• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (Bu Yönetmeliğin; a) Ek-5’inin (B) Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için Asgari Şartlar başlıklı bölümünün 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 20 nci, 21 inci, 22 nci, 23 üncü ve 24 üncü maddeleri ile (C) Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar başlıklı bölümünün 1 inci ve 2 nci maddeleri yayımı tarihinden bir yıl sonra, b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde, yürürlüğe girer.)
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/10/2013 tarihli ve 28786 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan “artıkların” ibaresinden sonra gelmek üzere “uygun yöntem ve ekipmanlarla” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) İşveren, özellikle birinci fıkranın uygulanmasına ve ilgili iş ekipmanlarının asgari sağlık ve güvenlik şartlarına ilişkin Ek-5’te yer alan hükümlere uymakla yükümlüdür.

(4) Ek-5'te düzenlenen iş ekipmanlarının standartlara uygunluk belgelendirmesini yapacak kuruluşlara akreditasyon zorunluluğu getirmeye Bakanlık yetkilidir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-4’ünde aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

a) A) Yapı alanındaki çalışma yerleri için genel asgari şartlar başlıklı bölümünün 2 nci maddesinin (d) ve (e) bentlerinde yer alan “bağlantı noktaları” ibareleri “ankraj noktaları” olarak değiştirilmiş, (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 3 ila 6 ncı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

“g) Bu alanlarda çalışanlara yüksekte çalışmayla ilgili tehlikeler, riskler, kontrol tedbirleri ve güvenli çalışma yöntemleri konularında eğitim verilir.”

b) B) Yapı alanlarındaki özel asgari şartlar başlıklı bölümünün 17 ila 35 inci maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

c) B) Yapı alanlarındaki özel asgari şartlar başlıklı bölümünde yer alan “Ön yapımlı bileşenlerden oluşan cephe iskeleleri ve seyyar iskelelerde özel tedbirler:” ibaresi “Seyyar erişim ve çalışma kulelerinde özel tedbirler:” olarak değiştirilmiştir.

ç) B) Yapı alanlarındaki özel asgari şartlar başlıklı bölümünün 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“36 – Seyyar erişim ve çalışma kuleleri, üzerinde çalışan bulunduğu durumlarda hareket ettirilmez. Ekipmanın dik ve platformun düz olması sağlanır. Seyyar erişim ve çalışma kulelerinin ayaklarında ekipmanın kendiliğinden hareket etmesini engelleyecek fren kolu ve benzeri uygun tertibatlar bulunur.”

d) B) Yapı alanlarındaki özel asgari şartlar başlıklı bölümünde yer alan “Asma iskele, cephe platformu ve asılı erişim donanımları şeklindeki iskele sistemlerinde özel tedbirler:” ibaresi “Asılı erişim donanımlarında (asma iskeleler) özel tedbirler:” olarak değiştirilmiştir.

e) B) Yapı alanlarındaki özel asgari şartlar başlıklı bölümünün 43 üncü maddesinde yer alan “yere” ibaresi “ankraj noktasına” olarak değiştirilmiştir.

f) B) Yapı alanlarındaki özel asgari şartlar başlıklı bölümünün 66 ncı maddesinde yer alan “Ek-4 (A) Yüksekte Çalışma başlığının 6 ncı maddesinde” ibaresi “Ek-5 (B) Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için Asgari Şartlar bölümünde” olarak değiştirilmiştir.

g) B) Yapı alanlarındaki özel asgari şartlar başlıklı bölümünün 79 uncu maddesinde yer alan “toplu koruyucu” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe ekteki Ek-5 eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmeliğin;

a) Ek-5’inin (B) Geçici Kenar Koruma Sistemleri (Korkuluk Sistemleri) için Asgari Şartlar başlıklı bölümünün 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 10 uncu, 11 inci, 12 nci, 13 üncü, 14 üncü, 15 inci, 16 ncı, 20 nci, 21 inci, 22 nci, 23 üncü ve 24 üncü maddeleri ile (C) Sütunlu Çalışma Platformları (Cephe Platformları) için Asgari Şartlar başlıklı bölümünün 1 inci ve 2 nci maddeleri yayımı tarihinden bir yıl sonra,

b) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.

Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 03/01/2020 (Kaynak: Resmi Gazete resmi web sitesi)
  Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul