(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Resmi Gazete Tarihi: 07.01.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30648

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİTİNYA ARKEOLOJİSİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Düzce Üniversitesi Bitinya Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Düzce Üniversitesi Bitinya Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DÜBAM): Düzce Üniversitesi Bitinya Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Düzce Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Düzce Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Düzce Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Başta Düzce İli olmak üzere, Batı Karadeniz ve antik Bitinya Bölgesi sınırlarına giren Doğu Marmara Bölgesi sınırlarında Paleolitik çağlardan Türk dönemine kadar, bölgenin arkeolojisi üzerine araştırma ve uygulamalar yapmak, bölgenin kültürel değerlerini ve bölgelerarası ilişkilerini tüm yönleriyle, disiplinler arası bir çerçevede araştırmak, tespit etmek, korumak, tanıtmak ve yayımlamak,

b) Anılan bölge ve dönemlere yönelik araştırmalara destek sağlamak,

c) Arkeolojik alanlarda kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşlar tarafından yapılması planlanan fiziki müdahaleleri içeren projelerde; belgeleme, koruma ve kurtarılmaya yönelik önlemlerin alınmasında koordinasyon merkezi olma misyonunu üstlenmek,

ç) Merkez bünyesinde gerçekleştirilecek yüzey araştırmaları ve kazılar ile bölgenin arkeolojik ve kültürel değerlerin envanterini çıkararak bölge arkeolojisi hakkında büyük bir arşiv/kütüphane oluşturmak,

d) Antik Bitinya Bölgesi içerisinde yer alan diğer antik kentlerde yapılan bilimsel çalışmalar ve kazılarla koordinasyonu sağlamak, ortak çalışma platformları oluşturmak, sempozyum, panel ve benzeri organizasyonlar düzenlemek,

e) Bölge arkeolojisine yönelik bilimsel yayınlar yapmak,

f) Türkiye’de arkeolojik çalışmalarda görev alabilecek nitelikli eleman ve uzman yetiştirilmesi ve istihdamı için çalışmalar yapmak, araştırmacılar için burs olanaklarını araştırmak, lisansüstü eğitime teşvik etmek,

g) Başta lisans ve lisansüstü öğrencileri olmak üzere araştırmacıların uygulama yapabileceği, çalışabileceği bir etüt merkezi/laboratuvar kurmak,

ğ) Bölgesel tanıtıma öncelik vermek ve böylece Düzce özelinde kültür turizminin canlanmasına katkı sağlamak,

h) Yalnızca Bitinya Bölgesi değil, aynı zamanda, ülkemizin farklı bölgelerinde yapılan arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarına da destek vermek.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez 5 inci maddede belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Bölgede, Paleolitik çağlardan Türk dönemine kadar olan süreçte kurulmuş medeniyetler ile çevre kültürler arasındaki ilişkileri araştırmak,

b) Bölgede yüzey araştırmaları ve kazılar yapmak,

c) Bölge arkeolojisi üzerine veri tabanı ve ihtisas kütüphanesi oluşturmak,

ç) Arkeoloji Bölümü bünyesinde gerçekleştirilen Düzce İli Arkeolojik Yüzey Araştırması, Bitinya Bölgesi Karadeniz Kıyıları Antik Liman, Yerleşim ve Batık Potansiyelinin Tespiti, Kuzeydoğu Marmara Arkeolojik Su Altı Araştırması ve Prusias ad Hypium kenti Antik Tiyatro kazıları gibi faaliyetleri desteklemek,

d) Taşınır ve taşınmaz kültür varlıkları ile ilişkili olarak tespit, tescil ve korumaya yönelik çalışmalarda fiili olarak yer almak,

e) Eskiçağ tarihi, eskiçağ dilleri ve kültürleri, sanat tarihi, antropoloji, arkeobotanik, arkeozooloji, arkeometri, biyoloji, kimya, coğrafya, jeoloji, jeomorfoloji, jeofizik, mimari, inşaat mühendisliği, harita mühendisliği, metalurji, koruma ve onarım ve benzeri bilim dalları ile disiplinler arası işbirliği yapılması ve teknik destek alınmasını sağlamak,

f) Ulusal ve uluslararası benzeri kurum ve kuruluşlar ile ortak inceleme, eğitim ve uygulama çalışmaları yapmak ve projeler geliştirmek,

g) Ulusal ve uluslararası sempozyum, konferanslar ile eğitim amaçlı kurslar, seminerler ve araştırma gezileri düzenlemek,

ğ) Türkiye’de arkeolojik alanlarda yapılan çalışmaları yakından takip etmek,

h) Yukarıda belirtilen faaliyetler neticesinde ulaşılan bilimsel sonuçları değerlendirme raporu, bülten, dergi, kitap ve benzeri yayınlar aracılığıyla bilim dünyasına sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür; Rektör tarafından, Üniversitenin konuyla ilgili bölümlerinde tam zamanlı olarak çalışan öğretim elemanları arasından seçilerek üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden, geliştirilmesinden doğrudan Rektöre karşı sorumludur ve aynı zamanda Yönetim Kurulunun başkanıdır.

(2) Müdürün kendisine yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından önereceği en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır;

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek,

d) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunda onaylanmış şekliyle Rektöre sunmak,

e) Yurt içinde ve yurt dışında eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, işletme ve benzeri faaliyetlerde bulunan ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya kişilerle iş birliği yaparak, amacına uygun ve çalışma alanına giren konularda karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları ve Merkezin çalışma alanı ile arkeolojik çalışmalar konusunda deneyimli, üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından belirlenen ve Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlerine aynı usulle son verilebilir. Yönetim Kurulu yetkilerini uygun gördüğü ölçüde müdüre devredebilir.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Görevden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak için yeni üye görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, müdürün çağrısı üzerine ayda bir, işin gerektirdiği durumlarda daha sık toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

a) Bu Yönetmelikte belirlenen amaçlar doğrultusunda Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporu ile yıllık çalışma programını görüşerek onaylamak,

c) Araştırma ve yayın konularında kararlar almak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli geçici çalışma gruplarını ve komisyonları kurmak ve görevlendirmek için Rektörün onayına sunmak,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programlarını hazırlamak,

e) Merkezin çalışma alanına giren diğer konularda kararlar almak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmelerde bulunmak ve istişarî nitelikte görüş ve önerilerde bulunmak üzere oluşturulan kuruldur. Bir önceki yıla ait işler hakkında bilgi alır, yıllık çalışma planını görüşür.

(2) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen, Üniversite içinden veya istekleri halinde konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden ve/veya istekleri halinde konu ile ilgili uzman kişilerden oluşur. Danışma Kurulu üye sayısı en az üç, en fazla on beş kişiden oluşur. Kurul, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir kere toplanarak, Merkezin çalışmaları konusunda ve yeni çalışma alanları üzerinde görüş ve önerilerini bildirir.

Çalışma birimleri ve görevleri

MADDE 13 – (1) Merkezde; Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yapmak üzere çalışma birimleri oluşturulur.

(2) Çalışma birimlerinde faaliyetler, faaliyet alanıyla ilgili kısmen deneyimi olan, Üniversitede tam gün statülü öğretim elemanı olan birim sorumlularının denetiminde yürütülür. Birim sorumluları, Rektör tarafından bir yıl süreyle görevlendirilir. Birim sorumluları bu sürenin sonunda tekrar görevlendirilebilir veya süresinden önce görevlerine son verilebilir. Birim sorumluları çalışma biriminin ihtiyaçlarını zamanında tespit eder ve Müdüre bildirir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör, bu yetkisini tamamen veya kısmen Müdüre devredebilir.

İdari ve teknik hizmet

MADDE 15 – (1) Merkezin idari ve teknik hizmetleri, Rektörlük tarafından görevlendirilen elemanlarca yürütülür.

Demirbaş ve ekipman

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve uygulamalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Düzce Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Sayfa
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul