En son güncellemeler 24 Mayıs 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Esas No: 2014/6674
  • Karar No: 2014/14531
  • Karar Tarihi: 06.11.2014
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

3.Hukuk Dairesi 2014/6674 E., 2014/14531 K., 06.11.2014 T.

Taraflar arasında görülen yardım nafakası davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Davacı vekili, müvekkilinin davalının oğlu olduğunu, müvekkilinin eğitimine devam ettiğini öne sürerek aylık 1.500 TL yardım nafakasının tahsiline karar verilmesini talep vedava etmiştir.

Davalı vekili, davanın reddini savunmuştur.

Mahkemece, dosya kapsamına göre, davanın taraflarca takip edilmemesi nedeniyle 20/12/2012 tarihinde dosyanın yenileninceye kadar işlemden kaldırılmasına karar verildiği,davacı tarafça dosyanın yenilenmesi sonrasında yapılan yargılama sırasında davacı vekilinin mazeret dilekçesi göndererek 23/05/2013 tarihli oturuma katılmadığı, davacı vekilinin dilekçedeki mazeret talebinin yerinde görülmediği gerekçesiyle 6100 sayılı HMK'nun 150. ve 320/4.maddeleri gereğince davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir. Kararı, davacı vekili temyiz etmiştir.

HMK.nun1 50/1.maddesine göre; usulüne uygun biçimde çağrıldıkları halde, davanın taraflarından her ikisi de duruşmaya gelmezse, mahkeme,dava yenileninceye kadar dava dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verir.

Duruşmaya gelmeyen taraflardan biri, mahkemeye bir mazeret dilekçesi göndermiş ise bakılır:

Mahkeme özürü yerinde görerek kabulüne karar verirse, yeni bir duruşma günü belirleyerek tarafların bu duruşmaya davet edilmelerine karar verir. Diğer bir anlatımla, dava dosyasının işlemden kaldırılmasına karar veremez.Öte yandan, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiş olması halinde,taraflardan biri, davayı işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak üç ay içinde yenileyebilir.Yenileme talebinde bulunan tarafın verdiği yenileme dilekçesi, duruşma gün, saat ve yeri ile birlikte taraflara tebliğ edilir (HMK. md.150/4). Somut olaya gelince, davacı vekili mahkeme adı ve esas numaralarını da açıklayarak, yedi ayrı dava dosyasının duruşması nedeniyle 23/05/2013 tarihli oturumA katılamayacağını belirterek mesleki mazeretinin kabulüne karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece davacı vekilinin mazeret dilekçesinin reddi ile davanın açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.Mazeretin haklı sebebe dayanması halinde, hâkimin mazereti kabul etmesi gerekmektedir.Davacı vekilinin mazeret dilekçesinde, mazeretinin dayanakları gösterildiğinden mazeret talebinin kabulüne karar verilmelidir. Buna göre mahkemece; davanın açılmamış sayılması için gerekli yasal koşulların oluşmadığı gözetilerek, yargılamaya devam edilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir.

Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 06.11.2014 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.


Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul