En son güncellemeler 4 Aralık 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
  • Resmi Gazete:
  • Karar No: 2013/UH.IV-516
  • Toplantı No: 2013/008
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 24.01.2013
(Aşağıdaki metin 8/2/2013 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2013/008
Gündem No :56
Karar Tarihi:24.01.2013
Karar No :2013/UH.IV-516
Şikayetçi:
 AKKOR İNŞAAT TURZ. MEDK. GÜV. YEM. TEMZ. HİZM. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (İdari Mercii Tecavüzü), Av. Neymetullah GÜNDÜZ, Lise 4 Sok. İpsan 7 Apt. No:14/1 Yenişehir/DİYARBAKIR
 İhaleyi yapan idare:
 Salihli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü, Atatürk Mahallesi Kurudere Caddesi No: 1 45300 MANİSA
Başvuru tarih ve sayısı:
 15.01.2013 / 1813
Başvuruya konu ihale:
 2011/177614 İhale Kayıt Numaralı "Personel Hizmet Alımı" İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

 

Salihli Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 09.12.2011 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Personel Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 15.01.2013 tarih ve 1813 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

 

Başvuruya ilişkin olarak 2013/303 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.

Karar:

 

 

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi.

 

Manisa 1. İdare Mahkemesinin Kurum kayıtlarına 15.01.2013 tarihinde alınan 20.12.2012 tarih ve E:2012/867 K:2012/1458 numaralı kararından, başvuru sahibinin müdürünün yasaklı olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, başvuru sahibinin 05.03.2012 tarihli dilekçesi ile geçici teminatının iadesini talep ettiği, bu talebin idarece 09.04.2012 tarihli yazı ile reddedildiği, idarenin red yazısının başvuru sahibince 16.04.2012 tarihinde tebellüğ edildiği, başvurusu idarece reddedildikten sonra Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken şikâyet başvurusu üzerine alınan idare kararı akabinde dava açma yoluna gittiği, bu nedenle idari başvuru yolu tüketilmeden açılan davada, idari merci tecavüzü nedeniyle, dosyanın merciine tevdiine karar verilerek dava dilekçesinin Kuruma intikal ettirildiği anlaşılmıştır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 55’inci maddesinin birinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında, sırasıyla;

 

“Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu  işlem  veya  eylemlerin  farkına  varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

 

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır.  Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

 

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.”

 

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 9’uncu maddesinin beşinci fıkrasında, “Başvuruların idare veya Kurum dışındaki idari mercilere ya da yargı mercilerine yapılması ve başvuru dilekçelerinin bu merciler tarafından ilgisine göre ihaleyi yapan idareye veya Kuruma gönderilmesi halinde, bu dilekçelerin ilgisine göre ihaleyi yapan idare veya Kurum kayıtlarına girdiği tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Bu başvurularda, başvuru süresinin henüz dolmadığı hallerde dilekçedeki eksiklikler başvuru süresinin sonuna kadar giderilebilir.”,

 

hüküm ve düzenlemeleri yer almaktadır.

 

Yapılan inceleme sonucunda, başvuru sahibinin 05.03.2012 tarihli dilekçesi ile idareye şikâyet başvurusunda bulunduğu, idarenin on günlük karar verme süresi içerisinde başvuru sahibine cevap vermediği, başvuru sahibinin on günlük karar verme süresinin bitimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, idarece şikâyete ilişkin olarak alınan kararın 16.04.2012 tarihinde kendisine bildirilmesi üzerine 18.04.2012 tarihli dava dilekçesi ile dava açma yoluna gittiği, Manisa 1. İdare Mahkemesinin ekinde başvuru sahibinin dava dilekçesine yer verilen E:2012/867 K:2012/1458 numaralı kararının Kurum kayıtlarına 15.01.2013 tarihinde alındığı, dolayısıyla Kuruma süresinde itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığı anlaşılmıştır.

 

Diğer taraftan, başvuru dilekçesinin İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 8’inci maddesinde yer alan ve Kuruma yapılan başvurularda aranan şekil ve unsurlarına uygun olmadığı, başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunmadığı, başvuru dilekçesine 4734 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi (j) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca şikâyette bulunanlarca yatırılması zorunlu olan başvuru bedelinin Kurum hesaplarına yatırıldığına dair banka dekontunun eklenmediği hususları tespit edilmiştir.

 

Bu itibarla, 4734 sayılı Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun süre ve şekil yönünden reddi gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Başvurunun reddine,

  


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Mahmut  GÜRSES

Başkan

 

Ali Kemal  AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet  ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki  ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan  KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi  GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet  AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

  

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul