(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2019 Resmi Gazete Sayısı: 30649

HİTİT ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL ÖĞRETİMİ

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Hitit Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Hitit Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Hitit Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (HİTÜ-TÖMER): Hitit Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür Yardımcıları: Merkezin Müdür Yardımcılarını,

ç) Rektör: Hitit Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Hitit Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Hitit Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Herhangi bir sebeple ülkemizde bulunan yabancılara, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına ve göçmenlere kurs ve seminerler vasıtasıyla Türkçeyi ve diğer yabancı dilleri öğretmek.

b) Türk dilinin tarihte ve bugün konuşulduğu ve yazıldığı bütün eski ve yeni kollarını araştırmak.

c) Dil öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak.

ç) Türk topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil, tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan dil münasebetlerini araştırmak ve bu alanda gerçekleştirilecek her türlü faaliyette bulunmak,  elde edilen çalışma sonuçlarını çeşitli yayın organlarıyla yayımlamak.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Türkçe ve yabancı dil kursları ile dil sınavları hazırlamak ve düzenlemek.

b) Yurt içinde ve yurt dışında Türkçeyi öğretmek, Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla birimler oluşturmak.

c) Üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile Türkçenin ve diğer yabancı dillerin öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak.

ç) Merkezin amacı doğrultusunda uygulama ve araştırmaları teşvik etmek, seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.

d) Türkçenin ve diğer yabancı dillerin eğitimi ve öğretimi konusunda programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konuyla ilgili olarak yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.

e) Türkçeyi öğreten ve Türkiye’yi tanıtan film, ses ve diğer görüntülü medyaları hazırlamak; kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür vb. bilgilendirici ve teşvik edici materyaller yayımlamak.

f) Yurt dışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye’deki üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Türkçe Öğretmenliği, Dilbilim, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları, Batı Dilleri ve Edebiyatları, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümlerinin son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, staj yaptırmak, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.

g) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin daha verimli hale getirilmesi için Türkçe ile diğer dillerin öğretimi arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.

ğ) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla diğer dillerden çeviriler yapmak.

h) Türkçenin konuşulmakta olduğu ülkelerdeki benzer merkezlerle iş birliği ve ortak çalışmalar yapmak.

ı) Türkçenin öğretimi ile ilgili dil bilimsel yöntem ve teknikleri geliştirmek ve bunları uygulamak.

i) Türkçe konuşan ülkelerin bilim adamları ile ortak iletişim dili konusunu tartışmak.

j) Türkçenin çeşitli kollarını öğretmeye yönelik programlar düzenlemek.

k) Gerektiğinde Türk Dili içerikli servis derslerini yürütmek.

l) Türkçenin yazılı ve sözlü kullanımında karşılaşılan sorunları gidermeye ve daha doğru ve etkili kullanılmasını sağlamaya yönelik kurslar ve seminerler düzenlemek.

m) Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, önemi, mevcut ve gelecekte karşılaşabileceği sorunlar konusunda ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek ve öneriler getirmek.

n) Türkçenin doğru ve etkili kullanımının kazandırılması için basın yayın organlarıyla iş birliği yapmak.

o) Türkçeyi ikinci dil olarak öğrenen kişilere bu dili doğal ortamında kazandırmaya yönelik programlar düzenlemek.

ö) Resmi veya özel kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak Türkçeyi güzel ve doğru konuşma, yazma kursları düzenlemek, seminerler vermek ve bunları sertifika ile belgelemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür Yardımcıları.

c) Yönetim Kurulu.

Müdür ve Müdür Yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin kadrolu ve tam zamanlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür, aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görev süresi sona erdiğinde Müdür Yardımcılarının da görevleri sona erer. Müdürün yokluğunda yerine, Müdürün görevlendireceği Müdür Yardımcısı vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı geçemez. Müdürün kesintisiz olarak altı aydan fazla görevi başında bulunmaması durumunda yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Merkezin faaliyetlerini denetlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna bilgi vermek.

e) Her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

f) Merkezin eleman ihtiyaçlarını, gerekçeleri ile Rektörlüğe bildirmek.

g) Yurt içi ve yurt dışı uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği yaparak amaca uygun projeleri gerçekleştirmek ve karşılıklı yardımlaşmayı sağlamak.

(2) Müdür, Merkezin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcıları ve Üniversitede Merkezin faaliyet alanlarında görev yapan öğretim elemanları arasından olmak üzere en az yedi üyeden oluşur. Üyeler, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerekçeli teklifi ile Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından görevden alınabilir.

(2) İzinsiz ve mazeretsiz olarak üst üste üç defa Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin görevi, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından sona erdirilir.

(3) Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye görevlendirilir.

(4) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki defa toplanır. Toplantı için salt çoğunluk aranır. Yönetim Kurulu, üyelerin salt çoğunluğunun talebi ile olağanüstü olarak da toplanabilir. Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ile ilgili kararlar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.

b) Merkezin yıllık eğitim-öğretim program ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.

c) Merkezde görev yapan okutmanların yetiştirilmesi için planlar hazırlamak ve eğitim programları ile ilgili esasları düzenlemek.

ç) Merkezde birimler oluşturulması ile ilgili esasları belirlemek.

d) Eğitim, araştırma ve yayın çalışmaları için geçici çalışma grupları ve eğitim koordinatörlükleri oluşturmak.

e) Yeni birimler oluşturmak ve mevcut birimlerden kapatılması gerekli görülenler konusunda Rektörlük makamına önerilerde bulunmak.

f) Eğitim programları sonunda başarı belgesi, sertifika ve benzeri belgelerin verilmesi işlemlerini yürütmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Alt birimler

MADDE 12 – (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları konusunda çalışmalar yapmak üzere alt birimler oluşturulabilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hitit Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

 

Sayfa
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul