• Karar No: 2015/UH.III-647
  • Toplantı No: 2015/015
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 25.02.2015
(Aşağıdaki metin 17/3/2015 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Toplantı No : 2015/015
Gündem No : 29
Karar Tarihi : 25.02.2015
Karar No : 2015/UH.III-647
Şikayetçi:

Ahmet Beyoğlu

İhaleyi Yapan Daire:

Nenehatun Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

09.01.2015 / 1410

Başvuruya Konu İhale:

2014/136558 İhale Kayıt Numaralı "Nenehatun Kız Yetiştirme Yurdu Ve Çocuk Yuvası Müdürlüğü 36 Ay Süreli 34 Kişilik Bakım" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:Karar:

Untitled

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Ahmet Beyoğlu,

Millet Bahçe Sok. Verem Dispanser Yanı No: 8 Yakutiye/ERZURUM

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Nenehatun Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası Müdürlüğü,

Muratpaşa Mahallesi Paşalar Caddesi İspirlioğlu Sokak No: 1  25100 Yakutiye/ERZURUM

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/136558İhale Kayıt Numaralı “Nenehatun Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası Müdürlüğü 36 Ay Süreli 34 Kişilik Bakım” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Nenehatun Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası Müdürlüğü tarafından 26.11.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Nenehatun Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası Müdürlüğü 36 Ay Süreli 34 Kişilik Bakım” ihalesine ilişkin olarak Ahmet Beyoğlu’nun 18.12.2014 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 25.12.2014 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 09.01.2015 tarih ve 1410 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 09.01.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/111 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

 

1) İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının sunduğu teklif zarfı üzerinde söz konusu İş Ortaklığının ticaret unvanının teklif zarfı üzerinde yazılmadığı, dolayısıyla teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği,

 

2) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan referans mektubunda ihaleyi yapan idarenin ve ihale konusu işin adının belirtilmediği, ilgili banka tarafından düzenlenen orijinali yerine "aslı idarece görülmüştür" şerhi düşülmüş örneğinin sunulduğu,

 

3) İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan ve pilot ortağa ait iş bitirme belgesinde kabul tarihinin bulunmadığı, iş bitirme belgesinin düzenlenebilmesi için idarece kabulünün yapılması gerektiği, dolayısıyla teklifin değerlendirmeye alınmaması gerektiği,

 

4) İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının pilot ortağının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile Danışma Merkezi ile yürüttüğü bir sözleşme kapsamında uyarı ve ceza aldığı, sonrasında da sözleşmenin feshedildiği, dolayısıyla başvuru konusu ihaleyi yapan idarenin de bağlı olduğu Bakanlığın sözleşmesi kapsamında iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyette bulunduğu anlaşılan söz konusu isteklinin 4734 sayılı Kanun’un 10'uncu maddesinin (e) bendi uyarınca idarenin ihalelerine teklif vermesinin mümkün bulunmadığı iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

1) Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak idarenin cevabında “… İş Ortaklığı’na ait teklif zarfı uygun olup zarfın ön yüzünde her iki ortağın da adı, soyadı ve ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi hususları yazılı olarak bulunmaktadır… Zarfın yapıştırılan yeri her iki ortak tarafından imzalı ve kaşelidir ayrıca zarfın ön yüzünde İstaş Sağlık Hizmetleri Akaryakıt Taşımacılık Madencilik Hayvancılık Elektronik İnşaat Turizm Otomotiv Ticaret Limited Şirketi firmasına ait bilgiler pilot ortak Koçkaya İlaç Taş Tem. Bil. İşl. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasıyla beraber bulunmaktadır” denilmiştir.

                                                               

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Tekliflerin hazırlanması ve sunulması” başlıklı 30’uncu maddesinde “Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir.

…” hükmü,

 

“Tekliflerin alınması ve açılması” 36’ncı maddesinde “Teklifler ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar idareye verilir. İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen saatte kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır. İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 30 uncu maddenin birinci fıkrasına uygun olmayan zarflar bir tutanak ile belirlenerek değerlendirmeye alınmaz. Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır.

…” hükmü bulunmaktadır.

 

İhale komisyonu kararı ile ihale üzerinde bırakılan istekli Koçkaya İlaç Taş Tem. Bil. İşl. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – İstaş Sağlık Hizmetleri Akaryakıt Taşımacılık Madencilik Hayvancılık Elektronik İnşaat Turizm Otomotiv Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığının teklif zarfı üzerinde her iki ortağın da ticaret unvanları ile açık adreslerinin bulunduğu, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresinin yazıldığı, zarfın yapıştırılan yeri üzerinde de her iki ortağın kaşeleri ile yetkililerinin imzalarının bulunduğu tespit edilmiştir.

 

Bu durumda anılan isteklinin teklif zarfını, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 30’uncu maddesinin yukarıda yer verilen hükmüne uygun olarak sunduğu tespit edildiğinden başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

 

2) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak idarenin cevabında “Banka referans mektubu Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan ayrıca ihale dokümanı kapsamında sunulmuş olan standart forma uygun olarak düzenlenmiştir.denilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 31’inci maddesinde (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında idareler; belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini isterler. Bu kapsamda sunulan fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir. Adaylar veya istekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale veya son başvuru tarihinden önce idare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şerh düşülen suretlerini başvuruları veya teklifleri kapsamında sunabilirler. Bu yönde yapılacak başvuruların, ihaleden önce idarenin ilgili birim yetkilisi veya bu hususta görevlendirilmiş personelince karşılanması zorunludur…” hükmü,

 

“Bankalardan temin edilecek belgeler” başlıklı 34’üncü maddesinde “(1) Mali durumu göstermek üzere bankalardan temin edilecek yeterlik belgesi, banka referans mektubudur. Banka referans mektubu, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

(2) Banka referans mektubuna ilişkin yeterlik kriterleri aşağıdaki esaslara göre belirlenir:

a) Açık ihale usulüyle yapılan ihaleler ile Kanunun 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde; isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, teklif edilen bedelin % 10’undan az olamaz.

c) Yukarıdaki bentlerde belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

(3) İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir. Konsorsiyumda ise bu belgelerin her bir ortak tarafından, kendi kısmı için belirlenen yeterlik kriterini sağlayacak şekilde sunulması gerekir.

…” hükmü bulunmaktadır.

 

İdari Şartname’nin “Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.4’üncü maddesinde “7.4.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. …” düzenlemesi,

 

“Belgelerin sunuluş şekli” başlıklı 7.7’nci maddesinde “…7.7.3. İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce İdare tarafından ‘aslı idarece görülmüştür’ veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretlerini tekliflerine ekleyebilirler…” düzenlemesi yer almaktadır.

 

28.10.2014 tarihinde ilan edilen başvuru konusu ihale üzerinde bırakılan Koçkaya İlaç Taş Tem. Bil. İşl. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. – İstaş Sağlık Hizmetleri Akaryakıt Taşımacılık Madencilik Hayvancılık Elektronik İnşaat Turizm Otomotiv Ticaret Limited Şirketi İş Ortaklığı tarafından İdari Şartname’nin 7.4.1’inci maddesi gereği olarak pilot ortak Koçkaya İlaç Taş. Tem. Bil. İşl. Gıda İnş San. ve Tic. Ltd. Şti. adına düzenlenmiş 20.11.2014 tarihli banka referans mektubunun aslı idarece görülmüş suretinin sunulduğu,

 

Sunulan belgenin üzerinde “Aslı idarece görülmüştür” şerhinin bulunduğu, ilgili Yönetmelik ekinde ve ihale dokümanında yer alan standart forma uygun olarak mektubun ilgili olduğu istekli, ilgili banka ve yetkilerinin adı ile unvan ve imzalarının bulunduğu ve kullanılmamış nakdi kredisinin teklif edilen bedelin % 10’undan fazla olduğu tespit edilmiştir.

 

Dolayısıyla mevzuatta banka referans mektuplarında ihaleyi yapan idarenin ve ihale konusu işin adının belirtilmesi gerektiğine yönelik herhangi bir düzenleme bulunmadığı da dikkate alındığında, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin yukarıda yer verilen 31 ve 34’üncü maddelerine uygun olarak ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulduğu anlaşılan banka referans mektubuna ilişkin başvuru sahibinin söz konusu iddiası yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

            3) Başvuru sahibinin 3’ncü iddiasına ilişkin olarak idarenin cevabında “İş bitirme belgesinde kabul tarihinin yazılmamış olması her ne kadar bir eksiklik olarak görülse de Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 56. maddesinde belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması hususları düzenlenmiştir. Bu kapsamda Koçkaya İlaç Taş. Tem. Bil. İşl. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firmasına ait iş bitirme belgesi Zübeyde Hanım Çocuk Yuvası Müdürlüğü tarafından verilmiş olup Zübeyde Hanım Çocuk Yuvası Müdürlüğü Nene Hatun Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü ile birleşerek kapatılmış ve Nene Hatun Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası Müdürlüğü adı altında hizmet vermeye başlamıştır. Bu nedenle verilen iş bitirme belgesi tarafımızca verildiğinden kabul tarihi belirlenmiş ve söz konusu eksiklik giderilmiştir.” denilmiştir.

 

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İş deneyimini gösteren belgeler” başlıklı 39’uncu maddesinde (1) İş deneyimini gösteren belgelerin istenildiği ihalelerde; teknolojik ürün deneyim belgesinin ve yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

istenilmesi zorunludur.

…” hükmü,

 

“İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar” başlıklı 43’üncü maddesinde “(1) İş deneyim belgeleri; Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen işler ya da denetlenen veya yönetilen yapımla ilgili hizmet işleri için, iş sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.

             

(4) İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun hukuki varlığının sona ermesi durumunda, bu kurum veya kuruluşa daha önce taahhüt edilerek gerçekleştirilmesine rağmen iş deneyim belgesi alınmayan işlere ilişkin olarak;

a) Bu kurum veya kuruluşun yürüttüğü hizmetlerin devredildiği kamu kurum veya kuruluşuna,

b) Hukuki varlığı sona eren kurum veya kuruluşun yürüttüğü hizmetin devredilmemesi durumunda söz konusu kurum ya da kuruluşun hukuki varlığı sona ermeden önce bağlı, ilgili veya ilişkili bulunduğu kamu kurum veya kuruluşuna,

başvuruda bulunulabilir.” hükmü,

 

“İş deneyim belgesi ve teknolojik ürün deneyim belgesinin düzenlenme koşulları” başlıklı 45’inci maddesinde “Belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluş, herhangi bir başvuru olmaksızın iş bitirme belgesi düzenleyebilir.

(4) Bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve kabulü yapılan işlerde gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yüklenici iş bitirme belgesi, … düzenlenir”  hükmü,

 

“İş deneyim tutarının tespiti” başlıklı 46’ncı maddesinde “(1) İş bitirme belgelerine, son hakediş raporu veya varsa kesin hakediş raporundaki fiilen gerçekleştirilen işle ilgili tutarlar herhangi bir güncelleştirmeye tabi tutulmadan yazılır.

(2) Bu tutar;

a) Götürü bedel veya birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanmış işlerde; her türlü fiyat farkları hariç, varsa iş artışları dahil, hakedişteki sözleşme fiyatları ile yapılan işin tutarı üzerinden,

KDV hariç olarak belirlenir.” hükmü,

 

“Başvuruların ve tekliflerin alınması, açılması ve belgelerdeki bilgi eksikliklerinin tamamlatılması” başlıklı 56’ncı maddesinde “…

(4) Başvuru veya teklif zarfı içinde sunulması istenilen belgeler ve bu belgelere ilgili mevzuat gereğince eklenmesi zorunlu olan belgelerden herhangi birinin, aday veya isteklilerce sunulmaması halinde, bu eksik belgeler idarelerce tamamlatılamaz.

(5) Başvuru ve teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, sunulan belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede bu eksik bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Bu çerçevede, tamamlatılması istenen bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak, idare tarafından iki iş gününden az olmamak üzere makul bir tamamlama süresi verilir. Belirlenen sürede bilgileri tamamlamayanların başvuru veya teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

(6) İdarelerce bilgi eksikliklerinin tamamlatılmasına ilişkin olarak verilen süre içinde aday veya isteklilerce sunulan belgelerin, son başvuru veya ihale tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmesi halinde, bu belgeler, aday veya isteklinin son başvuru veya ihale tarihi itibarıyla ihaleye katılım şartlarını sağladığını göstermesi gereklidir.” hükmü,

 

Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Yönetmeliği’nin “Kabul tutanağının düzenlenmesi” başlıklı 9’uncu maddesinde “Muayene ve kabul komisyonu işyerine giderek Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 44 – 49’uncu maddelerinde yazılı hükümlere göre işi inceler, muayene eder ve gerekli gördüğü kısımların işletme ve çalışma deneylerini yapar.

Temizlik, yemek, taşıma gibi aynı hizmetin belli periyotlarla tekrarlanması suretiyle ifa edilen sürekli nitelikli işlerde kontrol teşkilatının, işin yürütülmesi sırasında tuttuğu kayıtlar esas alınarak Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 44 üncü maddesinin (b) fıkrasındaki hükümlere göre kabul işlemleri gerçekleştirilir.

…” hükmü,

 

Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin “Hizmetin kabulü” başlıklı 44’üncü maddesinde “…

b) Sürekli Nitelikteki İşlerde:

Kontrol teşkilatının Genel Şartname gereğince tuttuğu kayıtlar ile yükleniciye yapılan ödemelere ilişkin belge ve kayıtlar idarece (a) fıkrasında öngörüldüğü şekilde kurulan kabul komisyonu tarafından esas alınır. Kabul komisyonu, yüklenicinin yapılan iş nedeniyle idareye karşı herhangi bir yükümlülüğünün kalmadığına karar verirse, üç nüshalı bir kabul belgesi düzenler ve bir nüshasını yükleniciye verir. Eğer yüklenicinin idareye karşı olan yükümlülüklerinden herhangi birini yerine getirmediği tespit edilirse, buna ilişkin sözleşmesinde belirtilen ceza ve kesintiler uygulanır ve kabul belgesi bundan sonra verilir.” hükmü bulunmaktadır.

           

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’inci maddesinde “…

7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin teknolojik ürün deneyim belgesi ya da yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin veya teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70'ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10'unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30'undan az olmaması gerekir.

...

7.6. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamuda veya özel sektörde personel çalıştırılmasına dayalı olarak ihale edilen çocuk veya genç veya yaşlı veya hasta veya engellilerin bakımına ilişkin işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

…”  düzenlemesi yer almaktadır.

 

İhale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının pilot ortağı Koçkaya İlaç Taş. Tem. Bil. İşl. Gıda İnş San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından İdari Şartname’nin 7.5.1’inci maddesi gereği olarak Zübeyde Hanım Çocuk Yuvası Müdürlüğü tarafından 2010/547761 İKN’li “28 Kişilik Bakım Hizmet Alımı” ile ilgili olarak düzenlenmiş 29.11.2012 tarih ve 800 sayılı iş bitirme belgesinin sunulduğu, söz konusu belgede sözleşme tarihinin 28.02.2011, ilk sözleşme bedeli ve toplam sözleşme tutarının 628.902,96 TL, gerçekleşen iş tutarı ve belge tutarının 524.087,20 TL olduğu ve belge üzerinde kabul tarihinin belirtilmediği tespit edilmiştir.

 

Diğer taraftan EKAP üzerinden yapılan sorgulama sonucunda, 2010/547761 İKN’li “28 Kişilik Bakım Elemanı Hizmet Alımı” ihalesi sonucunda Koçkaya İlaç Taş. Tem. Bil. İşl. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 28.02.2011 tarihinde 628.902,00 TL bedel ile sözleşmenin imzalandığı, söz konusu işe ilişkin Sözleşme Tasarısı’nın 9’uncu maddesinde sözleşmenin süresinin “İşe başlama tarihi 01.01.2011; işi bitirme tarihi 31.12.2011” şeklinde belirtildiği, birim fiyat teklif cetvelinde hizmet işi kapsamında olan iş kalemlerinin “Bakım Elemanı Alımı (28 işçi x 12 ay)” ve “Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri (28 işçi x 406 gün)” şeklinde düzenlendiği,

 

Kurum tarafından konuya ilişkin bilgi ve belgelerin talep edilmesi üzerine idare tarafından gönderilen ve 09.02.2015 tarihinde Kurum kayıtlarına giren belgelerden,

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 15.11.2012 tarihli oluru ile “… 0-12 yaş Zübeyde Hanım Çocuk Yuvasındaki çocukların Nenehatun Kız Yetiştirme Yurduna taşınması ve kuruluşun hizmete kapanması, Nenehatun Kız Yetiştirme Yurdunun ise 90 kapasite ile 0-18 yaş grubu çocuklara yönelik Nenehatun Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası adıyla hizmete devam etmesi,

Zübeyde Hanım Çocuk Yuvasının mevcut kullandığı özel hizmet alımı, mamul yemek ve araç kiralama yetkilerinin Nenehatun Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvasında kullanılması …”na karar verildiği,

 

Bahsi geçen sözleşmenin uygulanması sürecinde 01.03.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak çalıştırılan işçilerin isim ve toplam sayılarının gösterildiği idare onaylı 10 adet hizmet tutanağı ile yüklenici tarafından idareye düzenlenmiş toplam (KDV ve asgari ücretten kaynaklanan fiyat farkları hariç) 534.852,22 TL [= (524.087,20 TL = 10 ay x 28 kişi x 1.871,74 TL çalışma günleri için asgari ücret üzerinden belirlenmiş teklif fiyat) + (1.224,72 TL + 1.016,40 TL + 1.293,60 TL + 508,20 TL + 1.016,40 TL + 1.155,00 TL + 1.108,80 TL + 1.016,40 TL + 1.247,40 TL + 693,00 TL + 485,10 TL ulusal bayram ve resmi tatil günleri çalışma bedelleri)] tutarında 10 adet faturanın 04.04.2011 – 21.12.2011 tarihleri arasında düzenlendiği anlaşılmıştır.

 

Buna göre iş bitirme belgesinin ilgili olduğu hizmet işinin sözleşme süresinin 10 ay olduğu dikkate alındığında son aya ilişkin fatura düzenleme tarihinin 21.12.2011 olarak belirtildiği görülmekle birlikte, iş bitirme belgesinin ilgili olduğu hizmet işinin 2011 yılının Aralık ayının son gününde 31.12.2011 tarihi itibari ile tamamlandığı, gerçekleştirilen hizmet işinin karşılığında yükleniciye yapılan ödemelerin idarece tutulan belge ve kayıtlara göre gerçekleştirildiği ve yüklenicinin yapılan iş nedeniyle idareye karşı herhangi bir yükümlülüğünün kaldığına dair bir tespit bulunmadığı anlaşıldığından, Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin 44’üncü maddesin (b) bendine göre kabul tarihinin 31.12.2011 olarak esas alınması gerekmektedir.

 

Bu durumda ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan 524.087,20 TL tutarında olan 29.11.2012 tarihli ve 800 sayılı yüklenici iş bitirme belgesinin düzenlendiği tarihte, belgenin ilgili olduğu hizmet işinin sözleşme süresi sonunda tamamlanmış, hizmet işinin kapsamında yer alan “Bakım Elemanı Alımı” ve “Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri” iş kalemlerine ilişkin olarak sözleşme fiyatları ile toplam 534.852,22 TL tutarında işin gerçekleştirilmiş ve kabulün yapılmış olduğu, dolayısıyla belge üzerinde kabul tarihinin bulunmamasının ve belge tutarı olarak sözleşme fiyatları ile gerçekleştirilen işin toplam tutarının esas alınmamasının belgeyi düzenleyen ve aynı zamanda inceleme konusu ihaleyi yapan idareden kaynakladığı anlaşılmaktadır.

 

Sonuç olarak ihale üzerinde bırakılan İş Ortaklığının pilot ortağı olan Koçkaya İlaç Taş Tem. Bil. İşl. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin ihaleyi yapan idareye tek sözleşme kapsamında, sözleşme fiyatlarıyla toplam 534.852,22 TL tutarında gerçekleştirdiği ve ilan tarihi olan 28.10.2014’ten geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işine ilişkin deneyimi İdari Şartname’de iş deneyimi ile ilgili olarak pilot ortak tarafından karşılanması gereken koşulları sağladığından, teklif kapsamında sunulmuş olan iş bitirme belgesinde kabul tarihinin belirtilmemiş olmasının idarece Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 56’ncı maddesi uyarınca bilgi eksikliği olarak değerlendirilmesi ve anılan isteklinin teklifinin kabul tarihi de belirtilerek düzenlenmiş belgeye dayanarak değerlendirmeye alınmasında, bu belgedeki belge tutarı 524.087,20 TL’nin pilot ortağın karşılaması gerek asgari iş deneyim tutarını sağladığı göz önünde bulundurulduğunda, mevzuata aykırılık olmadığı ve bu çerçevede başvuru sahibinin üçüncü iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Bununla birlikte söz konusu iş deneyim belgesinin, “kabul tarihi”, “gerçekleşen iş tutarı” ve “belge tutarı” bilgilerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 ve 46’ncı maddelerine uygun olarak belirtilecek şekilde yeniden düzenlenmesi hususunun idareye bildirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

 

4) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak idarenin cevabında “Aile Danışma Merkezi adlı idare ile pilot ortak olan Koçkaya İlaç Taş. Tem. Bil. İşl. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. firması arasında geçen fesih sebebiyle gerekli incelemeler yapılmış 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesinin (f) bendine aykırılık yaratacak bir durum olmadığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verilmiştir.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılımda yeterlik kuralları” başlıklı 10’uncu maddesinde “…

Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır:

f) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen.

…” hükmü,

 

4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu’nun “Yasak fiil ve davranışlar” başlıklı 25’inci maddesinde “Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs  etmek.

b)Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

c) Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak.

d) Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek.

e) Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya 29 uncu madde hükümlerine aykırı hareket etmek.

f) Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek.

g) Sözleşmenin 16 ncı madde hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması” hükmü,

 

“İhalelere katılmaktan yasaklama” başlıklı 26’ncı maddesinde “25 inci maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, bir yıldan az olmamak üzere iki yıla kadar, 4734 sayılı Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddeleri ile istisna edilenler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilir. Katılma yasakları, sözleşmeyi uygulayan bakanlık veya ilgili veya bağlı bulunulan bakanlık, herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerde bu idarelerin ihale yetkilileri, il özel idareleri ve belediyeler ile bunlara bağlı birlik, müessese ve işletmelerde ise İçişleri Bakanlığı tarafından verilir.

…” hükmü,

 

Kamu İhale Genel Tebliğinin “İsteklilerden 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddenin dördüncü fıkrasına göre istenecek belgeler” 17’nci maddesinde “…

17.8. 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendinin uygulamasına ilişkin olarak;

17.8.1. İdareye karşı yüklenilen işin yapımı sırasında gerçekleşen yasak fiil ve davranışlar dolayısıyla iş ve meslek ahlakına aykırı davranışların 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen fiil ve davranışların dışında değerlendirilmesi gerekmektedir.

17.8.2. 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılmış olan yasak fiil ve davranışlar ile bu fiil veya davranışlar içine girmemekle birlikte, sözleşme hükümlerine aykırı veya idareye zarar verecek fiil ve davranışlar ya da yüklenicilerin iş veya mesleklerinden dolayı yürürlükteki kanunların yüklediği mükellefiyetlere aykırı davranışlar iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyet kapsamında değerlendirilebilecektir. Ancak, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin (f) bendinde yer alan ‘mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeme’ fiilinden ötürü hakkında yasaklama kararı verilmiş bir isteklinin yasaklama kararını veren idarenin ihalesine katılması halinde;

i- 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesi için, bu isteklinin davranışının iş ve meslek ahlakına aykırı bir davranış olup olmadığının her olayın kendi özgün koşulları içinde değerlendirilmesi gerekmekte ve bu hususta takdir idareye ait bulunmaktadır.

ii- Yine bu isteklinin 10 uncu maddenin (f) bendi uyarınca ihale dışı bırakılabilmesi, ancak ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğunun bu idare tarafından ispat edilebilmesi halinde mümkün olabilecektir” açıklamaları bulunmaktadır.

 

Başvuru sahibinin dördüncü iddiasına ilişkin olarak değerlendirme yapabilmek için konuya ilişkin bilgi ve belgelerin talep edilmesi üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Stratejik Geliştirme Başkanlığı tarafından gönderilen ve 30.01.2015 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan yazısı ve eklerinden;

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Erzurum Aile Danışma Merkezi tarafından 19.12.2012 tarihinde yapılan 2012/167568 İKN’li “Temizlik Elemanı ve Ziyaretçi Danışma Yönlendirme Elemanı Hizmet Alımı İhalesi” sonucunda Koçkaya İlaç Taş. Tem. Bil. İşl. Gıda İnş San. ve Tic. Ltd. Şti. ile 02.01.2013 tarihinde sözleşme imzalandığı,

 

31.12.2013 tarihine kadar Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünün 3 kişilik temizlik elemanı, 1 kişilik ziyaretçi danışma ve yönlendirme elemanı hizmet alımına ilişkin söz konusu sözleşmenin uygulanması sürecinde bir çalışanın kendi isteği ile 02.04.2014 tarihinde işten ayrıldığı, yerine çalışacak kişinin söz konusu işe ilişkin İdari Şartname’de öngörüldüğü üzere idareden 2, yükleniciden 1 temsilcinin yer aldığı komisyon tarafından 08.04.2013 tarihinde seçildiği,

 

Seçilen personelin 09.04.2013 tarihinde imzaladığı deneme süreli (14 gün) sözleşme ile işe başladığı, personelin işe ilişkin Teknik Şartname’de teslim etmesi gerektiği belirtilen evrakları yasal süresi içinde getirmediğinin 22.04.2013 tarihli tutanakla idarece tespit edildiği, 26.04.2013 tarihli yüklenici yazısı ile seçilen personelin istenmesine rağmen evraklarını tamamlamadığı ve 29.04.2013 tarihinden itibaren olmak üzere iş akdinin feshedildiğinin bildirildiği,

 

Yüklenicinin idareye gönderdiği 26.04.2013 tarihli yazı ile de yeni personelin çalıştırılması zorunlu özürlü kişiler arasından belirleneceğinin bildirildiği, bunun üzerine idarenin 02.05.2013 tarihli yazısı ile personelin Teknik Şartname gereği olarak sunulması zorunlu olan evraklarının süresi içinde teslim edilmediği ve idarenin görüşü alınmadan iş akdinin feshedildiği, bu süre içinde eksik personel çalıştırıldığı belirtilerek sözleşmenin “Cezalar ve sözleşmenin feshi” 16’ncı maddesi gereği işlemler yapılacağının bildirildiği,

 

29.04.2013 tarihinden 29.05.2013 tarihine kadarki sürede söz konusu personelin işe gelmediğine ilişkin tutanakların idarece tutulduğu,

 

Yüklenici tarafından 08.05.2013 tarihli noter aracılığıyla gönderilen ihbarname ile iş akdi feshedilen personel yerine İdari Şartname’ye göre başka bir personelin belirlenmesi için gereğinin idareye bildirildiği,

 

İdarenin 29.05.2013 tarihli kararıyla, idarenin görüşü alınmadan işçi çıkarıldığı, eksik işçi çalıştırılarak idarenin işlerinin aksamasına yol açıldığı ve sözleşmenin 16’ncı maddesi gereği bildirim yapılmasına rağmen durumun düzeltilmediği gerekçeleriyle 4735 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinin (f) bendi uyarınca sözleşmenin feshine karar verildiği,  sözleşmenin feshinin 30.05.2013 tarihli yazı ile yükleniciye bildirildiği,

 

13.06.2013 tarihli Bakan oluru ile 4735 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesi uyarınca Koçkaya İlaç Taş. Tem. Bil. İşl. Gıda İnş San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 1 yıl süre ile yasaklanmasına karar verildiği,  yasaklama kararının 28.06.2013 tarih ve 28691 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı, Koçkaya İlaç Taş. Tem. Bil. İşl. Gıda İnş San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Bakanlık aleyhine açılan dava üzerine Ankara 18. İdare Mahkemesinin 14.11.2013 tarih ve E:2013/179 sayılı kararı ile “idari şartnamenin 47. maddesinin üçüncü fıkrasına göre … alınacak personelin seçiminin tamamen idarenin tasarrufunda olduğu, bu durumun Kamu İhale Genel Tebliğinin 78. maddesinin 26. fıkrasında belirtilen ‘işe alınacak ve işten çıkarılacak personelin idarece belirleneceğine yönelik düzenlemelere yer verilmeyecektir’ hükmüne açıkça aykırılık teşkil ettiği ve bu aykırılık gerekçesiyle davacının sözleşmesinin feshedilmesi akabinde kamu ihalelerine katılmaktan 1 yıl süreyle yasaklanmasına ilişkin dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık görülmemiştir” gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına karar verildiği,

 

İlgili Bakanlık tarafından Ankara Bölge İdare Mahkemesine yapılan itirazın reddedilmesi üzerine yasaklılığın kaldırılmasına ilişkin olarak 21.02.2014 tarihinde Bakan oluru verildiği, yasaklılığın kaldırılmasına ilişkin kararın 11.03.2014 tarih ve 2838 sayılı Resmi Gazetede yayımlandığı,

 

Ankara 18. İdare Mahkemesinin 14.07.2014 tarih ve E:2013/179, K:2014/1071 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği anlaşılmıştır.

 

Bu durumda Kamu İhale Genel Tebliği’nin 17.8.2’nci maddesinde, 4735 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinde sayılmış olan yasak fiil ve davranışların (veya bu fiil veya davranışlar içine girmemekle birlikte, sözleşme hükümlerine aykırı veya idareye zarar verecek fiil ve davranışların ya da yüklenicilerin iş veya mesleklerinden dolayı yürürlükteki kanunların yüklediği mükellefiyetlere aykırı davranışların) iş ve meslek ahlakına aykırı faaliyet kapsamında değerlendirilebileceği açıklanmıştır.

 

Başvuru konusu ihaleyi yapan Erzurum Nenehatun Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünün bağlı bulunduğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olan Erzurum Aile Danışma Merkezi Müdürlüğünün Koçkaya İlaç Taş. Tem. Bil. İşl. Gıda İnş San. ve Tic. Ltd. Şti. ile imzalamış olduğu sözleşmenin yürütülmesi aşamasında idarenin görüşü alınmadan işçi çıkarıldığı, eksik işçi çalıştırılarak idarenin işlerinin aksamasına yol açıldığı ve sözleşmenin 16’ncı maddesi gereği bildirim yapılmasına rağmen durumun düzeltilmediği yönünde tespit yapılmış ve 4735 sayılı Kanun’un 25’inci maddesinin (f) bendi uyarınca sözleşmenin feshi ile aynı Kanun’un 26’ncı maddesi uyarınca adı geçen isteklinin 1 yıl süre ile yasaklanmasına karar verilmiş olmakla birlikte, Ankara 18. İdare Mahkemesinin 14.11.2013 tarih ve E:2013/179 sayılı kararı ile ihale dokümanında tespit edilen mevzuata aykırılık gerekçesiyle sözleşmesinin feshedilmesi akabinde Koçkaya İlaç Taş. Tem. Bil. İşl. Gıda İnş San. ve Tic. Ltd. Şti.nin kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanması ilişkin dava konusu işlemde mevzuata ve hukuka uyarlık görülmediği belirtilerek yürütmenin durdurulmasına, 14.07.2014 tarih ve E:2013/179, K:2014/1071 sayılı kararı ile de dava konusu işlemin iptaline karar verildiğinden, anılan isteklinin 4734 sayılı Kanun’un 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (f) bendinde yer alan “ihale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilenler” arasında değerlendirilemeyeceği sonucuna ulaşılmıştır.

 

Bu çerçevede ihaleyi yapan idarenin bağlı olduğu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından gönderilen belgeler kapsamında başvuru sahibinin dördüncü iddiasının da yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

 

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

1) Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

 

2) Koçkaya İlaç Taş Tem. Bil. İşl. Gıda İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 2010/547761 İKN’li “28 Kişilik Bakım Elemanı Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin iş deneyim belgesinin, “kabul tarihi”, “gerçekleşen iş tutarı” ve “belge tutarı” bilgilerinin Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 ve 46’ncı maddelerine uygun olarak belirtilecek şekilde yeniden düzenlenmesi hususunun Nenehatun Kız Yetiştirme Yurdu ve Çocuk Yuvası Müdürlüğüne bildirilmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 

 

Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul