5.2) 3 HAZİRAN 2010 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 09.30 DA YAPILAN MAHKEME TOPLANTI SONUCU ( E:2010/ 49)Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Verilen Kararın Sonucu

1

2010/49

 

Ankara Milletvekili Hakkı Suha OKAY, İzmir Milletvekili Kemal ANADOL ile birlikte 109 milletvekilinin (toplam 111 milletvekili)

7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un:

A) Kanun teklifinin getirilmesi, Anayasa Komisyonunda görüşülmesi, TBMM Genel Kurulunda görüşülüp oylanması, ivedilikle görüşülme yasağı ve yöneldiği amaç bakımından yukarıda açıklanan nedenlerle tüm maddelerinin;

 

B) Ayrıca yukarıda kendileriyle ilgili Anayasaya aykırılık gerekçelerinde ortaya konulan özel Anayasaya aykırılık nedenleriyle de;

1- 8. maddesiyle, 7.11.1982 günlü, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın                    74. maddesine, üçüncü fıkrasını yürürlükten kaldırarak eklediğini ifade ettiği; madde başlığında yer alan “… ve kamu denetçisine başvurma …” ibaresinin ve üçüncü fıkrada yer alan “… ve kamu denetçisine başvurma …” ibaresi ile dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarının,

2- 14. maddesiyle değiştirilen, 2709 sayılı Yasa’nın 144. maddesinin,

3- 16. maddesiyle değiştirilen, 2709 sayılı Yasa’nın 146. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının,

4- 19. maddesiyle değiştirilen, 2709 sayılı Yasa’nın 149. maddesinin;

     a- Birinci fıkrasının “Bölümler ve Genel Kurul, kararlarını salt çoğunlukla alır.” biçimindeki dördüncü tümcesinin,

     b- Üçüncü fıkrasının,

5- 22. maddesiyle değiştirilen, 2709 sayılı Yasa’nın 159. maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onbirinci, onikinci ve onüçüncü fıkralarının,

6- 25. maddesiyle, 2709 sayılı Yasa’ya eklenen;

     a- Geçici Madde 18’in birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarının,

     b- Geçici Madde 19’un birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentlerinin, ikinci fıkrasının, üçüncü fıkrasının, dördüncü fıkrasının, altıncı fıkrasının (b), (c), (ç) bentlerinin, yedinci ve sekizinci fıkralarının,

7- 26. maddesinde yer alan “… ve halkoyuna sunulması halinde tümüyle …” ibaresinin,

               iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

İlk incelemesi, 8.6.2010 Salı günü yapılmak üzere ertelenmesine, OYBİRLİĞİYLE

 

2

2010/50

 

Bakırköy 28. Asliye Ceza Mahkemesi

18.1.1972 günlü, 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun 55. maddesinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

Mahkemenin yetkisizliği nedeniyle reddine, 7/4 OYÇOKLUĞUYLA

3

2010/51

 

Akçaabat Sulh Hukuk Mahkemesi

1.7.2003 günlü, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 23.1.2008 günlü, 5728 sayılı Yasa’nın 513. maddesiyle değiştirilen 28. maddesinin son fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “… Bakanlıkça …” sözcüğünün iptaline karar verilmesi istemi

İlk

Dosyada eksiklik bulunmadığından, 1.7.2003 günlü, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 23.1.2008 günlü, 5728 sayılı Yasa’nın 513. maddesiyle değiştirilen 28. maddesinin son fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “… Bakanlıkça …” sözcüğünün esasının incelenmesine, OYBİRLİĞİYLE

4

2007/38

 

İzmir Milletvekili Kemal ANADOL, Samsun Milletvekili Haluk KOÇ ile birlikte 120 milletvekili

              8.2.2007 günlü, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’nun 5. maddesinin (b) bendinin (1) ve (5) numaralı alt bentlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemi.

Esas

- 5580 sayılı Yasa’nın 5. maddesinin (b) bendinin (1) ve (5) numaralı alt bentlerinin Anayasa’ya aykırı olmadığına ve iptal isteminin REDDİNE,

 

-Yürürlüğün durdurulması isteminin REDDİNE,

 

       OYBİRLİĞİYLE,

5

2008/77

 

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi

              4.12.1984 günlü, 3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunu’nun 13. maddesinin iptaline karar verilmesi istemi.

 

Esas

3091 sayılı Yasa’nın 13. maddesinin Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 7/4 OYÇOKLUĞUYLA,

6

2009/33

 

Danıştay Onbirinci Daire

               8.6.1949 günlü, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu’na 13.11.1981 günlü, 2559 sayılı Yasanın 4. maddesiyle eklenen Ek Geçici Madde 16’nın iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

5434 sayılı Yasa’ya 13.11.1981 günlü, 2559 sayılı Yasanın 4. maddesiyle eklenen Ek Geçici Madde 16’nın Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, OYBİRLİĞİYLE,

7

2009/69

 

Kadirli 1. Asliye Ceza Mahkemesi

11.4.1928 günlü, 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’un 75. maddesinin iptaline karar verilmesi istemi.

Esas

1219 sayılı Yasa’nın 75. maddesininAnayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE, 8/3 OYÇOKLUĞUYLA,

 


Copyright © 2009 Kanunum.com bir Karakullukçu Danışmanlık Limited Şirketi servisidir.
Gösterilen marka, Karakullukçu Danışmanlık Limited Şirketi’nin tescilli markasıdır. Tüm hakları saklıdır.
Bu internet sitesinin kullanıcıları Kanunum.com Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası’nı okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.