En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Resmî Gazete Tarihi: 16.07.2019 Resmî Gazete Sayısı: 30833

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ATÇILIK VE ATLI SPORLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Atlı Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Atlı Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) At: Atgiller (Equidae) familyasından spor, binme, yük çekme, taşıma ve benzeri hizmetlerde kullanılan farklı ırklardan aygır, kısrak, iğdiş, erkek ve dişi tayları kapsayan tek tırnaklı evcil hayvanı,

b) Atçılık: Spor, binme, yük çekme, taşıma gibi farklı amaçlar için kullanılan farklı ırklardan atların üretilmesini, rasyonel bakım ve besleme ilkeleri doğrultusunda yetiştirilmesini, morfolojik ve fizyolojik özelliklerinin ıslah edilmesini, verimlerinin genotipik olarak geliştirilmesini,

c) Atlı sporlar: At ve binici olarak iki canlının aynı anda, birlikte ve uyum içerisinde yaptıkları koşu, binicilik ve geleneksel atlı sporları,

ç) Binicilik: Olimpik dalları; at terbiyesi, engel atlama, üç günlük yarışma ve olimpik dışı dalları; atlı dayanıklılık, akrobasi, polo, atlı basket, at oynatma olan atlı sporları,

d) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

e) Geleneksel atlı sporlar: Cirit, rahvan, gökbörü, çöven gibi geçmişten günümüze kadar gelen ve kültürümüzün bir parçası olan atlı sporları,

f) Hippoterapi: Kas hastalıkları, down sendromu, multiple skleroz, gelişim bozuklukları, kafa travması, cerebral palsy, beyin kanaması, otizm, duygusal bozukluklar, görme kusurları, öğrenme ve konuşma bozuklukları, duyma ve denge bozuklukları ve zeka geriliği gibi birçok beşeri hastalığın, amaca uygun atların çok boyutlu hareketlerinden ve vücut sıcaklığından yararlanılarak uzman hekim, fizyoterapist ve psikolog nezaret ve kontrolünde, at eğitim uzmanları desteğinde gerçekleştirilen alternatif ve tamamlayıcı tedavi yöntemini,

g) Koşu: İlgili mevzuat hükümlerine göre yarış otoritesinin (Tarım ve Orman Bakanlığı) atçılığın geliştirilmesi maksadıyla önceden koşu kaydı ve dekleresi yapılmış safkan İngiliz ve Arap atlarının çim ve kum pistlerde farklı mesafelerde başlama ve varış arasındaki mesafeyi koşarak kat etmeleri şeklinde düzenlediği faaliyeti,

ğ) Merkez (TATUAM): Malatya Turgut Özal Üniversitesi Atçılık ve Atlı Sporları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

h) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ı) Rektör: Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörünü,

i) Sektör: At yetiştiren, at alım satım, ihracat ve ithalatı yapan; her türlü at ve binicilik malzemesi üreten, pazarlayan, ihracat ve ithalatını yapan; at bakım ve beslenme ürünlerini üreten, pazarlayan, ihracat ve ithalatını yapan; at sağlık malzeme ve ürünlerini üreten, pazarlayan, ihracat ve ithalatını yapan, ahır, manej, otlak ve taşıma araçları üreten, pazarlayan, kuran, ithalat ve ihracatı gibi her türlü faaliyetleri yapan kişi, kurum ve kuruluşlar ile atçılığa dönük hizmet yürüten veteriner hekimler, at sahipleri, antrenörler, biniciler, jokeyler, jokey yamakları, seyisler, nalbantlar, işletmeciler gibi kişi ve meslek gruplarının içinde bulunduğu camiayı,

j) Üniversite: Malatya Turgut Özal Üniversitesini,

k) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlarıdır:

a) Atçılık konusunda bilimsel çalışmalar yapmak, spor atları temininde dışa bağımlılığı azaltacak, ihracatı geliştirecek yüksek fenotipik ve genotipik özelliklere sahip atlar yetiştirilmesinde ilgili kurum ve kuruluşlara bilimsel öncülük etmek, her türlü işbirliğini yapmak, farklı genetik karakterdeki at ırklarını morfolojik ve moleküler teknikler kullanarak tanımlamak, geleneksel atlı sporlarda kullanılan yerli at ırklarını koruyacak ve geliştirecek çalışmaları gerçekleştirmek.

b) Atlı sporların her konu ve aşamasında görev, çalışma ve uygulama yapan şahıs, kurum ve kuruluşların yetenek, bilgi, beceri, nitelik ve niceliğini artıracak bilimsel her türlü uygulama, araştırma ve geliştirme faaliyetini gerçekleştirmek; atlı sporları etkinleştirecek ve yaygınlaştıracak teknik ve bilimsel çalışmaları ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek, bu konularda öncülük etmek, projeler hazırlamak, danışmanlık hizmetleri vermek.

c) Başta hippoterapi olmak üzere atla gerçekleştirilen her türlü bilimsel tedavi ve rehabilitasyon yöntemini araştıracak, uygulayacak ve geliştirecek çalışmaları ilgili şahıs, kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Atçılık sektöründe yoğun ihtiyaç duyulan ve temininde dışa bağımlılığın söz konusu olduğu amaca uygun yüksek performanslı yarış ve spor atlarının yetiştirilmesini teşvik edici çalışmalarda bulunmak, bu konularda çalışma yapan şahıs, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilimsel destek sağlamak ve danışmanlık yapmak.

b) Her türlü geleneksel atlı sporun canlandırılmasına ve sevdirilmesine dönük uygulama ve çalışmalar yapmak, bu konularda mevcut kulüplerle işbirliği yapmak, yeni kulüplerin kurulmasına öncülük etmek, bu sporların icra edilmesinde karşılaşılan sorunların bilimsel bir bakışla çözümlenmesine yardımcı olmak.

c) İlgili mevzuat hükümleri kapsamında Türkiye’deki yerli at ırklarının tespiti, tescili, koruması ve uygun alanlarda gen kaynakları oluşturulması için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, kurum ve kuruluşlarca yapılacak çalışmalara yardımcı olmak.

ç) Atlarda koşu ve yarış performansını artırıcı yöntem ve teknikler üzerinde araştırmalar yapmak, atçılığın gelişmesine katkı sağlayacak her türlü atlı sporun yapılmasını başta Malatya ili olmak üzere ülke genelinde teşvik edici çalışmalar yapmak, kamu ve tüzel kişilerin yeni tesisler kurmasına, yeni binicilik ve atlı spor kulüplerinin oluşturulmasına öncülük etmek, diğer spor dalları gibi atçılık sporlarının da beden eğitimi ve spor yüksek okullarına entegrasyonu için çalışmalar gerçekleştirmek.

d) At, atçılık ve atlı sporların detaylı olarak ve tüm yönleriyle tarih biliminin yöntemleriyle araştırılacağı bilimsel çalışmaları yaptırmak, bu konuda kaynak olacak yayınlar hazırlatmak.

e) Atçılık ve binicilik malzemeleri ile donanımlarının Türkiye’de üretilmesini teşvik edici çalışmalar yapmak, sanayi ve sektör bileşenleri ile işbirliği yaparak teknolojik gelişmeler ışığında daha ucuz, modern ve kullanışlı yeni malzeme, donanım ve ekipmanlar üretilmesi konusunda araştırmalar yapmak, ihtiyaç duyulan konularda sektöre bilimsel destek sağlamak.

f) Nalbantlığın yeniden canlandırılması ve modern atçılığın ihtiyaçlarına cevap verir hale getirilmesi için çalışmalar yapmak, nal ve nalbantlık malzemelerinin geliştirilmesine dönük araştırmalar yapmak.

g) Üniversite bünyesinde hippoterapi uygulama ve araştırmaları yapılmasını teşvik etmek, hippoterapi konusunda bilgili at eğitmeni, amaca uygun at ve tesis ihtiyaçlarını karşılamak, destek ve yardımcı taraf olarak işbirliği içerisinde çalışmalara katılmak.

ğ) At, atçılık ve atlı sporlara ilişkin bilimsel araştırma, geliştirme, inceleme ve yayım faaliyetlerinde bulunmak, bu amaçla periyodik yayınlar çıkarmak, seminer, konferans ve kongre gibi ulusal ve uluslararası çalışmalar yapmak, diğer kurum ve kuruluşlarca yürütülecek faaliyetlere destek vermek.

h) Araştırma faaliyetleri sonucunda elde edilen sonuçları ulusal ve uluslararası platformlarda yayımlamak; at, atçılık ve atlı sporlara yönelik ulusal ve uluslararası yayınları toplayarak kütüphane oluşturmak.

ı) Atçılık ve atlı spor sektörleri ile Üniversite arasındaki ilişkiyi güçlendirmek ve sektörlerde karşılaşılan sorunların çözümüne katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak, yerli ve yabancı sektör bileşenlerini buluşturmak, yenilikleri ve gelişmeleri ilgili kişi, kurum ve kuruluşlara aktarmak ve paylaşmak.

i) Atçılık ve atlı sporların geliştirilmesi için periyodik aralıklarla kurs ve eğitim faaliyetleri düzenlemek, danışmanlık faaliyetleri yapmak, işletmelere üniversitelerin atçılık ve antrenörlüğü programı mezunlarından yetişmiş insan gücü sağlanmasına aracılık yapmak.

j) Atlı sporların geliştirilmesi ve teşviki için çeşitli ulusal ve uluslararası yarışmalar, müsabakalar, sosyal ve sportif etkinlikler düzenlemek; düzenlenen yarışmalara, müsabakalara, sosyal ve sportif etkinliklere katılmak, Üniversiteyi bu etkinliklerde temsil etmek.

k) Ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmak için projeler hazırlamak ve mevcut projelere ortak olmak suretiyle yöresel, ulusal ve uluslararası alanda at, atçılık ve atlı sporlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak.

l) Merkezin amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür.

b) Yönetim Kurulu.

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Merkezin amacına uygun bir bilim dalında tam gün çalışan ve alanında bilimsel deneyimi ile araştırmaları olan Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Rektör, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirir. Müdür, gerekli gördüğü hâllerde yardımcılarının değiştirilmesini teklif edebilir.

(3) Müdürün görev süresi sona erdiğinde yardımcılarının görev süresi de sona erer. Müdür, görevi başında olmadığı zamanlarda, Müdürün uygun gördüğü bir müdür yardımcısı yerine vekalet eder. Vekaletin altı aydan fazla sürmesi halinde yeni bir Müdür görevlendirilir.

(4) Müdür ve müdür yardımcıları, Yönetim Kurulunun doğal üyesidir. Müdür, bu Yönetmelikle belirlenen çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin bütün faaliyetlerinin gözetim ve denetiminden sorumlu olup her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde, Merkezin işleyişi ve faaliyetleri hakkında Rektöre rapor verir.

(5) Rektöre karşı sorumlu olan ve Merkezi temsil eden Müdür, Yönetim Kuruluna başkanlık eder, çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi ve denetimi ile ilgili gerekli tedbirleri alır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Çeşitli bilim alanlarından Yönetim Kurulunda görev yapabilecek üyeleri belirleyerek görevlendirilmesi için Rektöre teklif etmek.

b) Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık yapmak.

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak.

ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak ve Merkezin idari işlerini yürütmek.

d) Yönetim Kurulu tarafından karar verilen konularda gerekli protokol ve anlaşmaları yapmak.

e) Merkez bünyesinde oluşturulabilecek çalışma gruplarının faaliyetlerini düzenlemek, yürütmek, koordine etmek ve denetlemek.

f) Merkezin bütçe önerilerini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her yıl Rektöre rapor sunmak.

ğ) Bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Merkezi yönetmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve müdür yardımcıları ile Merkezin amacına uygun çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim elemanları arasından, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam altı üyeden oluşur. Görev süresi biten Yönetim Kurulu üyesi aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetim Kurulundan görev süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme sebebiyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere Müdürün önerisiyle Rektör tarafından yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir defa salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oyçokluğu ile alınır, oyların eşitliği halinde Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Müdürün yokluğunda bu görevi, Müdüre vekâlet eden müdür yardımcısı üstlenir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yıllık çalışmaları ile ilgili plân ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak.

b) Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararlar almak.

c) Müdür tarafından sunulan bütçe önerilerini inceleyerek kabul etmek ve Rektörün onayına sunmak.

ç) Müdürün önerisi üzerine Merkezin idari ve teknik eleman ihtiyacını tespit etmek, karara bağlamak ve Rektörün onayına sunmak.

d) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.

e) Müdür tarafından gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

f) Yurt içi ve yurt dışı bilim, araştırma, inceleme kurumları, özel ve kamu kuruluşları, vakıf ve derneklerle işbirliği yaparak Merkezin amaç ve görevlerine uygun projeler yapmak ve karşılıklı yardımlaşmayı gerçekleştirmek.

g) İlgili mevzuat hükümlerine göre verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmaları olan öğretim elemanları ve istekleri halinde, at, atçılık ve atlı sporların geliştirilmesine katkıda bulunan kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör temsilcileri ile bu konuda çalışan araştırmacılar arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilen en fazla on kişiden oluşur.

(2) Görev süresi biten üyeler aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(3) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda en az bir defa toplanır ve tavsiye niteliğinde kararlar alır. Toplantılarda salt çoğunluk aranmaz.

(4) Müdürün önerisi ve Danışma Kurulunun onayı ile Üniversite dışından konu ile ilgili kişiler görüşleri alınmak üzere Danışma Kurulu toplantılarına çağrılabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) At, atçılık ve atlı sporların sorunlarının çözümüne yönelik öneriler geliştirmek.

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, çalışma programını, eğitim ve araştırma faaliyetlerini değerlendirmek ve gelecek çalışma yılına ait program hakkında görüş bildirmek.

c) Merkezin çalışmalarına her türlü kaynak ve desteği sağlamak için önerilerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı; 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini uygun gördüğü ölçüde Müdüre devredebilir.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 16 – (1) Merkez tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş malzemeler Merkez hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Sayfa
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul