YURT DI­ŞI­NA ÇI­KIŞ HAR­CI HAK­KIN­DA KA­NUN İLE ÇE­ŞİT­Lİ

KA­NUN­LAR­DA DE­Ğİ­ŞİK­LİK YA­PIL­MA­SI HAK­KIN­DA KA­NUN

Kanun No. 5597

 

Kabul Tarihi : 8/3/2007      

Yurt dı­şı­na çı­kış har­cı

MAD­DE 1- (1) Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti pa­sa­por­tu ile yurt dı­şı­na çı­kış ya­pan­lar­dan çı­kış başı­na 15 YTL harç alı­nır.

(2) Yurt dı­şı­na çı­kış har­cı­nın mü­kel­le­fi, yurt dı­şı­na çı­kış ya­pan ki­şi­ler­dir.

(3) Çı­kış ta­ri­hi iti­ba­rıy­la yurt dışında oturma izni bulunanlar ve 7 yaşı­nı dol­dur­ma­mış olan­lar ile yurt dı­şı­na ti­ca­rî amaç­la se­fer ya­pan ka­ra, de­niz, ha­va ve demir­yo­lu top­lu ta­şı­ma ve yük ta­şı­ma araç­la­rı­nın mü­ret­te­ba­tın­dan yurt dı­şı­na çı­kış har­cı alınmaz.

(4) Harcın beyan ve ödenmesinden sorumlu tutulan gerçek ve tüzel kişiler, tah­sil et­tik­le­ri har­cı ge­lir ve­ya ku­rum­lar ver­gi­si ba­kı­mın­dan bağ­lı ol­duk­la­rı ver­gi da­ire­si­ne bir be­yan­na­me ile bil­dir­mek ve üç gün için­de öde­mek­le yü­küm­lü­dür­ler.

(5) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re öde­nen harç, kat­ma de­ğer ver­gi­si mat­ra­hı­nın he­sa­bın­da dik­ka­te alın­maz.

(6) Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı; har­cın tahsilat şeklini belirlemeye, harca tabi iş­lem­le­re ta­raf olan­la­rı harcın ödenme­sin­den sorum­lu tut­ma­ya, har­ca iliş­kin be­yan dö­nem­le­ri­ni tah­si­lat tutarına bağ­lı ola­rak, onbeş günlük, aylık veya üçer aylık dönemler itibarıyla tes­pit et­me­ye, har­cın ia­de­si­ ile bu maddenin uy­gu­lan­ma­sı­na iliş­kin di­ğer usul ve esas­la­rı belirlemeye yetkilidir.

(7) Bu madde uyarınca alınan harçlar 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun 2 nci maddesinin (f) bendine göre Toplu Konut İdaresine aktarılır.

MAD­DE 2- 1/7/1976 ta­rih­li ve 2022 sa­yı­lı 65 Ya­şı­nı Dol­dur­muş Muh­taç, Güç­süz ve Kim­se­siz Türk Va­tan­daş­la­rı­na Ay­lık Bağ­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nu­nun 8 in­ci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sıBu Ka­nun uya­rın­ca yet­ki­li has­ta­ne­ler­den alı­nan sağ­lık ku­ru­lu ra­por­la­rı; Sos­yal Güven­lik Ku­ru­mu ta­ra­fın­dan gö­rev­len­di­ri­le­cek üç uz­man he­kim­den olu­şan bir sağ­lık kurulunca ka­ra­ra bağ­la­nır. İh­ti­yaç ha­lin­de, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ay­nı usul ve esas­lar da­hi­lin­de bir­den faz­la sağ­lık ku­ru­lu oluş­tu­ru­la­bi­lir.” şek­lin­de değiştirilmiş­tir.

MAD­DE 3- 16/5/2006 ta­rih­li ve 5502 sa­yı­lı Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu Ka­nu­nu­nun:

a) 28 in­ci mad­de­si­nin; ikin­ci fık­ra­sın­da yer alan, “… söz­leş­me­li per­so­ne­li­ne” iba­re­si “…söz­leş­me­li per­so­ne­li­ne, sağ­lık ku­rul­la­rın­da ve fa­tu­ra ile re­çe­te­le­rin in­ce­len­me­si iş­le­rin­de ça­lış­mak üze­re Ku­rum dı­şın­dan gö­rev­len­di­ri­len ta­bip­le­re”, ay­nı fık­ra­nın ikin­ci cüm­le­si;        “Sağ­lık hiz­met­le­ri ve yar­dım­cı sağ­lık hiz­met­le­ri sı­nı­fı­na da­hil kad­ro­lar­da ça­lı­şan per­so­nel ile ge­nel ida­re hiz­met­le­ri sı­nı­fı­na asa­le­ten ve­ya ve­ka­le­ten ata­nan ve Ge­nel Sağ­lık Si­gor­ta­sı Ge­nel Mü­dür­lü­ğün­de fii­len ça­lı­şan dok­tor, diş hekimi ve ec­za­cı­la­ra ya­pı­la­cak ek öde­me­nin ta­va­nı % 700 ola­rak uy­gu­la­nır.”, üçün­cü fık­ra­sı­nın ikin­ci cüm­le­si "Bu şe­kil­de ça­lış­tı­rı­la­cak olan­lar­dan Ku­rum­ca be­lir­le­ne­cek en faz­la beş ki­şi­ye öde­ne­cek üc­ret, 14/7/1965 ta­rih­li ve 657 sa­yı­lı Devlet Memurla­rı Ka­nu­nu­nun 4 ün­cü mad­de­si­nin (B) ben­di­ne gö­re is­tih­dam edi­len­le­rin sözleş­me ücre­ti ta­va­nı­nın beş ka­tı­nı, di­ğer beş ki­şi­ye dört ka­tı­nı, ge­ri ka­lan­la­ra ise üç ka­tı­nı ge­çe­mez ve bun­la­ra bu fık­ra­da be­lir­ti­len üc­ret dı­şın­da her­han­gi bir öde­me ya­pı­la­maz.” ve üçüncü fıkrasının son cümlesi “Bu şekilde istihdam edilecek personelin, mühendislik fakülteleri veya fen-edebiyat fakültelerinin 4 yıllık istatistik, matematik, fizik bölümlerinden mezun olmaları ve yükseköğretimi sırasında bilgisayar alanında aldığı derslerde öğrendiği programlama dillerine ilişkin belge veya üniversitelerin ya da Millî Eğitim Bakanlığının onaylı bilgisayar kurslarını bitirdiğine ilişkin sertifika sahibi olması şarttır.” şek­linde değiştirilmiş­tir.

b) Ge­çi­ci 2 nci mad­de­si­nin ikin­ci fık­ra­sın­da yer alan "yet­ki­le­ri Ku­rum Yö­ne­tim Ku­ru­lu tara­fın­dan mül­ga ka­nun hü­küm­le­ri­ne gö­re kul­la­nı­lır." iba­re­si "yet­ki­le­ri Ku­rum Yö­ne­tim Kuru­lu ta­ra­fın­dan il­gi­li ka­nun­la­rın mül­ga hü­küm­le­ri­ne gö­re kul­la­nı­lır ve bu yet­ki­ler­den uy­gun gör­dük­le­ri­ni Baş­ka­na ve­ya il­gi­li bi­rim­le­re dev­re­de­bi­lir." şek­lin­de de­ğiş­ti­ril­miş ve be­şin­ci fıkra­sı­nın bi­rin­ci cüm­le­sin­de yer alan “bi­rin­ci fık­ra­da be­lir­ti­len sü­re so­nun­da” iba­re­si mad­de met­nin­den çı­ka­rıl­mış­tır.

MAD­DE 4- 5502 sa­yı­lı Ka­nu­na aşa­ğı­da­ki ek mad­de­ler ek­len­miş­tir.

Fa­tu­ra ve ben­ze­ri bel­ge­le­rin in­ce­len­me­si

EK MAD­DE 1 - a) Ör­nek­le­me yo­luy­la in­ce­le­me:

Sağ­lık hiz­me­ti su­nan ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler ile ka­mu ida­re­le­ri­ne ait dö­ner ser­ma­ye­li işlet­me­le­rin hiz­met be­de­li ola­rak dü­zen­le­dik­le­ri ve öden­mek üze­re Ku­ru­ma (5502 sa­yı­lı Kanun­la dev­re­di­len ku­rum­lar da­hil) gön­der­dik­le­ri fa­tu­ra­lar, ge­nel so­nuç­lar ve­re­cek şe­kil­de % 5 ilâ % 10 ora­nın­da ör­nek­le­me me­to­duy­la in­ce­le­nir. Bu in­ce­le­me so­nu­cun­da sağ­lık hiz­me­ti su­nan ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler ile ka­mu ida­re­le­ri­ne ait dö­ner ser­ma­ye­li iş­let­me­le­rin in­ce­le­nen dö­ne­me ait bü­tün fa­tu­ra­la­rı­na uy­gu­lan­mak su­re­tiy­le öde­ne­cek tu­tar tes­pit edi­lir ve bu­na gö­re öde­me ya­pı­lır.

Ör­nek­le­me ya­pı­la­rak fa­tu­ra in­ce­le­me­si yön­te­mi­ni ka­bul et­me­yen ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler ile ka­mu ida­re­le­ri­ne ait dö­ner ser­ma­ye­li iş­let­me­ler, bu ter­cih­le­ri­ni hiz­met ver­me­ye başlamadan ön­ce il­gi­li ku­ru­ma ya­zı­lı ola­rak bil­di­rir. Bil­di­rim­de bu­lu­nul­ma­ma­sı ha­lin­de örnek­le­me yön­te­mi ka­bul edil­miş sa­yı­lır. Ör­nek­le­me yön­te­mi­ni ka­bul eden ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler ile ka­mu ida­re­le­ri­ne ait dö­ner ser­ma­ye­li iş­let­me­le­rin söz­leş­me ve­ya il­gi­li mev­zu­atı için­de  so­nuç­lan­dı­rı­la­ma­yan  ala­cak­la­rı­na  mah­sup  edil­mek  üze­re  in­ce­le­me­si­ne baş­lan­ma­mış ala­cak tu­ta­rı­nı geç­me­mek üze­re Ku­rum ta­ra­fın­dan uy­gun gö­rü­le­cek oran­da avans öde­me­si yapı­lır. Ör­nek­le­me yo­luy­la tes­pit edi­len ha­ta ora­nı­nın tüm ala­cak­la­ra teş­mi­li so­nu­cun­da ka­lan tu­ta­rın öden­me­si dı­şın­da sağ­lık hiz­me­ti fa­tu­ra eden ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler ile ka­mu idareleri­ne ait dö­ner ser­ma­ye­li iş­let­me­le­re baş­ka bir öde­me ya­pıl­maz.

Ör­nek­le­me yön­te­miy­le ya­pı­la­cak in­ce­le­me ve kon­trol için ku­rum dı­şın­dan ta­bip ve eczacı görevlendi­ri­le­bi­lir. İh­ti­yaç ha­lin­de, 1/6/1989 ta­rih­li ve 3568 sa­yı­lı Ser­best Mu­ha­se­be­ci­lik, Serbest Mu­ha­se­be­ci Ma­li Mü­şa­vir­lik ve Ye­min­li Ma­li Mü­şa­vir­lik Ka­nu­nu­na tâbi mes­lek mensup­la­rı ile ba­ğım­sız de­ne­tim ku­ru­luş­la­rı­na da yap­tı­rı­la­bi­lir.

Ör­nek­le­me yo­luy­la fa­tu­ra­sı in­ce­le­ne­cek ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler ile ka­mu ida­re­le­ri­ne ait dö­ner ser­ma­ye­li iş­let­me­le­ri be­lir­le­me­ye, ör­nek­le­me ora­nı­nı bu ki­şi ve iş­let­me­ler için bi­rin­ci fık­ra­da yer alan oran­lar ara­sın­da kal­mak kay­dıy­la fark­lı oran­lar­da uy­gu­la­ma­ya, fa­tu­ra inceleme ve kon­tro­lü­ne iliş­kin di­ğer usûl ve esas­la­rı, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ile Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı­nın gö­rüş­le­ri­ni ala­rak dü­zen­le­me­ye Ku­rum yet­ki­li­dir.

b) Elek­tro­nik or­tam­da in­ce­le­me ve sak­la­ma:

Ku­rum, uy­gun gör­dü­ğü sağ­lık hiz­me­ti su­nan ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler ile ka­mu ida­re­le­ri­ne ait dö­ner ser­ma­ye­li iş­let­me­ler­den ver­dik­le­ri hiz­me­te iliş­kin fa­tu­ra ve ben­ze­ri bel­ge­le­ri 4/1/1961 tarihli ve 213 sa­yı­lı Ver­gi Usul Ka­nu­nu­nun Mü­ker­rer 242 nci mad­de­si­ne uy­gun olarak elek­tro­nik or­tam­da dü­zen­le­me­le­ri­ni ve bun­la­rın da­ya­na­ğı bel­ge­ler­le bir­lik­te elek­tro­nik or­tam­da gön­der­me­le­ri­ni is­te­ye­bi­lir. Bu tak­dir­de il­gi­li­le­re ya­pı­la­cak öde­me­ler bu bel­ge­ler üzerin­de ya­pı­la­cak in­ce­le­me­le­re gö­re so­nuç­lan­dı­rı­lır. Elek­tro­nik or­tam­da bel­ge düzenlenmesine, bu bel­ge­le­rin sak­lan­mak ve­ya in­ce­len­mek üze­re Ku­ru­ma ve­ya be­lir­le­ye­ce­ği ger­çek ve­ya tü­zel ki­şi­ler ile ka­mu ida­re­le­ri­ne ait dö­ner ser­ma­ye­li iş­let­me­le­re ile­til­me­si­ne, bil­gi ak­ta­rı­mın­da uyu­la­cak for­mat ve stan­dart­lar ile uy­gu­la­ma­ya iliş­kin usul ve esas­la­rı Ma­li­ye Bakan­lı­ğı­nın gö­rüş­le­ri­ni ala­rak be­lir­le­me­ye Ku­rum yet­ki­li­dir.

Bu mad­de­ye uy­gun ola­rak ya­pı­lan in­ce­le­me ve öde­me 10/12/2003 ta­rih­li ve 5018 sa­yı­lı Ka­mu Ma­lî Yö­ne­ti­mi ve Kon­trol Ka­nu­nu­na uy­gun ola­rak ya­pıl­mış sa­yı­lır.

EK MAD­DE 2 - Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu ve 18/6/1992 ta­rih­li ve 3816 sa­yı­lı Öde­me Gü­cü Ol­ma­yan Va­tan­daş­la­rın Te­da­vi Gi­der­le­ri­nin Ye­şil Kart Ve­ri­le­rek Dev­let Ta­ra­fın­dan Kar­şı­lan­ma­sı Hak­kın­da Ka­nu­na gö­re te­da­vi yar­dı­mı ve­ri­len ki­şi­le­rin sağ­lık harcama­la­rı­nı kar­şı­la­mak­la gö­rev­li ku­rum­lar; sağ­lık yar­dım­la­rı­nı kar­şı­la­dı­ğı si­gor­ta­lı, iştirakçi, emek­li ve di­ğer hak sa­hip­le­ri için Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­na bağ­lı bi­rin­ci ba­sa­mak sağ­lık ku­ru­luş­la­rı ta­ra­fın­dan ve­ri­le­cek sağ­lık hiz­met­le­ri­ni doğ­ru­dan hiz­met alı­mı söz­leş­me­siy­le sağla­ma­ya yet­ki­li­dir.

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı, söz­leş­me­de be­lir­ti­len tu­tar kar­şı­lı­ğın­da yu­ka­rı­da be­lir­ti­len ku­rum­la­rın sağ­lık yar­dım­la­rı­nı kar­şı­la­dı­ğı ki­şi­le­re bu ba­sa­mak ve ku­ru­luş­lar­da ve­ril­me­si ge­re­ken her tür­lü sağ­lık hiz­me­ti­ni sun­mak­la yü­küm­lü­dür ve söz­leş­me­de be­lir­le­nen tu­tar dı­şın­da bu kurumlardan ve sağ­lık yar­dı­mı sağ­la­nan ki­şi­den ay­rı­ca bir be­del is­te­ye­mez.

Söz­leş­me ile doğ­ru­dan te­min edil­me­si ön­gö­rü­len hiz­met­ler için ku­rum­la­ra ay­rı­ca fa­tu­ra ve da­ya­na­ğı bel­ge gön­de­ril­mez.

Bu ba­sa­mak kap­sa­mın­da sağ­lık hiz­me­ti ve­ri­le­cek ki­şi­le­ri ve sağ­lık hiz­met­le­ri­ni belirlemeye, bu ba­sa­mak­tan ikin­ci ba­sa­mak sağ­lık ku­rum ve ku­ru­luş­la­rı­na ya­pı­la­cak sev­kin usul ve esas­la­rı­nı be­lir­le­me­ye, Ma­li­ye Ba­kan­lı­ğı, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı  ve Sos­yal Gü­ven­lik Kurumu müş­te­re­ken yet­ki­li­dir.”

Yü­rür­lük­ten kal­dı­rı­lan hü­küm­ler

MAD­DE 5- (1) 29/6/2001 ta­rih­li ve 4705 sa­yı­lı Yurt Dı­şı­na Çı­kış­lar­dan Harç Alın­ma­sı ve 4481 Sa­yı­lı Ka­nun­da De­ği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı Hak­kın­da Ka­nun,

(2) 21/4/2005 ta­rih­li ve 5335 sa­yı­lı Ba­zı Ka­nun ve Ka­nun Hük­mün­de Ka­rar­na­me­ler­de Deği­şik­lik Ya­pıl­ma­sı­na Da­ir Ka­nu­nun 34 ün­cü mad­de­si ve 26/12/2006 ta­rih­li ve 5565 sa­yı­lı 2007 Yılı Mer­ke­zî Yö­ne­tim Büt­çe Ka­nu­nu­nun 30 uncu mad­de­si­nin (10), (13) ve (14)  numara­lı fık­ra­la­rı,

yü­rür­lük­ten kal­dı­rıl­mış­tır.

Yü­rür­lük

MAD­DE 6- (1) Bu Ka­nu­nun;

a) 1 in­ci mad­de­si ile 5 inci maddesinin birinci fıkrası ya­yı­mı­nı ta­kip eden ay­ba­şın­da,

b) 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile 4 üncü maddesi ve 5 inci (5565 sayılı 2007 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanununun 30 uncu maddesinin (10) ve (13) numaralı fıkralarına ilişkin hükümler hariç) maddesinin ikinci fıkrası 1/1/2007 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Di­ğer hükümleri ise ya­yı­mı ta­ri­hin­de,

yü­rür­lü­ğe gi­rer.

Yü­rüt­me

MAD­DE 7- (1) Bu Ka­nun hü­küm­le­ri­ni Ba­kan­lar Ku­ru­lu yü­rü­tür.