En son güncellemeler 23 Eylül 2022 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

UFUK ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 5/10/2020 tarihli ve 31265 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ufuk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 10- (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile akademik birim temsilcileri arasından Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine her yarı yılda en az bir defa toplanır. Müdür gerektiğinde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

(3) Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Yönetim Kurulu üyelerinin toplantılara mazeretsiz olarak üst üste üç defa katılmaması halinde Yönetim Kurulu üyelikleri düşer. Boşalan üyeliğe aynı usulle görevlendirme yapılır.

(4) Yönetim Kurulu üyeleri arasında eğitim-öğretim programı önerisinin ilişkili olduğu bilim alanından bir öğretim elemanının bulunmadığı durumlarda, sadece bu işle sınırlı olarak ilgili akademik birimden görevlendirilen öğretim elemanının yazılı görüşü değerlendirilerek karar alınabilir.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin Dördüncü Bölümüne 11 inci maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Akademik birim temsilcileri ve görevleri

MADDE 11/A- (1) Merkez çalışmalarına yardımcı olmak üzere akademik birimler tarafından öğretim elemanları arasından üç yıl için temsilciler görevlendirilir.

(2) Akademik birim temsilcilerinin görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ile ilgili olmak üzere bağlı bulundukları akademik birim ile Merkez arasında iletişimi sağlamak.

b) Merkezin faaliyetlerini ilgilendiren konularda bağlı bulundukları akademik birimin görüş ve önerilerini Merkeze iletmek.

c) Müdür tarafından ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu toplantılarına yazılı ya da sözlü görüş vermek.”

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerini Ufuk Üniversitesi Rektörü yürütür. 

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul