• Karar No: 2022/UH.II-108
  • Toplantı No: 2022/004
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.01.2022
(Aşağıdaki metin 27/01/2022 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Toplantı No : 2022/004
Gündem No : 21
Karar Tarihi : 19.01.2022
Karar No : 2022/UH.II-108
Toplantıya Katılan Üyeler

BAŞVURU SAHİBİ:

Acar Kur. Yön. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Başakşehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/711833 İhale Kayıt Numaralı “2022 Yılı Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Organizasyon Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Başakşehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 10.12.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “2022 Yılı Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Organizasyon Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Acar Kur. Yön. Hiz. Tic. Ltd. Şti.nin 22.12.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 23.12.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 03.01.2022 tarih ve 122 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.01.2022 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2022/3 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da göz önünde bulundurulmak suretiyle belirleneceği, ancak ihale komisyonu kararında açıklanan puanlamaların hatalı olarak hesaplandığı, şöyle ki;

 

Söz konusu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesine ilişkin değerlendirmenin teklif fiyatı (70 puan) ve kalite ve teknik değer nitelik (30 puan) olmak üzere iki kısımda yapılacağı, kalite ve teknik değer nitelik puanlamasında istekliler tarafından bir iş kalemi tutarının isteklinin toplam teklif bedeline oranı aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedelinin yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında kalması durumunda o iş kalemi için belirlenen tam puanın alınacağı, bu çerçevede kendi teklif tutarının ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarından 254.000,00 TL daha düşük olmasına rağmen kendilerinin 1 puan, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ise 15 puan almasının uygun olmadığı, diğer taraftan, yaklaşık maliyete en yakın teklifi sunan bir başka isteklinin ise söz konusu puanlamadan hiç puan alamamasının anlaşılır olmadığı, dolayısıyla idarece yapılan puanlamanın hatalı olduğu, kendilerinin 6 ve 44’üncü kalemlerden tam puan almaları gerektiği dolayısıyla kalite ve teknik değer niteliği puanlamasından 1 puan yerine 3 puan almaları gerektiği,

 

İdare Şartname'de yer alan fiyat dışı unsurlarda dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif fiyatı puanlamasının da idarece hatalı hesaplandığı, teklif fiyatı puanlamasının geçerli teklifler arasında teklifi fiyatı en düşük fiyatın baz alınarak hesaplanacağı, kendilerince geçerli teklifler arasında en düşük teklifin sunulduğu ve dolayısıyla tam puan alınması gerektiği, ancak idare tarafından söz konusu puanlamada süresi içinde aşırı düşük teklif açıklaması sunmayan isteklinin teklifinin baz alındığı, sonuç olarak bahse konu puanlamadan 70 tam puan almaları gerekirken 59,02 puan alındığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu hizmetin;

a) Adı: 2022 Yılı Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Organizasyon Hizmet Alımı

b) Miktarı ve türü:

61 Kalem 2022 yılı Kültür, Sanat ve Sosyal Etkinlikler Organizasyon Hizmeti Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

c) Yapılacağı yer: Başakşehir/İstanbul

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.” düzenlemesi,

 

Anılan Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1.1.

A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif fiyatı puanlaması

“Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklifi en düşük istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.” Şeklinde,

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması

“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Birim Fiyat Teklif Cetveli Sıra No İş Kaleminin Adı Kalite ve Teknik Değer Puanı

2 Söyleşi Programları-1.Kategori             1

5 Kuranı Kerim Tilaveti                         1,5

6 Yetişkin Tiyatrosu-Prestij Kategori             1,5

11 Çocuk Tiyatrosu-1.Kategori             1,5

15 Konser-Prestij Kategori                         2

20 Film Gösterimi                                    1,5

22 Çocuk Halk Oyunları Gösterisi             1,5

23 Mehter Konseri                                    1,5

24 Sergi Organizasyonları                         2

26 Yer Gösterme Hizmeti                        1,5

29 Stant Kurulumu-3                                   1,5

34 Otobüs Seferi-Çanakkale Gezisi              1,5

35 Otobüs Seferi-Bilecik Gezisi            1,5

36 Otobüs Seferi-Edirne Gezisi            1,5

37 Otobüs Seferi-Bursa Gezisi            1,5

41 Planatoryum Çadırı Hizmeti Kiralama 1,5

44 Işık ve Truss Sistemi Kiralama            1,5

45 Kamera ve Reji Sistemi Kiralama            1,5

49 Şişme Maskot                                   1

50 Animasyon Gösterileri                       1,5

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90  - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90  - %110 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puan

Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı,

ifade eder."

Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif;

“Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.

Not: 1. Oturumda yaklaşık maliyet açıklandıktan sonra, fiyat dışı unsurların yaklaşık maliyetteki alt ve üst sınır değerleri verilecektir.

İsteklilerin toplam puanı eşit olması halinde ihale düşük teklif veren istekli üzerine bırakılacaktır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

Yukarıda aktarılan doküman düzenlemelerinden, ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınmak suretiyle belirleneceği, fiyat dışı unsur değerlendirmesinin teklif fiyatı ile kalite ve teknik değer nitelik olmak üzere iki kısımda yapılacağı,

 

Teklif fiyatı puanlamasının 70 tam puan üzerinden yapılacağı, geçerli teklif veren istekliler arasında teklifi en düşük isteklinin 70 puan alacağı, diğer isteklilere ait teklif puanları ise (Teklif Puanı = (Geçerli teklifler arasındaki en düşük teklif fiyatı x 70) / İsteklinin teklif puanı) formülü ile hesaplanacağı,

 

Kalite ve teknik değer niteliği puanlamasının ise 30 tam puan üzerinden yapılacağı, geçerli teklif veren isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasında 20 adet iş kalemi için istekli tarafından teklif edilen iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kaleminin yaklaşık maliyetteki bedelinin toplam yaklaşık maliyete oranının %90 - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) olması durumunda her bir iş kalemi için İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde düzenlenen tabloda yer alan puanların verileceği,

 

Teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplanması suretiyle toplam puanın hesaplanacağı, son olarak ise isteklilere ait fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedelinin hesaplanacağı, bahse konu teklif bedelinin ((Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli x 100) / İsteklinin toplam puanı) formülü ile hesaplanacağı ve sonuç olarak, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklifin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirleneceği anlaşılmıştır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyası üzerinden yapılan incelemede, Başakşehir Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından 10.12.2021 tarihinde yapılan “2022 Yılı Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Organizasyon Hizmet Alımı” ihalesine 4 isteklinin katıldığı, teklifi sınır değerin altında kalan Elvan Rek. Mim. İnş. San. Tic. A.Ş.ye aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, ancak söz konusu istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı gerekçesiyle teklifinin reddedildiği, 20.12.2021 tarihli ihale komisyonu kararıyla ihalenin aşağıdaki tabloda yer verilen fiyat dışı unsur puanlaması neticesinde Klon Rek. Yap. Org. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Teklif Fiyatı Puanı

Kalite ve Teknik Değer Niteliği Puanı

Toplam Puan

Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli (TL)

Elvan Rek. Mim. İnş. San. Tic. A.Ş.

7.000.000,00

70

0

70

10.000.000,00

Acar Kur. Yön. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

8.446.000,00

58,02

1

59,02

11.861.264,81

Klon Rek. Yap. Org. Ltd. Şti.

8.700.000,00

56,32

15

71,32

9.814.665,59

Formel Med. Org. Ltd. Şti.

9.754.500,00

50,23

0

50,23

13.935.000,00

 

Başvuru sahibi isteklinin idarece yapılan kalite ve teknik değer niteliği puanlamasında 6 ve 44’üncü kalemlerden tam puan almaları gerektiği, dolayısıyla kalite ve teknik değer niteliği puanlarının 1 puan değil 3 puan olması gerektiği iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede;

 

6 nolu kalemin yaklaşık maliyet tutarının 154.226,02 TL olduğu, anılan tutarın toplam yaklaşık maliyet tutarına oranlandığında (154.226,02 / 11.143.175,46) 0,0138404… oranına ulaşıldığı, söz konusu oranın %90’ı alındığında 0,0124563…, %110’u alındığında ise 0,0152244… oranına ulaşıldığı, dolayısıyla anılan isteklinin şikayete konu kalemden tam puan alması için söz konusu kaleme ilişkin teklif etmiş olduğu tutarın toplam teklif tutarına oranının 0,0124563… ila 0,0152244… aralığında olması gerektiği,

 

Başvuru sahibi isteklinin anılan kaleme ilişkin teklif etmiş olduğu tutarın 150.000,00 TL olduğu, söz konusu tutarın başvuru sahibinin toplam teklif tutarına oranlandığında ise (150.000,00 / 8.446.000,00) 0,017759886 oranına ulaşıldığı ve anılan oranın 0,0124563… ila 0,0152244… aralığı içerisinde olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin şikayete konu iş kaleminden puan alamayacağı,

 

44 nolu kalemin yaklaşık maliyet tutarının 368.654,23 TL olduğu, anılan tutarın toplam yaklaşık maliyet tutarına oranlandığında (368.654,23 / 11.143.175,46) 0,0330834… oranına ulaşıldığı, söz konusu oranın %90’ı alındığında 0,0297750…, %110’u alındığında ise 0,0363917… oranına ulaşıldığı, dolayısıyla anılan isteklinin şikayete konu kalemden tam puan alması için söz konusu kaleme ilişkin teklif etmiş olduğu tutarın toplam teklif tutarına oranının 0,0297750… ila 0,0363917… aralığında olması gerektiği,

 

Başvuru sahibi isteklinin anılan kaleme ilişkin teklif etmiş olduğu tutarın 350.000,00 TL olduğu, söz konusu tutarın başvuru sahibinin toplam teklif tutarına oranlandığında ise (350.000,00 / 8.446.000,00) 0,041439735 oranına ulaşıldığı ve anılan oranın 0,0297750… ila 0,0363917… aralığı içerisinde olmadığı anlaşıldığından başvuru sahibi isteklinin şikayete konu iş kaleminden puan alamayacağı anlaşılmıştır.

 

İdare tarafından her bir kalemin yaklaşık maliyetteki bedelinin toplam yaklaşık maliyete oranlandığı ve söz konusu oranın %90 ve %110’a tekabül eden aralıkların bulunduğu, ancak her bir kalem yaklaşık maliyete oranlarınken sözleşme ve genel giderler hariç hesaplama yapıldığı, yukarıda yapılan incelemede söz konusu kalemlere sözleşme ve genel giderler dahil edilerek hesaplama yapıldığı ve idarece yapılan puanlamada herhangi bir değişiklik olmadığı, dolayısıyla idarece yapılan hatanın esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca, başvuru sahibinin toplam teklif tutarının ihale üzerinde bırakılan isteklinin toplam teklif tutarından 254.000,00 TL daha düşük olmasına rağmen kalite ve teknik değer niteliği puanlamasında kendilerinin 1 puan, ihale üzerinde bırakılan isteklinin ise 15 puan aldığı, teklifi yaklaşık maliyete en yakın olan isteklinin ise hiç puan alamadığı, söz konusu durumun tezatlık oluşturduğu iddiasına yönelik olarak yapılan incelemede; İdari Şartname’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde kalite ve teknik değer niteliği puanlamasının nasıl yapılacağının açıkça belirtildiği, dolayısıyla anılan düzenlenme uyarınca ilgili kalem üzerinden bir değerlendirme yapılması gerektiği, toplam teklif bedelleri üzerinden karşılaştırma yapılmak suretiyle bir değerlendirme yapılamayacağı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, başvuru sahibinin idarece teklif fiyatı puanına ilişkin olarak yapılan hesaplama Elvan Rek. Mim. İnş. San. Tic. A.Ş.nin teklif tutarının geçerli teklifler arasındaki en düşük teklif tutarı olarak öngörüldüğü, ancak söz konusu isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığı gerekçesiyle reddedildiği, dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin geçerli durumda olmadığı, nihayetinde bahse konu istekli tarafından teklif edilen tutarın esas alınarak idarece yapılan teklif fiyatı puanlamasının hatalı olduğu iddiasına ilişkin olarak yapılan incelemede;

 

İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde yer alan “A.1. Teklif fiyatı puanlaması

“Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklifi en düşük istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

TP: Teklif puanı,

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,

TF: İsteklinin teklif fiyatı,

ifade eder.” düzenlemesinden toplam teklif fiyatı puanlamasının 70 puan üzerinden yapılacağının, geçerli teklif veren isteklilerden teklifi en düşük istekliye 70 tam puan verileceğinin ve diğer isteklilere verilecek puanın bahse konu teklif tutarı baz alınarak yapılacağının anlaşıldığı, idare tarafından yapılan teklif fiyatı puanlaması incelendiğinde;

 

Elvan Rek. Mim. İnş. San. Tic. A.Ş.nin teklifinin geçerli teklif veren istekliler arasındaki en düşük teklif olarak belirlendiği ve söz konusu istekliye bahse konu puanlamadan 70 tam puan verildiği, idare tarafından anılan istekliye aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı ve istekli tarafından süresi içinde aşırı düşük teklif açıklaması sunulmadığı, 20.12.2021 tarihli ihale komisyonu kararıyla isteklinin teklifinin reddedildiği, dolayısıyla anılan isteklinin teklifinin aşırı düşük açıklaması sunmadığı gerekçesiyle reddedilmesine karşın teklifinin geçerliğinin etkilenmediği, sonuç olarak söz konusu isteklinin teklifinin geçerli teklifler arasında en düşük teklif olarak belirlenmesinin İdari Şartname’nin anılan düzenlemesi uyarınca uygun olduğu,

 

Diğer yandan, İdari Şartname’nin 35’inci maddesinde yer alan “A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli

Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;

FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,

ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,

TTP: İsteklinin toplam puanı,

ifade eder.” düzenlemesine istinaden yapılan hesaplama uyarınca fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedellerine aşağıdaki tabloda yer verildiği,

 

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Teklif Fiyatı Puanı

Kalite ve Teknik Değer Niteliği Puanı

Toplam Puan

Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli (TL)

Elvan Rek. Mim. İnş. San. Tic. A.Ş.

7.000.000,00

70

0

70

12.428.571,42

Acar Kur. Yön. Hiz. Tic. Ltd. Şti.

8.446.000,00

58,02..

1

59,02..

14.741.857,69

Klon Rek. Yap. Org. Ltd. Şti.

8.700.000,00

56,32..

15

71,32..

12.198.227,23

Formel Med. Org. Ltd. Şti.

9.754.500,00

50,23..

0

50,23..

17.319.214,28

 

Dolayısıyla idarece fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedellerinin hatalı hesaplandığı, ancak yukarıdaki tabloda aktarılan yeni durumda fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedellerine göre isteklilerin teklif sıralamasının değişmediği, dolayısıyla idarece yapılan hatanın esasa etkili olmadığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibi isteklinin iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesinin ikinci fıkrası yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul