::. 8 Haziran 2010 Salı Günü Saat 09.30 da Yapılan Mahkeme Toplantısında Görüşülen Dosyalar ve Sonuçları

Sıra No

Esas Sayısı

Konusu

İnceleme

Evresi

Verilen Kararın Sonucu

1

2010/40

 

 

Anamuhalefet Partisi (Cumhuriyet Halk Partisi) TBMM Grubu Adına Grup Başkanvekilleri Ankara Milletvekili Hakkı Suha OKAY, İstanbul Milletvekili Kemal KILIÇDAROĞLU ile İzmir Milletvekili Kemal ANADOL

 

 

17.2.2010 günlü, 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un:

1- 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasının “… terörle mücadeleye ilişkin politika ve stratejileri geliştirmek ve bu konuda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak üzere İçişleri Bakanlığına bağlı…” bölümünün,

2- 2. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) ve (d) bentlerinin,

3- 3. maddesinin,

4- 4. maddesinin (1) ve (2) numaralı fıkralarının,

5- 5. maddesinin;

     a- (2) numaralı fıkrasında yer alan “… Bakanın onayı ile özel ihtisas ve           araştırma komisyonları …” ibaresinin,

     b- (3) numaralı fıkrasının,

6- 6. maddesinin;

     a- (1) numaralı fıkrasında yer alan “Terörle…” sözcüğünün,

       b- (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin,

     c- (1) numaralı fıkrasının (c) bendinde yer alan “…veya yaptırmak” ibaresinin,

     d- (1) numaralı fıkrasının (ç) bendinde yer alan “Güvenlik kuruluşlarına” ve “…ilgili                        kurumlara…” ibarelerinin,

     e- (1) numaralı fıkrasının (f) bendinin,

7-  7. maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan “… Bakana …” sözcüğünün,

8-  8. maddesinin,

9- 9. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

     a- (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “…uygulanmasına yönelik eylem                     planları hazırlamak …” ibaresinin,

     b- (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “Güvenlik kuruluşları …” ibaresinin,

     c- (a) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “Valilikler …” sözcüğünün,

     d- (a) bendinin (4) numaralı alt bendinin,

     e- (b) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “Veri, bilgi ve belgeleri toplamak,                     tasnif etmek, …” ibaresinin,

     f- (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “…yaptırmak …” sözcüğünün,

     g- (b) bendinin (4) numaralı alt bendindeki “Terörle …” sözcüğünün,

10- 10. maddesinin (1) numaralı fıkrasının;

     a- (b) bendinin (1) numaralı alt bendinin,

     b- (c) bendinin “… Bakan onayı ile en çok on Müsteşarlık Müşaviri pozisyon unvanıyla sözleşmeli personel çalıştırılabilir. Personelin sözleşme usul ve esasları Müsteşarlıkça tespit edilir ve bu Kanuna ekli (2) sayılı cetvelde belirlenen taban ve tavan ücretleri arasında kalmak üzere Müsteşarın teklifi ve Bakan onayı ile aylık brüt sözleşme ücreti ödenir. Ayrıca Müsteşarlıkta sözleşmeli personel olarak istihdam edilenler için belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde ikramiye ve teşvik ikramiyesi ödenebilir. Bu statüde çalıştırılma, sözleşme bitiminde kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir pozisyon, kadro veya statüde çalışma açısından kazanılmış hak teşkil etmez.” bölümünün,

        11- 13. maddesinin;

             a- (2) numaralı fıkrasının,

             b- (4) numaralı fıkrasının son tümcesinin,

          12- 15. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinin,

          13- 16. maddesinin (1) numaralı fıkrasının ikinci tümcesinin,

          14- 18. maddesinin;

a- (1) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin,

b- (3) numaralı fıkrasının (a) ve (b) bentlerinin,

c- (4) numaralı fıkrasının,

d- (5) numaralı fıkrasının,

iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

 

İlk

1- 17.2.2010 günlü, 5952 sayılı Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının            (a) bendine ilişkin dava dilekçesindeki noksanlığın verilen süre içerisinde giderilmemesi nedeniyle, 2949 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 27. maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, bu bent yönünden iptal davasının açılmamış sayılmasına,

2- 5952 sayılı Yasa’nın 6. maddesinin (1) numaralı fıkrasının (a) bendi dışındaki iptali istenen kurallar yönünden, dosyada eksiklik bulunmadığından işin esasının incelenmesine,

3- Yürürlüğü durdurma isteminin esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına,

 

2

2010/52

 

Genç Asliye Ceza Mahkemesi

26.9.2004 günlü, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 278. maddesinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

Esasının incelenmesine

3

2010/53

 

Diyarbakır 1. İdare Mahkemesi

14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 12.5.1982 günlü, 2670 sayılı Yasa’nın 31. maddesiyle değiştirilen 125. maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin “İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terk etmek,” biçimindeki    (g) alt bendinin iptaline karar verilmesi istemi.

İlk

- Esasının İncelenmesine,

 

- 2010/21 esas sayılı dava ile birleştirilmesine,

 

  

 

4

2010/49

 

Ankara Milletvekili Hakkı Suha OKAY, İzmir Milletvekili Kemal ANADOL ile birlikte 109 milletvekilinin (toplam 111 milletvekili)

7.5.2010 günlü, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un:

A) Kanun teklifinin getirilmesi, Anayasa Komisyonunda görüşülmesi, TBMM Genel Kurulunda görüşülüp oylanması, ivedilikle görüşülme yasağı ve yöneldiği amaç bakımından yukarıda açıklanan nedenlerle tüm maddelerinin;

 

B) Ayrıca yukarıda kendileriyle ilgili Anayasaya aykırılık gerekçelerinde ortaya konulan özel Anayasaya aykırılık nedenleriyle de;

1- 8. maddesiyle, 7.11.1982 günlü, 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın                    74. maddesine, üçüncü fıkrasını yürürlükten kaldırarak eklediğini ifade ettiği; madde başlığında yer alan “… ve kamu denetçisine başvurma …” ibaresinin ve üçüncü fıkrada yer alan “… ve kamu denetçisine başvurma …” ibaresi ile dördüncü, beşinci ve altıncı fıkralarının,

2- 14. maddesiyle değiştirilen, 2709 sayılı Yasa’nın 144. maddesinin,

3- 16. maddesiyle değiştirilen, 2709 sayılı Yasa’nın 146. maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarının,

4- 19. maddesiyle değiştirilen, 2709 sayılı Yasa’nın 149. maddesinin;

     a- Birinci fıkrasının “Bölümler ve Genel Kurul, kararlarını salt çoğunlukla alır.” biçimindeki dördüncü tümcesinin,

     b- Üçüncü fıkrasının,

5- 22. maddesiyle değiştirilen, 2709 sayılı Yasa’nın 159. maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu, onuncu, onbirinci, onikinci ve onüçüncü fıkralarının,

6- 25. maddesiyle, 2709 sayılı Yasa’ya eklenen;

     a- Geçici Madde 18’in birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarının,

     b- Geçici Madde 19’un birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) bentlerinin, ikinci fıkrasının, üçüncü fıkrasının, dördüncü fıkrasının, altıncı fıkrasının (b), (c), (ç) bentlerinin, yedinci ve sekizinci fıkralarının,

7- 26. maddesinde yer alan “… ve halkoyuna sunulması halinde tümüyle …” ibaresinin,

               iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi istemi.

İlk

 

Dosyada eksiklik bulunmadığından işin şekil yönünden in

 


Copyright © 2009 Kanunum.com bir Karakullukçu Danışmanlık Limited Şirketi servisidir.
Gösterilen marka, Karakullukçu Danışmanlık Limited Şirketi’nin tescilli markasıdır. Tüm hakları saklıdır.
Bu internet sitesinin kullanıcıları Kanunum.com Kullanıcı Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası’nı okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.