• Karar No: 2008/UH.Z-549
  • Toplantı No: 2008/007
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 04.02.2008
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Uyarı:
Bu karar 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğe çıkarılmış olup, kararın Kurumun internet sitesinde yayınlanması tebliğ yerine geçmez. Karar, bilgilendirme amacıyla yayınlanmaktadır.
Toplantı No :2008/007
Gündem No :55
Karar Tarihi:04.02.2008
Karar No :2008/UH.Z-549
Şikayetçi:
 Kentbis Yazılım İşletim Müh. Ltd. Şti., Kefçedede Mah. Emin Ongan Sokak Nu: 4 K 2 Üsküdar / İstanbul
 İhaleyi yapan idare:
 Ayedaş İst. And. Yak. Elektrik Dağıtım A.Ş., Bağlarbaşı Mah. Cengiz Topel Cad. Nu: 17 34844 Maltepe / İstanbul
Başvuru tarih ve sayısı:
 28.01.2008 / 2932
Başvuruya konu ihale:
 2007/154284 İhale Kayıt Numaralı “CBS Ortamında Mevcut Abone ve Şebekenin Etüt Projesinin Yapılması ve Sahada Numaralandırma İşi” İhalesi
Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

30.01.2008 tarih ve 08.03.94.0184/2008-9 sayılı Ön İnceleme Raporunda;

 

            Ayedaş İst. And. Yak. Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından  08.11.2007 tarihinde  Açık İhale Usulü ile  yapılan “CBS Ortamında Mevcut Abone ve Şebekenin Etüt Projesinin Yapılması ve Sahada Numaralandırma İşi” ihalesine ilişkin olarak Kentbis Yazılım İşletim Müh. Ltd. Şti.’nin 28.01.2008 tarih ve 2932 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

 

Yapılan inceleme neticesinde;

 

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

 

Karar:

 

Şikayet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

 

Başvuru dilekçesinde özetle; aşırı düşük teklif verdikleri gerekçesiyle tekliflerinin haksız yere değerlendirme dışı bırakıldığı iddia edilmektedir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendinde "2 nci maddenin birinci fıkrasının (b) ve (d) bentlerinde sayılan kuruluşların, ticari ve sınai faaliyetleri çerçevesinde; doğrudan mal ve hizmet üretimine veya ana faaliyetlerine yönelik ihtiyaçlarının temini için yapacakları, Hazine garantisi veya doğrudan bütçenin transfer tertibinden aktarma yapmak suretiyle finanse edilenler dışındaki yaklaşık maliyeti ve sözleşme bedeli dörtmilyondörtyüzyirmisekizbinbeşyüzotuzyedi Yeni Türk lirasını aşmayan mal veya hizmet alımları” bu Kanunun istisnaları arasında sayılmıştır. Anılan Kanunun geçici 4 üncü maddesinin (c) bendinde; bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamındaki mal ve hizmetlerin, ilgili kuruluşların talebi üzerine Kurum tarafından belirleneceği hükme bağlanmıştır. Kanunun Geçici 4 üncü maddesinin son fıkrasında ise, “enerji, su, ulaştırma ve telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren teşebbüs, işletme ve şirketler, özel kanunları yürürlüğe girinceye kadar bu Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi hükmüne, bu bent kapsamında yer almayan mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde ise Kanunun diğer hükümlerine tabi olurlar" düzenlemesine yer verilmiştir.

 

Kurulun 09.10.2003 tarih ve 2003/DK.D-338 sayılı Kararıyla Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin  “Elektrik Dağıtım Tesislerinin İşletilmesi ve İşletilmesi ile ilgili Teçhizat” ana faaliyet konusuna ilişkin olarak yapılacak “CBS Hizmetleri” işine ait hizmet alımları 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendi kapsamında değerlendirilerek istisna kapsamına alınmıştır.

 

Başvurunun, istisna kapsamında yapılan bir ihaleye ilişkin olduğu tespit edilmiştir.

Kamu İhale Kurumunun görevleri 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde düzenlenmiş olup, bu görevlerin arasında anılan Kanuna göre yapılan ihalelere ilişkin itirazen şikayet başvuruları ile Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık bulunduğu iddialarını inceleyerek sonuçlandırmak görevi bulunmaktadır. İncelemeye konu ihalenin anılan Kanun kapsamında olmadığı tespit edilmiştir. Bu itibarla 4734 sayılı Kanuna tabi olmayan ihale ile ilgili olarak Kamu İhale Kurumunun inceleme görev ve yetkisi bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle;

 

Başvurunun uygun bulunmadığına,

 

Esasta
   Oybirliği gerekçede oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:

          İnceleme konusu ihaleye ilişkin olarak şikayet dilekçesi ve eklerinin Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanlığı’na  gönderilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle karara katılıyorum.

 

  

 

Maddeye git

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul