Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

11 Nisan 2003

CUMA

Sayı : 25076

 

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

4837 Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler Alınması Hakkında Kanun

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

2003/5383 4761 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20 nci Maddesi ile 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü Maddesi Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin Karar

Cezanın Kaldırılması Kararı

— Hükümlü Deniz BAKIR’ın Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/55)

Atama Kararları

— Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof. Dr. Yücel AŞKIN’ın Yeniden Atanması Hakkında Karar

— Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

Yönetmelikler

2003/5407 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Tebliğler

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/4)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/5)


10/4/2003 Tarihli ve 25075 Mükerrer sayılı Resmî Gazete'de,

2003 Yılı Yatırım Programı yayımlanmıştır.


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Ekonomik İstikrarı Sağlamak İçin Ek Vergiler

Alınması Hakkında Kanun

Kanun No. 4837                                                                                                                            Kabul Tarihi : 3.4.2003

Ek motorlu taşıtlar vergisi

MADDE 1. - 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 ve 6 ncı maddelerinde yer alan (I), (II), (III) ve (IV) sayılı tarifelere göre vergiye tâbi olan ve bu Kanunun yayımlandığı tarihte ilgili sicilde kayıtlı bulunan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere 2003 yılı için tahakkuk ettirilen motorlu taşıtlar vergisi tutarı kadar, ek motorlu taşıtlar vergisine tâbidir.

Ek motorlu taşıtlar vergisi, bu Kanunun yayımı tarihinde tahakkuk etmiş ve tebliğ edilmiş sayılır.

Kanunun yayımı tarihinde 2003 yılı için adına motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk etmiş olan gerçek ve tüzel kişilerden, bu taşıtlar dolayısıyla 2003 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi kadar ek motorlu taşıtlar vergisi alınır. Verginin birinci taksiti, bu Kanunun yayımını izleyen ayın sonuna kadar, ikinci taksiti ise 2003 yılının Ekim ayı sonuna kadar eşit taksitler halinde taşıtın kayıtlı olduğu yerin vergi dairesine ödenir.

Tahsil edilen vergiler üzerinden 2.2.1981 tarihli ve 2380 sayılı Kanun ile 27.6.1984 tarihli ve 3030 sayılı Kanuna göre mahallî idarelere pay verilmez.

Ek emlak vergisi

MADDE 2. - 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 1 ve 12 nci maddelerinde yazılı bina, arsa ve arazilerin 2003 yılı vergi matrahları üzerinden bir defaya mahsus olmak üzere ek emlak vergisi alınır.

Bina ve arazi vergisi ile ilgili muaflık ve istisnalar, bu vergi bakımından da geçerlidir. 2003 yılında bina ve arazi vergisi mükellefi olanlar, bu verginin de mükellefidirler.

Bu vergi, 2003 yılı bina ve arazi vergisi matrahı üzerinden bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren Emlak Vergisi Kanununda yer alan nispetlere göre belediyelerce hesaplanır. Hesaplanan vergi, başka bir işleme gerek olmaksızın tahakkuk etmiş sayılır.

Bu Kanunun yayımı tarihine kadar emlak vergisi beyannamesi veya bildirimi verilmemiş olması halinde vergi, Emlak Vergisi Kanununun 32 nci maddesine göre belirlenecek bina ve arazi vergisi matrahı üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilir.

Tahakkuk ettirilen ek emlak vergisi, mükelleflerce 2003 yılı emlak vergisi taksit süreleri içinde belediyelere iki eşit taksitte ödenir.

Bu maddeye göre tahsil edilen ek emlak vergisinden, Emlak Vergisi Kanununun mükerrer 38 inci maddesinde belirtilen oranlarda büyükşehir belediyesine pay verilir.

Uygulanacak kanun hükümleri

MADDE 3. - Bu Kanunun 1 ve 2 nci maddesinde yer alan vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsiline ilişkin olarak bu Kanunda hüküm bulunmayan hallerde, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümleri uygulanır.

Kaldırılan hüküm

MADDE 4. - 29.7.1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun mükerrer 38 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 5. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

10/4/2003

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

Karar Sayısı : 2003/5383

4761 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 20 nci maddesi ile 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddesi kapsamındaki personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin Karar’da değişiklik yapılması hakkında ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı’nın 4/3/2003 tarihli ve 3594 sayılı yazısı üzerine, 4761 sayılı Kanunun 20 nci maddesi ile 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü ve geçici 1 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/3/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

K. TÜZMEN

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı V.

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

A. AKSU

K. UNAKITAN

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

B. YILDIRIM

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

G. AKŞİT

O. PEPE

K. TÜZMEN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

 

Sayfa Başı


Cezanın Kaldırılması Kararı

 

Sayfa Başı


Atama Kararları

Cumhurbaşkanlığından:

Karar Sayısı : 2003/54

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 130. ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası’nın 13. maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulu’nun önerdiği adaylar arasından, Prof. Dr. Yücel AŞKIN yeniden atanmıştır.

10 Nisan 2003

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

Sayfa Başı


Yönetmelikler

Karar Sayısı : 2003/5407

Ekli “Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın 10/3/2003 tarihli ve 1315 sayılı yazısı üzerine, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nun 58 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/3/2003 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

     

Başbakan

     

A. GÜL

A. ŞENER

M. A. ŞAHİN

B. ATALAY

Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

Devlet Bakanı

A. BABACAN

M. AYDIN

C. ÇİÇEK

M. V. GÖNÜL

Devlet Bakanı

Devlet Bakanı

Adalet Bakanı

Milli Savunma Bakanı

A. AKSU

K. UNAKITAN

H. ÇELİK

Z. ERGEZEN

İçişleri Bakanı

Maliye Bakanı

Milli Eğitim Bakanı

Bayındırlık ve İskan Bakanı

R. AKDAĞ

M. H. GÜLER

S. GÜÇLÜ

M. BAŞESGİOĞLU

Sağlık Bakanı

Ulaştırma Bakanı V.

Tarım ve Köyişleri Bakanı

Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı

A. COŞKUN

M. H. GÜLER

E. MUMCU

 

Sanayi ve Ticaret Bakanı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

Kültür Bakanı

 

G. AKŞİT

O. PEPE

K. TÜZMEN

 

Turizm Bakanı

Orman Bakanı

Çevre Bakanı

 

—— • ——

Sayfa Başı


Tebliğler

 

—— • ——

Sayfa Başı