Başbakanlık

Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır

 Kuruluş : 7 Ekim 1920

22 Haziran 2002

CUMARTESİ

Sayı : 24793

 

YASAMA BÖLÜMÜ

 

Kanun

4761     Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

— Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’e, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’nın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof. Dr.Abdülkadir AKCAN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

Atama Kararları

— Devlet, Adalet, Maliye, Sağlık, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Turizm ve Çevre Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

Tebliğler

— Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

— Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2002/ÖİB-K-05 Sayılı Kararı


YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Kanun No. 4761

Kabul Tarihi : 12.6.2002

MADDE 1. — 31.12.1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7) numaralı bendinin parantez içi hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

(Bankalara, bankerlere, tasarruf sandıklarına, tevdiat kabul eden diğer müesseselere yatırılan vadeli, vadesiz paralara ödenen faizler, bunlar dışında kalan kişi ve kuruluşlardan devamlı olarak para toplama işi ile uğraşanların her ne şekil ve ad altında olursa olsun toplanan paralara sağladıkları gelirler ve menfaatler ile bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler de mevduat faizi sayılır.)

MADDE 2. — 193 sayılı Kanunun 94 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan "6, 7, 8 ve 9 numaralı bentlerde yer alan kazanç ve iratlardan, mevduat veya menkul kıymetin vadesi ve menkul kıymetlerin türlerine göre," ibaresi "6, 7, 8 ve 9 numaralı bentlerde yer alan kazanç ve iratlardan; mevduat veya menkul kıymetin vadesi, menkul kıymetlerin türleri ile bankalar ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasasında değerlendirilen paralara ödenen faizler için," şeklinde değiştirilmiş, maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Maliye Bakanlığı, vergiye tâbi işlemlere taraf veya aracı olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

MADDE 3. — 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 60. — Mevcut veya yeni kurulacak olan sermaye şirketlerine, aynî veya nakdî sermaye olarak konulan değerlerden hareketle; herhangi bir vergi incelemesi ve tarhiyat (Vergi Usul Kanununun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (7) numaralı bendi dahil) yapılamaz. Bu hükmün uygulanabilmesi için 31.12.2002 tarihine kadar; mevcut sermaye şirketlerinde sermaye artırımı işlemlerinin, yeni kurulacak şirketlerde şirket kuruluşunun tamamlanması ve sermaye olarak konan değerlerin şirket aktifine girmiş olması şarttır.

MADDE 4. — 3.6.1949 tarihli ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 31. — 2001-2005 yılları kazançlarına uygulanmak üzere Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının faaliyet konusu ile ilgili olarak yurt dışı iştiraklerinin finansmanından doğan alacaklarının değerlemesinden kaynaklanan kur farkları pasifte özel bir karşılık hesabında gösterilerek dönem kazancına dahil edilmez. Bu karşılıklar sermayeye eklendikleri takdirde işletmeden çekiş ve kâr dağıtımı sayılmaz. Aleyhlerine oluşan kur farkları ise aktifte özel bir karşılık hesabında tutulur ve gelecek yıllarda lehlerine oluşacak kur farkları ile kapatılır. Lehte kur farkı ile kapatılamayan tutarlar yurt dışı iştirakin işi bırakması halinde zarar addolunur.

MADDE 5. — 13.7.1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bakanlar Kurulu, bu maddede belirtilen vergi oranını bankalar arası mevduat muameleleri, bankalar ile 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan aracı kurumlar arasındaki borsa para piyasası muameleleri ve diğer banka ve sigorta muameleleri için ayrı ayrı veya birlikte % 1'e, bankalar arası kambiyo muamelelerinde ise sıfıra kadar indirmeye ve yukarıdaki oranları aşmayacak şekilde yeniden tespit etmeye yetkilidir.

MADDE 6. — 1.7.1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun "IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar" başlıklı bölümüne, (18) numaralı fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki (19), (20), (21) ve (22) numaralı fıkralar eklenmiştir.

19. Bankalar arasında, bankanın taraf olduğu veya bankalar aracılığıyla yapılan, belirli bir vadede önceden belirlenen fiyat, miktar ve nitelikte, ekonomik veya finansal göstergeye dayalı olarak düzenlenenler de dahil olmak üzere, para veya sermaye piyasası aracını, malı, kıymetli madeni ve dövizi alma, satma, değiştirme hak ve/veya yükümlülüğünü veren vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kâğıtlar.

20. Faktoring şirketlerinin müşterileriyle yaptıkları faktoring sözleşmeleri ile bu sözleşmelere ilişkin olarak düzenlenen diğer kâğıtlar.

21. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının münhasıran gayrimenkul portföylerine ilişkin alım satım sözleşmeleri.

22. Kıymetli madenler borsalarında kıymetli madenlerin ödünç işlemlerine ilişkin düzenlenen kâğıtlar.

MADDE 7. — 2.7.1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı (6) sayılı tarifenin "III- Yabancılara verilecek ikamet tezkeresi ve Dışişleri Bakanlığı tasdik harçları" bölümünün (1) numaralı fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

İkamet tezkeresi harçlarının tespitine, mütekabiliyet esası göz önünde tutularak, Maliye Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 8. — 28.12.2001 tarihli ve 4731 sayılı 17.8.1999 ve 12.11.1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini ile Vergi Usul Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun; 1 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının sonuna "1999 vergilendirme dönemine ilişkin emlâk vergisi, çevre temizlik vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi hakkında da bu madde hükmü uygulanır." ibaresi, 2 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna "Bu hüküm, gelir ve kurumlar vergisi ile birlikte ödenmesi gereken diğer vergi, fon ve paylar hakkında da uygulanır." ibaresi eklenmiştir.

MADDE 9. — Bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar iptal edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait ilgili bölümlerinden çıkarılmış, ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelin Maliye Bakanlığına ait ilgili bölümlerine eklenmiştir.

MADDE 10. — 4.1.2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d) (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilenlerin doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme ve şirketler.

MADDE 11. — 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

e) Kanun kapsamına giren kuruluşların; Adalet Bakanlığına bağlı ceza infaz kurumları, tutukevleri işyurtları kurumları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bağlı yetiştirme yurtları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı üretim yapan okullar ve merkezler ile Tarım Bakanlığına bağlı enstitü ve üretme istasyonları tarafından bizzat üretilen mal ve hizmetler için anılan kuruluşlardan, Devlet Malzeme Ofisi ana statüsünde yer alan mal ve malzemeler için ise Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden yapacakları alımlar.

g) Kamu iktisadi teşebbüsleri, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar ile bunların doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları kuruluşların; uluslararası kurallara göre yürütmesi gereken ve uluslararası piyasanın koşullarına göre anlık karar verme zorunluluğu bulunan faaliyetlerine ilişkin olarak, ilgili veya bağlı bulunulan Bakanlığın teklifi üzerine Kurum tarafından belirlenecek mal veya hizmet alımları;

MADDE 12. — 4734 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve son fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.

a) Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında üçyüzmilyar Türk Lirası.

b) Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında beşyüzmilyar Türk Lirası.

c) Kanun kapsamındaki idarelerin yapım işlerinde onbirtrilyon Türk Lirası.

MADDE 13. — 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Birinci fıkranın (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen belgelerden, yapım ve yapımla ilgili hizmet işlerinde, denetleme veya yönetme görevi nedeniyle alınanlarda gerçek kişinin mühendis veya mimar olma şartı aranır. İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur. Yönetim ve denetim faaliyetleri nedeniyle alınacak belgeler, en fazla beşte bir oranında dikkate alınır.

MADDE 14. — 4734 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan "yirmibir gün" ibaresi "yirmibeş gün" olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın sonuna "Bu fıkra kapsamında ilan edilen ihalelerden hangilerinin, ayrıca Basın İlân Kurumu aracılığıyla Türkiye çapında dağıtımı olan gazetelerin birinde ilân edileceğini belirlemeye Kurum yetkilidir." cümlesi eklenmiştir.

MADDE 15. — 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (h) fıkrasının dördüncü bendinde yer alan "Kurum ile ilişikleri kesilir." ibaresi "Kurumda durumlarına uygun başka bir göreve atamaları yapılır." şeklinde değiştirilmiş, maddenin (c) fıkrasının üçüncü bendi, (i) fıkrasının beşinci bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (i) fıkrasına son bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve (j) fıkrasının (1) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Kurul üyelerinin görev süresi beş yıldır. Bir üye bir defadan fazla seçilemez. Kurul üyelerinin görev süresi dolmadan görevlerine son verilemez. Ancak üyeler, ciddi bir hastalık veya sakatlık nedeniyle iş görememeleri veya atamaya ilişkin şartları kaybetmeleri halinde atandıkları usule göre süresi dolmadan görevden alınır. Üyeler görevi kötüye kullanmaktan veya yüz kızartıcı bir suçtan mahkûm olmaları halinde ise Başbakan onayıyla görevden alınır. Görevden alma nedeniyle veya süresi dolmadan herhangi bir sebeple boşalan Kurul üyeliklerine bir ay içerisinde yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden atama yapılır. Bu durumlarda atanan üye, yerine atandığı üyenin görev süresini tamamlar.

Kurul Başkan ve üyeliklerine atananların Kurulda görev yaptıkları sürede eski görevleriyle olan ilişikleri kesilir. Ancak kamu görevlisi iken üyeliğe atananlar, memuriyete giriş şartlarını kaybetme dışındaki herhangi bir nedenle görevlerinin sona ermesi, görevden ayrılma isteğinde bulunması veya görev sürelerinin dolması durumunda otuz gün içinde eski kurumlarına başvurmaları halinde ilgili bakan veya atamaya yetkili diğer makamlar tarafından mükteseplerine uygun bir kadroya atanırlar. Belirtilen atama yapılırken Kurul Başkan ve üyelerinin Kurumda geçirdikleri süreler makam veya hâkim sınıfından olup da yüksek hâkimlik tazminatını almaya başladıktan sonra atananlar için yüksek hâkimlik tazminatı ödenmesini gerektiren görevlerde geçmiş olarak değerlendirilir. Kurumda görev alanlar görevden ayrılma isteğinde bulunmaları halinde, durumları daha önce tâbi oldukları Kanun hükümlerine göre hizmetlerinde değerlendirilmek suretiyle mükteseplerine uygun bir kadroya, yetkili makamlarca atanır. Bu hükümler akademik unvanların kazanılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla üniversitelerden gelen personel hakkında da uygulanır.

Kurumun görev alanı ile ilgili konularda genel bütçeye dahil daireler ile katma bütçeli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar kurumlarının, hâkimler ve savcılar ise kendilerinin muvafakatı ile Kurumda görevlendirilebilir. Bu personel, kurumlarından maaşsız izinli sayılır ve aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatları ile diğer malî ve sosyal hak ve yardımları Kurumla ilgili arasında imzalanacak sözleşmede belirlenir. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır, terfileri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılır. Üniversite öğretim elemanları uzmanlıklarına uyan işler için, 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesine göre Kurumda görevlendirilebilir. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam kadro sayısının % 10'unu aşamaz.

1) Bu Kanun kapsamındaki idarelerce yapılan ihalelere ilişkin düzenlenecek sözleşmeler için yükleniciden tahsil edilecek sözleşme bedelinin onbinde beşi (İdareler ve noterler bu tutarın yüklenici tarafından Kurum hesaplarına yatırıldığını sözleşmelerin imzalanması aşamasında aramak zorundadır.)

MADDE 16. — 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Şikâyet, dava açılması öncesi kullanılması zorunlu bir başvuru yoludur. Kurum, yapılan şikâyetler üzerine en geç altmış gün içerisinde karar verir. Bu kararın ihale sürecinin durdurulması yönünde olması halinde, Kurum, durdurma kararından itibaren en geç altmış gün içerisinde nihai kararını verir.

MADDE 17. — 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Yapım işlerinde arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve gerekli hallerde imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri yapılmadan ihaleye çıkılamaz. Uygulama projesi bulunan yapım işlerinde anahtar teslimi götürü bedel teklif alınmak suretiyle ihale yapılması zorunludur. Ancak, doğal afetler nedeniyle uygulama projesi yapılması için yeterli süre bulunmayan yapım işlerinde ön veya kesin proje ile işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi nedeniyle ihaleden önce uygulama projesi yapılamayan, bina işleri hariç, yapım işlerinde ise kesin proje ile ihaleye çıkılabilir. Bu işlerin uygulama projesi yapılabilen kısımlar için anahtar teslimi götürü bedel, uygulama projesi yapılamayan kısımlarda ise her bir kalem iş için birim fiyat teklif almak suretiyle ihale yapılabilir.

MADDE 18. — 4734 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasındaki "Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendi gereğince" ibaresinden sonra gelmek üzere "yapılacak alımlarda uygulanacak esas ve usuller Kurum tarafından," ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince yapılacak alımlarda uygulanacak esas ve usuller, Kurumun uygun görüşü üzerine ilgili idareler tarafından hazırlanarak, Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur.

MADDE 19. — 4734 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde;

a) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden, 53 üncü maddenin (h) fıkrasında sayılan yüksek öğretim kurumlarını bitirerek mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve belirli süreli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik sınavı sonunda atanmış olanlar ile hâkimler, savcılar ve bu meslekten sayılanlar,

b) Kurumun görev alanı ile ilgili dallardan olmak kaydıyla en az lisans üstü eğitimini tamamlamış üniversite öğretim elemanları,

c) Mühendislik veya mimarlık fakültelerinde lisans eğitimi yapmış olanlardan en az beş yıl, lisans eğitimini müteakip yine bu dallardan herhangi birinde lisans üstü eğitim yapmış olanlardan ise en az üç yıl süre ile kamu kurum ve kuruluşlarında kendi görev alanıyla ilgili konularda çalışmış olanlar,

Kırk yaşından gün almamış olmaları, (a) ve (c) bentlerinde sayılanların kamu ihale mevzuatı ile ilgili yargılama, inceleme, denetleme, uygulama veya danışma konularında çalışmış olmaları koşuluyla kurumlarının muvafakatı alınmak suretiyle, Kurulca kamu ihale uzmanı olarak atanabilirler.

31.12.2003 tarihine kadar Kurumun kamu ihale uzman ve uzman yardımcısı dışındaki kadrolarına, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları, özel kanunlarla kurulmuş ve kendilerine kamu görevi verilmiş tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar ile bağımsız bütçeli kuruluşlarda çalışan personel kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakatı ile atanabilirler.

MADDE 20. — Özel kanunlarla kamu tüzel kişiliğini ve idarî ve malî özerkliği haiz olarak kurulmuş veya 31.12.2006 tarihine kadar kurulacak kurul, üst kurul, kurum ve kuruluşların Başkan ve üyelerinin aylık ücretleri ile malî ve sosyal hak ve yardımları, bu kurul, üst kurul, kurum ve kuruluşların fonksiyonları, ücret adaleti ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 1 inci maddesi uygulaması dikkate alınarak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir. Bakanlar Kurulu gerektiğinde ücret adaletini sağlamak amacıyla kamu görevlilerine ödenmekte olan temsil ve görev tazminatı tavan gösterge rakamlarını üç katına kadar artırmaya ve artırılan miktar içerisinde kadro ve görev unvanı itibarıyla düzenlemeler yapmaya yetkilidir.

Yukarıdaki fıkradaki düzenleme yapılıncaya kadar, Kamu İhale Kurulu Başkanına, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanına aylık olarak ödenen net ücret ve diğer ödemeler toplamı kadar, Kamu İhale Kurulu üyelerine ise Kurul Başkanına yapılan toplam ödemelerin yüzde doksanyedisi oranında aylık net ödeme yapılır.

MADDE 21. — Bu Kanunun;

a) 1 ve 2 nci maddeleri yayımını izleyen aybaşında,

b) 4 üncü maddesi 1.1.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) 8 inci maddesi 30.12.2001 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

d) 10, 11, 12, 13, 14, 16 , 17 ve 18 inci maddeleri 1.1.2003 tarihinde,

e) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

Yürürlüğe girer.

MADDE 22. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

21/6/2002

 

 

(1) SAYILI LİSTE

İPTAL EDİLEN KADROLAR

KURUMU : Maliye Bakanlığı

TEŞKİLÂTI : Taşra

 

 

 

Serbest

Tutulan Kadro

Unvanı

Sınıfı

Kadro Adedi

Adedi

Toplam

8. DERECE

 

 

 

 

Vergi İstihbarat

 

 

 

 

Uzmanı

G.İ.H.

150

150

Vergi İstihbarat Uzman

 

 

 

 

Yardımcısı

G.İ.H.

50

50

TOPLAM

 

200

200

9. DERECE

 

 

 

 

Vergi İstihbarat Uzman

 

 

 

 

Yardımcısı

G.İ.H.

584

584

TOPLAM

 

584

584

GENEL TOPLAM

 

784

 

784

 

 

(2) SAYILI LİSTE

İHDAS EDİLEN KADROLAR

KURUMU : Maliye Bakanlığı

TEŞKİLÂTI : Merkez

 

 

 

Serbest

Tutulan Kadro

Unvanı

Sınıfı

Kadro Adedi

Adedi

Toplam

1. DERECE

 

 

 

 

Genel Müdür

 

 

 

 

Yardımcısı

G.İ.H.

3

3

Daire Başkanı

G.İ.H.

14

14

Şube Müdürü

G.İ.H.

33

33

Bilgi İşlem Merkezi

 

 

 

 

Müdürü

G.İ.H.

4

4

Programcı

G.İ.H.

10

10

Çözümleyici

G.İ.H.

6

6

Bilgisayar İşletmeni

G.İ.H.

11

11

Mühendis

T.H.

3

3

TOPLAM

 

84

84

2. DERECE

 

 

 

 

Çözümleyici

G.İ.H.

3

3

Bilgisayar İşletmeni

G.İ.H.

11

11

Mühendis

T.H.

2

2

TOPLAM

 

16

16

4. DERECE

 

 

 

 

Programcı

G.İ.H.

6

6

Bilgisayar İşletmeni

G.İ.H.

11

11

Mühendis

T.H.

2

2

İstatistikçi

T.H.

2

2

TOPLAM

 

21

21

5. DERECE

 

 

 

 

Devlet Gelir Uzmanı

G.İ.H.

50

50

Programcı

G.İ.H.

16

16

Bilgisayar İşletmeni

G.İ.H.

11

11

Mütercim

G.İ.H.

1

1

Mühendis

T.H.

3

3

İstatistikçi

T.H.

3

3

TOPLAM

 

84

84

6. DERECE

 

 

 

 

Devlet Gelir Uzmanı

G.İ.H.

100

100

Mütercim

G.İ.H.

3

3

Mühendis

T.H.

3

3

İstatistikçi

T.H.

4

4

TOPLAM

 

110

110

7. DERECE

 

 

 

 

Devlet Gelir Uzmanı

G.İ.H.

150

150

Mütercim

G.İ.H.

4

4

Mühendis

T.H.

3

3

İstatistikçi

T.H.

5

5

TOPLAM

 

162

162

8. DERECE

 

 

 

 

Devlet Gelir Uzman

 

 

 

 

Yardımcısı

G.İ.H.

100

100

Mütercim

G.İ.H.

2

2

İstatistikçi

T.H.

5

5

TOPLAM

 

107

107

9. DERECE

 

 

 

 

Devlet Gelir Uzman

 

 

 

 

Yardımcısı

G.İ.H.

200

200

TOPLAM

 

200

200

GENEL TOPLAM

 

784

784

Sayfa Başı


YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekâlet Etme İşlemi

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

20 Haziran 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-9389

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

29 uncu İslam Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere, 22 Haziran 2002 tarihinde Sudan’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’nın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan   

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Haziran 2002

B.01.0.KKB.01-06-186-2002-440

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 20 Haziran 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9389 sayılı yazınız.

29 uncu İslam Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere, 22 Haziran 2002 tarihinde Sudan’a gidecek olan Devlet Bakanı Mehmet KEÇECİLER’in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Edip Safder GAYDALI’nın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

20 Haziran 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-9390

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Haziran 2002 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman DURMUŞ’un dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Haziran 2002

B.01.0.KKB.01-06-187-2002-441

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 20 Haziran 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9390 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Haziran 2002 tarihinde Çin Halk Cumhuriyeti’ne gidecek olan Sağlık Bakanı Doç. Dr. Osman DURMUŞ’un dönüşüne kadar; Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Hüsnü Yusuf GÖKALP’in vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

—— • ——

T.C.

 

BAŞBAKANLIK

20 Haziran 2002

B.02.0.PPG.0.12-305-9391

 

CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Haziran 2002 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Ulaştırma Bakanı Oktay VURAL’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof. Dr. Abdülkadir AKCAN’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.

Bülent ECEVİT

Başbakan    

 

—————

T.C.

 

CUMHURBAŞKANLIĞI

20 Haziran 2002

B.01.0.KKB.01-06-188-2002-442

 

BAŞBAKANLIĞA

İLGİ : 20 Haziran 2002 gün ve B.02.0.PPG.0.12-305-9391 sayılı yazınız.

Görüşmelerde bulunmak üzere, 22 Haziran 2002 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’ne gidecek olan Ulaştırma Bakanı Oktay VURAL’ın dönüşüne kadar; Ulaştırma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskan Bakanı Prof. Dr. Abdülkadir AKCAN’ın vekâlet etmesi uygundur.

Bilgilerini rica ederim.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

Sayfa Başı


Atama Kararları

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2947

1 — Hazine Müsteşarlığı’nda açık bulunan,

1 inci derece kadrolu ve +3600 ek göstergeli Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığına, aynı yer Daire Başkanı Volkan TAŞKIN’ın, 657 sayılı Kanun’un 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanun’un 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince atanması uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

21 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

K. DERVİŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Devlet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2948

1 — Denizcilik Müsteşarlığında açık bulunan 1 nci derece kadrolu +3600 ek göstergeli Müfettişliğe Türkiye Halk Bankası Müfettişi Recai KILIÇOĞLU’nun atanması,

657 sayılı Kanunun 74 ncü maddesi ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4745 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile değişik 23 ncü maddesi ve 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Devlet Bakanı yürütür.

21 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. R. MİRZAOĞLU

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Devlet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2949

1 — Açık bulunan Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, Bakanlık Tetkik Hâkimi 21165 Mevlüt Kaya AYTAÇ’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4141 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

21 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2950

1 — Açık bulunan Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına, Bakanlık Tetkik Hâkimi, 21427 Aykut KILIÇ’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4141 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

21 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2951

1 — Açık bulunan Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdür Yardımcılığına, Bakanlık Tetkik Hâkimi 25596 Mustafa Yılmaz SAĞLAM’ın atanması, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 4141 sayılı Kanunla değişik 37 nci maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

21 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. S.TÜRK

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Adalet Bakanı

—— • ——

Adalet Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2952

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu Adlî Tıp Kurumu Üçüncü İhtisas Kurulu Genel Şirürji Üyeliğine,İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahî Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Can GÖKDOĞAN’ın ikinci görevli olarak atanması,

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 26 ncı maddesi ve 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ile 2451 sayılı Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Adalet Bakanı yürütür.

21 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Prof. Dr. H. S. TÜRK

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Adalet Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2954

1 — Açık bulunan 2 nci derece kadrolu ve + 3000 ek göstergeli Maliye Baş Müfettişliklerine; Maliye Müfettişleri Murat UĞURLU, Mete DERDİYOK, Mustafa Yavuz ÖNER,Selçuk GÖRALCAN ve Nesimi YAŞAR’ın atanmaları 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

21 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

S. ORAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Maliye Bakanı

—— • ——

Maliye Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2959

1 — Açık bulunan 2 nci derece kadrolu + 3000 ek göstergeli Baş Hesap Uzmanlığına Hesap Uzmanları Kemal UZUN, Ertan ERÜZ, Hidayet ALTINBAŞ, Alaattin TABUR, Adem KARABAYIR, Refik Yaşar DURUSOY, Zafer ZİHNİ ve Mahir Aydoğan ARAZ’ın atanmaları, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Maliye Bakanı yürütür.

21 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

S.ORAL

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Maliye Bakanı

—— • ——

Sağlık Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2955

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve + 3600 ek göstergeli Bakanlık Müşavirliğine, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Osman KÖKSAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 59 ve 76 ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Sağlık Bakanı yürütür.

21 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Doç. Dr.O. DURMUŞ

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Sağlık Bakanı

—— • ——

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2962

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +6400 ek göstergeli Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığına, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Hasan YILMAZ’ın atanması,

657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

21 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

Z. ÇAKAN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Enerji ve Tabii Kay. Bakanı

—— • ——

Turizm Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2878

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Sivas İl Turizm Müdürlüğüne,Celal ŞEKER’in atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 üncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Turizm Bakanı yürütür.

21 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. TAŞAR

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Turizm Bakanı

—— • ——

Turizm Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2957

1 — Personel Dairesi Başkanı Gülser BAYAR’ın, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alınması, 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanun ile eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Turizm Bakanı yürütür.

21 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. TAŞAR

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Turizm Bakanı

—— • ——

Turizm Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2963

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Ardahan İl Turizm Müdürlüğüne Tamer AKGÜNAY’ın atanması, 657 sayılı Kanunun değişik 74 ncü maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Turizm Bakanı yürütür.

21 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

M. TAŞAR

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Turizm Bakanı

—— • ——

Çevre Bakanlığından :

Karar Sayısı : 2002/2964

1 — Açık bulunan 1 inci derece kadrolu ve +3000 ek göstergeli Sakarya İl Çevre Müdürlüğüne,Isparta İl Çevre Müdürü Orhan ÜNAL’ın atanması, 657 sayılı Kanunun 76 ncı maddesi ile 2451 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ve bu Kanuna 4158 sayılı Kanunla eklenen ek madde gereğince uygun görülmüştür.

2— Bu Kararı Çevre Bakanı yürütür.

21 Haziran 2002

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞKANI

 

Bülent ECEVİT

Dr. D. BAHÇELİ

F. AYTEKİN

Başbakan

Devlet Bakanı ve Başbakan Yrd.

Çevre Bakanı

Sayfa Başı


Tebliğler

—— • ——

Sayfa Başı