Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2018

İHTİSAS KOMİSYONLARININ GÜNDEMİNDE 26 NCI DÖNEM 3 ÜNCÜ YASAMA YILINDA YER ALAN KANUN TASARI VE TEKLİFLER :

• Anayasa Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
• Adalet Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
• Avrupa Birliği Uyum Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
• Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
• Çevre Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
• Dışişleri Komisyonu gündeminde yer alan kanun ve teklifleri:
(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)
• Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu gündeminde yer alan kanun ve teklifleri:
(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)
• İçişleri Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
• İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
Çocuk Hakları Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Teklifi
Barış İçinde Yaşama Hakkının Tesisi Hakkında Kanun Teklifi
7068 Sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
6446 Sayılı Elektrik Piyasası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
Ruh Sağlığı Kanunu Teklifi
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
İnsan Zararları Mahkemelerinin Kuruluşuna İlişkin Kanun Teklifi
• Kadın Erkek Eşitliği Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)
• Kamu İktisadi Teşebbüsler Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
(Komisyon Gündemi Henüz belirlenmemiştir.)
• Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
• Milli Savunma Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
• Plan ve Bütçe Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarısı ve teklifleri:
• Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
• Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi Ve Teknoloji Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
• Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu gündeminde yer alan kanun tasarı ve teklifleri:
TBMM GÜNDEMİNDE YER ALAN KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ :

I. GÜNDEME GİRECEKLER
III. GÖRÜŞME VE OYLAMA İŞLEMİ TAMAMLANANLAR 
686 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
 
*Uluslararası anlaşmaları Uygun bulma kanun tasarıları ihmal edilmiştir.