En son güncellemeler 24 Mayıs 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2015/UH.III-574
  • Toplantı No: 2015/013
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 18.02.2015
(Aşağıdaki metin 17/3/2015 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Toplantı No : 2015/013
Gündem No : 53
Karar Tarihi : 18.02.2015
Karar No : 2015/UH.III-574
Şikayetçi:

Şen-Sa Temizlik İnşaat Nakl. İnsan Kayn. Dan. Gıda Ve Kof. San. Tic. Ltd. Şti.

İhaleyi Yapan Daire:

Giresun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

04.02.2015 / 10216

Başvuruya Konu İhale:

2014/149493 İhale Kayıt Numaralı "43 Kişilik 36 Aylık Bakım Hizmet Alımı" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:Karar:

Untitled

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan V. II. Başkan: Kazım ÖZKAN

Üyeler: Ali Kemal AKKOÇ, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Şen-Sa Tem. İnş. Nak. İns. Kay. Dan. Gıd. ve Kon. San. Tic. Ltd. Şti.,

H.Miktat Mah. S.Akgün Sok. No:71/A GİRESUN

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Giresun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü,

Erikliman Mah. Çeçelioğlu Cad. No:20 GİRESUN

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/149493İhale Kayıt Numaralı “43 Kişilik 36 Aylık Bakım Hizmet Alımı” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Giresun Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü tarafından 11.12.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “43 Kişilik 36 Aylık Bakım Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Şen-Sa Tem. İnş. Nak. İns. Kay. Dan. Gıd. ve Kon. San. Tic. Ltd. Şti.nin 22.01.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.01.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 04.02.2015 tarih ve 10216 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 03.02.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/404 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, 11.12.2014 tarihinde yapılan başvuru konusu ihaleye kendileri dahil 4 isteklinin katıldığı, 12.12.2014 tarihli ihale komisyon kararı ile Asil Grup Sos. Hiz. Dan. Pey. Tem. Gıd. Tic. Ltd. Şti. teklifinin İdari Şartname'nin 3.2'nci maddesine göre teklifini iadeli taahhütlü posta yoluyla değil de kargo ile gönderdiği gerekçesi ile teklifinin açılmadan ve hazır bulunanlar önünde içindeki belgelerin kontrolü yapılmadan değerlendirme dışı bırakıldığı ve aynı komisyon kararı ile ihalenin kendileri üzerinde bırakıldığı ve kesinleşen ihale komisyon kararının isteklilere gönderildiği, ihale dosyasının ön mali kontrole gönderilmesinin ardında Strateji Geliştirme Başkanlığı'nın 18.12.2014 tarihli yazısına istinaden ihale komisyonunca daha sonradan Asil Grup Sos. Hiz. Dan. Pey. Tem. Gıd. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alındığı ve ihalenin söz konusu istekli üzerine bırakıldığı, bu durumun Kamu İhale Kanunu'nun şeffaflık ilkesine aykırı olduğu, Asil Grup Sos. Hiz. Dan. Pey. Tem. Gıd. Tic. Ltd. Şti.nin kargo ile gönderilen teklif mektubunun iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesi gerektiği sebebiyle teklifinin tekrar düzeltici işlem tesis edilerek değerlendirme dışı bırakılması ve ihalenin kendileri üzerinde bırakılmasına karar verilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

 

Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.  Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif tekliflerde aynı şekilde hazırlanarak sunulur.

 

Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir.

 

Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.” hükmü,

 

Aynı Kanun’un “Tekliflerin alınması ve açılması” başlıklı 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

 

İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. İstekliler ile teklif fiyatları ve yaklaşık maliyet tutarı açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır.” hükmü,

 

İhaleye ait İdari Şartname’nin 3.2’nci maddesinde “Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.” düzenlemesi yer almaktadır.

 

İdari Şartname’deki düzenleme uyarınca başvuru konusu ihalenin 11.12.2014 tarihi ve 14:00 saatinde olduğu, Asil Grup Sos. Hiz. Dan. Pey. Tem. Gıd. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin kargo ile gönderildiği, kargo paketinde teklif zarfının usulüne uygun olarak idareye kapalı şekilde ve kargo ile teslim edildiği, idare yetkilisi tarafından 11.12.2014 tarih ve saat 12:45’de teslim alındığına ilişkin teklif zarfı alındı belgesinin düzenlendiği ve idare yetkilisi tarafından tüm teklif zarflarının ihale komisyonuna 11.12.2014 tarih ve 13.59 saatinde “Teklif Zarflarının İhale Komisyonunca Teslim Alındığına Dair Tutanak” ile teslim edildiği anlaşılmıştır.

 

 Asil Grup Sos. Hiz. Dan. Pey. Tem. Gıd. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin kargo ile gönderildiği ve ihale komisyonunca tarafından yukarıda aktarılan İdari Şartname’nin 3.2’nci maddesinde yer alan “…iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir….” düzenlemesi uyarınca teklif zarfının açılmadığı ve belge kontrolünün yapılmadığı ihale komisyonu tarafından düzenlenen Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağından anlaşıldığı, 12.12.2014 tarihli ihale komisyon kararı ile teklifinin iadeli taahhütlü posta yoluyla değil de kargo ile gönderildiği gerekçesi ile teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verildiği, ancak Strateji Geliştirme Başkanlığı’nın ön mali kontrol çerçevesinde kargo paketinin bir yüzünde usulüne uygun bir şekilde idarenin adı, adresi, ihale bilgileri ve isteklinin ismi, adresi yazılı kağıdın yapıştırılmış olduğu ve zarfın kapatıldığı kısmında isteklinin kaşesi ile imzasının mevcut olduğu belirtilerek değerlendirmeye alınması gerektiği mütalaasına istinaden 07.01.2015 tarihli ihale komisyon kararı ile  Asil Grup Sos. Hiz. Dan. Pey. Tem. Gıd. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirmeye alındığı ve ihalenin anılan istekli üzerine bırakıldığı görülmüştür.

 

Kamu İhale Kanunu’nun yukarıda aktarılan 30’uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca söz konusu teklif zarflarının elden verilmesi dışında iadeli taahhütlü olarak da gönderilebileceği yönünde isteklilerin ihalelere katılımının kolaylaştırılması ve rekabetin arttırılmasına yönelik bir düzenleme yapıldığı görülmüştür. İadeli taahhütlü gönderi; gönderinin ulaştığı kişiden imza alındıktan gönderen kişiye “gönderi belgesinin” geri dönmesi şeklinde yapılan bir gönderi biçimi olduğu ve tebliğ edildiği tarihin ve saatin tespitini kolaylaştırmaktadır. 4734 sayılı Kanunun temel ilkeleri arasında yer alan rekabet ilkesi dikkate alındığında ve söz konusu düzenlemede kargo ile yapılan teklif zarflarının teslimatın kabul edilmeyeceğine ilişkin açık bir hükmün olmadığı göz önünde bulundurulduğunda teklif zarflarının kargo firmaları aracılığıyla teslim edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmadığı, burada esas olanın yukarıda aktarılan Kanun’un 36’ıncı maddesindeki “…Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir….” hükmünden de anlaşılacağı üzere istekliler arasında eşit muamelenin gerçekleştirilmesi için ihale saatinden önce tekliflerin teslim edilmesi olduğu, kaldı ki idare yetkilisi tarafından 11.12.2014 tarih ve saat 12:45’de alındığına ilişkin Teklif Zarfı Alındı Belgesinin düzenlendiği ve ihalenin aynı tarihte ve saat 14:00’da olduğu dikkate alındığında teklifin ihale saatinden önce idareye ulaştığı izahtan varestedir.

 

Ancak kargo ile gönderilen teklif zarfının İhale Komisyonunca ilk oturumda açılmadığı, 12.12.2014 tarihli ihale komisyon kararı ile anılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, bilahare ön mali kontrol incelemesindeki mütalaa çerçevesinde teklif zarfının açılarak ihalenin sonuçlandırması işleminin Kanun’un 5’inci maddesinde belirtilen temel ilkelerden rekabet, şeffaflık ve kamuoyu denetimi ilkelerini ihlal ettiği anlaşılmıştır.

 

İlk oturumda açılmayan teklif zarfının daha sonradan açılarak değerlendirmeye alınmasının mümkün bulunmadığı, başvuru sahibinin talep ettiği haliyle bir düzeltici işlem tesis edilerek Asil Grup Sos. Hiz. Dan. Pey. Tem. Gıd. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve ihalenin tekrar kendileri üzerine bırakılması hususunun ise yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri çerçevesinde geçerli olarak kabul edilerek değerlendirmeye alınması gereken bir teklifin ilk oturumda açılmayarak değerlendirmeye alınmaması sonucunu doğuracağı ve ihaleye ait ilk oturumun tekrarlanamayacağı hususları bir arada değerlendirildiğinde söz konusu ihalenin iptali gerekmektedir.

           

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin iptali gerekmektedir.

 

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Kazım ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

 

 

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul