Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE İLK NASIP İSTİHKAKINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 11/10/2007 tarihli ve 26670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetlerinde İlk Nasıp İstihkakına Dair Yönetmeliğin adı “Türk Silahlı Kuvvetlerinde, Jandarma Genel Komutanlığında ve Sahil Güvenlik Komutanlığında İlk Nasıp İstihkakına Dair Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 1 inci maddesinde yer alan “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2- Bu Yönetmelik, subay (yedek subay hariç), sözleşmeli subay, astsubay (yedek astsubay hariç), sözleşmeli astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlarla bunları istihdam edecek Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birlik, karargâh, kurum ve kuruluşlarını kapsar.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) İlk nasıp: Subaylığa, astsubaylığa, uzman jandarmalığa ve uzman erbaşlığa ilk atanma tarihi ile bulunduğu statünün astsubaylıktan subaylığa, uzman jandarmalıktan veya uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçmek suretiyle değişmesi hâlinde yeni statüye atanma tarihini,”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “bir yıllık deneme süresini” ibaresi “ilgili kanunlarındaki deneme süresini, uzman erbaşlara 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 12 nci maddesi ile öngörülen intibak süresini” olarak değiştirilmiş, (3) numaralı alt bendinde yer alan “Türk Silahlı Kuvvetlerinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından” ibaresi eklenmiş, (4) numaralı alt bendinde yer alan “Türk Silahlı Kuvvetlerinden” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığından veya Sahil Güvenlik Komutanlığından” ibaresi eklenmiş, “ve uzman jandarmalara” ibaresi “, uzman jandarma ve uzman erbaşlara” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin (b) bendinde yer alan “Ek-1’de” ibaresi “Ek’te” şeklinde değiştirilmiş, “Türk Silahlı Kuvvetleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Ek-1’deki” ibaresi “Ek’teki” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğe 8 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yönetmeliğin uygulanmasında sorumluluk

MADDE 8/A- Bu Yönetmeliğin uygulanmasından doğacak tereddütleri gidermeye ilgilisine göre Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Görevdeki uzman erbaşlar

GEÇİCİ MADDE 2- 18/2/2021 tarihli ve 7281 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uzman erbaşlıktaki hizmet süresinin ilk beş ayını tamamlamış olan uzman erbaşlara yürürlük tarihi itibariyle görevde olmak kaydıyla bir adet yerli üretim ordu tipi tabanca ve bir kutu mermi verilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan “ve” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Hazine ve Maliye Bakanı birlikte yürütür. 

Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  EK-1
  Formlar ve Ekler - 06/05/2022 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul