• Esas No: 2014/14532
 • Karar No: 2014/17518
 • Karar Tarihi: 22.12.2014
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
4. Hukuk Dairesi         2014/14532 E.  ,  2014/17518 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Ankara 27. Asliye Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 05/06/2014
  NUMARASI : 2013/367-2014/238


  Davacılar A.. V.. vdl vekili Avukat Y. B. tarafından, davalı N.. K.. aleyhine 25/07/2013 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın husumet nedeniyle reddine dair verilen 05/06/2014 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi davacılar vekili tarafından süresi içinde istenilmekle temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra tetkik hakimi tarafından hazırlanan rapor ile dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.
  Dava, ameliyat hatası nedeniyle uğranılan maddi ve manevi zararların ödetilmesi istemine ilişkindir. Mahkemece, pasif husumet yokluğu nedeniyle istemin usulden reddine karar verilmiş; hüküm, davacılar tarafından temyiz edilmiştir.
  Davacılar, davalı doktorun hatalı ameliyat yapması sonucu yakınları olan desteğin hayatını kaybettiğini, bu nedenle maddi ve manevi zarar gördüklerini belirterek, tazminat isteminde bulunmuşlardır.
  Mahkemece, ön inceleme aşamasında, davalının görev kapsamında yapmış olduğu eyleminden dolayı ancak İdare aleyhine dava açılabileceği, kendisine husumet yöneltilemeyeceği gerekçesiyle istemin reddine karar verilmiştir.
  Ön inceleme aşamasında verilebilecek nihai karar, sadece dava şartları, ilk itirazlar, hak düşürücü süre ve zamanaşımına ilişkin olabilir. Mahkemece bu nedenler dışında işin esasına girilerek delillerin değerlendirilmesi sonucu bir karar verilecekse HMK’nun 143 ve devamı maddeleri uyarınca tahkikat aşamasına geçilmeli ve özellikle HMK’nun 147. maddesi uyarınca tahkikat için duruşmaya davet edilmelidir. Diğer yandan, taraf sıfatı (husumet) usul hukuku anlamında bir dava şartı olmadığından ancak tahkikat aşamasında delillerin değerlendirilmesi sonucu belirlenebilir.
  Şu halde, husumet konusunda ön inceleme aşamasında karar verilmesi usul ve yasaya uygun düşmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.
  SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA; bozma nedenine göre davacıların diğer temyiz itirazlarının şimdilik incelenmesine yer olmadığına ve peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 22/12/2014 gününde oyçokluğuyla karar verildi.
  Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı kanıtlarla yasaya uygun gerektirici nedenlere göre yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün onanması görüşünde olduğumdan sayın çoğunluğun bozma kararına katılmıyorum. 22/12/2014


  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul