Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
 
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
 

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tabloda gümrük tarife pozisyonu (GTP) ve ismi belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınacaktır.
 
MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranlan ekli tabloda gösterilmektedir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oram (20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Karan Eki İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı) 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artınlmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alman gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayn olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.
 
MADDE 3- (1) Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye’nin taraf olduğu Serbest Ticaret Anlaşmaları çerçevesinde bir çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tabloda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin İthalat Rejimi Karan eki listelerdeki gümrük vergisi oram üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke gruplan 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplandır. 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki İthalat Rejimi Kararma ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Karan eki İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumlan inceleyip sonuçlandırmaya Ekonomi Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce yüklemesi yapılmış olan eşyanın, en geç bu Kararın yayımı tarihinden sonra bir ay içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescil edilmesi halinde, bu Karar hükümleri uygulanmaz.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakam yürütür.
 
 

                                                     

                                                                                                             TABLO

 

G.T.P.

MADDE İSMİ

İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORAN

(%)*

1

2

3

4

8

5

6

7

94.01

Oturmaya mahsus mobilyalar (94.02 pozisyonundakiler hariç) (yatak haline getirebilir türden olsun olmasın) ve bunların aksam ve parçalan (9401.10,9401.20 hariç)

0

0

0

50

50

50

50

9401.90

Aksam ve parçalar (9401.90.10.00.00,9401.90.80.00.11 hariç)

0

0

0

25

25

25

25

94.02

Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar (ameliyat masaları, muayene masalan, kliniklerde kullanılmaya mahsus mekanik tertibatlı karyolalar, dişçi koltuklan), döndürme, yükseltme ve yatırma tertibatlı berber koltukları ve benzeri koltuklar; bunların aksam ve parçaları (9402.10.00.00.21, 9402.90.00.00.21 hariç)

0

0

0

50

50

50

50

94.03

Diğer mobilyalar (9403.90 hariç)

0

0

0

50

50

50

50

9403.90

Aksam ve parçalar

0

0

0

25

25

25

25

94.04

Şilte mesnetleri, yaylarla donatılmış veya gözenekli kauçuk ya da plastikten veya herhangi bir malzemeden dâhili olarak donatılmış ve ya doldurulmuş yatak takımı eşyası ve benzeri eşya (şilteler, yorganlar, diz ve ayak örtüleri, yastıklar, puflar, baş yastıkları gibi) (kaplanmış olsun olmasın)

0

0

0

50

50

50

50

 

* İlave gümrük vergisi sütunlarındaki ülke ve ülke gruplan:

1 : AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova. 2 : Güney Kore. ; 3 : Morityus. 4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu 5 : En Az Gelişmiş Ülkeler 6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler 7: Gelişme Yolundaki Ülkeler; 8: Diğer Ülkeler

 

 
Maddeye git
    Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul