter­ge­nin ek­len­me­si­nin, an­cak bu ila­ve­le­rin bir ki­şi için top­lam 2 bin gös­ter­ge ra­ka­mı­nı geç­me­me­si­nin; bu şe­kil­de ay­lık bağ­la­nan­la­rın ölüm­le­ri ha­lin­de, dul eş­le­ri­ne al­mak­ta ol­duk­la­rı ay­lı­ğın yüz­de yet­miş­be­şi­nin dul ay­lı­ğı ola­rak bağ­lan­ma­sı­nın,

- 45 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış ol­mak­la bir­lik­te 15 yıl ve­ya da­ha faz­la sü­re ge­çi­ci köy ko­ru­cu­lu­ğu hiz­me­ti bu­lu­nan­lar­dan gö­rev­le­riy­le ili­şik­le­ri de­vam et­mek­te iken ve­fat eden­le­rin dul eş­le­ri­ne, 45 ya­şı­nı dol­du­ran­lar için he­sap­la­na­cak ay­lı­ğın yüz­de yet­miş­be­şi ora­nın­da ay­lık bağ­lan­ma­sı­nın,

-45 ya­şı­nı dol­dur­muş olup on­beş yıl­dan az hiz­me­ti olan ve­ya 45 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış olan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan; sağ­lık ve­ya ida­ri ne­den­ler­le gö­re­vi­ne son ve­ri­len­ler ile ölen­le­re; 20 bin gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ve hiz­met yı­lı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da taz­mi­nat öden­me­si­nin,

- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan gö­rev sü­re­si için­de ve­fat eden­le­rin eşi­ne ve ço­cuk­la­rı­na, bun­lar yok­sa an­ne ve ba­ba­sı­na, bun­lar da yok­sa kar­deş­le­ri­ne, 15 bin gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ile çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­na­cak mik­tar­da, her­han­gi bir ver­gi ve ke­sin­ti­ye ta­bi tu­tul­mak­sı­zın ölüm yar­dı­mı öden­me­si­nin,

- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın gö­rev­len­dir­me şe­kil­le­ri, gö­re­ve alın­ma­la­rın­da ara­na­cak şart­lar, gö­rev ve so­rum­lu­luk­la­rı, di­sip­lin hü­küm­le­ri, eği­tim­le­ri, si­cil ve izin­le­ri gi­bi ko­nu­la­rın; Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın gö­rü­şü üze­ri­ne İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­ca çı­ka­rı­la­cak bir yö­net­me­lik­le dü­zen­len­me­si­nin,

- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı için ön­gö­rü­len üc­ret ve sos­yal gü­ven­lik sis­te­min­den ha­len gö­rev­de bu­lu­nan­la­rın ya­rar­lan­ma­sı­na yö­ne­lik ola­rak Tek­li­fin ka­nun­laş­tı­ğı ta­rih­te gö­rev­de bu­lu­nan ve 45 ya­şı­nı dol­dur­ma­la­rı ne­de­niy­le ili­şik­le­ri ke­si­le­cek olan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan, ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su ola­rak 10 yıl ve da­ha faz­la hiz­me­ti bu­lu­nan­la­ra 5 bin gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da ay­lık bağ­la­na­bil­me­si­nin; 45 ya­şı­nı dol­dur­muş ol­mak­la bir­lik­te 10 yıl­dan az hiz­me­ti bu­lu­nan­lar­dan ça­lış­mak is­te­me­yen­le­re ise 20 bin gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ve hiz­met yı­lı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da taz­mi­nat öden­me­si­nin,

ön­gö­rül­dü­ğü an­la­şıl­mak­ta­dır.

Tek­lif­le­rin ge­ne­li üze­rin­de­ki gö­rüş­me­le­re ge­çil­me­den ön­ce, Tek­lif sa­hi­bi Mil­let­ve­kil­le­ri­nin açık­la­ma­la­rı­nı mü­te­akip, ve­ri­len bir öner­ge doğ­rul­tu­sun­da, ko­nu­nun da­ha ay­rın­tı­lı bir şe­kil­de in­ce­le­ne­bil­me­si­ni te­mi­nen bir Alt Ko­mis­yon ku­rul­ma­sı­na ka­rar ve­ril­miş­tir.

Alt Ko­mis­yo­nun; 22/05/2007 ta­ri­hin­de Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Baş­kan­lı­ğı ile Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğı tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lım­la­rıy­la yap­mış ol­du­ğu top­lan­tı­da, Tek­lif­ler üze­rin­de ge­rek­li de­ğer­len­dir­me ve de­ği­şik­lik­ler ya­pıl­mış; Alt Ko­mis­yon­ca ha­zır­la­nan ra­por ve me­tin Ko­mis­yo­nu­mu­za su­nul­muş­tur.

Alt Ko­mis­yon top­lan­tı­sı es­na­sın­da be­lir­ti­len gö­rüş, eleş­ti­ri ve öne­ri­ler doğ­rul­tu­sun­da; Mar­din Mil­let­ve­ki­li Mu­har­rem Do­ğan ve 17 Mil­let­ve­ki­li ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan (2/832) esas nu­ma­ra­lı Ka­nun Tek­li­fi de dik­ka­te alı­na­rak, Bit­lis Mil­let­ve­ki­li Ab­dur­ra­him Ak­soy ve Şır­nak Mil­let­ve­ki­li İb­ra­him Hak­kı Bir­lik ta­ra­fın­dan ha­zır­la­nan (2/1027) esas nu­ma­ra­lı "Köy Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nun Tek­li­fi", aşa­ğı­da­ki şe­kil­de ye­ni­den dü­zen­len­miş­tir.

2/1027 esas nu­ma­ra­lı Tek­li­fin:

l Çer­çe­ve 1 in­ci mad­de­si;

- 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun 74 ün­cü mad­de­si­nin dör­dün­cü fık­ra­sı­na, 3816 sa­yı­lı Öde­me Gü­cü Ol­ma­yan Va­tan­daş­la­rın Te­da­vi Gi­der­le­ri­nin Ye­şil Kart Ve­ri­le­rek Dev­let Ta­ra­fın­dan Kar­şı­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re, mu­aye­ne, tet­kik ve te­da­vi­le­ri ye­şil kart ve­ri­le­rek sağ­la­nan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın, Tek­lif ile ya­pı­lan dü­zen­le­me­ler­den son­ra du­rum­la­rı­na açık­lık ge­ti­ren bir iba­re­nin ek­len­me­si­ni ön­gö­ren dü­zen­le­me­nin, mad­de çer­çe­ve­si­ne ek­len­me­si,

- 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun 74 ün­cü mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı­nın de­ğiş­ti­ril­me­siy­le il­gi­li dü­zen­le­me­nin, an­la­ma açık­lık ka­zan­dı­rıl­ma­sı ama­cıy­la Türk­çe dil bil­gi­si ku­ral­la­rı­na uy­gun­luk açı­sın­dan re­dak­si­yo­na ta­bi tu­tul­ma­sı ve ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su sa­yı­sı­nın, Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı­nın ta­lep­le­ri doğ­rul­tu­sun­da “30.000”den “40.000”e çı­ka­rıl­ma­sı,

- 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun 74 ün­cü mad­de­si­nin so­nu­na ek­len­me­si ön­gö­rü­len dü­zen­le­me­ler­den ilk fık­ra­nın; ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı ara­sın­dan ata­na­cak ko­ru­cu ba­şı sa­yı­sı­nın, top­lam ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su sa­yı­sı­nın yüz­de onu­nu geç­me­ye­cek şe­kil­de be­lir­len­me­si­ni ön­gö­ren bir hük­mün ek­len­me­si; ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan gü­ven­lik güç­le­riy­le bir­lik­te ope­ras­yon­la­ra ka­tı­lan­la­ra öde­ne­cek ope­ras­yon taz­mi­na­tı mik­ta­rı­nın, ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın al­mak­ta ol­duk­la­rı ay­lı­ğın otuz­da bi­ri ola­rak be­lir­len­me­si ye­ri­ne, gös­ter­ge ra­ka­mı­na bağ­la­na­rak da­ha açık ha­le ge­ti­ril­me­si­ni te­mi­nen son cüm­le­si­nin “Gü­ven­lik güç­le­riy­le bir­lik­te ope­ras­yon­la­ra ka­tı­lan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na her­han­gi bir ver­gi ve ke­sin­ti­ye ta­bi tu­tul­mak­sı­zın her ay (400) gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık kat­sa­yı­sıy­la çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­na­cak tu­tar­da ek taz­mi­nat, ay­rı­ca öde­nir.” şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­me­si ve fık­ra­da yer alan hu­sus­la­rın iki fark­lı ko­nu­ya iliş­kin ol­ma­sı ne­de­niy­le iki ay­rı fık­ra ola­rak dü­zen­len­me­si,

- Gö­re­vi so­na eren ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın ken­di­le­ri­ne; gö­re­vi de­vam et­mek­te iken ölen ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın ise eş­le­ri­ne ay­lık bağ­lan­ma­sı ve­ya taz­mi­nat öden­me­si­ne iliş­kin hu­sus­lar, gö­rüş­me­le­re esas alı­nan Tek­lif ile dü­zen­len­di­ğin­den, uy­gu­la­ma­da te­red­düt­le­re yol açıl­ma­ma­sı ama­cıy­la ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su ola­rak ça­lış­tı­rı­lan­la­rın, bu ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı 31/05/2006 ta­rih­li ve 5510 sa­yı­lı Sos­yal Si­gor­ta­lar ve Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu kap­sa­mın­da kı­sa ve uzun va­de­li si­gor­ta kol­la­rı açı­sın­dan si­gor­ta­lı sa­yıl­ma­ya­cak­la­rı­nı hük­me bağ­la­yan bir dü­zen­le­me­nin 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun 74 ün­cü mad­de­si­nin so­nu­na bir fık­ra ola­rak ek­len­me­si,

su­re­tiy­le,

l Çer­çe­ve 2 nci mad­de­si ile 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­na ek­le­nen;

- Ek 16 ncı mad­de­si; mad­de met­nin­de ge­çen “45 ya­şı­nı” iba­re­le­ri­nin “55 ya­şı­nı” ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si; ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na öde­ne­cek ay­lı­ğın Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mun­ca ya­pı­la­ca­ğı­na açık­lık ge­ti­ren bir iba­re­nin ek­len­me­si, 2330 sa­yı­lı Nak­di Taz­mi­nat ve Ay­lık Bağ­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re gö­rev­le­ri ba­şın­da şe­hit olan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı ile bun­la­rın dul ve ye­tim­le­ri­ne de nak­di taz­mi­nat ay­lı­ğı bağ­lan­ma­sı ne­de­niy­le 2330 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re ay­lık bağ­lan­mış olan­la­ra mü­ker­rer öde­me ya­pıl­ma­ma­sı için 2330 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­rin­den ya­rar­la­nan­la­rın, Tek­lif­le ön­gö­rü­len ay­lık hak­kın­dan ya­rar­la­na­ma­ya­cak­la­rı­na açık­lık ge­ti­ren bir fık­ra­nın ek­len­me­si; an­la­ma açık­lık ka­zan­dı­rıl­ma­sı ve Türk­çe dil bil­gi­si ku­ral­la­rı­na uy­gun­luk açı­sın­dan re­dak­si­yo­na ta­bi tu­tul­ma­sı,

- Ek 17 nci mad­de­si; mad­de met­nin­de ge­çen “45 ya­şı­nı” iba­re­le­ri­nin “55 ya­şı­nı” ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si; 2330 sa­yı­lı Nak­di Taz­mi­nat ve Ay­lık Bağ­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re gö­rev­le­ri ba­şın­da şe­hit olan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı ile bun­la­rın dul ve ye­tim­le­ri­ne de nak­di taz­mi­nat öden­me­si ne­de­niy­le 2330 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re nak­di taz­mi­nat alan­la­ra mü­ker­rer öde­me ya­pıl­ma­ma­sı için 2330 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­rin­den ya­rar­la­nan­la­rın, Tek­lif­le ön­gö­rü­len taz­mi­nat hak­kın­dan ya­rar­la­na­ma­ya­cak­la­rı­na ve ön­ce­den taz­mi­nat öden­miş olan­la­rın al­mış ol­duk­la­rı taz­mi­nat tu­ta­rı­nın 2330 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re öden­me­si ge­re­ke­cek nak­di taz­mi­nat tu­ta­rın­dan dü­şü­le­ce­ği­ne açık­lık ge­ti­ren bir fık­ra­nın ek­len­me­si; son fık­ra­sı­nın, ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na ek 16 ve ek 17 nci mad­de­ler çer­çe­ve­sin­de Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mun­ca ya­pı­la­cak öde­me­le­rin Ha­zi­ne­den tah­sil edil­me sü­re­si­ne açık­lık ge­ti­ril­me­si ve fık­ra­nın re­dak­si­yo­na ta­bi tu­tul­ma­sı,

- Ek 18 in­ci mad­de­si; ka­nun­la­rın ha­zır­lan­ma­sın­da uy­gu­la­nan esas ve usul­ler doğ­rul­tu­sun­da “bu Ka­nu­nun” iba­re­si­nin, “bu mad­de­nin” ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si,

su­re­tiy­le,

l Te­rör­le mü­ca­de­le sı­ra­sın­da şe­hit dü­şen ve­ya ça­lı­şa­ma­ya­cak de­re­ce­de ma­lul olan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın ön­ce­lik sı­ra­sı­na gö­re eş, ço­cuk ve­ya kar­deş­le­rin­den bi­ri­si­ne ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da ya­da özel sek­tör­de iş im­ka­nı sağ­lan­ma­sı­na ve ge­nel ve özel büt­çe­li ku­rum ve ku­ru­luş­lar­la ma­hal­li ida­re­ler ve ser­ma­ye­si­nin ya­rı­sın­dan faz­la­sı ka­mu­ya ait olan her ne­vi te­şeb­büs ve­ya bağ­lı or­tak­lık­lar­da, 657 sa­yı­lı Dev­let Me­mur­la­rı Ka­nu­nu­na ta­bi me­mur kad­ro­la­rı ile söz­leş­me­li per­so­nel ve sü­rek­li iş­çi kad­ro­la­rı­nın % 0.5'inin, 3713 sa­yı­lı Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu çer­çe­ve­sin­de şe­hit ve­ya ça­lı­şa­ma­ya­cak de­re­ce­de ma­lul olan ka­mu gö­rev­li­le­ri ile er ve er­baş­la­rın var­sa eş­le­ri­nin, yok­sa ço­cuk­la­rın­dan bi­ri­si­nin, ço­cuk­la­rı da yok­sa kar­deş­le­rin­den bi­ri­si­nin ve­ya ma­lul olup da ça­lı­şa­bi­lir du­rum­da olan­la­rın is­tih­da­mı­na ay­rıl­ma­sı­na yö­ne­lik ola­rak; mad­de­de yer alan “% 0.5” ora­nı­nın mev­cut ih­ti­ya­cı kar­şı­la­ya­ma­ma­sı ne­de­niy­le “% 0.7”ye çı­ka­rıl­ma­sı­nı te­mi­nen, 3713 sa­yı­lı Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu­nun ek 1 in­ci mad­de­sin­de ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le­rin 3 ün­cü mad­de ola­rak ek­len­me­si su­re­tiy­le,

l Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın emek­li­lik ve ma­lul­lük­le­ri­ne iliş­kin ola­rak ya­pı­lan dü­zen­le­me­le­rin sos­yal gü­ven­lik sis­te­mi­nin prim­siz öde­me­ler kap­sa­mı­na gir­me­si ne­de­niy­le 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­na ek­le­nen ek 16 ve ek 17 nci mad­de­ler­de ön­gö­rü­len hiz­met­le­rin Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu­nun Prim­siz Öde­me­ler Ge­nel Mü­dür­lü­ğü­nün gö­rev­le­ri ara­sı­na ek­len­me­si­ne yö­ne­lik ola­rak, 5502 sa­yı­lı Ka­nu­nun 15 in­ci mad­de­si­nin (b) ben­diy­le il­gi­li dü­zen­le­me­nin 4 ün­cü mad­de ola­rak ek­len­me­si su­re­tiy­le,

l Çer­çe­ve 3 ün­cü mad­de­si ile 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­na ek­le­nen ge­çi­ci 1 in­ci mad­de­si; bi­rin­ci fık­ra­sı­nın (a) ben­di­nin, is­tih­dam edi­le­cek ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su sa­yı­sı­nın 30 bin­den 40 bi­ne çı­ka­rıl­ma­sı ne­de­niy­le ye­ni­den dü­zen­len­me­si; mad­de met­nin­de ge­çen “45 ya­şı­nı” iba­re­le­ri­nin “55 ya­şı­nı” ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si; ka­nun­la­rın ha­zır­lan­ma­sın­da uy­gu­la­nan esas ve usul­ler doğ­rul­tu­sun­da mad­de­de ön­gö­rü­len hu­sus­la­rın içe­rik iti­ba­riy­le Tek­li­fin ge­çi­ci mad­de­si ola­rak dü­zen­len­me­si­ni ge­rek­tir­di­ğin­den, bu doğ­rul­tu­da mad­de met­nin­de ge­rek­li tek­nik dü­zen­le­me­le­rin ya­pıl­ma­sı su­re­tiy­le, Tek­li­fin Ge­çi­ci 1 in­ci mad­de­si ola­rak,

l Yü­rür­lü­ğe iliş­kin 4 ün­cü mad­de­si; 5 in­ci mad­de ola­rak ay­nen,

l Yü­rüt­me­ye iliş­kin 5 in­ci mad­de­si; re­dak­si­yo­na ta­bi tu­tul­ma­sı ve mad­de nu­ma­ra­sı­nın 6 ola­rak de­ğiş­ti­ril­me­si su­re­tiy­le,

ka­bul edil­miş­tir.

Ay­rı­ca, met­ne 3713 sa­yı­lı Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu ile 5502 sa­yı­lı Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Ka­nu­nun­da de­ği­şik­lik ya­pan hü­küm­le­rin ek­len­me­si ne­de­niy­le Tek­li­fin baş­lı­ğı da bu doğ­rul­tu­da de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

Bu de­fa, Ko­mis­yo­nu­mu­zun 23/05/2007 ta­ri­hin­de Hü­kü­me­ti tem­si­len İçiş­le­ri Ba­ka­nı Os­man Gü­neş ile Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı, Dev­let Plan­la­ma Teş­ki­la­tı Müs­te­şar­lı­ğı ve Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu tem­sil­ci­le­ri­nin ka­tı­lım­la­rıy­la ya­pı­lan 56 ncı Bir­le­şi­min­de, Alt Ko­mis­yon Ra­po­ru üze­rin­den 2/1027 esas nu­ma­ra­lı Tek­li­fin gö­rüş­me­le­ri­ne baş­lan­mış­tır. Tek­li­fin ge­ne­li üze­rin­de­ki gö­rüş­me­le­re ge­çil­me­den ön­ce, 22/05/2007 ta­ri­hin­de Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si Baş­kan­lı­ğı­na su­nu­lan ve ay­nı ta­rih­te esas ko­mis­yon ola­rak Ko­mis­yo­nu­mu­za ha­va­le edi­len Ma­lat­ya Mil­let­ve­ki­li Fe­rit Mev­lüt As­la­noğ­lu’nun  (2/1030) esas nu­ma­ra­lı “Köy Ka­nu­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun Tek­li­fi”’nin; İç­tü­zü­ğün 26 ncı mad­de­si­ne gö­re gün­de­me alın­ma­sı­na, 35 in­ci mad­de­si uya­rın­ca da gö­rü­şül­mek­te olan (2/1027) esas nu­ma­ra­lı Ka­nun Tek­li­fi ile il­gi­li gö­rü­le­rek bir­leş­ti­ril­me­si­ne ve gö­rüş­me­le­re (2/1027) esas nu­ma­ra­lı Ka­nun Tek­li­fi­nin Alt Ko­mis­yon met­ni üze­rin­den de­vam edil­me­si­ne ka­rar ve­ril­miş­tir.

Tek­li­fin ge­ne­li üze­rin­de ya­pı­lan gö­rüş­me­ler­de;

- 1984 yı­lın­dan son­ra kol­luk kuv­vet­le­rin­den ve Jan­dar­ma ka­ra­kol­la­rın­dan uzak yer­le­şim bi­rim­le­rin­de ya­şa­yan va­tan­daş­la­rı­mı­zın can ve mal gü­ven­li­ği­ni ko­ru­mak ama­cıy­la teş­kil edi­len ge­çi­ci köy ko­ru­cu­lu­ğu sis­te­mi­nin yak­la­şık 22 yıl­dır uy­gu­lan­dı­ğı,

- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın bu­gü­ne ka­dar yü­rü­tü­len te­rör­le mü­ca­de­le­de önem­li kat­kı­lar sağ­la­dı­ğı, bu­nun Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­tan­lı­ğın­ca tak­dir edil­di­ği, bu mü­ca­de­le­de bu­gü­ne ka­dar çok sa­yı­da ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su­nun şe­hit düş­tü­ğü,

- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın, han­gi sta­tü­de is­tih­dam edil­di­ği­nin açık ol­ma­dı­ğı, bun­la­rın emek­li­lik ve ma­lul­lük gi­bi sos­yal gü­ven­lik hak­kın­dan ya­rar­la­na­ma­dı­ğı, sağ­lık te­da­vi­le­ri­nin ise hiç­bir sos­yal gü­ven­li­ği ol­ma­yan va­tan­daş­la­rı­mı­za ve­ri­len ye­şil kart ile sağ­lan­dı­ğı,

- Sos­yal gü­ven­lik ku­rum­la­rın­dan bi­ri­ne ta­bi ola­rak ça­lı­şan­la­rın sa­hip ol­duk­la­rı sos­yal gü­ven­lik hak­la­rın­dan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın ya­rar­la­na­ma­dı­ğı, ör­ne­ğin, gö­re­vi dı­şın­da tra­fik ka­za­sı ge­çi­re­rek ölen ve­ya sa­kat ka­lan­la­ra ölüm ve­ya ma­lul­lük ay­lı­ğı­nın bağ­la­na­ma­dı­ğı,

- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın, köy ko­ru­cu­su ol­ma­dan ön­ce çift­çi­lik ile ge­çin­dik­le­ri, bu­gün ise ta­rım­sal üre­tim­den çe­kil­dik­le­ri için eko­no­mik ola­rak ge­ri du­ru­ma düş­tük­le­ri, bu ne­den­le ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na bel­li bir yaş­tan son­ra nor­mal emek­li olan bir va­tan­daş gi­bi ma­aş bağ­lan­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın, bu­gü­ne ka­dar her­han­gi bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mu­na bağ­lı ola­rak is­tih­dam edil­me­dik­le­ri için mağ­dur ol­duk­la­rı, bu ne­den­le ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın ön­ce­lik­le öz­lük hak­la­rı­nın gü­ven­ce al­tı­na alı­na­rak sağ­lık gü­ven­ce­si baş­ta ol­mak üze­re sos­yal gü­ven­li­ğe ka­vuş­tu­rul­ma­la­rı­nın sos­yal hu­kuk dev­le­ti an­la­yı­şı­nın bir ge­re­ği ol­du­ğu,

- 442 sa­yı­lı Ka­nun­da ge­çi­ci köy ko­ru­cu­lu­ğu sis­te­mi­nin ge­çi­ci ni­te­lik­te ol­du­ğu be­lir­til­mek­le bir­lik­te yak­la­şık ku­rum­sal ola­rak 20 se­ne­dir var­lı­ğı­nı ko­ru­ma­sı­nın, bu sis­te­me olan ih­ti­ya­cı açık bir şe­kil­de gös­ter­di­ği, bu ne­den­le ge­çi­ci köy ko­ru­cu­lu­ğu sis­te­mi­nin sağ­lık­lı bir şe­kil­de iş­le­ye­bil­me­si ama­cıy­la, ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın gö­rev ve yet­ki­le­ri ile hak ve yü­küm­lü­lük­le­ri­nin mev­zu­at çer­çe­ve­sin­de açık­ça be­lir­til­me­sin­de ya­rar gö­rül­dü­ğü,

- Bir hu­kuk dev­le­tin­de va­tan­daş­la­rın gü­ven­li­ği­nin dev­le­tin kol­luk güç­le­ri ta­ra­fın­dan sağ­lan­ma­sı­nın esas ol­du­ğu, an­cak ül­ke­mi­zin je­opo­li­tik ko­nu­mun­dan kay­nak­la­nan iç gü­ven­lik so­run­la­rın­dan do­la­yı kol­luk kuv­vet­le­ri ya­nın­da ge­çi­ci köy ko­ru­cu­lu­ğu sis­te­mi­ne de ih­ti­yaç bu­lun­du­ğu,

- Te­rör­le da­ha et­kin mü­ca­de­le edi­le­bil­me­si için Dev­let ku­rum­la­rı ara­sın­da ko­or­di­nas­yo­nu sağ­la­ya­cak iç gü­ven­lik müs­te­şar­lı­ğı­nın za­man ge­çi­ril­me­den ku­rul­ma­sı ge­rek­ti­ği,

- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan şe­hit olan­la­rın eş, ço­cuk ve­ya kar­deş­le­rin­den bi­ri­si­ne, 3713 sa­yı­lı Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu çer­çe­ve­sin­de ka­mu ku­rum ve ku­ru­luş­la­rın­da is­tih­dam im­ka­nı sağ­lan­ma­sı­nın, ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın da­ha et­kin gö­rev yap­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­ca­ğı,

- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı ile il­gi­li dü­zen­le­me­le­rin, sos­yal gü­ven­lik re­for­mu­nun üçün­cü aya­ğı ola­rak ha­zır­la­nan prim­siz öde­me­ler­le il­gi­li ka­nun tas­la­ğı çer­çe­ve­sin­de de­ğer­len­di­ril­me­si ge­rek­ti­ği,

- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­lu­ğu sis­te­mi­ni sü­rek­li ha­le ge­ti­re­cek dü­zen­le­me­ler ya­pıl­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği, bu sis­te­min bir ge­çim kay­na­ğı ha­li­ne ge­ti­ril­me­me­si için ge­çi­ci köy ko­ru­cu­lu­ğu­nu ku­rum­sal­laş­tı­ra­cak uy­gu­la­ma­lar­dan ka­çı­nıl­ma­sı­nın da­ha doğ­ru bir yak­la­şım ola­ca­ğı,

şek­lin­de­ki gö­rüş ve eleş­ti­ri­le­ri mü­te­akip, Hü­kü­met adı­na ya­pı­lan ta­mam­la­yı­cı açık­la­ma­lar­da ise;

- Ha­len gö­rev yap­mak­ta olan top­lam 56.464 ge­çi­ci köy ko­ru­cu­sun­dan, 20.285’inin 46 yaş ve üze­rin­de ol­du­ğu; ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın yüz­de 38’inin 11 ila 15 yıl ara­sın­da gö­rev yap­tı­ğı,

- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın bu­gü­ne ka­dar yü­rü­tü­len te­rör­le mü­ca­de­le fa­ali­yet­le­rin­de önem­li kat­kı­lar sağ­la­dık­la­rı; te­rör­le mü­ca­de­le ne­de­niy­le bu­gü­ne ka­dar 1.357 ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su­nun şe­hit ol­du­ğu,

- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na; 31/07/2006 ta­rih­li ve 2006/10794 sa­yı­lı Ba­kan­lar Ku­ru­lu Ka­ra­rı­na gö­re hiz­met­le­ri­nin de­va­mı sü­re­sin­ce her ay Dev­let me­mur­la­rı için tes­pit edi­len me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan kat­sa­yı­nın 11.500 gös­ter­ge ra­ka­mı ile çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­nan 540 YTL tu­ta­rın­da üc­ret öden­di­ği, bu Tek­lif ile ay­nı üc­re­tin öden­me­si­ne yö­ne­lik ka­nu­ni bir dü­zen­le­me­nin ge­ti­ril­miş ola­ca­ğı,

- Alt Ko­mis­yon­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik ile ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın gö­rev­den ay­rıl­ma ya­şı­nın 45’den 55’e yük­sel­til­me­si­nin olum­lu kar­şı­lan­dı­ğı, bu de­ği­şik­lik so­nu­cu ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan 55 ya­şı­nı dol­du­ran ve 15 ve­ya da­ha faz­la hiz­me­ti olan­la­rın gö­rev­le ili­şik­le­ri ke­si­le­rek ay­lık bağ­la­na­ca­ğı,

- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­lu­ğu ile ili­şik­le­ri ke­si­len­ler­den on beş yıl hiz­me­ti olan­la­ra ha­yat­ta bu­lun­duk­la­rı sü­re­ce 5.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın, her yıl de­ği­şen me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ile çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­nan mik­tar­da ay­lık bağ­la­na­ca­ğı, bu­gün için bu mik­ta­rın 234,92 YTL ol­du­ğu, on beş yı­lı aşan her yıl için ise 5.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­na 200 gös­ter­ge ra­ka­mı ek­le­ne­rek bu­lu­na­cak ve top­lam­da 2000 gös­ter­ge­yi aş­ma­ya­cak şe­kil­de, hiz­met yı­lı­na bağ­lı ola­rak de­ği­şen gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ile çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­na­cak mik­tar­da ay­lık bağ­lan­ma­sı­nın ön­gö­rül­dü­ğü,

- Alt Ko­mis­yon­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik çer­çe­ve­sin­de iş­ten ay­rıl­ma ya­şı 45’den 55’e yük­sel­ti­len ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan; 55 ya­şı­nı dol­du­rup on beş yıl­dan az hiz­me­ti olan ve­ya 55 ya­şı­nı dol­dur­ma­mak­la bir­lik­te sağ­lık ve ida­ri ne­den­ler­le gö­re­vi­ne son ve­ri­len­ler ile ölen­le­re, 20.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ve hiz­met yı­lı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da top­lu bir taz­mi­nat öde­ne­ce­ği, bu­gün için bu ra­ka­mın her bir hiz­met yı­lı için 939,70 YTL ol­du­ğu,

- Alt Ko­mis­yon­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik çer­çe­ve­sin­de; ha­len ça­lış­mak­ta olan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan; 55 ya­şı­nı dol­du­ran­lar­dan 10 yıl ve da­ha faz­la hiz­me­ti bu­lu­nan­la­ra da 5.000 gös­ter­ge ra­ka­mı üze­rin­den ay­lık bağ­la­na­ca­ğı,

- Di­ğer yan­dan, 55 ya­şı­nı dol­dur­muş ol­mak­la bir­lik­te 10 yıl­dan az hiz­me­ti olan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na ise, is­tek­le­ri ha­lin­de, 10 hiz­met yı­lı­nı ta­mam­la­yın­ca­ya ka­dar gö­rev­le­ri­ne de­vam et­me­le­ri­nin ve 10 yıl­lık hiz­met sü­re­si dol­duk­tan son­ra da 5.000 gös­ter­ge ra­ka­mı üze­rin­den ay­lık bağ­lan­ma­sı­nın ön­gö­rül­dü­ğü,

- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı ile ko­ru­cu baş­la­rı­nın; öz­lük hak­la­rı­nı dü­zen­le­yen yö­net­me­li­ğin bu Ka­nun Tek­li­fi­nin ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren al­tı ay için­de Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca çı­ka­rı­la­ca­ğı,

ifa­de edil­miş­tir.

Ge­ne­li üze­rin­de­ki gö­rüş­me­ler­den son­ra, Tek­lif ve ge­rek­çe­si Ko­mis­yo­nu­muz­ca da be­nim­se­ne­rek Alt Ko­mis­yon met­ni esas alın­mak su­re­tiy­le mad­de­le­ri üze­rin­de­ki gö­rüş­me­le­re ge­çil­miş­tir. Alt Ko­mis­yon Met­ni­nin; çer­çe­ve 1, 2, 3 ve 4 ün­cü mad­de­le­ri ile ge­çi­ci 1 in­ci mad­de­si ve yü­rür­lük ve yü­rüt­me­ye iliş­kin 5 ve 6 ncı mad­de­le­ri ay­nen ka­bul edil­miş­tir.

Ra­po­ru­muz, Ge­nel Ku­ru­lun ona­yı­na su­nul­mak üze­re Yük­sek Baş­kan­lı­ğa say­gı ile arz olu­nur.

 

Baş­kan

Baş­kan­ve­ki­li

Bu Ra­po­run Söz­cü­sü

 

Sa­it Aç­ba

M. Al­tan Ka­ra­pa­şa­oğ­lu

Os­man Nu­ri Fi­liz

 

Af­yon­ka­ra­hi­sar

Bur­sa

De­niz­li

 

Söz­cü

Kâtip

Üye

 

Sa­ba­hat­tin Yıl­dız

Meh­met Sek­men

Ha­lil Ay­do­ğan

 

Muş

İs­tan­bul

Af­yon­ka­ra­hi­sar

 

Üye

Üye

Üye

 

Meh­met Ze­kai Öz­can

A. Ke­mal De­ve­ci­ler

Ali Os­man Sa­li

 

An­ka­ra

Ba­lı­ke­sir

Ba­lı­ke­sir

 

 

(İm­za­da bu­lu­na­ma­dı)

(İm­za­da bu­lu­na­ma­dı)

 

Üye

Üye

Üye

 

Muh­sin Koç­yi­ğit

Ala­at­tin Bü­yük­ka­ya

A. Ke­mal Kum­ku­moğ­lu

 

Di­yar­ba­kır

İs­tan­bul

İs­tan­bul

 

(İm­za­da bu­lu­na­ma­dı)

 

(Ay­rı­şık oy ya­zım ek­te­dir)

 

Üye

Üye

Üye

 

Bir­gen Ke­leş

Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu

M. Mus­ta­fa Açı­ka­lın

 

İs­tan­bul

İs­tan­bul

İs­tan­bul

 

(Kar­şı oy ya­zı­sı ek­te­dir)

(Ay­rı­şık oy ek­te­dir)

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Bü­lent Ba­ra­ta­lı

Fa­zıl Ka­ra­man

Y. Se­la­hat­tin Bey­ri­bey

 

İz­mir

İz­mir

Kars

 

(Ay­rı­şık oy ek­te­dir)

 

 

 

Üye

Üye

Üye

 

Mus­ta­fa Eli­taş

Ta­ner Yıl­dız

Mi­ka­il Ars­lan

 

Kay­se­ri

Kay­se­ri

Kır­şe­hir

 

Üye

Üye

Üye

 

Mu­zaf­fer Baş­top­çu

Mus­ta­fa Ünal­dı

Ha­san Feh­mi Ki­nay

 

Ko­ca­eli

Kon­ya

Kü­tah­ya

 

Üye

Üye

Üye

 

Mu­har­rem Do­ğan

O. Sey­fi Ter­zi­ba­şı­oğ­lu

Os­man Sey­fi

 

Mar­din

Muğ­la

Nev­şe­hir

 

Üye

Üye

Üye

 

Ce­mal Uy­sal

İm­dat Süt­lü­oğ­lu

Mu­sa Uzun­ka­ya

 

Or­du

Ri­ze

Sam­sun

 

Üye

Üye

 

 

M. Er­gun Dağ­cı­oğ­lu

M. Akif Ham­za­çe­bi

 

 

To­kat

Trab­zon

 

 

 

(Ay­rı­şık oy ya­zı­sı ek­te­dir)

 

AY­RI­ŞIK OY

Te­rör, bü­tün dün­ya­da ve ül­ke­miz­de in­san­lı­ğı, ba­rı­şı ve hu­zu­ru teh­dit eden en önem­li so­run­la­rın ba­şın­da gel­mek­te­dir. Ev­ren­sel bir bo­yut ta­şı­yan ve he­def gö­zet­me­yen te­rö­rün ola­ğan dı­şı  yö­ne­tim ve hu­kuk çer­çe­ve­sin­de ön­le­ne­me­ye­ce­ği ya­şa­nan olay­lar­la ka­nıt­lan­mış­tır. Bu ne­den­le gü­nü­müz­de te­rör­le mü­ca­de­le ko­nu­sun­da bil­gi ve bi­ri­ki­min ya­nı sı­ra ulus­la­ra­ra­sı iş­bir­li­ği de önem ka­zan­mış­tır.

Özel­lik­le ül­ke­mi­zin kar­şı kar­şı­ya kal­dı­ğı bö­lü­cü te­rör ko­nu­sun­da bu­gü­ne ka­dar iz­le­nen yan­lış po­li­ti­ka­lar so­nu­cu so­run da­ha da bü­yü­müş, çö­zü­mü yal­nız­ca gü­ven­lik kuv­vet­le­ri­ne iha­le et­me ko­lay­cı­lı­ğı­na ka­çıl­mış­tır. Ge­çi­ci Köy Ko­ru­cu­lu­ğu da bu sis­te­min bir par­ça­sı ola­rak uy­gu­la­ma­ya so­kul­muş­tur. An­cak bu uy­gu­la­ma za­man za­man ken­di için­de ye­ni so­run­lar ve za­fi­yet­ler ya­şan­ma­sı­na da ne­den ol­muş, ko­ru­cu­luk sis­te­mi tar­tı­şıl­ma­ya baş­lan­mış­tır.

Bu­gün için sa­yı­la­rı 57.246’yı bu­lan ko­ru­cu­la­rı­mı­za dev­le­tin sa­hip çık­ma­sı ve öz­lük hak­la­rı ko­nu­sun­da bir gü­ven­ce­ye ka­vuş­tu­rul­ma­la­rı bir hak­kın tes­li­mi ola­rak geç ka­lın­mış bir uy­gu­la­ma­dır. Ko­ru­cu­la­rı­mız açı­sın­dan önem­li bir mağ­du­ri­ye­ti gi­de­re­cek­tir. Te­rö­rün ön­le­ne­bil­me­si an­cak  ve an­cak top­lu­mun bü­tün ke­sim­le­ri ile si­vil ve res­mi ku­rum­la­rı­nın top­ye­kün di­renç, da­ya­nış­ma ve so­ru­nu sa­hip­len­me­siy­le müm­kün­dür. Bu aşa­ma­da ya­pıl­ma­sı ge­re­ken ulu­sal bir po­li­ti­ka ve prog­ram oluş­tu­ru­la­rak ko­nu­nun eko­no­mik, sos­yal ve kül­tü­rel açı­dan bü­tün bo­yut­la­rıy­la ele alın­ma­sı­dır.

Bu doğ­rul­tu­da, gö­rüş­mek­te ol­du­ğu­muz de­ği­şik­lik tek­li­fi­nin alt ya­pı­sı oluş­tu­rul­ma­mış, il­gi­li ku­rum­la­rın gö­rüş ve dü­şün­ce­le­ri tar­tı­şıl­ma­dan, Ana­ya­sa­nın sos­yal dev­let il­ke­si ola­rak her ça­lı­şa­nın sos­yal gü­ven­lik şem­si­ye­si al­tın­da ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni 4,5 yıl­dır par­ti ola­rak sü­rek­li di­le ge­tir­me­mi­ze rağ­men, son gün son da­ki­ka se­çim ya­tı­rı­mı ola­rak ge­ti­ri­len bir ya­sa ola­rak gör­mek­te­yiz.

Ül­ke­miz­de ya­şa­yan tüm va­tan­daş­la­rı­mı­zın gü­ven­li­ği­ni te­min et­mek, dev­le­ti­mi­zin kol­luk kuv­vet­le­ri­nin te­mel gö­re­vi­dir. Bu ne­den­le köy ko­ru­cu­lu­ğu ka­lı­cı ha­le ge­ti­ril­me­den, mev­cut köy ko­ru­cu­la­rı­mı­zın her tür­lü sos­yal ve eko­no­mik hak­la­rı ve­ri­le­rek dö­nem için­de bu ku­rum tas­fi­ye edil­me­li­dir. Mev­cut köy ko­ru­cu­la­rı­mı­zın ge­cik­miş sos­yal gü­ven­lik hak­la­rı­nın ise ön­ce­lik­le ve­ril­me­si gö­rü­şün­de­yiz.

 

Bü­lent Ba­ra­ta­lı

Bir­gen Ke­leş

Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu

 

İz­mir

İs­tan­bul

İs­tan­bul

 

M. Akif Ham­za­çe­bi

A. Ke­mal Kum­ku­moğ­lu

 

                                                 Trab­zon                                İs­tan­bul

BİT­LİS MİLLETVEKİLİ AB­DUR­RA­HİM AK­SOY VE ŞIR­NAK MİLLETVEKİLİ

İB­RA­HİM HAK­KI BİR­LİK’İN TEK­Lİ­Fİ

KÖY KA­NU­NUN­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­-

MA­SI­NA DA­İR KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

 

MAD­DE 1.- 18/03/1924 ta­rih­li ve 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun 74 ün­cü mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş ve ay­nı mad­de­ye aşa­ğı­da­ki fık­ra­lar ek­len­miş­tir.

Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca tes­pit edi­le­cek il­ler­de; ola­ğa­nüs­tü hal ila­nı­nı ge­rek­ti­ren se­bep­ler­e ve şid­det ha­re­ket­le­ri­ne ait cid­di be­lir­ti­le­rin köy­de ve­ya çev­re­de or­ta­ya çık­ma­sı ve­ya ne se­bep­le olur­sa ol­sun köy­lü­nün ca­nı­na ve ma­lı­na te­ca­vüz ha­re­ket­le­ri­nin art­ma­sı hal­le­rin­de de, Va­li­nin tek­li­fi ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı­nın ona­yı ile ye­te­ri ka­dar ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su gö­rev­len­di­ril­me­si ka­rar­laş­tı­rı­la­bi­lir. Bu şe­kil­de gö­rev­len­di­ri­le­cek ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su sa­yı­sı 30.000 ki­şi­yi ge­çe­mez. Ba­kan­lar Ku­ru­lu bu sa­yı­yı yüz­de el­li ora­nı­na ka­dar ar­tır­ma­ya yet­ki­li­dir. Gö­rev­len­dir­me­yi ge­rek­ti­ren hal­le­rin or­ta­dan kalk­ma­sı du­ru­mun­da ve­ya ida­ri za­ru­ret­ler­le gö­rev­len­dir­me­ye iliş­kin ay­nı usul uy­gu­lan­mak su­re­tiy­le ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su ola­rak ya­pı­lan gö­rev­len­dir­me­le­re son ve­ri­le­bi­lir.

Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na hiz­me­tin de­va­mı sü­re­sin­ce her ay 11.500 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da üc­ret öde­nir. Bu üc­ret, her­han­gi bir ver­gi ve ke­sin­ti­ye ta­bi tu­tul­mak­sı­zın ve pe­şin ola­rak öde­nir. Köy ko­ru­cu­la­rı ara­sın­dan tef­rik edi­len ko­ru­cu baş­la­rı­na ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na öde­nen üc­re­tin yüz­de on’u (% 10) ka­dar ila­ve üc­ret öde­nir. Ay so­nun­dan ön­ce ken­di is­te­ğiy­le gö­rev­den ay­rı­lan­lar ile di­sip­lin hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cu, gö­rev­le­ri­ne son ve­ri­len­ler ha­riç ol­mak kay­dıy­la, gö­rev­le­ri­ne son ve­ri­len ve­ya ölen ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı için ön­ce­den pe­şin öden­miş olan üc­re­tin ka­lan gün­le­re isa­bet eden tu­ta­rı ge­ri alı­nmaz. Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan gü­ven­lik güç­le­riy­le bir­lik­te ope­ras­yon­la­ra ka­tı­lan­la­rın ia­şe­le­ri, bir­lik­te ope­ras­yo­na ka­tıl­dık­la­rı gü­ven­lik güç­le­ri­nin bağ­lı ol­du­ğu bi­rim­ler­ce ve bu bi­rim­le­rin büt­çe­sin­den kar­şı­lan­mak üze­re sağ­la­nır. Bu Ka­nun­da be­lir­ti­len gö­rev­ler ile ta­biî afet­ler­de ve di­ğer ola­ğa­nüs­tü hal ve du­rum­lar­da em­sal­le­ri­ne gö­re ba­şa­rı­lı gö­rev yap­tık­la­rı gö­rü­len ve­ya bü­yük ya­rar­lı­lık gös­te­ren ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na, va­li­nin tek­li­fi ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı­nın ona­yı ile yıl­da bir de­fa ay­lık üc­ret­le­ri­nin 2 ka­tı­na ka­dar ödül ve­ri­le­bi­lir. Bir ma­li yıl­da bu şe­kil­de ödül ve­ri­le­cek ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su sa­yı­sı, o il­de gö­rev­li ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su sa­yı­sı­nın % 1’ini ge­çe­mez. Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan gü­ven­lik güç­le­riy­le bir­lik­te ope­ras­yon­la­ra ka­tı­lan­la­ra ay­lık­la­rı­nın otuz­da bi­ri ora­nın­da ope­ras­yon taz­mi­na­tı öde­nir.

Bu Mad­de­ye gö­re ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na ya­pı­la­cak har­ca­ma­lar, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­ne ko­nu­la­cak öde­nek­ten bu Ba­kan­lık­ça kar­şı­la­nır ve öde­me­ler il va­li­lik­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lır.

MAD­DE 2.- 442 sa­yı­lı Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki ek mad­de­ler ek­len­miş­tir.

EK MAD­DE 16.- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan 45 ya­şı­nı dol­du­ran­la­rın gö­rev­le­riy­le ili­şik­le­ri ke­si­lir. İli­şik­le­ri ke­si­len­ler­den on­beş yıl ve­ya da­ha faz­la hiz­me­ti olan­la­ra ha­yat­ta bu­lun­duk­la­rı sü­re­ce 5.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ile çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­na­cak mik­tar­da ay­lık bağ­la­nır. On­beş yı­lı aşan her yıl için 5.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­na 200 gös­ter­ge ra­ka­mı ila­ve edi­lir ve bu şe­kil­de ya­pı­la­cak ila­ve hiç­bir şe­kil­de 2.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­nı ge­çe­mez. Ay­lık gös­ter­ge­si­ne ila­ve edi­le­cek 200 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın he­sa­bın­da, ay ke­sir­le­ri tam ay sa­yı­lır. Yıl ke­sir­le­rinin her ayı için, 200 gös­ter­ge  ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı­nın çar­pı­mın­dan bu­lu­na­cak tu­ta­rın oni­ki­de bi­ri ay­lı­ğa ay­rı­ca ek­le­nir.

“Bi­rin­ci fık­ra hü­küm­le­ri­ne gö­re ay­lık bağ­lan­mış olan­lar­dan ve­fat eden­le­rin dul eş­le­ri ile 45 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış ol­mak­la bir­lik­te on­beş yıl ve­ya da­ha faz­la sü­re ge­çi­ci köy ko­ru­cu­lu­ğu hiz­me­ti bu­lu­nan­lar­dan gö­rev­le­riy­le ili­şik­le­ri de­vam et­mek­te iken ve­fat eden­le­rin dul eş­le­ri­ne bi­rin­ci fık­ra­ya gö­re he­sap­la­na­cak ay­lı­ğın % 75’i ora­nın­da ay­lık bağ­la­nır...” Her­han­gi bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mun­dan ay­lık alan dul eşe, bu fık­ra­ya gö­re he­sap­la­nan tu­ta­rın ya­rı­sı uy­gu­la­nır. Dul eşe bağ­la­nan ay­lık­lar ev­len­me­si ha­lin­de ke­si­lir ve ölüm ne­de­ni ha­riç dul kal­ma­la­rı ha­lin­de ye­ni­den bağ­lan­maz.

Te­rör suç­la­rın­dan do­la­yı hü­küm gi­yen ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na ve­ya dul eş­le­ri­ne ay­lık bağ­lan­maz. Hü­küm­den ön­ce ay­lık bağ­lan­mış ol­ma­sı ha­lin­de ise bağ­la­nan ay­lı­ğı ke­si­lir.

EK MAD­DE 17.- 45 ya­şı­nı dol­du­rup on­beş yıl­dan az hiz­me­ti olan ve­ya 45 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış olan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan; sağ­lık ve ida­ri ne­den­ler­le gö­re­vi­ne son ve­ri­len­ler ile ölen­le­re (45 ya­şını dol­dur­ma­mış ol­mak­la bir­lik­te on­beş yıl ve­ya da­ha faz­la hiz­me­ti bu­lu­nan­lar­dan gö­rev­le­ri ile ili­şik­le­ri de­vam et­mek­te iken ve­fat eden­ler ha­riç), 20.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ve hiz­met yı­lı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da taz­mi­nat öde­nir.

45 ya­şı­nı dol­dur­ma­dan ken­di is­tek­le­ri ile gö­rev­le­rin­den ay­rı­lan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na, hiz­met sü­re­le­ri­ne ba­kıl­mak­sı­zın 20.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ve hiz­met yı­lı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da taz­mi­nat öde­nir.

Taz­mi­nat he­sa­bın­da bir yıl­dan az olan hiz­met sü­re­si bir yıl ka­bul edi­lir. Bir tam yı­lı aşan sü­re­ler için; ay ke­sir­le­ri tam ay sa­yıl­mak su­re­tiy­le bu sü­re ile oran­tı­lı öde­me ya­pı­lır. Ve­fat eden ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın hak et­ti­ği taz­mi­nat ka­nu­ni mi­ras­çı­la­rı­na öde­nir. Ve­ri­le­cek taz­mi­nat tu­ta­rın­dan her­han­gi bir ver­gi ve ke­sin­ti ya­pıl­maz. Ek 16 ncı mad­de uya­rın­ca ay­lık bağ­la­nan ve­ya di­sip­lin hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cu gö­rev­le­ri­ne son ve­ri­len ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na bu mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re taz­mi­nat öden­mez.

Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan gö­rev sü­re­si için­de ve­fat eden­le­rin eşi­ne ve ço­cuk­la­rı­na, bun­lar yok­sa an­ne ve ba­ba­sı­na, bun­lar da yok­sa kar­deş­le­ri­ne, 15.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ile çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­na­cak mik­tar­da her­han­gi bir ver­gi ve ke­sin­ti­ye ta­bi tu­tul­mak­sı­zın ölüm yar­dı­mı öde­nir.

Ek 16 ve 17 nci mad­de­ye gö­re ya­pı­la­cak öde­me­ler Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mun­ca kar­şı­la­nır. Tu­tar, ay so­nun­da ha­zi­ne­den tah­sil edi­lir.

EK MAD­DE 18.- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı ile ko­ru­cu baş­la­rı­nın; gö­rev­len­dir­me şe­kil­le­ri, gö­re­ve alın­ma­la­rın­da ara­na­cak şart­lar, gö­rev­le­ri, uy­gu­la­na­cak di­sip­lin ce­za­la­rı ve gö­rev­le­ri­ne son ve­ril­me­si­ni ge­rek­ti­ren hal­ler, di­sip­lin amir­le­ri, ya­rar­la­na­cak­la­rı gi­yim eş­ya­la­rı ile bun­la­rın şek­li ve ve­ril­me za­man­la­rı, eği­tim ve de­ne­tim usul ve esas­la­rı, si­cil ve izin­le­ri, ilk mü­ra­ca­at­la­rın­da sa­hip ol­ma­la­rı ge­re­ken sağ­lık şart­la­rı, baş­ka bir iş­te ça­lış­ma hak­la­rı ile bu ka­nun­da yer alan di­ğer hu­sus­la­ra iliş­kin uy­gu­la­ma­lar Millî Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın gö­rü­şü üze­ri­ne İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­na­cak ve bu Ka­nu­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren al­tı ay için­de Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca çı­ka­rı­la­cak bir yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

MAD­DE 3.- 442 sa­yı­lı Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki ge­çi­ci mad­de ek­len­miş­tir.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1.- Bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­te;

a) Gö­rev­de bu­lu­nan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın gö­rev­le­ri­ne, bu Ka­nun­la de­ği­şik 74 ün­cü mad­de­ye gö­re be­lir­le­nen sa­yı sı­nır­lan­dır­ma­sı ne­de­niy­le son ve­ri­le­mez. Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su sa­yı­sı 74 ün­cü mad­de­ye gö­re be­lir­le­ne­cek aza­mi sa­yı­nın al­tı­na dü­şün­ce­ye ka­dar ye­ni ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su gö­rev­len­dir­me­si ya­pıl­ma­ma­sı esas­tır.

b) Gö­rev­de bu­lu­nan ve 45 ya­şı­nı dol­dur­ma­la­rı ne­de­niy­le ili­şik­le­ri ke­si­le­cek olan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan, ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su ola­rak 10 yıl ve da­ha faz­la hiz­me­ti bu­lu­nan­la­ra ek 16 ncı mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re ay­lık bağ­la­nır. 45 ya­şı­nı dol­dur­muş ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan 10 yıl­dan az hiz­me­ti olan­lar ise is­tek­le­ri ha­lin­de 10 hiz­met yı­lı­nı ta­mam­la­yın­ca­ya ka­dar gö­rev­le­rin­de bı­ra­kı­lır­lar ve bun­lar hak­kın­da da ay­nı hü­küm­ler uy­gu­la­nır. 45 ya­şı­nı dol­dur­muş ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan 10 yıl­dan az hiz­me­ti olan­lar­dan ça­lış­mak is­te­me­yen­ler hak­kın­da ise ek 17 nci mad­de hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.

c) Gö­rev­de bu­lu­nan ve 45 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış olan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı is­tek­le­ri ha­lin­de 45 ya­şı­nı dol­du­run­ca­ya ka­dar gö­rev­le­rin­de bı­rakı­lır­lar. Bu Ka­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­te 45 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış olan­lar­dan, 45 ya­şı­nı dol­dur­duk­tan ta­rih iti­ba­riy­le 10 yıl­dan az hiz­me­ti olan­lar, 10 hiz­met yı­lı­nı ta­mam­la­yın­ca­ya ka­dar gö­rev­le­ri­ne de­vam ede­bi­lir­ler ve bun­lar hak­kın­da da (b) ben­di hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.

(b) ve (c) ben­di hü­küm­le­rin­de be­lir­ti­len şart­la­rı ta­şı­ma­la­rı ne­de­niy­le ek 16 ncı mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re ay­lık bağ­la­nan­la­ra ek 17 nci mad­de­ye gö­re taz­mi­nat öden­mez.

Yu­ka­rı­da be­lir­ti­len hü­küm­le­rin uy­gu­lan­ma­sı, bu Ka­nun­la de­ği­şik 74 ün­cü mad­de­ye gö­re gö­rev­len­dir­me­yi ge­rek­ti­ren hal­le­rin or­ta­dan kalk­ma­sı du­ru­mun­da ve­ya ida­ri za­ru­ret­ler­le, gö­rev­len­dir­me­ye iliş­kin ay­nı usul uy­gu­lan­mak su­re­tiy­le, ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su ola­rak ya­pı­lan gö­rev­len­dir­me­le­re son ve­ri­le­bil­me­si­ne en­gel teş­kil et­mez.

MAD­DE 4.- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 5.- Bu Ka­nu­nu Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.

PLAN VE BÜT­ÇE KO­MİS­YO­NUNUN

KABUL ETTİĞİ METİN

KÖY KA­NU­NUN­DA VE BA­ZI KA­NUN­LAR­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI­NA

DA­İR KA­NUN TEK­Lİ­Fİ

MAD­DE 1- 18/03/1924 ta­rih­li ve 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun 74 ün­cü mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sı aşa­ğı­da­ki şe­kil­de de­ğiş­ti­ril­miş, dör­dün­cü fık­ra­sı­na “gö­re­vin­den ay­rı­lan” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “ve­ya bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re ay­lık bağ­lan­mış olan” iba­re­si ile ay­nı fık­ra­nın so­nu­na “Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın ölü­mü se­be­biy­le eş­le­ri­ne ay­lık bağ­lan­ma­sı du­ru­mun­da yu­ka­rı­da be­lir­ti­len hak sa­hip­le­ri­ne ay­nı şe­kil­de mu­aye­ne, tet­kik ve te­da­vi yar­dı­mı ya­pıl­ma­sı­na de­vam olu­nur.” cüm­le­si ve mad­de­nin so­nu­na aşa­ğı­da­ki fık­ra­lar ek­len­miş­tir.

“Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca tes­pit edi­le­cek il­ler­de; ola­ğa­nüs­tü hal ila­nı­nı ge­rek­ti­ren se­bep­le­re ve şid­det ha­re­ket­le­ri­ne ait cid­di be­lir­ti­le­rin köy­de ve­ya çev­re­de or­ta­ya çık­ma­sı ve­ya her ne se­bep­le olur­sa ol­sun köy­lü­nün ca­nı­na ve ma­lı­na te­ca­vüz ha­re­ket­le­ri­nin art­ma­sı hal­le­rin­de, va­li­nin tek­li­fi ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı­nın ona­yı ile ye­te­ri ka­dar ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su gö­rev­len­di­ril­me­si ka­rar­laş­tı­rı­la­bi­lir. Bu şe­kil­de gö­rev­len­di­ri­le­cek ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su sa­yı­sı 40.000 ki­şi­yi ge­çe­mez. Ba­kan­lar Ku­ru­lu bu sa­yı­yı yüz­de el­li­ye ka­dar ar­tır­ma­ya yet­ki­li­dir. Gö­rev­len­dir­me­yi ge­rek­ti­ren hal­le­rin or­ta­dan kalk­ma­sı du­ru­mun­da ve­ya ida­ri za­ru­ret hal­le­rin­de gö­rev­len­dir­me­ye iliş­kin ay­nı usul uy­gu­lan­mak su­re­tiy­le ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su ola­rak ya­pı­lan gö­rev­len­dir­me­le­re son ve­ri­le­bi­lir.”

“Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na hiz­me­tin de­va­mı sü­re­sin­ce her ay 11.500 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da üc­ret öde­nir. Bu üc­ret, her­han­gi bir ver­gi ve ke­sin­ti­ye ta­bi tu­tul­mak­sı­zın ve pe­şin ola­rak öde­nir. Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı ara­sın­dan, top­lam ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su sa­yı­sı­nın yüz­de onu­nu geç­me­ye­cek şe­kil­de tef­rik edi­len ko­ru­cu baş­la­rı­na ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na öde­nen üc­re­tin yüz­de onu ka­dar ila­ve üc­ret öde­nir. Ay so­nun­dan ön­ce ken­di is­te­ğiy­le gö­rev­den ay­rı­lan­lar ile di­sip­lin hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cu, gö­rev­le­ri­ne son ve­ri­len­ler ha­riç ol­mak kay­dıy­la, gö­rev­le­ri­ne son ve­ri­len ve­ya ölen ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı için ön­ce­den pe­şin öden­miş olan üc­re­tin ka­lan gün­le­re isa­bet eden tu­ta­rı ge­ri alın­maz.

Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan gü­ven­lik güç­le­riy­le bir­lik­te ope­ras­yon­la­ra ka­tı­lan­la­rın ia­şe­le­ri, bir­lik­te ope­ras­yo­na ka­tıl­dık­la­rı gü­ven­lik güç­le­ri­nin bağ­lı ol­du­ğu bi­rim­ler­ce ve bu bi­rim­le­rin büt­çe­sin­den kar­şı­lan­mak üze­re sağ­la­nır. Bu Ka­nun­da be­lir­ti­len gö­rev­ler ile ta­bii afet­ler­de ve di­ğer ola­ğa­nüs­tü hal ve du­rum­lar­da em­sal­le­ri­ne gö­re ba­şa­rı­lı gö­rev yap­tık­la­rı gö­rü­len ve­ya bü­yük ya­rar­lı­lık gös­te­ren ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na, va­li­nin tek­li­fi ve İçiş­le­ri Ba­ka­nı­nın ona­yı ile yıl­da bir de­fa ay­lık üc­ret­le­ri­nin iki ka­tı­na ka­dar ödül ve­ri­le­bi­lir. Bir ma­li yıl­da bu şe­kil­de ödül ve­ri­le­cek ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su sa­yı­sı, o il­de gö­rev­li ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su sa­yı­sı­nın yüz­de bi­ri­ni ge­çe­mez. Gü­ven­lik güç­le­riy­le bir­lik­te ope­ras­yon­la­ra ka­tı­lan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na her­han­gi bir ver­gi ve ke­sin­ti­ye ta­bi tu­tul­mak­sı­zın her ay 400 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık kat­sa­yı­sıy­la çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­na­cak tu­tar­da ek taz­mi­nat ay­rı­ca öde­nir.

Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su ola­rak ça­lış­tı­rı­lan­lar, bu ça­lış­ma­la­rın­dan do­la­yı 31/05/2006 ta­rih­li ve 5510 sa­yı­lı Sos­yal Si­gor­ta­lar ve Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı Ka­nu­nu­nun uy­gu­lan­ma­sın­da kı­sa ve uzun va­de­li si­gor­ta kol­la­rı açı­sın­dan si­gor­ta­lı sa­yıl­maz­lar.

Bu mad­de­ye gö­re ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na ya­pı­la­cak har­ca­ma­lar, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı büt­çe­si­ne ko­nu­la­cak öde­nek­ten bu Ba­kan­lık­ça kar­şı­la­nır ve öde­me­ler il va­li­lik­le­ri ta­ra­fın­dan ya­pı­lır.”

MAD­DE 2- 442 sa­yı­lı Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki ek mad­de­ler ek­len­miş­tir.

EK MAD­DE 16- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan 55 ya­şı­nı dol­du­ran­la­rın gö­rev­le­riy­le ili­şik­le­ri ke­si­lir. İli­şik­le­ri ke­si­len­ler­den on­beş yıl ve­ya da­ha faz­la hiz­me­ti olan­la­ra ha­yat­ta bu­lun­duk­la­rı sü­re­ce 5.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ile çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­na­cak mik­tar­da, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mun­ca ay­lık bağ­la­nır. On­beş yı­lı aşan her yıl için 5.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­na 200 gös­ter­ge ra­ka­mı ila­ve edi­lir ve bu şe­kil­de ya­pı­la­cak ila­ve hiç­bir şe­kil­de 2.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­nı ge­çe­mez. Ay­lık gös­ter­ge­si­ne ila­ve edi­le­cek 200 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın he­sa­bın­da, ay ke­sir­le­ri tam ay sa­yı­lır. Yıl ke­sir­le­ri­nin her ayı için 200 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı ile çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­na­cak tu­ta­rın oni­ki­de bi­ri ay­lı­ğa, ay­rı­ca ek­le­nir.

Bi­rin­ci fık­ra hü­küm­le­ri­ne gö­re ay­lık bağ­lan­mış olan­lar­dan ve­fat eden­le­rin dul eş­le­ri ile 55 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış ol­mak­la bir­lik­te on­beş yıl ve­ya da­ha faz­la sü­re ge­çi­ci köy ko­ru­cu­lu­ğu hiz­me­ti bu­lu­nan­lar­dan gö­rev­le­riy­le ili­şik­le­ri de­vam et­mek­te iken ve­fat eden­le­rin dul eş­le­ri­ne bi­rin­ci fık­ra­ya gö­re he­sap­la­na­cak ay­lı­ğın yüz­de yet­miş­be­şi ora­nın­da ay­lık bağ­la­nır. Her­han­gi bir sos­yal gü­ven­lik ku­ru­mun­dan ay­lık alan dul eşe, bu fık­ra­ya gö­re he­sap­la­nan tu­ta­rın ya­rı­sı uy­gu­la­nır. Dul eşe bağ­la­nan ay­lık­lar ev­len­me­si ha­lin­de ke­si­lir ve ölüm ne­de­ni ha­riç dul kal­ma­la­rı ha­lin­de ye­ni­den bağ­lan­maz.

Te­rör suç­la­rın­dan do­la­yı hü­küm gi­yen ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na ve­ya dul eş­le­ri­ne, ay­lık bağ­lan­maz. Hü­küm giy­me­den ön­ce ay­lık bağ­lan­mış ol­ma­sı ha­lin­de ise bağ­la­nan ay­lı­ğı ke­si­lir.

Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan sa­kat­la­nan­la­rın ken­di­le­ri­ne, ölen­le­rin ise dul ve ye­tim­le­ri­ne 3/11/1980 ta­rih­li ve 2330 sa­yı­lı Nak­di Taz­mi­nat ve Ay­lık Bağ­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun hü­küm­le­ri uy­gu­lan­mak su­re­tiy­le ma­lul­lük ya da dul ve ye­tim ay­lı­ğı bağ­lan­mış ol­ma­sı du­ru­mun­da, bu mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re ay­rı­ca ay­lık bağ­lan­maz, ön­ce­den bu mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re bağ­lan­mış olan­la­rın ay­lık­la­rı ke­si­lir.

EK MAD­DE 17- 55 ya­şı­nı dol­du­rup on­beş yıl­dan az hiz­me­ti olan ve­ya 55 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış olan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan; sağ­lık ve ida­ri ne­den­ler­le gö­re­vi­ne son ve­ri­len­ler ile ölen­le­re (55 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış ol­mak­la bir­lik­te on­beş yıl ve­ya da­ha faz­la hiz­me­ti bu­lu­nan­lar­dan gö­rev­le­ri ile ili­şik­le­ri de­vam et­mek­te iken ve­fat eden­ler ha­riç), 20.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ve hiz­met yı­lı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da taz­mi­nat öde­nir.

55 ya­şı­nı dol­dur­ma­dan ken­di is­tek­le­ri ile gö­rev­le­rin­den ay­rı­lan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na, hiz­met sü­re­le­ri­ne ba­kıl­mak­sı­zın 20.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ve hiz­met yı­lı ile çar­pı­mı so­nu­cun­da bu­lu­na­cak mik­tar­da taz­mi­nat öde­nir.

Taz­mi­nat he­sa­bın­da bir yıl­dan az olan hiz­met sü­re­si bir yıl ka­bul edi­lir. Bir tam yı­lı aşan sü­re­ler için; ay ke­sir­le­ri tam ay sa­yıl­mak su­re­tiy­le bu sü­re ile oran­tı­lı öde­me ya­pı­lır. Ve­fat eden ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın hak et­ti­ği taz­mi­nat ka­nu­ni mi­ras­çı­la­rı­na öde­nir. Ve­ri­le­cek taz­mi­nat tu­ta­rın­dan her­han­gi bir ver­gi ve ke­sin­ti ya­pıl­maz. Ek 16 ncı mad­de uya­rın­ca ay­lık bağ­la­nan ve­ya di­sip­lin hü­küm­le­ri­nin uy­gu­lan­ma­sı so­nu­cu gö­rev­le­ri­ne son ve­ri­len ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­na bu mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re taz­mi­nat öden­mez.

Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan gö­rev sü­re­si için­de ve­fat eden­le­rin eşi­ne ve ço­cuk­la­rı­na, bun­lar yok­sa an­ne ve ba­ba­sı­na, bun­lar da yok­sa kar­deş­le­ri­ne, 15.000 gös­ter­ge ra­ka­mı­nın me­mur ay­lık­la­rı­na uy­gu­la­nan ay­lık kat­sa­yı­sı ile çar­pı­mı so­nu­cu bu­lu­na­cak mik­tar­da her­han­gi bir ver­gi ve ke­sin­ti­ye ta­bi tu­tul­mak­sı­zın ölüm yar­dı­mı öde­nir.

Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan sa­kat­la­nan­la­rın ken­di­le­ri­ne, ölen­le­rin ise dul ve ye­tim­le­ri­ne 3/11/1980 ta­rih­li ve 2330 sa­yı­lı Nak­di Taz­mi­nat ve Ay­lık Bağ­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun hü­küm­le­ri uy­gu­lan­mak su­re­tiy­le ma­lul­lük ya da dul ve ye­tim ay­lı­ğı bağ­lan­mış ol­ma­sı du­ru­mun­da; bu mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re ay­rı­ca taz­mi­nat öden­mez, ön­ce­den bu mad­de hü­küm­le­ri­ne gö­re taz­mi­nat öden­miş olan­la­rın al­mış ol­duk­la­rı taz­mi­nat tu­ta­rı 2330 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re öden­me­si ge­re­ke­cek nak­di taz­mi­nat tu­ta­rın­dan dü­şü­lür.

Ek 16 ncı mad­de ile bu mad­de kap­sa­mın­da­ki öde­me­ler, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan ya­pı­lır ve öde­me­nin ya­pıl­ma­sı­nı ta­kip eden iki ay için­de Ha­zi­ne­den tah­sil edi­lir.

EK MAD­DE 18- Ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı ile ko­ru­cu baş­la­rı­nın; gö­rev­len­dir­me şe­kil­le­ri, gö­re­ve alın­ma­la­rın­da ara­na­cak şart­lar, gö­rev­le­ri, uy­gu­la­na­cak di­sip­lin ce­za­la­rı ve gö­rev­le­ri­ne son ve­ril­me­si­ni ge­rek­ti­ren hal­ler, di­sip­lin amir­le­ri, ya­rar­la­na­cak­la­rı gi­yim eş­ya­la­rı ile bun­la­rın şek­li ve ve­ril­me za­man­la­rı, eği­tim ve de­ne­tim usul ve esas­la­rı, si­cil ve izin­le­ri, ilk mü­ra­ca­at­la­rın­da sa­hip ol­ma­la­rı ge­re­ken sağ­lık şart­la­rı, baş­ka bir iş­te ça­lış­ma hak­la­rı ile bu Ka­nun­da yer alan di­ğer hu­sus­la­ra iliş­kin uy­gu­la­ma­lar Mil­li Sa­vun­ma Ba­kan­lı­ğı ve Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın gö­rü­şü üze­ri­ne İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğın­ca ha­zır­la­na­cak ve bu mad­de­nin ya­yı­mı ta­ri­hin­den iti­ba­ren al­tı ay için­de Ba­kan­lar Ku­ru­lun­ca çı­ka­rı­la­cak bir yö­net­me­lik­le dü­zen­le­nir.

MAD­DE 3- 12/04/1991 ta­rih­li ve 3713 sa­yı­lı Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu­nun Ek 1 in­ci mad­de­si­nin (A) fık­ra­sı­nın ilk pa­rag­ra­fın­da yer alan “% 0.5'ini” iba­re­si, “% 0.7’si­ni” ola­rak ve ay­nı fık­ra­nın (a) ben­di ile (B) fık­ra­sı­nın (a) ben­din­de yer alan “ile er ve er­baş­la­rın var­sa eş­le­ri­ni, yok­sa ço­cuk­la­rın­dan bi­ri­si­ni, ço­cuk­la­rı da yok­sa kar­deş­le­rin­den bi­ri­si­ni” iba­re­le­ri, “, er ve er­baş­lar ile ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın ön­ce­lik sı­ra­sı­na gö­re eş, ço­cuk ya da kar­deş­le­rin­den bi­ri­si­nin” ola­rak de­ğiş­ti­ril­miş­tir.

MAD­DE 4- 16/05/2006 ta­rih­li ve 5502 sa­yı­lı Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Ka­nu­nu­nun 15 in­ci mad­de­si­nin (b) ben­din­de yer alan “168 sa­yı­lı Ka­nun hü­küm­le­ri,” iba­re­sin­den son­ra gel­mek üze­re “18/03/1924 ta­rih­li ve 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun ek 16 ve ek 17 nci mad­de­le­rin­de be­lir­ti­len öde­me­ler” iba­re­si ek­len­miş­tir.

GE­Çİ­Cİ MAD­DE 1- Bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­te;

a) Gö­rev­de bu­lu­nan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı­nın gö­rev­le­ri­ne, 18/03/1924 ta­rih­li ve 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun bu Ka­nun­la de­ği­şik 74 ün­cü mad­de­si­ne gö­re be­lir­le­nen sa­yı sı­nır­lan­dır­ma­sı ne­de­niy­le son ve­ri­le­mez.

b) Gö­rev­de bu­lu­nan ve 55 ya­şı­nı dol­dur­ma­la­rı ne­de­niy­le ili­şik­le­ri ke­si­le­cek olan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan, ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su ola­rak 10 ila 15 yıl ara­sın­da hiz­me­ti bu­lu­nan­la­ra 5000 gös­ter­ge ra­ka­mı esas alı­na­rak 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun ek 16 ncı mad­de­si hü­küm­le­ri­ne gö­re ay­lık bağ­la­nır. 55 ya­şı­nı dol­dur­muş ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan 10 yıl­dan az hiz­me­ti olan­lar ise is­tek­le­ri ha­lin­de 10 hiz­met yı­lı­nı ta­mam­la­yın­ca­ya ka­dar gö­rev­le­rin­de bı­ra­kı­lır­lar ve bun­lar hak­kın­da da ay­nı hü­küm­ler uy­gu­la­nır. 55 ya­şı­nı dol­dur­muş ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rın­dan 10 yıl­dan az hiz­me­ti olup da ça­lış­mak is­te­me­yen­ler hak­kın­da ise 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun ek 17 n­ci mad­de­si hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.

c) Gö­rev­de bu­lu­nan ve 55 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış olan ge­çi­ci köy ko­ru­cu­la­rı is­tek­le­ri ha­lin­de 55 ya­şı­nı dol­du­run­ca­ya ka­dar gö­rev­le­rin­de bı­ra­kı­lır­lar. Bu Ka­nu­nun yü­rür­lü­ğe gir­di­ği ta­rih­te 55 ya­şı­nı dol­dur­ma­mış olan­lar­dan, 55 ya­şı­nı dol­dur­duk­la­rı ta­rih iti­ba­rıy­la 10 yıl­dan az hiz­me­ti olan­lar, 10 hiz­met yı­lı­nı ta­mam­la­yın­ca­ya ka­dar gö­rev­le­ri­ne de­vam ede­bi­lir­ler ve bun­lar hak­kın­da da (b) ben­di hü­küm­le­ri uy­gu­la­nır.

(b) ve (c) ben­di hü­küm­le­rin­de be­lir­ti­len şart­la­rı ta­şı­ma­la­rı ne­de­niy­le 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun ek 16 ncı mad­de­si hü­küm­le­ri­ne gö­re ay­lık bağ­la­nan­la­ra 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun ek 17 nci mad­de­si­ne gö­re taz­mi­nat öden­mez.

Yu­ka­rı­da be­lir­ti­len hü­küm­le­rin uy­gu­lan­ma­sı, 442 sa­yı­lı Köy Ka­nu­nu­nun bu Ka­nun­la de­ği­şik 74 ün­cü mad­de­si­ne gö­re gö­rev­len­dir­me­yi ge­rek­ti­ren hal­le­rin or­ta­dan kalk­ma­sı du­ru­mun­da ve­ya ida­ri za­ru­ret hal­le­rin­de, gö­rev­len­dir­me­ye iliş­kin ay­nı usul uy­gu­lan­mak su­re­tiy­le, ge­çi­ci köy ko­ru­cu­su ola­rak ya­pı­lan gö­rev­len­dir­me­le­re son ve­ri­le­bil­me­si­ne en­gel teş­kil et­mez.

MAD­DE 5- Bu Ka­nun ya­yı­mı ta­ri­hin­de yü­rür­lü­ğe gi­rer.

MAD­DE 6- Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.