• Karar No: 2022/UY.II-106
  • Toplantı No: 2022/004
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 19.01.2022
(Aşağıdaki metin 27/01/2022 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Toplantı No : 2022/004
Gündem No : 16
Karar Tarihi : 19.01.2022
Karar No : 2022/UY.II-106
Toplantıya Katılan Üyeler

BAŞVURU SAHİBİ:

Köseoğlu Yol Yapı İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti - Gülsu İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı,

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ankara 5. Bölge Müdürlüğü,

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2021/551909 İhale Kayıt Numaralı “Ankara-Gölbaşı Sukesen Deresi Islahı İkmali 1 Kısım” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ankara 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 11.10.2021 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Ankara-Gölbaşı Sukesen Deresi Islahı İkmali 1 Kısım” ihalesine ilişkin olarak Köseoğlu Yol Yapı İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti - Gülsu İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığının 26.11.2021 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.12.2021 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.12.2021 tarih ve 59176 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 16.12.2021 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2021/2087 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

İş ortaklığı olarak tekliflerinin ekonomik açıdan en avantajlı birinci teklif olarak belirlendiği fakat söz konusu ihalenin iptal edilmesi veya kesinleşen ihale kararının değiştirilmesinin hukuki bir zorunluluk olduğu, şöyle ki;

 

1) Yaklaşık maliyetin kusurlu olarak hazırlandığı, bu nedenle sınır değerin yanlış hesaplandığı ve değerlendirmelerin eksik yapıldığı, idarece iş kalemleri ve iş kalemlerinin İdari Şartname’de belirtilen özelliklere uygun olan ürün fiyatlarının yaklaşık maliyete yansıtılmadığı, ihaleye çıkılan miktar ve özelliklerin yanlış belirlendiği, birim fiyat tariflerine uyulmadan oluşturulan yaklaşık maliyetle ihaleye çıkıldığı, yaklaşık maliyetine ilişkin fiyat ve rayiçlerin tespitinde, Yönetmelik’in 10’ncu maddesine uyulmadan fiyatların belirlendiği, yaklaşık maliyeti oluşturan fiyatların 2021 yılı rayiç fiyatlardan oluşmadığı ve ilan tarihine kadar da fiyatların güncellenmediği,

 

Fiyat dışı unsur hesaplamasının hatalı şekilde yapıldığı, buna bağlı olarak da ihalede yapılan sıralamanın hatalı olduğu,   

 

           2) Kendileri tarafından yeterlik bilgileri tablosunun hem eksik hem de usulüne aykırı olarak doldurulduğu, bu durumun ileride telafisi mümkün olmayan hukuki sorunlara neden olacağı, şöyle ki;

 

a)  İstekliler tarafından bilgilerin yeterlik bilgileri tablosuna eksiksiz olarak ve iş ortaklığını oluşturan her bir ortak tarafından ayrı ayrı girilmesi gerektiği ancak iş ortaklığını oluşturan ortaklar tarafından, tüzel kişilerde isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına /üyelerine/kurucularına ilişkin bilgileri yeterlik bilgileri tablosuna eksik girildiği, ayrıca her bir ortak tarafından ayrı ayrı düzenlemesi gereken yeterlik bilgileri tablosunun ayrı ayrı düzenlenmediği, bu kapsamda beyan edilen Ticaret Sicili Gazetelerinin de uygun olmadığı, İş ortaklığının eksik bilgi girmesi nedeniyle istenen kriterlerin sorgulanmasının mümkün olmadığı, dolayısıyla Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesindeki “(10) Sunduğu belgeler ile katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlayamayan isteklilerin teklifleri ise değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü uyarınca tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekirken ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlenmelerinin ihale mevzuatına aykırı olduğu,

 

 b) İdarece iş deneyim belgelerinin eksik ve kusurlu şekilde incelendiği, şöyle ki;

 

Şİ-NA İnş. Taah. Tur. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan iş durum belgesinin ihale kriterlerine uygun olduğu halde belge düzenlenme tarihi 1 yılı geçtiği için değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, ancak idarenin bu konuda hatalı işlem yaptığı, anılan istekli tarafından sunulan iş durum belgesinin ihale ilan tarihi olan 17.09.2021 tarihinde geçerli bir belge olduğu, iş durum belgesini düzenleyen idareden herhangi bir bilgi sorulmadan isteklinin değerlendirme dışı bırakıldığı, sonuç olarak kendilerinden daha düşük teklif veren bir isteklinin ihale ilan tarihinde geçerli olan belgeyi sunmasına rağmen değerlendirme dışı bırakılmasının kamu zararına neden olduğu,

 

Başka bir istekli olan Çağlar Yüklü’ye ait mezuniyet belgesinin 17 tam yıl üzerinden değerlendirildiği, oysa değerlendirmede ay ve gün hesabının da yapılması ve 15 yıldan fazla sürenin değerlendirilmesi için sunulan iş deneyim belgesinin benzer iş kapsamında olup olmadığına bakılmaması gerektiği,

 

Ayrıca kesinleşen ihale kararından sonra yaptıkları detaylı incelemede kendi iş ortaklıkları tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin de idarece eksik ve kusurlu incelendiğinin anlaşıldığı, şöyle ki;

 

Belgelerin ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlere ait olmadığı,

 

Sunulan iş deneyim belgelerindeki tutarın iş ortaklığınca teklif edilen bedelin %90'ından az olmama şartını sağlamadığı,

 

Sunulan iş deyim belgelerinin “İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur.” hükmünü karşılamadığı ve benzer işe uygun olmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhalenin karara bağlanması ve onaylanması” başlıklı 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir.” hükmü,

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55’inci maddesinde “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21’inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar…” hükmü,

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin Yaklaşık maliyete ilişkin ilkeler başlıklı 8’inci maddesinde “(1) İdare tarafından, ihale onay belgesi düzenlenmeden önce, bu Yönetmelikte belirlenen esas ve usullere göre miktar tespiti ve fiyat araştırması yapılmak suretiyle ihale konusu işin KDV hariç yaklaşık maliyeti hesaplanır ve dayanakları ile birlikte bir hesap cetvelinde gösterilir.

(2) Ön ilan yayımlanmadan önce yapı tekniği ve ihtiyaç programına göre tahmin edilen fiziki miktar veya kapsam esas alınarak hesaplanan yaklaşık maliyet, ihale veya ön yeterlik ilanı öncesi gerekiyorsa yeniden hesaplanır.

(3) İhale konusu işin bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olduğu hallerde, yaklaşık maliyet her bir kısım için ayrı ayrı olmak üzere işin tamamı dikkate alınarak hesaplanır.

(4) İhale konusu işin bünyesine girecek veya yardımcı olarak kullanılacak malzeme, araç, teçhizat, makine ve ekipman gibi unsurların idare tarafından verilmesi durumunda; yaklaşık maliyet, bu unsurların bedeli hariç tutularak hesaplanır ve bu unsurların listesi yaklaşık maliyet hesap cetvelinin ekine konulur.

(5) İhale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet teklif fiyatları ile birlikte açıklanır. Bu aşamadan önce yaklaşık maliyet açıklanamaz ve ilan edilemez. Pazarlık usulü ile yapılan ihalede ise yaklaşık maliyet, son yazılı teklifler ile birlikte açıklanır.

(6) Yaklaşık maliyetin idarelerce hesaplanması esastır. Ancak, işin özelliğinden dolayı, idarelerce hazırlanmasının mümkün olmaması sebebiyle teknik şartnamenin danışmanlık hizmeti alınarak hazırlatılması durumunda, yaklaşık maliyet de bu kapsamda hesaplatılabilir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinde “İhaleler, e-teklif alınmak suretiyle bu maddeye uygun olarak yapılabilir.

5) e-teklifler EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir…

9) İhale dokümanında belirtilen geçici teminat mektubu, katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgelerden; EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilebilenler için, sorgulama sonucunda elde edilen bilgiler; belirtilen yöntemle temin veya teyit edilemeyenler için ise yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgiler esas alınarak yapılır.

Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. Yeterlik sertifikası üzerinden yeterlik tespiti yapılan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen katılım belgeleri ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin değerlendirme, yeterlik sertifikası kapsamındaki geçerlik süresi dolan belgeler dahil yeterlik sertifikası üzerindeki bilgiler; yeterlik sertifikası üzerinden değerlendirme yapılamayan her belge veya kriter için ise yeterlik bilgileri tablosunda istekliler tarafından beyan edilen bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. Bu değerlendirme sonucunda ihalede öngörülen şartları sağlamadığı anlaşılan veya yeterlik sertifikasının geçerlik süresi ihale tarihinden önce dolan teklifler değerlendirme dışı bırakılır…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 61’inci maddesinde “(1) Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Fiyat dışı unsurlar ve bu unsurlara yönelik düzenleme” başlıklı 62’nci maddesinde “…(2) Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak belirleneceği ihalelerde; fiyat dışı unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları ile hesaplama yöntemi ve bu unsurlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için sunulacak belgeler idari şartnamede açıkça belirtilir.

4) Fiyat dışı unsurlara, bu unsurların parasal değerlerine veya nispi ağırlıklarına ve hesaplama yöntemine yönelik düzenlemeyi yapan birim veya görevliler tarafından gerekçeli bir açıklama belgesi hazırlanır ve bu belge ihale onay belgesinin ekinde yer alır.” hükmü,

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru süreleri” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “Sürelerle ilgili genel esaslar” başlıklı 7’nci maddesinde “(1) Süreler;…

c) İdarenin işlem veya eylemlerine karşı yapılacak başvurularda şikayete yol açan durumun farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihi,

izleyen günden itibaren başlar.” hükmü,

 

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği’nin “e-tekliflerin açılması” başlıklı 23’üncü maddesinde “E-teklifler, aynı günün mesai saatleri içerisinde istekliler ve hazır bulunanlar önünde ihale komisyonu tarafından EKAP üzerinde açılır. e-anahtarının bozuk olması veya e-teklifin virüs içermesi gibi nedenlerle EKAP tarafından açılamayan e-teklifler tespit edilerek açılamama gerekçeleri belirtilmek suretiyle EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “Açılamayan e-tekliflere İlişkin İhale Komisyonu Tutanağı” düzenlenir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu hazır bulunanlara duyurulur. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. 21 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca alınan geçici teminat mektuplarının değerlendirilmesi, geçici teminat tutarının teklif bedelinin yüzde üçünü karşılayıp karşılamadığının ve geçici teminat mektubu geçerlilik süresinin EKAP tarafından kontrol edilmesi suretiyle yapılır. EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “e-teklif Açma ve Belge Kontrol Tutanağı” düzenlenir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet açıklanır ve EKAP üzerinden Ek-1’de yer alan “İsteklilerce Teklif Edilen Fiyatlara İlişkin Tutanak” hazırlanır. Hazırlanan bu tutanaklar durum izleme ekranında ihaleye katılan istekliler tarafından görülebilir ve EKAP üzerinde kayda alınır. Bu tutanakların çıktısı ihale komisyonu üyeleri tarafından imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilemez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamazTeklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere ilk oturum kapatılır.” hükmü,

 

Elektronik İhalelerde Fiyat Dışı Unsurların Kullanımına İlişkin Kılavuz’un “Fiyat dışı unsur bilgi giriş işlemleri” başlıklı 2’nci maddesinde “Sadece “İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Belirleme” fiyat dışı unsur değerlendirme yönteminde İsteklinin, İdare tarafından belirlenen fiyat dışı unsurlara bilgi girişi yapması gerekmez. Çünkü, bu fiyat dışı unsur değerlendirmesinde, teklif gönderme adımında ilgili kalemlere verilecek parasal teklifler sonucunda fiyat dışı unsur puanı otomatik olarak oluşacaktır. Bu nedenle bu durumda ilgili uyarı gözükecektir.” ifadesi,

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenmesi ile ilgili hususlar” başlıklı 53.3’üncü maddesinde “53.3.1. Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca, ekonomik açıdan en avantajlı teklif; sadece fiyat esasına göre belirlenebileceği gibi fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar dikkate alınarak belirlenebilmektedir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibinin hangi yöntem kullanılarak belirlenebileceği hususu tamamen idarenin takdirinde olup fiyat dışı unsurlar kullanılarak belirlenmesi durumunda aşağıdaki esaslara uyulması gerekmektedir.

53.3.2. Fiyat dışı unsurların, Kanunun 5 inci maddesinde belirtilen ilkelere halel getirmeyecek bir biçimde idari şartnamede açık ve net olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

53.3.3. İdari şartnamede fiyat dışı unsur olarak belirlenen hususların parasal değerlerinin veya nispi ağırlıklarının belirlenmesi gerekmektedir.

53.3.4. Fiyat dışı unsur olarak yalnızca niceliksel unsurların belirlenmesi zorunlu olmayıp bu kapsamda niteliksel belirlemeler de yapılabilir. Bu bağlamda, ihale konusu işin beklenen kaliteye uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamaya yönelik parametreler, kamuya karşı yükleniminde bulunan işlerin miktarı veya tutarı bakımından kapasite durumu ya da ihale konusu işi oluşturan bileşenler itibariyle isteklinin teklifi ile yaklaşık maliyet yapısının birbiri ile uyumu gibi hususlar fiyat dışı unsur olarak belirlenebilecektir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin/alımın;

a) Adı: Ankara-Gölbaşı Sukesen Deresi Islahı İkmali 1.Kısım

b) Türü: Yapım işleri

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

ç) Yatırım proje no'su (yapım işlerinde): 1977A010320

d) Kodu:

e) Miktarı: Ankara-Gölbaşı Sukesen Deresi Islahı İkmali 1. Kısım? işi kapsamında; 1 adet betonarme araç köprüsü, 1 adet betonarme yaya köprüsü ve 850 m Palyeli Beton Kanal, yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

f) İşin yapılacağı/malın teslim edileceği yer: ANKARA ili GÖLBAŞI ilçesi” düzenlemesi,

 

Aynı Şartname’nin “Teklif ve sözleşme türü” başlıklı 19’uncu maddesinde “19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.” düzenlemesi,

 

 “Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi” başlıklı 35’inci maddesinde “35.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

35.1.1.

Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;

Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı)+Fiyat Dışı Unsur Puanı
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.
İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır.
Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 50

 

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması
Asgari Oran
Azami Oran
Fiyat Dışı Unsur Puanı
 

Her Cins Zeminde Makine İle Kazı Yapılması, Nakliyesi, Depo veya Dolguya Konulması (Nakli Dahil)
3,57%
5,95%
2
 

Her Türlü Kalıp Yapılması (Kalıp ve Taşıyıcı İskele Dahil)
6,76%
11,27%
4
 

Nervürlü İnşaat Demiri ve Çelik Hasırın (1,5-3,0 kg/m2) Temini, Nakli, İşçiliği ve Yerine Konması
14,73%
24,56%
9
 

Basınç Dayanım Sınıfı C16/20 Olan Hazır Betonun Temini, Nakli ve Yerine Konulması
0,09%
0,15%
1
 

Basınç Dayanım Sınıfı C20/30 Olan Hazır Betonun Temini, Nakli ve Yerine Konulması
37,62%
62,69%
25
 

Basınç Dayanım Sınıfı C30/37 Olan Hazır Betonun Temini, Nakli ve Yerine Konulması
3,73%
6,22%
3
 

Ø 100 cm çapında, C 30/37 basınç dayanımında yerinde dökme betonarme fore kazık yapılması (0,00-36,00 m arası, 36,00 m dahil)
2,4%
4%
2
 

Ocak taşı ile İstifli Taş Dolgu Yapılması
6,09%
10,14%
4
 

35.1.2. Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgeler yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilecektir.

35.2 Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde ilgili uygulama yönetmeliğinde düzenlenen usule göre ihale sonuçlandırılacaktır.

35.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda 35.1.1. maddesinde yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.

35.3. Fiyat avantajı uygulanması:

35.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi neticesinde, başvuruya konu ihalenin Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdürlüğü tarafından 11.10.2021 tarihinde açık ihale usulü ile elektronik ortamda gerçekleştirilen “Ankara-Gölbaşı Sukesen Deresi Islahı İkmali 1 Kısım işi” olduğu, söz konusu ihaleye 22 isteklinin teklif verdiği, başvuru sahibi Köseoğlu Yol Yapı İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-Gülsu İnşaat Ltd. Şti.nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden, başvuruya konu ihalede olduğu gibi elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelerde, ihale günü ilk oturumda tekliflerin alınması ve açılması sürecinde yaklaşık maliyet tutarının isteklilere açıklanacağı, dolayısıyla yaklaşık maliyet tutarının ihale tarihi olan ilk oturumda öğrenildiği, idareye şikâyet süresinin ihale sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren başlayacağı ve söz konusu sürenin 4734 sayılı Kanun’un 21’inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün olduğu anlaşılmaktadır.

 

Dolayısıyla itirazen şikâyet dilekçesinde yer alan söz konusu iddia kapsamında, yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı ifade edilmekte olup, şikâyete konu işlemin farkına varılma tarihi olarak ihale tarihinin esas alınması gerekmektedir.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuruya konu ihale tarihinin 11.10.2021 olduğu, başvuru sahibi isteklinin yaklaşık maliyetin hatalı hesaplandığı iddiasına ilişkin olarak ihale tarihini (11.10.2021) izleyen on gün içinde idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 26.11.2021 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin yaklaşık maliyete ilişkin söz konusu iddialarının süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

 

           Başvuru sahibinin “Fiyat dışı unsur hesaplamasının hatalı şekilde yapıldığı, buna bağlı olarak da ihalede yapılan sıralamanın hatalı olduğu” iddiası hakkında ise,

 

Yukarıda yer verilen doküman düzenlemesinden başvuruya konu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklifin, fiyat ile birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirleneceği,  isteklilerin toplam puanının teklif fiyat puanı ve fiyat dışı unsur puanının toplanarak bulunacağı, idare tarafından fiyat dışı unsur hesaplamasının EKAP üzerinden yapıldığı, idare tarafından teklif fiyatı puanlamasının 50 tam puan üzerinden yapıldığı, fiyat dışı unsur değerlendirme yönteminin iş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması olarak belirlendiği, tüm bu yönteme ilişkin işlemlerin, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetvelinin esas alınması suretiyle EKAP tarafından otomatik olarak yapılacağı ve toplam fiyat dışı unsur puanlarının hesaplanacağının belirtildiği görülmüştür.

 

Elektronik ortamda gerçekleştirilen ihalelerde teklif mektubu ve eki birim fiyat teklif cetvelinin isteklilerce elektronik ortamda sunulduğu, İdari Şartname’nin 35’inci maddesi uyarınca fiyat dışı unsur puanlamasının ilgili tabloda gösterilen iş kalemlerinin tekliflere oranının belirli yüzde aralığında olmasına dayalı olarak hesaplanacağı, bu durumda fiyat dışı unsur puanlamasının ihale komisyonunca değil, EKAP sistemi üzerinden teklif edilen birim fiyatlar ve toplam teklif esas alınarak otomatik olarak gerçekleştirileceği, fiyat dışı unsur puanlamasına ilişkin EKAP üzerinden yapılan sorgulamada yapılan hesaplamanın doğru olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin anılan iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Yapılan incelemede, başvuru sahibinin anılan iddialarının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinde “(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesindeki tanımlar yanında;

b) Benzer iş: İhale konusu iş veya işin bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren, aynı veya benzer inşaat tekniği gerektiren, tesis, makine, teçhizat ve diğer ekipman ile mali güç, ihtisas ve organizasyon gerekleri itibariyle benzer özellikteki işleri,

d) İş deneyim belgesi: Adayın veya isteklinin ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimini gösteren; iş bitirme belgesi, iş durum belgesi, iş denetleme belgesi ve iş yönetme belgesini,… ifade eder. ” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Aday veya isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler” başlıklı 38’inci maddesinde “İhalelere katılacak aday veya istekliler tarafından,

a) Gerçek kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, noter tasdikli imza beyannamesinin,

b) Tüzel kişi olması halinde, elektronik ihaleler hariç, başvuru ya da teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesinin,

teklif kapsamında sunulması zorunludur. Tüzel kişilerde; aday veya isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı aday/istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler ihalede sunulur. Aday veya isteklilerin ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetlerini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürmesi gerekmekte olup, ihale üzerinde kalan isteklinin sözleşme imzalanmadan önce, bu durumu tevsik eden belgeleri 4734 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat ile ön yeterlik ve ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak sunması gerekmektedir.

  (2) Vekaleten ihaleye katılma halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile elektronik ihaleler hariç vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.

(3) İş ortaklığında, iş ortaklığı beyannamesinin ve iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Konsorsiyumda ise konsorsiyum beyannamesinin ve konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri tarafından, ilgisine göre birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

(4) İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgelerin adaylar veya istekliler tarafından sunulmasına ilişkin hükümlere, ilan ve ön yeterlik şartnamesi veya idari şartnamede yer verilir. İş ortaklarının her birinin söz konusu belgeleri ayrı ayrı sunması, konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmına ilişkin belgeleri sunması zorunludur…” hükmü,

 

Aynı Yönetmelik’in “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde “(1) Aday veya isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri, ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesi zorunludur.

(2) Aday veya istekliler tarafından, iş deneyimlerini tevsik için;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80’inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgeler sunulur.

(3) Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de ikinci fıkra kapsamında değerlendirilir.

(4) Yapım işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işlerin belirlendiği tebliğde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceği idarece tespit edilir ve ihale veya ön yeterlik dokümanı ile ihale veya ön yeterliğe ilişkin ilanda veya davet mektubunda belirtilir.

(6)İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80’ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20’sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

(7) İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler. Bu durumda; yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde, benzer işe ait olmayan yapım işine ilişkin iş deneyimleri, kısa listenin oluşturulmasında yapılan puanlamada dikkate alınmaz.

(11) Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

(12) Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde “…(2) İhale konusu iş veya benzer iş kapsamında bulunmayan işlerin tutarları iş deneyiminde değerlendirmeye alınmaz. Ancak, iş deneyim belgesine konu işin esaslı unsurunun ihale konusu iş veya benzer işe uygun olması halinde iş deneyim belgesi tutarının tamamı değerlendirilir.

(3) İş ortaklığı tarafından gerçekleştirilen işlerden edinilen iş deneyim belgelerindeki tutarlar, aday veya isteklinin belge sahibi iş ortaklığındaki hisse oranları esas alınarak değerlendirilir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde, iş ortaklığının iş deneyiminin değerlendirilmesinde ortakların hisse oranlarına bakılmaksızın sunduğu belge üzerindeki tutar esas alınır.

(5) İş deneyim belgelerinin değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme belgelerinde, belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması,

b) İş durum belgelerinde, belgeye konu işin gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olması ve ilk sözleşme bedelinin tamamlanması,

c) İş denetleme ve iş yönetme belgelerinde,

1) Belgeye konu işin geçici kabul tarihinin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yılda içinde olması kaydıyla, ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması,

2) Gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde olduğu ve ilk sözleşme bedelinin tamamlandığı işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80’i oranında fiilen denetleme veya yönetme faaliyetinde bulunulmuş olması şartı aranır ve geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de bu kapsamda değerlendirilir.

(6) İş deneyim belge tutarlarının değerlendirilmesinde;

a) İş bitirme ve iş durum belge tutarları tam olarak,

b) Denetim veya yönetim faaliyetleri nedeniyle alınan belge tutarları beşte bir oranında dikkate alınır.

(8) Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;

a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.

(9) Yapımla ilgili hizmet işlerinden elde edilen belgeler yapım işlerinde kullanılamaz…” hükmü,

 

Anılan Yönetmelik’in “İş deneyim tutarının güncellenmesi” başlıklı 49’uncu maddesinde “(1) İş deneyimini gösteren belgelerde yazılı tutarlar aşağıdaki şekilde güncellenir:

a) Keşfindeki birim fiyatlar üzerinden ihale indirimi yapılmak suretiyle sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler; sözleşme birim fiyatlarına esas alınan yıldan bir önceki yılın Aralık ayına ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

b) 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

 c) (a) ve (b) bendi dışında kalan işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin sözleşmesinin yapıldığı aydan bir önceki aya ait endeksin, ilk ilan veya davet tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenir.

d) Alt yüklenici iş bitirme belgeleri, yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan sözleşmenin tarihi esas alınarak güncellenir.

  (2) Yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlere ilişkin olarak; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilmiş işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, belgeye konu işin ihale tarihinde; alt yüklenici iş bitirme belgeleri dahil diğer belgeler ise belgeye konu işin sözleşme tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilir. Bulunan bu tutar; 4734 sayılı Kanun kapsamında ihale edilerek yabancı para birimi cinsinden sözleşmeye bağlanan işlerde birinci fıkranın (b) bendine göre, bu kapsama girmeyen işlerde ise, birinci fıkranın (c) bendine göre güncellenir.” hükmü yer almaktadır.


Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği Ek-1 Listede
“(A) Alt Yapı İşleri … IX. GRUP: SU YAPILARI

1. AVIII. Grup işler

2. Sulama ve drenaj tesisleri

3. Regülatörler, bentler, rezervuarlar

4. Akarsu düzenleme işleri

5. Nehir ıslahı işleri

6. Taşkın koruma tesisleri

7. Sel kapanları…” açıklaması yer almaktadır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin Tebliği’nin “Mühendis veya mimarların mezuniyet belgeleri ile ihalelere katılmaları” başlıklı 43’üncü maddesinde “43.1. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (h) bendi uyarınca; mühendis ve mimarların mezuniyet belgeleriyle elde ettikleri deneyimin, mühendis veya mimarların en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilmesi mümkün olup, bu kapsamda tüzel kişilerin ortaklarına ait mezuniyet belgelerini iş deneyimlerini tevsik amacıyla sunabilmeleri için, mezuniyet belgesi sahibi ortağın en az beş yıldır tüzel kişiliğin % 51 veya daha fazla hissesine sahip olduğunun, ihalenin ilk ilan veya davet tarihinden sonra YMM, SMMM ya da ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil müdürlükleri tarafından düzenlenen (KİK031.3/Y) nolu standart forma uygun belge ile tevsik edilmesi zorunludur.

43.2. Mezuniyet tarihinden sonra geçen süre on beş yıldan fazla olan mühendis ve mimarların, on beş yıldan fazla mezuniyet sürelerinin de değerlendirilebilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sunulan mühendis veya mimara ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesi (iş bitirme, iş durum, iş denetleme, iş yönetme) sunulması gerekli olup, iş deneyim belgesi sunulmaması durumunda mezuniyet tarihinden sonra geçen sürenin on beş yıldan fazlası dikkate alınmayacaktır. Bu kapsamda sunulacak iş deneyim belgesine konu işin, geçici kabul tarihinin veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin % 80’ine ulaştığı tarihin, ihale ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde olması koşulu aranmaz.

43.3. Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 48 inci maddesinde birden fazla iş deneyiminin toplanarak değerlendirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu doğrultuda, mezuniyet belgeleri için 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi uyarınca hesaplanan iş deneyim tutarları, iş deneyim (iş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme) belge tutarları ile toplanarak değerlendirilmeyecektir.

43.4. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması durumunda; özel ortakların istenen asgari iş deneyim tutarının % 40’ından az olmamak üzere benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin iş deneyim belgesi sunmaları mümkündür. Ancak özel ortakların iş deneyimini tevsik amacıyla mezuniyet belgeleri sunması durumunda, mezuniyet belgelerinin ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacağı belirtilen mimarlık veya mühendislik bölümlerine ait olması gereklidir.” açıklaması yer almaktadır.

 

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 90'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.5.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler: {Belirtilmemiştir}

7.5.5 Bu Şartnamenin 7 nci maddesinde sayılan belgeler dışındaki belgeler tekliflerin değerlendirilmesinde yeterlik kriteri olarak dikkate alınmaz.

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Bu ihalede benzer iş olarak 27.04.2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan AIX Grubu işler kabul edilecektir.

7.6.1 Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi uyarınca, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliğidir…” düzenlemesi,

 

 “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinde “22.1. e-teklifler istekliler tarafından EKAP üzerinden, yalnızca teklif mektubu ve ekleri doldurularak hazırlandıktan sonra e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar gönderilir. Ortak girişimlerde e-teklifin ortakların tamamı tarafından e-imza ile imzalanması zorunludur. Teklife ilişkin e-anahtar, e-teklif ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilir.

22.2. Yeterlik bilgileri tablosunda ihaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlar, teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda ise açıklama istenen teknik özellikler için ayrı satırlar açılmış olup, istekliye ait hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle ekli standart formalara uygun şekilde doldurulacaktır. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu şartnamede istenilen belgelere veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelere ilişkin bilgilerin beyan edilmesi gerekir.

22.3. Kısmi teklife açık ihalelerde teklif mektubu eklerinin her bir kısım için, ortak girişimlerin katıldığı ihalelerde ise yeterlik bilgileri tablosunun her bir ortak tarafından ayrı ayrı doldurulması gerekmektedir.

22.4. Teklifin ve buna ilişkin e-anahtarın EKAP'a alınma zamanı 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili ikincil mevzuatta düzenlenen zaman damgası ile kayıt altına alınır. Bu zamanın tespitinde atom saati kullanılır.

22.5. İhale sürecinde idareler ve/veya kayıtlı gerçek ve tüzel kişilerce, teknik sorunlar nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması halinde, ihale sürecine ilişkin işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülebilmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacına yönelik olarak alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde bu ve ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye veyahut iptal etmeye yönelik tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.6. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.8. İdarece talep edilmesi durumunda istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden, EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte, belgelerin sunuluş şekline uygun olarak süresi içerisinde sunulmak zorundadır.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

31.08.2016 tarihli ve 2016/DK.D-179 sayılı “İş deneyimini tevsik etmek üzere mezuniyet belgesi sunulması durumunda, mezuniyetten sonra geçen süreye ilişkin deneyimin tespiti” gündem konulu Kurul kararında “…Bu kapsamda, mezuniyet tarihinden ihale tarihine kadar geçen süreye ilişkin deneyimin tespitinde yıl, ay, gün üzerinden hesaplama yapılırken;

  Tam yıl sayısının 4734 sayılı Kanun’un 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar ile çarpılması,

  Tam yıl dışında kalan ve kıst hesaba konu olan tam ay sayısının, Kanun’un anılan maddesinde belirtilen tutarın 12’ye bölünmesi ile elde edilen tutar ile çarpılması,

  Tam yıl ve tam ay dışında kalan ve kıst hesaba konu olan gün sayısının, Kanun’un anılan maddesinde belirtilen tutarın aylık kısmına tekabül eden meblağın 30’a bölünmesi ile elde edilen tutar ile çarpılması,

  ve yıl, ay, gün üzerinden yapılan hesaplamalar sonucu bulunan tutarların toplamının, virgülden sonra iki ondalık basamaklı olacak şekilde yuvarlama yapılmadan dikkate alınması gerekmektedir.

Örnek: 20.04.2016 tarihinde gerçekleştirilen bir yapım işi ihalesine katılan ve iş deneyimini mezuniyet belgesi ile tevsik etmek isteyen bir isteklinin mezuniyet tarihinin 01.07.2010 olduğu varsayıldığında, mezuniyet tarihi ile ihale tarihi arasındaki süre 5 yıl, 9 ay 19 gün olmaktadır. 01.02.2016 – 31.01.2017 döneminde, mezuniyetten sonra geçen her yıl için esas alınacak tutarın 197.091,00TL olduğu dikkate alındığında;

  5 yıla esas deneyim tutarının 5 x 197.091,00TL = 985.455,00TL,

  9 aya esas deneyim tutarının 9 x 16.424,25TL (197.091,00TL / 12) = 147.818,25TL,

  19 güne esas deneyim tutarının ise 19 x 547,47TL (16.424,25TL / 30) = 10.401,93TL,

  İlgilinin iş deneyim tutarının 1.143.675,18TL (a + b + c) olarak hesaplanması gerekmektedir.

  Yukarıda açıklanan gerekçelerle; Yapım işi ihalelerine yönelik olarak aday ve isteklilerin iş deneyimini tevsik etmek üzere mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda, mezuniyetten sonra geçen süreye ilişkin deneyimin tespitinde yıl, ay ve gün üzerinden kıst olarak hesaplama yapılmasına,…” açıklamasına yer verildiği görülmüştür. 

 

a)  Yapılan incelemede, e-teklif alınan söz konusu ihalede isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu standart formunu doldurmaları gerektiği, söz konusu tabloda “Teklif vermeye yetkili olduğuna ilişkin bilgiler” bölümünde  “Vekaletname bilgileri” ve “Ortaklar/üyeler/kurucular ile yöneticilere ait bilgiler” kısımlarının yer aldığı, vekaletname bilgileri kısmında “Vekalet veren kişi bilgileri, vekil bilgileri, vekaletnameyi düzenleyen noterlik adı, tarihi ve yevmiye numarası”,  “Ortaklar/üyeler/kurucular ile yöneticilere ait bilgiler” kısmında “Ortaklar ve ortaklık oranlarına/üyelere/kuruculara ait bilgiler, yöneticilere ait bilgiler” bilgilerinin beyan edilmesinin istenildiği görülmüştür

 

İdari Şartname’nin “Tekliflerin sunulma şekli” başlıklı 22’nci maddesinin ikinci fıkrasında yeterlik bilgileri tablosunun EKAP üzerinden isteklilerce hangi belgeler esas alınarak ihaleye katılım sağlanmış ise o belgelere ilişkin tarih, sayı, yevmiye numarası gibi bilgiler ile istenen kriterlere ve açıklamalara ilişkin belgelerde yer alan gerekli bilgiler eksiksiz olarak açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilmek suretiyle, ihale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun şekilde doldurulacağının açık bir şekilde düzenlendiği anlaşılmaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan istekli Köseoğlu Yol Yapı İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Gülsu İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu ve sunulan belgeler incelendiğinde,

 

İş Ortaklığı’nın pilot ortağı Köseoğlu Yol Yapı İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, “Ortaklar/üyeler/kurucular ile yöneticilere ait bilgiler” bölümünde ortakların “Şahin Bulakçı” olarak belirtildiği, gerçek kişi ortağa ait T.C. kimlik numarası ile ortaklık oranı (1000000,00/10000000,00) bilgilerinin beyan edildiği, “Yöneticilere ait bilgiler” bölümünde “Şahin Bulakçı” T.C. kimlik numarası ile “Müdür” olduğuna dair bilgilere yer verildiği, “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün ise boş bırakıldığı görülmüştür.

 

İş Ortaklığı’nın özel ortağı Gülsu İnş. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, “Ortaklar/üyeler/kurucular ile yöneticilere ait bilgiler” bölümünde ortakların “Muhlis BULAKÇI” olarak belirtildiği, gerçek kişi ortağa ait T.C. kimlik numarası ile ortaklık oranı (1000000,00/10000000,00) bilgilerinin beyan edildiği, “Yöneticilere ait bilgiler” bölümünde ise “Muhlis Bulakçı” T.C. kimlik numarası ile “Müdür” olduğuna dair bilgilere yer verildiği, “Diğer belgeler kullanılarak tevsik ediliyorsa bu belgelerin tarih ve sayısı ile düzenleyen gerçek/tüzel kişi” bölümünün ise boş bırakıldığı görülmüştür.

 

İdarece gönderilen 08.11.2021 tarihli “Beyan edilen bilgileri tevsik eden belgelerin sunulması ve/veya numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin ürün örneklerinin verilmesi/kurulumların yapılması/aşırı düşük teklif açıklamalarının sunulması” konulu yazıda “Ankara-Gölbaşı Sukesen Deresi Islahı İkmali 1 Kısım işine ait ihalede tekliflerin değerlendirmesi sürecine geçilmiş olup, beyan etiğiniz bilgi ve belgeleri tevsik eden ve EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanamayan aşağıdaki belgeleri ekleri ile birlikte, İdari Şartnamenin 7.9. maddesine uygun olarak, 10.11.2021 tarihine kadar İdaremize sunmanız gerekmektedir.

 

 

Sunulması Gereken Belgeler

Vekaletname Bilgileri

Ticaret Sicili Bilgileri

Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin 21 inci Maddesinin İkinci Fıkrasına Uygun Olarak Alınan Geçici Teminat Mektubu (Bu mektuplara ilişkin bilgiler EKAP'a elektronik ortamda aktarılmalıdır.)

Geçici Teminat Mektubu Dışındaki Teminatlar

EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi

EKAP’ta Kayıtlı Olmayan İş Deneyim Belgesi

Mezuniyet Belgesi

Ortaklık Tespit Belgesi

Ortaklık Tespit Belgesi

Mezuniyet Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Ortaklık Durum Belgesi

Diğer Belge

Diğer Belgelere İlişkin Açıklamalar” ifadelerine yer verildiği anlaşılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığı’nın pilot ortağı Köseoğlu Yol Yapı İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından beyan edilen belgelerin tevsiki için sunulan belgelerden 06.08.2019 tarihli ve 9884 sayılı ticaret sicil gazetesinin “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden sorgulanması neticesinde, anılan isteklinin tek ortaklı limited şirket olduğu, şirketin tek ortağının %100 pay oranına sahip Şahin Bulakçı olduğu, anılan kişinin aksi karar alınıncaya kadar şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili olduğuna ilişkin bilgilerin yer aldığı, anılan şirketin ihale tarihi (11.10.2021) itibariyle tek ortağının Şahin Bulakçı olduğu tespit edilmiştir.

 

İş Ortaklığı’nın özel ortağı Gülsu İnş. Ltd. Şti. tarafından beyan edilen belgelerin tevsiki için sunulan belgelerden 25.02.2020 tarihli ve 10023 sayılı ticaret sicil gazetesinin “www.ticaretsicil.gov.tr” adresinden sorgulanması neticesinde, anılan isteklinin tek ortaklı limited şirket olduğu, şirketin tek ortağının %100 pay oranına sahip Muhlis Bulakçı olduğu, anılan kişinin aksi karar alınıncaya kadar şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili olduğuna ilişkin bilgilerin yer aldığı, anılan şirketin ihale tarihi (11.10.2021) itibariyle tek ortağının Muhlis Bulakçı olduğu tespit edilmiştir.

 

Anılan iş ortaklığı tarafından ayrı ayrı yeterlik bilgileri tablolarında ilgili beyanlara da yer verilerek e-teklifleri kapsamında sunulduğu, ihale komisyonunca İdari Şartname’nin 31.3’üncü maddesi gereği söz konusu iş ortaklığının beyanlarının kontrol edildiği, diğer taraftan ihale sürecinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenen söz konusu iş ortaklığından ilgili görülen belgelerin istenilmesi suretiyle beyanların uygunluğu noktasında işlem tesis edildiği görüldüğünden, idarece tesis edilen işlemlerin kamu ihale mevzuatına uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

 

Yapılan tespitler çerçevesinde, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Elektronik ihale” başlıklı 60/A maddesinin 5’inci fıkrası uyarınca ihaleye İş ortaklığı olarak teklif veren ihale üzerinde bırakılan isteklinin pilot ortağı ve özel ortağı tarafından yeterlik bilgileri tablosunun ayrı ayrı doldurulduğu, tüzel kişilerde isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına /üyelerine/kurucularına ilişkin bilgilerin tam olarak girildiği görülmüş olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

b) İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesinde yer verilen düzenleme gereğince isteklilerin teklif ettikleri bedelin % 90'ınden az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunmaları gerektiği, Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’nde yer alan AIX Grubu işlerin benzer iş olarak kabul edileceği, ihale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümlerinin İnşaat Mühendisliği olduğu düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Şi-Na İnş. Taah. Tur. ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” bölümünde “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” kısmının doldurulduğu, söz konusu bölümün “Belgeye EKAP tarafından verilen sayı” kısmında “2016/486639-1948396-1-1” bilgisinin bulunduğu,

 

Anılan istekli tarafından beyan edilen iş durum belgesine ilişkin EKAP üzerinden yapılan sorgulamada da söz konusu sunulan belge ile EKAP’ta kayıtlı bulunan belgenin uyumlu olduğu ve söz konusu belgenin düzenleme tarihinin 18.08.2020 olduğu görülmektedir.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinde yer alan “…İş durum belgeleri, düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Son kullanım tarihinden sonra kullanılmak üzere “iş durum belgesi” veya işin geçici kabulünün yapılması üzerine “iş bitirme belgesi” düzenlene84bilmesi için, mevcut iş durum belgesinin aslının idareye teslim edilmesi zorunludur.” hükmü gereğince yapım işlerinde diğer iş deneyim belgelerinden farklı olarak iş durum belgelerinin bir yıllık kullanım süresi olduğu ve son kullanım tarihinden sonra kullanılmak üzere “iş durum belgesi” veya işin geçici kabulünün yapılması üzerine “iş bitirme belgesi” düzenlenebilmesi için, mevcut iş durum belgesinin aslının idareye teslim edilmesinin zorunlu olduğu, yani başka bir deyişle, son kullanım tarihi dolan iş durum belgesinin kullanılmasının mümkün bulunmadığı söz konusu belgenin yeni bir belge ile değiştirilmesi gerektiği (“iş durum belgesi” veya geçici kabul yapılmış ise “iş bitirme belgesi”) düzenleme tarihinden itibaren bir yıl geçen belgelerin kullanılamayacağı anlaşılmıştır.

 

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 44’üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasında iş durum belgelerinin düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabileceğinin açık olarak hüküm altına alındığı, yeterlik kriteri olarak belirlenen iş deneyim belgesinin ihale tarihi itibariyle geçerli olması gerektiği, bahse konu iş durum belgesinin düzenlenme tarihinin 18.08.2020, başvuruya konu ihalenin 11.10.2021 tarihinde gerçekleştirildiği göz önüne alındığında, iddia konusu yüklenici iş durum belgesinin ihale tarihi itibariyle son kullanım tarihinin dolduğu, idarece Şi-Na İnşaat Taah. Tur. ve Tic. Ltd. Şti.-Syz Müt. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin söz konusu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı, dolayısıyla başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Ayrıca başvuru sahibinin söz konusu belgenin eksiklik kapsamında tamamlatılabileceği iddiasına ilişkin olarak, idarelerce belgelerin zorunlu aslî unsurları dışında belgeyi düzenleyen kurum, kuruluşlardan kaynaklanan bilgi eksikliklerinin tamamlatılabileceği, idarece iş durum belgesinin aslî unsuru olan “düzenlenme tarihi” dikkate alınmadan, belgenin iş bitirme belgesi olarak değerlendirilemeyeceği veya re’sen iş bitirme belgesi tamamlatılamayacağı, bu bağlamda iddianın yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Çağlar Yüklü tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” bölümünde “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” kısmının doldurulduğu, söz konusu bölümün “Belgeye EKAP tarafından verilen sayı” kısmında “2016/275545-1907470-1-1” ve 2014/177980-1292108-2-1 bilgilerinin bulunduğu,

 

Ayrıca “Mezuniyet belgesi” kısmının doldurulduğu, söz konusu bölümün “mezuniyete ilişkin bilgiler” kısmında “24071204808, 17.02.2004, 988614, Doğu Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği (İngilizce) bilgilerinin bulunduğu görülmüştür.

 

Anılan istekli tarafından ihale konusu iş için sunulan teklif tutarının 8.809.260,00 TL olduğu dikkate alındığında, sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarının 7.928.334,00 TL (8.809.260,00 TL x 0.90) olduğu anlaşılmıştır

 

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri ve açıklamalarından, mesleki ve teknik yeterliğin belirlenmesi için isteklilerden, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt ettikleri ihale konusu iş veya benzer işlerdeki deneyimlerini tevsik etmeleri için iş deneyim belgesi istenilmesinin zorunlu olduğu, iş deneyiminin tevsiki için ilk ilân veya davet tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerle ilgili deneyimlerini gösteren belgelerin sunulabileceği, iş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl için anılan Kanun’un 62’nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde geçen tutar üzerinden hesaplanmak suretiyle benzer iş deneyimi olarak dikkate alınacağı, ayrıca mezuniyet belgelerinin iş deneyiminin tevsiki için sunulması durumunda, mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin bulunması gerektiği anlaşılmaktadır.

 

Yukarıda yer verilen tespitler uyarınca, anılan istekliye ait mezuniyet belgesinin iş deneyimini tevsik etmek üzere sunulduğu, mezuniyetinden sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin 2 adet iş denetleme belgesinin beyan edildiği anlaşılmıştır.

 

Bu kapsamda, anılan istekliye ait bahse konu mezuniyet belgesinin, iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulması nedeniyle, mezuniyetinden sonra geçen süreye (İhale tarihi (11.10.2021) – Mezuniyet tarihi (17.02.2004) = 17 yıl 7 ay 24 gün) ilişkin iş deneyiminin tespiti için 31.08.2016 tarihli ve 2016/DK.D-179 sayılı “İş deneyimini tevsik etmek üzere mezuniyet belgesi sunulması durumunda, mezuniyetten sonra geçen süreye ilişkin deneyimin tespiti” gündem konulu Kurul kararı dikkate alınarak yapılan hesaplama sonucunda toplam 7.929.421,35 TL’ye tekabül ettiği tespit edilmiş olup, anılan tutarının İdari Şartname’nin ilgili düzenlemesi gereğince karşılanması gereken asgari iş deneyim tutarını sağladığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, söz konusu isteklinin teklifinin idarece anılan gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

İhale üzerinde bırakılan başvuru sahibi Köseoğlu Yol Yapı İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Gülsu İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığının pilot ortağının Köseoğlu Yol Yapı İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. Gülsu İnş. Ltd. Şti. olduğu görülmüştür.

 

İhale üzerinde bırakılan iş ortaklığı tarafından ihale konusu iş için sunulan teklif tutarının 8.737.110,00 TL olduğu dikkate alındığında, anılan isteklinin sağlaması gereken asgari iş deneyim tutarının 7.863.399,00 TL (8.737.110,00 TL x 0.90) olduğu, söz konusu tutarın en az %80’inin (7.863.399,00 TL x 0.80 = 6.290.719,20 TL) pilot ortak Köseoğlu Yol Yapı İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından, %20’sinin ise (7.863.399,00 TL x 0.20 = 1.572.679,80 TL) özel ortak Gülsu İnş. Ltd. Şti. tarafından karşılanması gerektiği anlaşılmıştır.

 

Anılan İş Ortaklığının pilot ortağı Köseoğlu Yol Yapı İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” bölümünde “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” kısmının doldurulduğu, söz konusu bölümün “Belgeye EKAP tarafından verilen sayı” kısmında “2017/270120-2273679-2-1” bilgisinin bulunduğu,

 

Anılan istekli tarafından idarenin talebi üzerine yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsiken sunulan belgeler kapsamında, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 18. Bölge Isparta tarafından “Isparta-Eğridir Sorkuncak Göleti İkmali” işine ilişkin Ahmet Erdal Gökçe- Köseoğlu Yol Yapı İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı adına düzenlenen yüklenici iş bitirme belgesi sunulduğu, söz konusu belgede ihale konusu işin Köseoğlu Yol Yapı İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti. ve Ahmet Erdal Gökçe tarafından %50 orana sahip iş ortaklığı olarak gerçekleştirildiğinin görüldüğü, uygulanan yapı tekniği kısmında “Temelden 30.60 m yüksekliğindeki kil çekirdekli kum çakıl dolgu tipindeki gölet inşaatı Belgeye konu işin esaslı unsuru: AVIII”  bilgisine, iş ortaklığı ise ortaklar ve ortaklık oranları kısmında “Her iki ortak içinde %50 bilgisine, belge tutarı kısmında “5.736.891,64 TL Belge tutarının iş grupları itibariyle dağılımı: AVIII”, işin geçici kabul tarihi kısmında“10.04.2020” bilgilerine yer verildiği,  Köseoğlu Yol Yapı İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin hissesine düşen belge tutarının 2.868.445,82 TL olduğu tespit edilmiştir.

 

İş deneyim tutarının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 49’uncu maddesi uyarınca güncellenmesi sonucunda elde edilen belge tutarının 7.088.415,72 TL olduğu görülmüş olup, anılan tutarının İdari Şartname’nin ilgili düzenlemesi gereğince pilot ortağın karşılaması gereken asgari iş deneyim tutarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

İş Ortaklığının özel ortağı Gülsu İnş. Ltd. Şti. tarafından sunulan yeterlik bilgileri tablosu incelendiğinde, “Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Bilgiler” bölümünde “EKAP’ta Kayıtlı Olan İş Deneyim Belgesi” kısmının doldurulduğu, söz konusu bölümün “Belgeye EKAP tarafından verilen sayı” kısmında “2016/359939-1732331-2-1” bilgisinin bulunduğu,

 

Anılan istekli tarafından idarenin talebi üzerine yeterlik bilgileri tablosunda beyan edilen bilgileri tevsiken sunulan belgeler kapsamında, Konya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından “Konya Ilgın Dığrak Sulama Göleti ve Sulama Tesisi” işine ilişkin Gülsu İnş. Ltd. Şti. adına düzenlenen alt yüklenici iş bitirme belgesi sunulduğu, söz konusu belgede uygulanan yapı tekniği kısmında “Homojen Kil Dolgulu sulama göleti (sıyırma kazısı, katof kazısı, dipsavak imalatı, gövde dolgusu yata ve düşey filtre, riprap, dolusavak, vana odası, topuk dreni, enerji kırıcı ve diğer sanat yapıları yapımı) 36.9 hektar alana 5.757,00 metre PE 100 boru döşenerek basınçlı damlama sulama tesisi ve sanat yapıları işi”, işin alt yüklenici tarafından yapılan kısmında “Homojen kil dolgulu sulama göleti yapım işi”, alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin tarihi kısmında “20.10.2017”, alt yüklenicinin yüklenici ile yaptığı sözleşmenin bedeli kısmında “700.000,00”, belge tutarı kısmında “700.000,00 TL”, esas işin geçici kabul tarihi kısmında“06.11.2017” bilgilerine yer verildiği tespit edilmiştir.  

 

İş deneyim tutarının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 49’uncu maddesi uyarınca güncellenmesi sonucunda elde edilen belge tutarının 1.698.890,00 TL olduğu görülmüş olup, anılan tutarının İdari Şartname’nin ilgili düzenlemesi gereğince özel ortağın karşılaması gereken asgari iş deneyim tutarını sağladığı anlaşılmıştır.

 

Yukarıda yapılan incelemeler neticesinde, ihale üzerinde bırakılan Köseoğlu Yol Yapı İnş. Müh. San. ve Tic. Ltd. Şti.-Gülsu İnş. Ltd. Şti. İş ortaklığının her iki ortağı tarafından sunulan iş deneyim belgeleri incelendiğinde, anılan iş deneyim belgelerinin benzer işe uygun olduğu, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlere ait olduğu, iş deneyim tutarlarının ihalede istenen asgari iş deneyim oranlarını sağladığı,

 

Şi-Na İnş. Taah. Tur. ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından beyan edilen iş durum belgesi incelendiğinde, bahse konu iş durum belgesinin düzenlenme tarihinin 18.08.2020, başvuruya konu ihalenin 11.10.2021 tarihinde gerçekleştirildiği göz önüne alındığında, iddia konusu yüklenici iş durum belgesinin ihale tarihi itibariyle son kullanım tarihinin dolduğu, idarece Şi-Na İnşaat Taah. Tur. ve Tic. Ltd. Şti.-Syz Müt. İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı’nın teklifinin söz konusu gerekçeyle değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı,

 

Çağlar Yüklü’ye ait mezuniyet belgesi ve diğer iki adet iş deneyim belgesi incelendiğinde, anılan istekliye ait bahse konu mezuniyet belgesinin, iş deneyiminin tevsiki amacıyla sunulması nedeniyle, mezuniyetinden sonra geçen süreye (İhale tarihi (11.10.2021) – Mezuniyet tarihi (17.02.2004) = 17 yıl 7 ay 24 gün) ilişkin yapılan hesaplama sonucunda toplam 7.929.421,35 TL’ye tekabül ettiği tespit edilmiş olup, anılan tutarının İdari Şartname’nin ilgili düzenlemesi gereğince karşılanması gereken asgari iş deneyim tutarını sağladığı anlaşılmıştır. Bu itibarla, söz konusu isteklinin teklifinin idarece anılan gerekçe ile değerlendirme dışı bırakılması işleminin yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

B) İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda herhangi bir aykırılık tespit edilmemiştir.

 

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Çağlar Yüklü’nün teklifinin değerlendirmeye alınması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul