En son güncellemeler 24 Mayıs 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
  • Karar No: 2015/UH.III-805
  • Toplantı No: 2015/018
  • İlgili Kurum: Kamu İhale Kurumu
  • Karar Tarihi: 11.03.2015
(Aşağıdaki metin 19/3/2015 tarihinde Kamu İhale Kurumu web sitesinden alınmıştır.)
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Toplantı No : 2015/018
Gündem No : 60
Karar Tarihi : 11.03.2015
Karar No : 2015/UH.III-805
Şikayetçi:

Yeter Kardeşler Deri Gıda Temizlik Fidancılık İnşaat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi.

İhaleyi Yapan Daire:

Bucak Belediyesi Park Bahçe Ve Fidanlıklar Müdürlüğü

Başvuru Tarih ve Sayısı:

05.02.2015 / 10715

Başvuruya Konu İhale:

2014/164500 İhale Kayıt Numaralı "Park Bahçe Ve Yeşil Alanların Bakım İşi." İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:



Karar:

Untitled

TOPLANTIYA KATILAN ÜYELER:     

Başkan: Mahmut GÜRSES

Üyeler: II. Başkan Kazım ÖZKAN, Ahmet ÖZBAKIR, Mehmet Zeki ADLI, Hasan KOCAGÖZ, Hamdi GÜLEÇ, Mehmet AKSOY

 

BAŞVURU SAHİBİ:

Yeter Kardeşler Deri Gıda Tem. Fid. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.,

Sarayaltı Mah. Celal Bayar Cad. No: 57/A UŞAK

 

İHALEYİ YAPAN İDARE:

Bucak Belediye Başkanlığı Park Bahçe ve Fidanlıklar Müdürlüğü,

Pazar Mahallesi Atatürk Caddesi No: 1 15300 Bucak/BURDUR

 

BAŞVURUYA KONU İHALE:

2014/164500 İhale Kayıt Numaralı “Park Bahçe ve Yeşil Alanların Bakım İşi.” İhalesi

 

KURUM TARAFINDAN YAPILAN İNCELEME:

            Bucak Belediye Başkanlığı Park Bahçe ve Fidanlıklar Müdürlüğü tarafından 26.12.2014 tarihinde açık ihale usulü ile gerçekleştirilen “Park Bahçe ve Yeşil Alanların Bakım İşi.” ihalesine ilişkin olarak Yeter Kardeşler Deri Gıda Tem. Fid. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.nin 20.01.2015 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 27.01.2015 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 05.02.2015 tarih ve 10715 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 04.02.2015 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

 

            Başvuruya ilişkin olarak 2015/418 sayılı itirazen şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.

 

KARAR:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

 

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, İdari ve Teknik Şartname'de, ramazan ve kurban bayramlarında, ihale konusu iş kapsamında çalışacak personele ayrı ayrı olmak üzere toplam 280,00 TL tutarında yardım ödeneceğinin düzenlendiği, söz konusu yardımın prime tabi nitelikte bir bileşen olduğu ve yapılan hesaplama neticesinde söz konusu kaleme teklif edilmesi gereken asgari tutarın 356,72 TL olması gerektiği, ihalede teklif edilmesi gereken asgari tutarın tespitinde bu hususun dikkate alınmadığı, zira teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 612.179,97 TL olduğu, teklif bedelleri bu tutarın altında olan ihale üzerinde bırakılan istekli ile diğer isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

 

            İdari Şartname’nin “İhale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde işin adının “Park Bahçe ve Yeşil Alanların Bakım İşi” olarak, işin miktarı ve türünün ise “Park Bahçe ve Yeşil Alanların Bakım İşi 27 Personel İle 1 Yıl Süreli” şeklinde düzenlendiği görülmüştür.

 

            26.12.2014 tarihli ihale komisyonu kararından, ihaleye 4 isteklinin teklif sunduğu, verilen tekliflerin uygun bulunduğu ve ihalenin Emre Enerji Tur. Tem. Mad. İth. ve İhr. Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakıldığı, başvuru sahibine ait teklifin ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlendiği görülmüştür.

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Ücretin Tarifi” başlıklı 61’inci maddesinde “Ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.” hükmü,

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun “Prime esas kazançlar” başlıklı 80’inci maddesinde “4’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıların prime esas kazançları aşağıdaki şekilde belirlenir.

a) Prime esas kazançların hesabında;

1) Hak edilen ücretlerin,

2) Prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkaktan o ay içinde yapılan ödemelerin ve işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen tutarların,

3) İdare veya yargı mercilerince verilen karar gereğince yukarıdaki (1) ve (2) numaralı alt bentlerde belirtilen kazançlar niteliğinde olmak üzere sigortalılara o ay içinde yapılan ödemelerin,

brüt toplamı esas alınır.

b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz…” hükmü yer almaktadır.

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38’inci maddesinde, ihale komisyonunun verilen teklifleri değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği ve bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin tekliflerini reddedeceği, öte yandan Kurum’un, ihale konusu işin türü, niteliği ve yaklaşık maliyeti ile ihale edilme usulüne göre aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değerler ve sorgulama kriterleri belirlemeye, ihalenin açıklama istenilmeksizin sonuçlandırılabilmesine, ayrıca yaklaşık maliyeti Kanun’un 8’inci maddesinde öngörülen eşik değerlerin yarısına kadar olan hizmet alımları ile yapım işleri ihalelerinde sınır değerin altında olan tekliflerin açıklama istenilmeksizin reddedilmesine ilişkin düzenlemeler yapmaya yetkili olduğu hüküm altına alınmıştır.

 

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında teklif fiyata dahil olacak giderler” başlıklı 78’nci maddesinde “78.1. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ihale konusu işte çalıştırılacak personel sayısının ihale dokümanında belirlendiği, bu personelin çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı ve yaklaşık maliyetinin en az % 70’lik kısmının asgari işçilik maliyeti ile varsa ayni yemek ve yol giderleri dahil işçilik giderinden oluştuğu hizmetlerdir.

…78.29. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin teklifleri, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılır.

78.30. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde isteklilerin teklif bedelleri varsa yüklenici karı ile aşağıdaki bileşenlerden oluşur:

a) Asgari İşçilik Maliyeti: İhale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde (%) fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarı asgari işçilik maliyetini oluşturur.

b) İşçilikle Bağlantılı Ayni Giderler: İdari şartnamede işçi sayısıyla bağlantı olarak teklife dahil edilmesi öngörülen ayni giderler teklif bileşeni kabul edilir.

c) Hizmetin Yürütülmesine Yardımcı Unsurlar: İhale konusu hizmet işinin yürütülmesinde yardımcı nitelikte olan ve idari şartnamede belirtilen unsurlar teklif bileşeni kabul edilir.

ç) Sözleşme Giderleri ve Genel Giderler: İhale ve sözleşmeye ilişkin damga vergileri, Kamu İhale Kurumu payı ve noter masrafları gibi sözleşme giderleri ile amortisman, ihale konusu işte kullanılacak giyim gideri, oryantasyon (ihale konusu işe uyum) eğitimi gideri, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanı ücreti ile çalışanlara verilecek eğitim gideri, silahlı atış eğitim gideri, özel güvenlik mali sorumluluk sigortası gideri, yaka kartı, önemli bir bileşen olarak değerlendirilmeyen ilaçlama gideri, toplu ulaşım kartı bedeli ve bu nitelikteki genel giderleri karşılamak üzere, birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir işçilik birim fiyatı üzerinden; işçi sayısı üzerinden teklif alınması idarece uygun görülmeyen iş kalemi/kalemleri için ise çalıştırılacak her bir personelin işçilik maliyeti üzerinden, % 4 oranında hesaplanan sözleşme giderleri ve genel giderler teklif bileşeni olarak kabul edilir.” açıklamaları yer almaktadır.

 

İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde “25.1. vergi(KDV Hariç), resim, harç ve benzeri giderler, teklif fiyata dahil edilecektir. Yüklenici firmaya aittir.

25.2. 25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. İşin süresi ve personel sayısı dikkate alınarak ilgili mevzuatına göre hesaplanacak işçilik ücreti:

Mühendis pozisyonu için Asgari Ücretin %75 fazlası.

Tekniker pozisyonu için Asgari Ücretin %75 fazlası.

İşçi Şoför pozisyonu için Asgari Ücretin %15 fazlası.

İşçi Usta pozisyonu için Asgari Ücretin %15 fazlası.

İşçi pozisyonu için Asgari Ücretin %10 fazlası. Genel tatil günleri çalışma karşılığı; şoför /usta personel için 75 gün, işçi personel için 75 gün hesaplanacaktır.27 adet işçi personele ramazan ve kurban bayramları için ayrı ayrı olmak üzere her bayram için brüt 140,00.TL.bayram yardımı verilecektir.

25.3.2. Yemek ve yol giderleri:

Yüklenici tarafından karşılanacak yemek masrafı aylık gün sayısı olarak 26 (yirmialtı) gün esas alınacaktır.

Personelin yemek gideri günlük brüt (5 TL) olarak hesaplanacaktır. Yüklenici, teklif fiyatına personel yemek giderini dahil edecek ve bordroda gösterecektir.

25.3.3. Malzeme giderleri:

Yağmurluk 27 adet-çizme 27 çift-eldiven 972 çift-yazlık iş elbisesi 27 adet-kışlık iş elbisesi 27 adet-yazlık ayakkabı 27 çift ve kışlık ayakkabı 27 çift tüm personele verilecektir.

25.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir.

Personelin iş kazaları ile meslek hastalıkları sigortası prim oranı %2 (iki) olarak tespit edilmiştir.” düzenlemesine,

 

Anılan Şartname’nin “Sınır değer” başlıklı 33’üncü maddesinde “…33.2. İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat 40.1 maddede yer alan hüküm uyarınca hesaplanan tutar üzerinden alınır.” düzenlemesine yer verildiği,

 

Birim fiyat teklif cetvelinin ise aşağıdaki şekilde hazırlandığı görülmüştür.

 

 

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

 

        Miktarı

 

Teklif Edilen4     Birim Fiyat

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Mühendis

İşçi x Ay

1

12

 

 

2

Tekniker

İşçi x Ay

1

12

 

 

3

İşçi Şoför

İşçi x Ay

1

12

 

 

4

İşçi Usta

İşçi x Ay

8

12

 

 

5

İşçi

İşçi x Ay

16

12

 

 

                                                                                                    I. Ara Toplam (K.D.V Hariç)5

 

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Genel Tatil Günleri Çalışma Şoför/Usta

Gün

75

 

 

2

Genel Tatil Günleri Çalışma İşçi

Gün

75

 

 

3

Yağmurluk

Adet

27

 

 

4

Çizme

Adet

27

 

 

5

Eldiven

Çift

972

 

 

6

Yazlık İş Elbisesi

Adet

27

 

 

7

Kışlık İş Elbisesi

Adet

27

 

 

8

Yazlık Ayakkabı

Adet

27

 

 

9

Kışlık Ayakkabı

Adet

27

 

 

10

Kurban Ve Bayram Yardımı

Adet

27

 

 

                                                                                                   II.  Ara Toplam (K.D.V. Hariç)7

 

Toplam Tutar  (K.D.V Hariç)

 

 

            Başvuru sahibi tarafından itirazen şikâyet dilekçesinde, İdari ve Teknik Şartname'de, ramazan ve kurban bayramlarında, ihale konusu iş kapsamında çalışacak personele yardım ödeneceğinin düzenlendiği, söz konusu yardımın prime tabi nitelikte bir bileşen olması sebebiyle bu yardım tutarının üzerinden prim hesaplanması gerektiği, ihalede teklif edilmesi gereken asgari tutarın tespitinde bu hususun dikkate alınmadığı, zira teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetinin 612.179,97 TL olduğu, teklif bedelleri bu tutarın altında olan ihale üzerinde bırakılan istekli ile diğer isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

 

Tebliğ’in yukarıda aktarılan açıklamalarından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacağı, asgari işçilik maliyetinin, ihale tarihinde yürürlükte bulunan brüt asgari ücret veya idari şartnamede brüt asgari ücretin yüzde fazlası olarak belirlenen ücret (ulusal bayram ve genel tatil günleri ile fazla çalışma saatlerine ilişkin ücretler dahil), nakdi yemek ve yol bedeli gibi prime esas kazancın hesabında esas alınan işçiliğe bağlı diğer ödemeler ve işveren sigorta primlerinin toplam tutarından oluştuğu anlaşılmaktadır.

 

İdari Şartname’nin 25’inci maddesinden isteklilerin tekliflerini oluştururken, ihale konusu işte çalıştırılacak personele ilişkin ücretleri, genel tatil günlerine ilişkin ücretleri, yemek giderini, kıyafet giderini ve bayramlarda işçilere ödenilecek bayram yardımlarını dikkate alması gerektiği anlaşılmış olup birim fiyat teklif cetvelinde bayram yardımına ilişkin ayrı satır açıldığı görülmüştür.

 

İhale işlem dosyası içerisinde yer alan yaklaşık maliyet hesap cetvelinin incelenmesi neticesinde, ihale konusu iş kapsamında çalışacak 27 personele verilecek bayram yardımının kişi başı 280,00 TL olmak üzere toplam 7.560,00 TL (27 x 280 = 7.560,00) olarak hesaplandığı anlaşılmıştır.

 

193 ve 5510 sayılı Kanunların yukarıda aktarılan hükümleri bir arada değerlendirildiğinde, bayramlarda personele verilmesi öngörülen nakdi brüt yardımların prime esas kazanca tabi tutulacak ödemeler mahiyetinde olduğu sonucu çıkmaktadır. Bu çerçevede, Ramazan ve Kurban Bayramlarında personele verilmesi öngörülen nakdi yardımlar üzerinden %2 oranında kısa vadeli sigorta kolları primi, %11 oranında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi, %7,5 oranında genel sağlık sigortası primi, %2 oranında işsizlik sigortası primi ve bulunacak toplam tutar üzerinden %4 sözleşme giderleri ve genel giderlerin hesaplanması gerekmektedir.

 

İncelemeye konu ihaleye ait İdari Şartname’de, ihale konusu iş kapsamında çalıştırılacak 27 personele verilmesi öngörülen bayram gideri olan 140,00 TL üzerinden hesaplanacak kısa vadeli sigorta kolları priminin 2,80 TL (140,00 x 0,02), malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminin 15,40 TL (140,00 x 0,11), genel sağlık sigortası priminin 10,50 TL (140,00 x 0,075), işsizlik sigortası priminin 2,80 TL (140,00 x 0,02), primler dahil bayram gideri üzerinden hesaplanacak sözleşme giderleri ve genel giderlerin 6,86 TL (171,50 x 0,04) olduğu tespit edilmiş olup, prim tutarları ile sözleşme giderleri ve genel giderler dahil bayram yardımının 178,36 TL olduğu anlaşılmıştır.

 

İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde yer alan düzenlemeler dikkate alınarak yapılan hesaplama neticesinde, uyuşmazlığa konu ihalede asgari işçilik maliyetinin 612.179,97TL olduğu tespit edilmiş olup hesaplamaya ilişkin detaylara aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.

 

Teklif Kalemi

Ücret Türü

Birim Fiyat

Tutar

Mühendis (1 kişi, 12 ay)

Asgari ücretin %75 fazlası

2.680,06

32.160,72

Tekniker (1 kişi, 12 ay)

Asgari ücretin %75 fazlası

2.680,06

32.160,72

Şoför (1 kişi, 12 ay)

Asgari ücretin %15 fazlası

1.813,23

21.758,76

Usta (8 kişi, 12 ay)

Asgari ücretin %15 fazlası

1.813,23

174.070,08

İşçi (16 kişi, 12 ay)

Asgari ücretin %10 fazlası

1.741,00

334.272,00

Genel Tatil Günleri Çalışması (Şoför - Usta, 75 gün)

55,38

4.153,50

Genel Tatil Günleri Çalışması (İşçi, 75 gün)

52,97

3.972,75

Kurban ve bayram yardımı (27 kişiye, 2 defa)

178,36

9.631,44

 

 

 

612.179,97

 

İncelemeye konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli konumunda olan Emre Enerji Tur. Tem. Mad. İth. ve İhr. Tic. Ltd. Şti. tarafından verilen teklifin 610.108,53 TL, ihalede asgari işçilik maliyetinin 612.179,97 TL olduğu anlaşılmış olup ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetinin altında kaldığı, Kamu İhale Genel Tebliği’nin 78.29’uncu maddesinde yer alan açıklama uyarınca ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği neticesine varılmıştır. Zira personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin, ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

 

Sonuç olarak yukarıda yapılan tespitler neticesinde, sözleşme gideri ve genel giderler dahil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan Emre Enerji Tur. Tem. Mad. İth. ve İhr. Tic. Ltd. Şti.nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

            Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 30 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

 

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onbirinci fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

 


   Oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Mahmut GÜRSES

Başkan

 

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

 

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 

 

 

 

 

 





Maddeye git

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul