• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.)
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2016 tarihli ve 29805 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin adı “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Bölümü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 1 inci, 2 nci, 4 üncü ve 20 nci maddelerinde yer alan “Bülent Ecevit” ibareleri “Zonguldak Bülent Ecevit” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin başlığı, ikinci fıkrası, üçüncü fıkrasının (b) bendi ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Muafiyet sınavına girebilme ve muaf olabilme şartları

“(2) Yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olabilmek için 100 tam puan üzerinden, kısmen yabancı dilde eğitim veren lisans programlarındaki öğrencilerin ve tamamen yabancı dilde eğitim veren ön lisans programlarındaki öğrencilerin en az 60 puan; tamamen yabancı dilde eğitim veren lisans programlarındaki öğrencilerin en az 75 puan; lisansüstü öğrencilerinin ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.”

“b) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarında YDS’ye göre karşılıklarının, kısmen yabancı dilde eğitim veren lisans programlarındaki öğrencilerin ve tamamen yabancı dilde eğitim veren ön lisans programlarındaki öğrencilerden 60; tamamen yabancı dilde eğitim veren lisans programlarındaki öğrencilerden 75 puana denk gelen puanı almış olanlar.”

“(4) Üçüncü fıkranın (b) bendi kapsamına giren sınavlarda alınan puanın bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için, sınavı yapan ilgili kurumlar tarafından belirlenen sınav geçerlilik süresi dikkate alınır. Sınavın geçerlilik süresinin belli olmaması durumunda bu süre Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen sınavların sonuç belgelerinin asıllarının veya onaylı bir örneğinin dilekçe ile yabancı dil yeterlilik sınavı tarihinden önceki iş günü sonuna kadar Yüksekokul Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan ek yerleştirmelerle yeterlik sınavından sonra kayıt yaptıran öğrencilerin ibraz ettikleri muafiyet ile ilgili belgeler söz konusu yerleştirme türünün kayıt bitiş tarihine kadar kabul edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası, aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Zorunlu hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan ve takip eden akademik yılın başındaki yabancı dil yeterlilik sınavından başarısız olan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler kendi yükseköğretim kurumlarında öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Ayrıca bu öğrenciler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda eşdeğer program bulunmaması halinde talep etmeleri durumunda ÖSYM tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla öğretim dili Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı: Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan bir programa ilk kez kaydını yaptırmış olan öğrenciler bu sınava tabi tutulurlar. Bu sınavdan alınan puana göre öğrencinin yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olup olmadığı belirlenir. Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı, yabancı dil hazırlık eğitiminde kazandırılacak bilgi ve becerileri ölçmek üzere yazılı veya sözlü olmak üzere tek veya iki aşamalı olarak yapılabilir. Başarılı sayılabilmek için 100 tam puan üzerinden, kısmen yabancı dilde eğitim veren lisans programlarındaki öğrencilerin ve tamamen yabancı dilde eğitim veren ön lisans programlarındaki öğrencilerin en az 60 puan; tamamen yabancı dilde eğitim veren lisans programlarındaki öğrencilerin en az 75 puan; lisansüstü öğrencilerinin ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

b) Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı: Eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil yeterlilik sınavına katılamayan veya katılıp başarısız olmuş hazırlık okuyacak olan öğrencilerin dil seviyelerine uygun bir sınıfa yerleştirilebilmeleri için bu sınava girmeleri zorunludur. Ayrıca, gerek duyulması halinde, bu sınav öğrenimine devam etmekte olan öğrencilerin kurlarının yeniden belirlenebilmesi için yıl içinde de yapılabilir. Not olarak herhangi bir değeri yoktur.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başarı notu; kısa süreli sınavlar, ara sınavlar ile genel veya bütünleme sınavlarının birlikte değerlendirilmesiyle belirlenir. Kısa süreli sınavlarla ara sınav sonuçlarının başarı notuna katkı oranı %60, yılsonu genel veya bütünleme sınavlarının katkısı ise %40’dır.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15 – (1) Sağlık raporları derse devam yükümlülüğünü kaldırmaz. Ancak 20 günün üzerinde tedavi gerektiren hallerde öğrenciler sağlık kurulu (heyet) raporu ile Yüksekokul Sekreterliğine başvuruda bulunur. Başvuruları Yüksekokul Kurulu tarafından değerlendirilir.

(2) Sağlık raporları nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler durumlarını gösterir resmi sağlık raporları ile rapor bitimini takip eden beş iş günü içerisinde Yüksekokul Sekreterliğine yazılı olarak başvurur. Mazereti geçerli bulunan öğrenciler için yeri ve zamanı ilgili birim tarafından belirlenen mazeret sınavı düzenlenir.

(3) Öğrencilere birinci derece akrabaların vefatı halinde beş iş günü, ikinci derece akrabaların vefatı halinde iki iş günü ders izni verilir. Ayrıca tanık veya şüpheli sıfatıyla duruşmalara katılmak zorunda olan öğrencilere il içindeki duruşmalar için bir gün, il dışındaki duruşmalar için iki gün ders izni verilir. Öğrencilerin vefat ile ilgili mazeret belgelerini (ölüm belgesi) izinlerinin bitimini takip eden beş iş günü içerisinde, duruşma ile ilgili belgelerini ise duruşma öncesinde Yüksekokul Sekreterliğine teslim etmesi zorunludur.

(4) Öğrenciler raporlu oldukları süre içinde derslere ve sınavlara giremez, girmiş oldukları derslerin yoklamaları ve sınavların notları geçersiz sayılır.

(5) Sportif, kültürel ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda Üniversiteyi ve Türkiye’yi temsilen görevlendirilen öğrenciler, görevli oldukları sürece izinli sayılır. Bunun dışındaki tüm mazeretler ve raporlu olunan süre devamsızlıktan sayılır.

(6) İzinli öğrencilerin giremedikleri sınavlar için ( kısa süreli sınavlar hariç) mazeret sınavları düzenlenir.”

MADDE 9 – Bu Yönetmelik 2018-2019 eğitim-öğretim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/8/2016

29805

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/1/2018

30302

 

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul